Mẫu phiếu chi

Chia sẻ: Tran Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

4
7.766
lượt xem
1.121
download

Mẫu phiếu chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu chi trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu chi

  1. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 01 tháng 01 năm 2002 PC 01 Số: ………… Nợ:152,1331 ………… 111 Có: ………… Họ, tên người nhận tiền : ………………………………. Địa chỉ : …………………………………………… Lý do chi : Chi phí vận chuyển vật liệu 550.000 Năm trăm năm mươi ngàn đồng Số tiền : ……………(Viết bằng chữ) ………………………………….. ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Năm trăm năm mươi ngàn Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... …………………………………………………………………………………… Ngày 01 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 224
  2. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 03 tháng 01 năm 2002 PC 02 Số: ………… Nợ:152 ………… 111 Có: ………… Họ, tên người nhận tiền : ………………………………… Địa chỉ : ……………………………………………….. Lý do chi : Chi phí vận chuyển vật liệu 1.000.000 Một triệu đồng Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ……………………………….. ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Một triệu đồng Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... …………………………………………………………………………………… Ngày 03 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 225
  3. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 06 tháng 01 năm 2002 PC 03 Số: ………… Nợ:141 ………… 111 Có: ………… Họ, tên người nhận tiền : Ông Bình Địa chỉ : …………………………………….. Lý do chi : Chi tạm ứng thiếu cho ông Bình Bảy triệu ba trăm ngàn đồ Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) …………………………..ng 7.300.000 ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảy triệu ba trăm ngàn đồng Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... …………………………………………………………………………………… Ngày 06 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 226
  4. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 08 tháng 01 năm 2002 PC 04 Số: ………… Nợ:156,1331 ………… 111 Có: ………… Họ, tên người nhận tiền : Công ty C Địa chỉ : ………………………………………… Lý do chi : Chi tiền mặt nhập kho vải G1 41.250.000 Bốn mươi mốt triệu hai trăm Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ……………………………….. năm mươi ngàn đồng ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bốn mươi mốt triệu hai trăm Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... năm mươi ngàn đồng …………………………………………………………………………………… Ngày 08 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 227
  5. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 11 tháng 01 năm 2002 PC 05 Số: ………… 331 Nợ: ………… Có: 111 ………… Họ, tên người nhận tiền : Người bán K Địa chỉ : Lý do chi : Ứng trước tiền mua hang cho người bán K 10.000.000 Mười triệu đồng Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ……………………………….. ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mười triệu đồng Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... …………………………………………………………………………………… Ngày 11 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 228
  6. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 15 tháng 01 năm 2002 PC 06 Số: ………………… Nợ: 627,641,642,1331 ………………… 111 Có: ……………........ Họ, tên người nhận tiền :………………………….. Địa chỉ : ……………………………….. Lý do chi : Thanh toán tiền điện thoại 2.480.000 Hai triệu bốn trăm tám mươi Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ……………………………….. ngàn đồng ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... …………………………………………………………………………………… Ngày 15 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 229
  7. Đơn vịDoanh nghiệp A :.................. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 20 tháng 01 năm 2002 PC 07 Số: ………………… Nợ: 627,641,642,1331 ………………… 111 Có: ……………........ Họ, tên người nhận tiền : …………………………….. Địa chỉ : ………………………………….. Lý do chi : Chi phí khác 6.600.000 Sáu triệu sáu trăm ngàn đồng Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ……………………………….. ……………………………………………………………………………... Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sáu triệu sáu trăm ngàn đồng Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………... …………………………………………………………………………………… Ngày 20 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 230
Đồng bộ tài khoản