Mẫu phiếu thu

Chia sẻ: Tran Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

3
7.126
lượt xem
928
download

Mẫu phiếu thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu thu trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu thu

  1. Đơn vDoanh nghiệp A ị: …………… Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU THU Quyển số: Ngày 03 tháng 01 năm 2002 PT 01 Số:………………. 111 Nợ: ……………… 141 Có: …………….. Họ, tên người nộp tiền : Ông An Địa chỉ : ………………………………. Lý do nộp : Thu tạm ứng thừa của ông An Số tiền : ………………..(Viết bằng chữ):Bốn triệu chín trăm ngàn đồng 4.900.000 ……………………………… ………………………………………………………………………… Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ): Bốn triệu chín trăm ngàn đồng ……………………………………........................ …………………………………………………………………………………… …………… Ngày 03 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 220
  2. Đơn vị:Doanh nghiệp A …………… Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU THU Quyển số: Ngày 08 tháng 01 năm 2002 PT 02 Số:………………. 111 Nợ: ……………… 511,3331 Có: …………….. Họ, tên người nộp tiền : Khách hàng N Địa chỉ : …………………………… Lý do nộp : Thu tiền bán vải Số tiền : 10.000.000 Mười triệu đồng ………………..(Viết bằng chữ):………………………………… ………………………………………………………………………… Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười triệu đồng ……………………………………........................ …………………………………………………………………………………… …………… Ngày 08 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 221
  3. Đơn vịDoanh nghiệp A :……………. Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU THU Quyển số: Ngày 17 tháng 01 năm 2002 PT 03 Số:………………. 111 Nợ: ……………… 131 Có: …………….. Họ, tên người nộp tiền : Khách hàng M Địa chỉ :………………………………. Lý do nộp : Thu tiền khách hàng M 5.000.000 Năm triệu đồng Số tiền : ………………..(Viết bằng chữ):………………………………… ………………………………………………………………………… Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ): Năm triệu đồng ……………………………………........................ …………………………………………………………………………………… …………… Ngày 17 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 222
  4. Đơn vị:Doanh nghiệp A …………………… Mẫu số : C31 – BB Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) PHIẾU THU Quyển số: Ngày 19 tháng 01 năm 2002 PT 04 Số:………………. 111 Nợ: ……………… 511,3331 Có: …………….. Họ, tên người nộp tiền : Khách hàng H Địa chỉ : …………………………………. Lý do nộp : Thu tiền bán vải G2 8.250.000 Tám triệu hai trăm năm mươi Số tiền : ………………..(Viết bằng chữ): ……………………………… ngàn đồng ………………………………………………………………………… Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ): Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng ……………………………………........................ …………………………………………………………………………………… …………… Ngày 19 tháng 01 năm 2002 Thủ quỹ Người nộp tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) ………………… + Số tiền quy đổi: ……………………………………… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu) 223
  5. 224
Đồng bộ tài khoản