intTypePromotion=3

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
177
lượt xem
26
download

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên đơn vị:…………………………… Mã đơn vị:………………………………… Số ………. /……….. V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)

  1. Tên đơn vị:…………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã đơn vị:………………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số ………. /……….. TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… măm 200… V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..…………………….. …………………………………………… -Căn cứ Công văn số ……………../HD-BHXH ngày ……………..của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động; -Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009; Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung ……………………đ để chi trả kịp thời cho người lao động. Tài khoản số:……………… ngân hàng ………………………………………….. Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm …………….. STT Diễn giải Đề nghị Được duyệt của đơn vị 1 Số thực chi ốm đau, thai sản, DS-PHSK tháng …. ….. 2 Kinh phí 2% để lại tháng …………….. 3 Số đề nghị tạm ứng bổ sung Số tiền được duyệt bằng chữ (cơ quan BHXH ghi): ………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….......................... ........................... CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI Ngày …….tháng………năm………. Thủ trưởng đơn vị Kế tóan trưởng Giám đốc (Ký, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản