Mẫu quyết định của Bộ Trưởng

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
213
lượt xem
17
download

Mẫu quyết định của Bộ Trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định của bộ trưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định của Bộ Trưởng

  1. (1) (2) BỘ …... ……. CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./TTg Độc lập – Tự do – Hạnh phc ……….., ngày …… tháng …… năm ………. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ………….. Về việc ……………… (3) ……………. BỘ TRƯỞNG BỘ ……….. Căn cứ …….. (4) ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Theo đề nghị của ……………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………………………….……………… QUYẾT ĐỊNH: (6) Điều 1. ….. …………………………………………………………………………………… Điều 2. …………………………………………………………………………………………… Điều ……………………………………………………………………………………………… Nơi nhận : - …….. - Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư) BỘ TRƯỞNG BỘ ……(6) ……… (Ký tn, đóng dấu) ----------------- 1. Mẫu dng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 2. Tn Bộ (Ủy ban, Tổng cục …) 3. Tĩm tắt nội dung của Quyết định. 4. Căn cứ php lý lm cơ sở ra Quyết định; Ví dụ: Căn cứ Nghị định số ……./CP, ngày …. tháng …. năm …….của Chính phủ về ………. Theo đề nghị của ai, tại văn bản số ……. ngày ……. tháng …. năm …… về việc …….. 5. Ty theo nội dung ngắn hay dài để chia ra các Điều 1, 2, 3…, nếu Điều di cĩ thể chia ra cc khoản 1, 2, 3… và các điểm a, b, c…. 6. Thẩm quyền ký l Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng ký thay (K/T) Bộ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản