intTypePromotion=1

Giấy Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
9
download

Giấy Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy Đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

  1. Mâu số C2-18/NS ̃ CƠ QUAN TÀI CHÍNH (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ̀ Không ghi vao của Bộ Tài Chính) khu vực nay ̀ GIÂY ĐỀ NGHỊ THANH TOAN TAM ỨNG ́ ́ ̣ Số:.......................... VỐN VAY, VIỆN TRỢ ĐÃ GHI THU, GHI CHI Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước. Yêu cầu Kho bạc nhà nước........................................................................................................................ PHẦN KBNN GHI Thanh toán số tiền tam ứng đã ghi thu, ghi chi NS theo chi tiết sau........................................................ Đơn vị thụ hưởng:....................................................................................................................................... Nợ TK: ....................................... Mã chương....................................................................Mã ĐVQHNS: ..................................................... Có TK: ........................................ Mã CTMT.......................................................................Mã nguồn chi:....................Mã ĐBHC:................ Tại Kho bạc Nhà nước:............................................................................................................................. Mã Mã ngành NỘI DUNG Số duyêt thanh toan (VNĐ) ̣ ́ KT NDKT Tổng cộng: Tông số tiên thanh toan (VNĐ) ghi băng chữ:.................................................................................................................................................... ̉ ̀ ́ ̀ .............................................................................................................................................................................................................................. Kho bạc Nhà nước Cơ quan Tài chính Ngày .......... tháng......... năm ..…. Ngày ....... tháng .......... năm..…. Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Thẩm kế Trưởng phòng Thủ trưởng (Tại cấp ngân sách địa phương chức danh Cơ quan Tài chính ký Giấy đ ề ngh ị thanh toán t ạm ứng v ốn vay vi ện tr ợ đã ghi thu, ghi chi là : Kế toán trưởng và Thủ trưởng) 35

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản