Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu câu cơ bản tiếng hàn

Chia sẻ: Kimsang Beom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

3.134
lượt xem
1.479
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Triều Tiên (Tiếng Triều Tiên: 조선어 (Triều Tiên ngữ)/ Joseon eo ?) hay tiếng Hàn Quốc (Tiếng Triều Tiên: 한국어 (Hàn Quốc ngữ)/ Hanguk eo ?) là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Triều Tiên, và là ngôn ngữ chính thức của cả 2 miền Bắc và Nam Triều Tiên. Tiếng Triều Tiên cũng được sử dụng rộng rãi ở Diên Biên và các vùng bao quanh, thuộc Trung Quốc, nơi có người Triều Tiên sinh sống. Trên toàn thế giới, có khoảng 78 triệu người nói tiếng Triều Tiên, bao gồm các nhóm lớn tại Liên Bang Xô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu câu cơ bản tiếng hàn

 1.  Mẫu câu cơ bản tiếng hàn
 2. & 3( # $ 5 $ %. 9 5 # % ! V U   ) B H X W Y 6 - - 6 # . $ % # % ! Q P  S   ) T G R " - 8& 4 7 * . 6 # F 2 D C    I H G E 4 3 & 2& 0 # . $ 5 $ % # % ! 8   ) 9 ) B A 5 @ - 4- 3( ,. # # % 2   ( 7 6 5 4 3 - 2 # $ % # " ¥ ¥ £ £ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ ¥ ¥ £ £ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢     ¡ ¡             ¡ ¡         ! 1 $ %- ( $ %. + # # ! !   ) 1 0   ) ( '  - . - $ % # # !    " - ,& # 0 # # )! # / & % $ #    & - $ % # # . (  !   " - ,& + $ * ( # )! ' (     © ¨ & $ % # " § § § § ¦ ¦ ¦ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ £ £ £ £ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £ £ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 !
 3. & 3( 0 . > % ¨ & ) B H X W Y 6 £ - & + = 0 , . + ; % % # ¨ § ) B H % $ £ & , - %! $ 5 # 46 ; % ¦ 8 ! ¥ % " )  9 ) H - & 3( 9 < # #) = ©  )   H X W Y 6 - - 0 4 , < 0 4 % 1 )  1  H   E £ - < 7 4 2& . + ; % © ¨ § ¢ )  5 @ - 5(- % 7 49 % ¦ ¥ ¤ ! ) ) 1 0 £ - ! - % < ! $ % % % ¢ ¡ ) )  " - ! % 4 !- # # + ;         ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ :---
 4. 0 - 0 , 0 # 4 %  % ¨ A   - 0 - > 0 + = & # ¨ $  % ¨  A  - 2& 0 ¨  ¥ A @ & - , < 0 $)! 0 =  P 0 A 4 #  - 0 " " ! ! § § ¢ ¢ ¡ ¡ ¦ ¦     " " ! ! § § ¢ ¢ ¡ ¡ ¦ ¦     A F @ $ 5 - $ E 0 # ,( '  ¥ ¡  % $ - 4- < 0 D 0 4 % ©  1    E - 4 0 D 0 4 % © 2  E 4 3   Y - $ 5 - 7 5 9 + ' 5 9 -   ¥ © %  ¨ < C $ 5 - 3 ; P § ¦ © ¥ £ ¤ - A@ B 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¦ ¦ ¦ ¦         A ? --@ --@
 5. - 2( # 0 3( # # 2 & % ¨ ¥ ) & % 5 # - - 2( 4 2 " 46 $ ¥ "  ¨ ¦ - - 2( # C # 2 D < >  ¥ # " £ ! - - 2( 7 2 = % ¨ § ¥ % ¨  # - - 2( 7 C4 D 4 , < 2 !  !  % § # - - 2( 0 # 0 > 4 5 $) + 4 2 ! $ ¨ $   ) § # E © - - 2( ( 0 < 2    ! P H § © ¨ # - # # 0 - H 4 2 2 0 ' &  ¤ § ¦ ¥ - - 2( 0 . 2 § § § § £ £ £ £ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 G
 6. - 0 + 7 # 0 P % ¨ $   ¨  ¤ - 9 5 - 7 5 " 9 5 7 < , J) 0 P 8   ¨  #  - 5- 7 < , ,+ J 5 <   ¨ P ¨ 1 0 !  !  G ¦ - 5- 7 < , = 0 9 0 + J 5 P % #   ¨   © H # - 5- , 7 < , 0 , < + P §   ¨  ¨ § ¨  5 E - 5- % 7 < , 4+ J 5 P ¦ 2   ¨  ¥ E 4 3 - 5- 0 7 < , > 0 , < J 5   ¨ P ¨ $  £ ¤ $ 5 - - , < 7 < # " P   ¨ 0  £ 4 - 7 5 " 7 < , J 5 § § § § ¦ ¦ ¦ ¦ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 I
 7. - 0 + 7 4 " # ©  S S  H  - ! L - , $ * ( 0 7 4$ 5 # D % ¦ © S )  © ¨ H © - + - # N % 0 # D! " # ©  S S  S ¦  H - L ! & < 4 $) 0 # # D  S © S © I  5 # © © & ! L $ 5 - , 9 5 ( 7 4 % ¦ ¨ § £ ¨ § £ V U S S ) ¨ ¦ ¥ H - ! L - , 9 04 ,< 0 # D % ¦ ¤ ¨ § S S ¨ ) " © 5 E - ! L L - # 0
 8. O         N . M N !; . C 7 ¡ ¢ ¡ L ¢ ! % - M N ! # D - - © " ¢  ! % M! 4 < 4 - L ! - # ¢ £  ) ¢ ¢ 8 ¤ ¦ 8 ¤ ¦ % M N != C # # 0 ; 7- ¡ ¥ ¦ §  ¨ © ¢ © L ¢ ! % - M N ! PQ =7
 9. & 0 + 5 < 7 4 9 0 =  !    5 4 © - ! L 5- 7 ( + 46 9 0 + %  ¥ %     § ¦ 5 © © - ! L L 0 - > 7 9 0 4+ RS % § ¦ - ¨ & ¨ P 2     5 # 4 3 ! L L , V < - < 0 # 9 0 ' %  - ¤ ¨ ¡   "    5  # % ! L $ 5 - U # 0 , < 9 0 7 < + % § ¦ - ! ¨ !  !  0 1 0 G 5 4 ¦ ! L & + $ * ( 4 9 0 46  - ¡ P ! 2 ¥ % S  ¨  5 4 3 Y ¦ Y ! L < 0- E 0 # > 9 0 % P P ¨ $ ¡ % ¨  5 - ! L 9 , - # 42 % 0 9 0 ' % ¡  - © ©  © ¨     5  ! L $ 5 - # 9 0 # + % § ¦ - ¥ ¤ ¨ S ¡   ¨ 5 Y Y £ # ¢ ! L 2 / 0 $ 5 N / 0 § § § §         ¡ ¡ ¡ ¡         T
 10. L         ; + 4 2# ! % 2 % L ! - # % ¡ % ¡   S ¢ £  © © © B , # 5 0 % # 7 4- L ! - ¤  ©   $  ©  W 0 4 5 0 ( % # 7 4- L ! - © " 5 ¥     ¦ 4X $ 5 % $ % - L ! - $ % $ % H    $ ¨ % $ ¨ , 0 % # > 0 - L ! - 5 ¨ © ¨ ©  § 0 © ©   % & © ; + 0 5( # , , . E , #) # # & -   © 8 ¦ % Y 4 3 % 4 , - L ! &  I  !  % & =Z < X % # # # & L ! - 5   H    ¨ 3 X # % - L ! -   % )  0 1 % J2 4 5 # X - L ! - 5  ¨ % ¨ %  P ! ! 8 " # % = 0 % 9 0 -
 11. - ( 0 # ' &  P §   ¦ H - # - D < 24 6 ,# & P   £  G 5 ¤ - 0 - # , # ' & ¨ § £ ¨    5 # % - - $ 0 0 # , < & © # P   © 0 H 4 - , 9 - # & © -   " " ¨ ¨ £ £ ¨ ¨ £ £         : - U ,( D # , 6 2 4 9 ! * 7 % # ¨ © C ¢ § ¦  ¨ £  ¨ H  - $ 5 - # 7 4$ 5 . # + ¨ § £ £ ©  )  ¨ £   © # - - 2< ,$ 5 # X # + % %  ¥ ¨  ¨ £ ¡  7 © - , 9 - # + # 0 = % ©  ¨ £ © "  # - *4- 0 $ 2 N4 $ 5 # + % © V  ©  ¨ £  # ¤ - 7 + ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ £ £ £ £                         1
 12. - ( ( 0 # = %  ¨  )    H X - $ 5 & 3( # 49 ' % $ # P 2 § ¦  H X W Y & 9 , - 5 $ # ' % © £ © §    G X ¦ - 7 4 2$ 5 & # = % © ¥ ©  5 & - ( # , 9 4# 0 # RS § ) ¡ ( ¨ ¤ 5 £ ¢ E - $ 5 & # , # = % ¨ § £  H X W & - / 0#     ©   E - 7 4$ 5 - # / % © $ #  © - " § § § §                 A ? " 5
 13. $ 5 - , 3( 0 4 = % 8 ) 9 )   5 4 3 # Y 6 - - # 0 " , < 6 % 0 ,4 % ¨ § ! ! P  9 ¨ §  G 5 ¤ - & 0 # # V +4 RS % & % P ©   4 3 - * + 4- 0 ,4 %  P ¨ § ¦  G 5 - - 0 4 ' %  ¡   " - ¤ ¤ ¦ ¦ ¥ ¥ £ £ ¢ ¢ ¤ ¤ ¦ ¦ ¥ ¥ £ £ ¢ ¢ 9 - @ /L - 4 0 # , 9 4 % § !  5 £ ¢ - 2& 0 0 4 =  ¥ ©  5  & - 4 0 7 4$ 5 4 +  & # © P !  © - 0 - > 0 , 0 4 % ¨ $ 5 % $ - - , # 0 < 0 4 % ¤ ) £  ¨  - ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ - 3 0 -' =L 0 § § § § £ £ £ £ ¡ ¡ ¡ ¡                 § § § §                 L F -[ -[
 14. , - V +# *4 + $2 9 5 6 4 % © ¢ - # © © £ P ! ¡ £ © ¤ £ 5 4 3 £  %- 9 ) 9) 5 # 0 + J2 % ¦ £ & # !   £  H £ #  - - 8 0 4 J2 4 5 % £ ©  ¨ )  £ £ " - - # # 7 , ( J2 % £  £ © ¡ 5 £ £ - - 8 < # % J2 # % £ ¢ ¨ )  £ § ¦ " £ - - 4 4 J2 % ! £  ¢  £ ¥  £ " © - , - # , # + J2 9 % § £ £ ¡ $ ¤ 5 £ ¢ £ - , - # + 0 J2 % £  1 0 £ © ¨ ¤ £ - / $2 $2 ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 A G " 5
 15. V +- $ % # D+ 0 0 + 54 # , §  - © ¨ Q P © £ © © §  ¦  ¥ 5  ¢ - 0 , # 0 . > , 9 " D# , # % © % ¨ $ © £ ¨ $ "  §  H 5 £ ¢ ¢ - - % 7 4$ 5 .( $ 5 " D+ 0  © £   H ¥ £ £ © ¢ 5 © - # D# " - " 0 , 0 4 % % © £     H % $ © ¢ © - % - 0 + 54 # ( =S . " D # E 7) % ¦ ! ¨ © £ © Q   ¥ £ 5 ¢  - 8- *4 5( , ( . + , 6 " D$ © ¨ § © £ © ¦ ¥ "  ¥   £ ¢ - - 5 + 7 4$ 5 % . " D + 04 % ¦ ¤ 8 $ © £  ¥ © ¢ ¢ 5 - - # # , ( 0 . 3( " D § £ £ © £ )  £ 5 # ¢ Y 6 - " D ¡ ¡ ¡ ¡ £ £ £ £                 A I " 5
 16. # % - % # + % ¨ £ © ¥ ¢ ¢ H % - 7 (- E , $ 5< .( $ % + © ¤ £ ! %  ¡  G 5 % E 4 3 - - * # ( # + £   ¡ H % £ - 5 # 7 4 2& * < + % ¦ £ !  ¢ % 5 - - , < 7 . + % ¨ £ ! ¨ §  0 §  4 % - - 0 , 2( 0 > + © ¨ $ £ ¨ $ "   £ ¤ 5 % - 5 - % * + § ¥ 8 £ £ © C  ¨ H % - 5(- 7 49 ( +  ¥ ¤ £  1 0 H £ % - - 0 + $ % ' § £ !   ¨ % ¡ " - +                         A K " 5
 17. - , 7 < 7 4$ 5 E , #) % % £ £ © )  © " - , # 5( 4 E , #) ' % % £ £ £ ! P ¨  ) © G % - 4# 0 - *4 2 4 0 #) = % % £ £ © ¡  ¦ ( ¨ £ 5 E - 5( $ 5 - < 4 #) J , % % £ £ © V V U P  % ¨  © " - 7- < # 0 ; 4 7 #) [ ; % % £ £ © ¤ 8 !  )  ¥ ¤  - 4 - < + 0 E , #) J 5 % % £ £ #   ¥ I 5 © © - & , # 3( #) = % % £ £ ) & %  Y 6 5 # & - < # 0 # % 7 , #) % % £ £ ! # £ P  ¦   I G - , .< + 0 @ , #) . ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡         ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡                 O
 18. \ # 0 ( ,( X § § ¤ §  ¡  £ ¥ ¡ - ,& < # # . 4X * + ; % & % © C ¢   ¨ H ¢ & %- # # 2 0 > % ¨ § ¨ ! ¨ $    ¢ # - - $ ,# + 0 + ; % ¨ § © ¤ § $  "    - 0 - > *4 < 0 , + ; % © ¨ $ % ¨ $ ¢ ¡ H £ 5 ¤ $ - - $ $ % 4. < 3( + ; % ¥ ¤ § 2 )   1 £ 5 E " 6 - - ( # 4 * + ; §  ¡ § ¤ § ¨ C £ ¥ ¡ - 8& 7 4 2 , X  ¥ ©  £ ¥ I © 5 & 2# ! $ 5 7 4X + ; ¢ ¢ ¢ ¢ § § § §         ¡ ¡ ¡ ¡                 1T
 19. 0 - > 0 , 9 % ¦ % ¨ &  H £ ¤ $ - & # 4 7 4$ 5 9 # 9 = % © $   ¢ © © & & 0 = % ¦  ¤ H © ¤ $ & - # 3( 9 % ¦   £ 5 4 3 % © 6 - 0 - > * * 4 % ¦ % C ¤ ¨ $  & £ 5 - - 5 / < 0 9 % ¦  )  & © © - - D < 6 # , 6 # % P § £  © 5 - & 0 # 9 = %   & % 5 # £ & " § § § § ¢ ¢ ¢ ¢ § § § §         ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¦ ¦ ¦ ¦                 1
 20. %- , 4 0 # 5( $ 5 = % # © V V U  ¦  ¢ # © - %- *4 T , # < % ¥ # $ ¨  ¢  5 £ " - 0 - > # , < 0 7 % % + D *4 T " % # P ¨ $  ¢ § £ ¤ £ 5 - ,& % *4 , 4 0 # # 0 = % # ! ¨ §  ¢ ¦ B ¢ & % *4 , 1T , # 5( # , 0 # % # $  ¢ 0 § © ¨ £ £ ¢ 5 - %- % , 4 5 # 5( $ 5 = % # $ V V U    # © © - %- *4 , 9 4 # / 04 , % # © ¨ ¢ © " £ ¡ ¢  E % - *4 - , : # # # 0 # % #  ¢ (  ¡ ¦ - , # # + U § § § § ¡ ¡ ¡ ¡                 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2