intTypePromotion=1

Mẫu văn bản nghị quyết đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

Chia sẻ: Blúp Hầm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
163
lượt xem
10
download

Mẫu văn bản nghị quyết đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày một biên bản nghị quyết đại hội chi bộ, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Nghị quyết đại hội lần thứ VII" nhiệm kỳ 2013-2015 dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu văn bản nghị quyết đại hội lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013-2015)

  1. ĐANG BÔ XA A ROANG                        ĐANG CÔNG SAN VIÊT NAM ̉ ̣ ̃ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣    CHI BÔ 5 A ROANG I ̣ ̀                                                                   A Roang, ngay ….thang .…năm 2013 ̀ ̀ ́   ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII                      (Nhiệm kỳ 2013 – 2015) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (Nhiệm kỳ 2013­2015)            Đại hội Chi bộ 5 A Roàng I, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2015 được  tiến hành hành từ ngày …. Tháng … năm 2013 đến ngày … tháng …  năm  2013. Đại hội có mặt 11 đảng viên, trong tổng số 11 đảng viên được triệu  tập. Đại hội đã nghe trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội: Báo cáo tổng hợp ý  kiện tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Chi ủy, Chi bộ lần thứ VI,  trình đại hội Chi bộ 5 A Roàng I lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2015. Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ 5 A Roàng I lần thứ VII, nhiệm kỳ  2011 – 2013. Đại hội vinh dự được đồng chí:  …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………….…………………… Về dự và phát biểu chi đạo đại hội. I. QUY TRÌNH THẢO LUẬN, ĐẠI HỘI QUYẾT ĐỊNH 1. Tán thành và thông qua:       Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự  thảo bao cáo chính trị  của Chi   bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2011 – 2013 và trình Đại hội Chi bộ 5 A Roàng I  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2015. 1
  2.       Đại hội tán thành báo cáo chính trị  của Chi bô lần thứ VI, nhiệm kỳ  2011 ­2013 trình bày tại Đại hội. Đại hội giao cho Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………       Và ý kiến phát biểu để tu chỉnh trở thành Nghị quyết chính thức của   Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2015 của Chi bộ. 2. Đại hội đã khẳng định:      Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ và nhân dân thực hiện tốt công cuộc đổi  mới đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo bước chuyển  biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế ­ xã hội, an ninh – quốc phòng mà  đặc biệt là xây dựng công trình đề án nông thôn mới.       Nên kinh tế từng bước ổn định và có phát triển, văn hóa – xã hội có  tiến bộ; quốc phòng – an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; công tác  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các ban nghành đoàn thể chính trị  xã hội ngày càng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn; khối đại đoàn kết  toàn dân ngày càng được mở rộng và tăng cường. Đồng thời nhận rõ  những tồn tại, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại  hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2011 – 2013. II. ĐẠI HỘI QUYẾT ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA  NHIỆM KỲ 2013 – 2015 1. Mục tiêu tổng quát      Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 –  2015. Nâng cao năng lực lãng đạo ra sức chiến đấu của Chi bộ, thôn đã  phát huy quyền làm chủ của can bộ đảng viên và của quần chúng nhân  dân trong thôn, bản.      Kết hợp với các ban nghành trong thôn tuyên truyền, vận động nhân  dân đoàn kết luôn theo chủ trương của Đảng, phấn đấu, nổ lực vượt qua  khó khăn, thách thức đạt nhiều kết quả xuất sắc cho nhiệm kỳ tới.      Không ngừng quan tâm và phát triển đảng viên mới; thường xuyên duy  trì sinh hoạt Chi bộ đúng quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng,  tự phê và phê bình của từng đồng chí đảng viên, thực hiện phấn đấu Chi  2
  3. bộ luôn trong sạch vững mạnh,  phấn đấu không có đảng viên vi phạm  19 Điều cấm mà đảng viên không được làm. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu 1.1. Về nông nghiệp      ­Phải tiếp tục tập trung chỉ đạo thâm canh lúa nước 5,5 ha và tăng  năng xuất từ 45 tạ/ ha/ năm lên tới 50 tạ/ ha/ năm.      ­ Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt từ 220 kg/ người/ năm lên tới  256 kg/ người/ năm. 1.2. Về chăn nuôi ­ Trâu từ 49 con lên tới 58 con ­ Bò từ 10 con lên tới 25 con ­ Dê từ 5 con lên tới 15 con ­ Lợn từ 86 con lên tới 125 con ­ Gia cầm từ 194 con lên tới 286 con 1.3. Về thủy sản Chăm sóc tốt diện tích  ao hồ thả cá là 2,3 ha. Tăng diện tích từ 2,3 ha  lên 2,9 ha và phấn đấu tăng số lượng cá thịt từ 500 kg/ ha lên tới 1500  kg/ ha. 1.4. Về lâm nghiệp Tiếp tục trồng, bảo vệ và chăm sóc tốt các diện tích rừng keo đã  trồng, không chắt phá và bảo vệ tốt rừng tự nhiên – rừng nguyên sinh. 1.5. Về công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp      ­Tiếp tục phát huy và phát triển nghề dệt “Zèng”, đàn lát đã có, củng  cố chất lượng sản lượng sản phẩm theo nhu cầu tiêu thụ.      ­ Phấn đấu trồng cây cao su cứ trung bình mỗi hộ từ 0,5 – 1 ha trở lên  và chăm sóc đúng theo hướng dẫn của ban chỉ đạo, tiếp tục ra soát diện  tích còn lại để trồng cây cao su. 1.6. Về công tác xã hội ­ Tiếp tục xây dựng “ Làng, thôn văn hóa” để Đảng và Nhà nước được  công nhận. ­ Tiếp tục phát huy và bảo vệ những thành tích đã đạt được tham gia các  phang trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn, bản, ­ Thực hiện tốt về công tác kế hoạch hóa gia đình. 1.7. Về y tế ­ giáo dục ­ Tích cực vận động ba con thực hiện chế độ ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ  sinh, phòng bệnh. ­ Tăng cường vận động công tác các cháu học sinh bỏ học để trở lại đến  trường, tới lớp. 1.8. Công tác an ninh – chính trị, trật tự an toàn ­ Chi bộ thôn thường xuyên chú ý giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý  thức cảnh giác của cách mạng cho các đồng chí đảng viên và ba con trong  3
  4. thôn, bản. Nghăn ngừa và đấu tranh với các hiện tượng gây mất đoàn kết  nội bộ trong Đảng, chia rẽ, bè phái trong Đảng và quần chúng nhân dân. ­ Tăng cường bảo vệ khối đoàn kết toàn dân tộc trong đội ngũ cán bộ  đảng viên và ban nghành trong thôn, bản. 1.9. Công tác tổ chức đoàn thể      ­ Mặt trận: Phát huy tốt công tác sức mạnh “Đại đoàn kết dân tộc”,  tích cực vận động tổ chức hoa giải kịp thời khi có vấn đề nổi cộm trong  nhân dân. Tuyên truyền vận động từ thôn đến cụm dân cư thực hiện tốt  các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.      ­ Đoàn thanh niên: Thường xuyên duy trì tham gia công tác phong trào  và hoạt động của doàn “Tuổi trẻ lập nghiệp, dựng Nước và giữ Nước”.      ­ Công tác phụ nữ: Tiếp tục phát huy tốt phong trào “Góp quỹ, góp  vốn” giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh gia đình khó khăn.      + Thường xuyên duy trì giúp nhau về sức lao động cho các hộ gia đình  thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đặc biệt là hộ không  có khả năng lao động.      + Phát huy và củng cố nghành nghề dệt Zèng, đây là nghành nghề  trọng điểm của chị em phụ nữ hàng năm.      ­ Công tác hội nông dân và cứu chiến binh: Tiếp tục vận động hội  viên thực hiện chủ trương đường lối, pháp luật của Nhà nước, hăng hái  tham gia lao đọng sản xuất, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ  thuật, đi vào cuộc sống mới.      ­ Về công tác xây dựng Đảng: Không ngừng phấn đấu nâng cao vai trò  trong công tác lãnh đạo, của Chi bộ, thôn làm tốt công tác nhiệm vụ chính  trị trong Đảng trong giai đoạn mới hiện này, thực sự là hạt nhân lãnh đạo  thực hiện thăng lợi, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần  thứ VI nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.      + Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên luôn giữ vững về đạo  đức, phẩm chất, lối sống của từng cá nhân đảng viên.      + Người đảng viên luôn đi đầu ủng hộ chường trình xây dựng nông  thôn mới, để làm gường cho người dân nòi theo về công tác hiến đất đai,  cây cối, hòa màu,…      + Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham ô, tham nhũng trong  quản lý Nhà nước và trong Đảng.      + Thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ ở thôn, bản làm tốt công  tác tự phê  và phê bình, gắn lời nói đi đôi với việc làm “Nói ít, hiểu nhiều   trong Đảng”. Đặc biệt là cuộc vận động cho toàn dân và đảng viên đều  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.      + Kiên quyết đấu tranh mọi biểu hiện xa rời quần chúng, các biểu  hiện trong chờ ỷ lại.      + Tổ chức quan triệt, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng,  coi trọng biểu dương những đảng viên làm việc tốt, quyết tâm đấu tranh  việc sai trái, làm mất uy tín và thanh danh của Đảng. 4
  5.      + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, đặc biệt là kiểm  tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kiểm tra việc thực hiện quy  chế dân chủ, việc chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên chấp  hành quy định 19 Điều cấm mà đảng viên không được làm trong Đảng.  Phấn đấu Chi bộ hàng năm đạt “Trọng sạch vững mạnh” suốt cả nhiệm  kỳ.      + Tăng cường theo dõi giúp đỡ và thường xuyên bôi dưỡng đoàn viên  ưu tú để kết nạp vào Đảng nhằm để thêm sức mạnh lãnh đạo Chi bộ  nhiệm kỳ tiếp theo.      + Phấn đấu từ 50 % đến 99 % số đảng viên “hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ”, phấn đấu kết nạp đoàn viên ưu tú trong một năm từ 1 đên 2  đồng chí đoàn viên ưu tú vào Đảng. III. ĐẠI HỘI ĐàBẦU      Chi bộ đã bầu tại Đại hội làn thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 2 đồng  chí:      Bí thư gồm đồng chí:  ………………………………………………………….      Phó bí thư gồm đồng chí:  ……………………………………………………...      Thành viên:  ……………………………………………………………………      Thay mặt Đại hội điều hành các hoạt động của tổ thư ký Đại hội trong  nhiệm kỳ 2013 – 2015 và lãnh đạo nhân dân thực hiện các chủ trương,  nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.      Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, bản  phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết một lòng, hăng hái  thi đua lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu thăng lợi các mục tiêu, nhiệm  vụ Nghị quyết mà Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2015 đề ra. Nghị quyết này được Đại hội thông qua vào hồi … giờ … phút,  ngày … tháng … năm 2013. ĐẠI HỘI CHI BỘ 5 A ROÀNG I LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2013 ­ 2015 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2