intTypePromotion=1

Mẫu câu cơ bản tiếng hàn

Chia sẻ: Kimsang Beom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

2
3.108
lượt xem
1.478
download

Mẫu câu cơ bản tiếng hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Triều Tiên (Tiếng Triều Tiên: 조선어 (Triều Tiên ngữ)/ Joseon eo ?) hay tiếng Hàn Quốc (Tiếng Triều Tiên: 한국어 (Hàn Quốc ngữ)/ Hanguk eo ?) là ngôn ngữ phổ dụng nhất tại Triều Tiên, và là ngôn ngữ chính thức của cả 2 miền Bắc và Nam Triều Tiên. Tiếng Triều Tiên cũng được sử dụng rộng rãi ở Diên Biên và các vùng bao quanh, thuộc Trung Quốc, nơi có người Triều Tiên sinh sống. Trên toàn thế giới, có khoảng 78 triệu người nói tiếng Triều Tiên, bao gồm các nhóm lớn tại Liên Bang Xô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu câu cơ bản tiếng hàn

 1.  Mẫu câu cơ bản tiếng hàn
 2. & 3( # $ 5 $ %. 9 5 # % ! V U   ) B H X W Y 6 - - 6 # . $ % # % ! Q P  S   ) T G R " - 8& 4 7 * . 6 # F 2 D C    I H G E 4 3 & 2& 0 # . $ 5 $ % # % ! 8   ) 9 ) B A 5 @ - 4- 3( ,. # # % 2   ( 7 6 5 4 3 - 2 # $ % # " ¥ ¥ £ £ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ ¥ ¥ £ £ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢     ¡ ¡             ¡ ¡         ! 1 $ %- ( $ %. + # # ! !   ) 1 0   ) ( '  - . - $ % # # !    " - ,& # 0 # # )! # / & % $ #    & - $ % # # . (  !   " - ,& + $ * ( # )! ' (     © ¨ & $ % # " § § § § ¦ ¦ ¦ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ £ £ £ £ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £ £ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 !
 3. & 3( 0 . > % ¨ & ) B H X W Y 6 £ - & + = 0 , . + ; % % # ¨ § ) B H % $ £ & , - %! $ 5 # 46 ; % ¦ 8 ! ¥ % " )  9 ) H - & 3( 9 < # #) = ©  )   H X W Y 6 - - 0 4 , < 0 4 % 1 )  1  H   E £ - < 7 4 2& . + ; % © ¨ § ¢ )  5 @ - 5(- % 7 49 % ¦ ¥ ¤ ! ) ) 1 0 £ - ! - % < ! $ % % % ¢ ¡ ) )  " - ! % 4 !- # # + ;         ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ :---
 4. 0 - 0 , 0 # 4 %  % ¨ A   - 0 - > 0 + = & # ¨ $  % ¨  A  - 2& 0 ¨  ¥ A @ & - , < 0 $)! 0 =  P 0 A 4 #  - 0 " " ! ! § § ¢ ¢ ¡ ¡ ¦ ¦     " " ! ! § § ¢ ¢ ¡ ¡ ¦ ¦     A F @ $ 5 - $ E 0 # ,( '  ¥ ¡  % $ - 4- < 0 D 0 4 % ©  1    E - 4 0 D 0 4 % © 2  E 4 3   Y - $ 5 - 7 5 9 + ' 5 9 -   ¥ © %  ¨ < C $ 5 - 3 ; P § ¦ © ¥ £ ¤ - A@ B 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¦ ¦ ¦ ¦         A ? --@ --@
 5. - 2( # 0 3( # # 2 & % ¨ ¥ ) & % 5 # - - 2( 4 2 " 46 $ ¥ "  ¨ ¦ - - 2( # C # 2 D < >  ¥ # " £ ! - - 2( 7 2 = % ¨ § ¥ % ¨  # - - 2( 7 C4 D 4 , < 2 !  !  % § # - - 2( 0 # 0 > 4 5 $) + 4 2 ! $ ¨ $   ) § # E © - - 2( ( 0 < 2    ! P H § © ¨ # - # # 0 - H 4 2 2 0 ' &  ¤ § ¦ ¥ - - 2( 0 . 2 § § § § £ £ £ £ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 G
 6. - 0 + 7 # 0 P % ¨ $   ¨  ¤ - 9 5 - 7 5 " 9 5 7 < , J) 0 P 8   ¨  #  - 5- 7 < , ,+ J 5 <   ¨ P ¨ 1 0 !  !  G ¦ - 5- 7 < , = 0 9 0 + J 5 P % #   ¨   © H # - 5- , 7 < , 0 , < + P §   ¨  ¨ § ¨  5 E - 5- % 7 < , 4+ J 5 P ¦ 2   ¨  ¥ E 4 3 - 5- 0 7 < , > 0 , < J 5   ¨ P ¨ $  £ ¤ $ 5 - - , < 7 < # " P   ¨ 0  £ 4 - 7 5 " 7 < , J 5 § § § § ¦ ¦ ¦ ¦ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 I
 7. - 0 + 7 4 " # ©  S S  H  - ! L - , $ * ( 0 7 4$ 5 # D % ¦ © S )  © ¨ H © - + - # N % 0 # D! " # ©  S S  S ¦  H - L ! & < 4 $) 0 # # D  S © S © I  5 # © © & ! L $ 5 - , 9 5 ( 7 4 % ¦ ¨ § £ ¨ § £ V U S S ) ¨ ¦ ¥ H - ! L - , 9 04 ,< 0 # D % ¦ ¤ ¨ § S S ¨ ) " © 5 E - ! L L - # 0
 8. O         N . M N !; . C 7 ¡ ¢ ¡ L ¢ ! % - M N ! # D - - © " ¢  ! % M! 4 < 4 - L ! - # ¢ £  ) ¢ ¢ 8 ¤ ¦ 8 ¤ ¦ % M N != C # # 0 ; 7- ¡ ¥ ¦ §  ¨ © ¢ © L ¢ ! % - M N ! PQ =7
 9. & 0 + 5 < 7 4 9 0 =  !    5 4 © - ! L 5- 7 ( + 46 9 0 + %  ¥ %     § ¦ 5 © © - ! L L 0 - > 7 9 0 4+ RS % § ¦ - ¨ & ¨ P 2     5 # 4 3 ! L L , V < - < 0 # 9 0 ' %  - ¤ ¨ ¡   "    5  # % ! L $ 5 - U # 0 , < 9 0 7 < + % § ¦ - ! ¨ !  !  0 1 0 G 5 4 ¦ ! L & + $ * ( 4 9 0 46  - ¡ P ! 2 ¥ % S  ¨  5 4 3 Y ¦ Y ! L < 0- E 0 # > 9 0 % P P ¨ $ ¡ % ¨  5 - ! L 9 , - # 42 % 0 9 0 ' % ¡  - © ©  © ¨     5  ! L $ 5 - # 9 0 # + % § ¦ - ¥ ¤ ¨ S ¡   ¨ 5 Y Y £ # ¢ ! L 2 / 0 $ 5 N / 0 § § § §         ¡ ¡ ¡ ¡         T
 10. L         ; + 4 2# ! % 2 % L ! - # % ¡ % ¡   S ¢ £  © © © B , # 5 0 % # 7 4- L ! - ¤  ©   $  ©  W 0 4 5 0 ( % # 7 4- L ! - © " 5 ¥     ¦ 4X $ 5 % $ % - L ! - $ % $ % H    $ ¨ % $ ¨ , 0 % # > 0 - L ! - 5 ¨ © ¨ ©  § 0 © ©   % & © ; + 0 5( # , , . E , #) # # & -   © 8 ¦ % Y 4 3 % 4 , - L ! &  I  !  % & =Z < X % # # # & L ! - 5   H    ¨ 3 X # % - L ! -   % )  0 1 % J2 4 5 # X - L ! - 5  ¨ % ¨ %  P ! ! 8 " # % = 0 % 9 0 -
 11. - ( 0 # ' &  P §   ¦ H - # - D < 24 6 ,# & P   £  G 5 ¤ - 0 - # , # ' & ¨ § £ ¨    5 # % - - $ 0 0 # , < & © # P   © 0 H 4 - , 9 - # & © -   " " ¨ ¨ £ £ ¨ ¨ £ £         : - U ,( D # , 6 2 4 9 ! * 7 % # ¨ © C ¢ § ¦  ¨ £  ¨ H  - $ 5 - # 7 4$ 5 . # + ¨ § £ £ ©  )  ¨ £   © # - - 2< ,$ 5 # X # + % %  ¥ ¨  ¨ £ ¡  7 © - , 9 - # + # 0 = % ©  ¨ £ © "  # - *4- 0 $ 2 N4 $ 5 # + % © V  ©  ¨ £  # ¤ - 7 + ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ £ £ £ £                         1
 12. - ( ( 0 # = %  ¨  )    H X - $ 5 & 3( # 49 ' % $ # P 2 § ¦  H X W Y & 9 , - 5 $ # ' % © £ © §    G X ¦ - 7 4 2$ 5 & # = % © ¥ ©  5 & - ( # , 9 4# 0 # RS § ) ¡ ( ¨ ¤ 5 £ ¢ E - $ 5 & # , # = % ¨ § £  H X W & - / 0#     ©   E - 7 4$ 5 - # / % © $ #  © - " § § § §                 A ? " 5
 13. $ 5 - , 3( 0 4 = % 8 ) 9 )   5 4 3 # Y 6 - - # 0 " , < 6 % 0 ,4 % ¨ § ! ! P  9 ¨ §  G 5 ¤ - & 0 # # V +4 RS % & % P ©   4 3 - * + 4- 0 ,4 %  P ¨ § ¦  G 5 - - 0 4 ' %  ¡   " - ¤ ¤ ¦ ¦ ¥ ¥ £ £ ¢ ¢ ¤ ¤ ¦ ¦ ¥ ¥ £ £ ¢ ¢ 9 - @ /L - 4 0 # , 9 4 % § !  5 £ ¢ - 2& 0 0 4 =  ¥ ©  5  & - 4 0 7 4$ 5 4 +  & # © P !  © - 0 - > 0 , 0 4 % ¨ $ 5 % $ - - , # 0 < 0 4 % ¤ ) £  ¨  - ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ - 3 0 -' =L 0 § § § § £ £ £ £ ¡ ¡ ¡ ¡                 § § § §                 L F -[ -[
 14. , - V +# *4 + $2 9 5 6 4 % © ¢ - # © © £ P ! ¡ £ © ¤ £ 5 4 3 £  %- 9 ) 9) 5 # 0 + J2 % ¦ £ & # !   £  H £ #  - - 8 0 4 J2 4 5 % £ ©  ¨ )  £ £ " - - # # 7 , ( J2 % £  £ © ¡ 5 £ £ - - 8 < # % J2 # % £ ¢ ¨ )  £ § ¦ " £ - - 4 4 J2 % ! £  ¢  £ ¥  £ " © - , - # , # + J2 9 % § £ £ ¡ $ ¤ 5 £ ¢ £ - , - # + 0 J2 % £  1 0 £ © ¨ ¤ £ - / $2 $2 ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡                 A G " 5
 15. V +- $ % # D+ 0 0 + 54 # , §  - © ¨ Q P © £ © © §  ¦  ¥ 5  ¢ - 0 , # 0 . > , 9 " D# , # % © % ¨ $ © £ ¨ $ "  §  H 5 £ ¢ ¢ - - % 7 4$ 5 .( $ 5 " D+ 0  © £   H ¥ £ £ © ¢ 5 © - # D# " - " 0 , 0 4 % % © £     H % $ © ¢ © - % - 0 + 54 # ( =S . " D # E 7) % ¦ ! ¨ © £ © Q   ¥ £ 5 ¢  - 8- *4 5( , ( . + , 6 " D$ © ¨ § © £ © ¦ ¥ "  ¥   £ ¢ - - 5 + 7 4$ 5 % . " D + 04 % ¦ ¤ 8 $ © £  ¥ © ¢ ¢ 5 - - # # , ( 0 . 3( " D § £ £ © £ )  £ 5 # ¢ Y 6 - " D ¡ ¡ ¡ ¡ £ £ £ £                 A I " 5
 16. # % - % # + % ¨ £ © ¥ ¢ ¢ H % - 7 (- E , $ 5< .( $ % + © ¤ £ ! %  ¡  G 5 % E 4 3 - - * # ( # + £   ¡ H % £ - 5 # 7 4 2& * < + % ¦ £ !  ¢ % 5 - - , < 7 . + % ¨ £ ! ¨ §  0 §  4 % - - 0 , 2( 0 > + © ¨ $ £ ¨ $ "   £ ¤ 5 % - 5 - % * + § ¥ 8 £ £ © C  ¨ H % - 5(- 7 49 ( +  ¥ ¤ £  1 0 H £ % - - 0 + $ % ' § £ !   ¨ % ¡ " - +                         A K " 5
 17. - , 7 < 7 4$ 5 E , #) % % £ £ © )  © " - , # 5( 4 E , #) ' % % £ £ £ ! P ¨  ) © G % - 4# 0 - *4 2 4 0 #) = % % £ £ © ¡  ¦ ( ¨ £ 5 E - 5( $ 5 - < 4 #) J , % % £ £ © V V U P  % ¨  © " - 7- < # 0 ; 4 7 #) [ ; % % £ £ © ¤ 8 !  )  ¥ ¤  - 4 - < + 0 E , #) J 5 % % £ £ #   ¥ I 5 © © - & , # 3( #) = % % £ £ ) & %  Y 6 5 # & - < # 0 # % 7 , #) % % £ £ ! # £ P  ¦   I G - , .< + 0 @ , #) . ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡         ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡                 O
 18. \ # 0 ( ,( X § § ¤ §  ¡  £ ¥ ¡ - ,& < # # . 4X * + ; % & % © C ¢   ¨ H ¢ & %- # # 2 0 > % ¨ § ¨ ! ¨ $    ¢ # - - $ ,# + 0 + ; % ¨ § © ¤ § $  "    - 0 - > *4 < 0 , + ; % © ¨ $ % ¨ $ ¢ ¡ H £ 5 ¤ $ - - $ $ % 4. < 3( + ; % ¥ ¤ § 2 )   1 £ 5 E " 6 - - ( # 4 * + ; §  ¡ § ¤ § ¨ C £ ¥ ¡ - 8& 7 4 2 , X  ¥ ©  £ ¥ I © 5 & 2# ! $ 5 7 4X + ; ¢ ¢ ¢ ¢ § § § §         ¡ ¡ ¡ ¡                 1T
 19. 0 - > 0 , 9 % ¦ % ¨ &  H £ ¤ $ - & # 4 7 4$ 5 9 # 9 = % © $   ¢ © © & & 0 = % ¦  ¤ H © ¤ $ & - # 3( 9 % ¦   £ 5 4 3 % © 6 - 0 - > * * 4 % ¦ % C ¤ ¨ $  & £ 5 - - 5 / < 0 9 % ¦  )  & © © - - D < 6 # , 6 # % P § £  © 5 - & 0 # 9 = %   & % 5 # £ & " § § § § ¢ ¢ ¢ ¢ § § § §         ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¦ ¦ ¦ ¦                 1
 20. %- , 4 0 # 5( $ 5 = % # © V V U  ¦  ¢ # © - %- *4 T , # < % ¥ # $ ¨  ¢  5 £ " - 0 - > # , < 0 7 % % + D *4 T " % # P ¨ $  ¢ § £ ¤ £ 5 - ,& % *4 , 4 0 # # 0 = % # ! ¨ §  ¢ ¦ B ¢ & % *4 , 1T , # 5( # , 0 # % # $  ¢ 0 § © ¨ £ £ ¢ 5 - %- % , 4 5 # 5( $ 5 = % # $ V V U    # © © - %- *4 , 9 4 # / 04 , % # © ¨ ¢ © " £ ¡ ¢  E % - *4 - , : # # # 0 # % #  ¢ (  ¡ ¦ - , # # + U § § § § ¡ ¡ ¡ ¡                 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2