intTypePromotion=1

Môi trường công nghiệp và an toàn lao động: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
1
lượt xem
0
download

Môi trường công nghiệp và an toàn lao động: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 1 của "Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp" với các nội dung kỹ thuật vệ sinh lao động, các quy tắc chung về an toàn lao động, an toàn điện, an toàn trong xây dựng, an toàn hóa chất, an toàn trong cơ khí, an toàn đối với các thiết bị nâng hạ; môi trường công nghiệp, bảo vệ môi trường là mục tiêu của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường công nghiệp và an toàn lao động: Phần 2

 1. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp PHAÀN III M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö huo äc ve quyeàn t Baûn KYÕ THUAÄT AN TOØAN LAO ÑOÄNG Trang 36 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG IV QUY TAÉC CHUNG VEÀ AN TOAØN LAO ÑOÄNG IV.1 CAÙ C QUY TAÉC AN TOAØN NÔI LAØM VIEÄ C Ñeå ngöôøi lao ñoäng ñöôï c laøm vieä c trong ñieàu kieä n lao ñoäng khoân g coù nhöõng nguy cô tröïc tieáp gaây ra tai naï n lao ñoäng caàn tuaân thuû nhöõng quy taéc sau : Khoâng caá t giöõ chaát ñoäc ôû nôi laøm vieäc  Khi laøm vieä c treân cao caám ngöôø i ñi laïi phía döôùi, khoâng neùm ñoà, duïng cuï xuoáng döôù i .  Nôi laøm vieä c luoân ñöôï c giöõ saïch seõ, duïng cuï, vaät lieäu ñöôïc saé p xeáp goïn gaøng.  Thöï c hieä n theo caùc bieån baùo, caùc quy taé c an toaøn.  Chæ ñöôï c ñi laï i ôû caùc loái ñi daønh rieâng cho ngöôø i ñaõ ñöôïc xaù c ñònh.  Khi ñi leân xuoá ng caà u thang phaû i vòn tay vaøo lan can.  Khoâng nhaûy töø vò trí treân cao ( nhö giaø n giaù o ) xuoáng ñaá t.  Khi coù chöôùng ngaïi vaä t treân loá i ñi phaû i doïn ngay ñeå thoâng ñöôøng.  Khoâng böôù c, giaãm qua maùy caé t, goùc maùy, vaät lieäu, thieát Pbò. Hvaø  CMñöôøng daøn h rieâng cho vaä n K T T S P g ÑH chuyeån.  Khoâng ñi laï i trong khu vöïc coù ngöôø ià T ö ô ø n laørm vieäc beân treân hoaëc coù vaät treo ôû treân. ve  Khoâng ñi vaøo khu vöïc ñangth uoäc n taû i baèng maùy truïc. chuyeå àn uyekhi a  Nhaá t thieá t phaû i duø û n ngqmuõ ñi laïi phía döôù i maù y. B IV.2 CAÙ C QUY TAÉC AN TOAØN KHI LAØM VIEÄ C TAÄ P THEÅ  Khi laøm vieä c taäp theå phaû i phoá i hôïp chaët cheõ vôù i nhau  Chæ ñònh ngöôøi chæ huy vaø laøm vieäc theo tín hieäu ngöôø i chæ huy .  Söû duïn g duïng cuï thích hôïp khi laøm vieä c  Tìm hieåu kyõ trình töï vaø caùch laøm vieä c , tieán haønh theo ñuùn g trình töï  Khi ñoå i ca phaûi baøn giao coân g vieä c moät caùh c tæ myõ , roõ raøn g .  Tröôùc khi vaän haønh thieá t bò phaû i chuù yù quan saù t ngöôøi xung quanh IV.3 CAÙ C QUY TAÉC AN TOAØN TRONG SAÉP XEÁ P VAÄ T LIEÄU IV.3.1. Quy taéc chung - Vaät lieäu ñöa vaøo kho phaû i coù ñuû nhaõn , maùc phaû i laøm phieáu theo doõ i - Duøng giaù ñôõ ñeå tieá t kieäm khoâng gian cuû a kho - Duøng ñeá keâ vaø ñònh vò chaé c chaén khi baûo quaûn vaät deã laên … Caùc loaïi vaä t lieäu cuoán troø n nhö cuoän giaáy , cuoän vaûi phaûi ñöôï c cheøn chaë t choáng laên caû veà hai phía; - Xeáp vaät lieäu rieâng theo töøng loaïi vaø theo thöù töï thôø i gian nhaäp kho ñeå thuaän tieän cho vieä c baûo quaû n ,söû duïng; - Baûo ñaûm khoaûng caù ch giöõa caùc loâ haøng ,giöõa loâ haøng tôù i töôøn g .ñoä cao xeáp haøng tôù i traà n ñeå vieäc baûo quaûn boác xeáp ñöôïc an toaøn ; - Baûo quaû n rieâng caùc chaá t ñoä c , chaát gaây chaùy , chaát deã chaùy , axit IV.3.2. Saép xeáp vaän chuyeå n bình khí neùn 2.1. Vaän chuyeån - Khi vaän chuyeå n ,nhaá t thieát phaûi ñaä y naép bình ; Trang 37 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Söû duïn g thieát bò vaä n chuyeån (xe ñaåy ) khi di chuyeån ; - Khoâng ñaù ,keùo … gaâ y va chaïm khi di chuyeån ; - Khi vaän chuyeå n baè ng xe taû i phaû i duøng daâ y buoä c ñeà traùnh ñoå ,rôi . 2.2 Baû o quaû n - Baûo quaû n bình khí neùn ôû khu vöï c rieâ ng , baèng phaúng , saïch seõ . - Nôi baûo quaûn phaûi thoaùng , thoâng gioù toá t vaø koâng bò naéng roï i tröï c tieá p . - Duy trì nhieä t ñoä nôi baûo quaûn döôù i 400C . - Buoäc caùc bình laïi vôùi nhau ñeå traùnh ñoå , khoâng baøi quaûn chung cuøng bình chöù a oâxy . - Baûo quaû n ôû nôi coù ñaë t thieát bò baù o ñoäng hôû ga . - Trong khu vöï c baûo quaûn ga ñoä c neân saün coù caù c chaát haáp thuï , chaá t trung hoaø , maùy cung caá p khoâ ng khí saï ch , maë t naï phoøng choán g phuø hôïp vôù i loaïi ga ñeå saün saøng xöø lyù söï coá . - Boá trí thieá t bò chöõa chaùy thích hôïp , khoâng huù t thuoá c vaø söû duïn g löûa trong khu vöïc baø o quaûn M T T P. HC K IV.3 .3. Ñoái vôùi kho chöù a hoaù chaát g Ñ H SP öôønchaát e r 3.1 Caùc yeáu toá nguy hieåm trong kho chöùà aThoaù ä c v - Noàng ñoä chaá t ñoäc trong khoâtnhguokhí . àn - Deã chaùy noå . a û n quye B - Hoaù chaát traøn , ñoå , baén trong khi san roùt . 3.2. Caùc bieä n phaùp an toaø n - Ñaûm baøo khoaøng caùch thích hôïp giöõ a kho vôùi xöôûng laøm vieäc . - Hoaù chaát trong kho phaû i ñöôïc daùn nhaõn , saé p xeáp hôï p lyù , goï n gaø ng , deã phaân bieä t khi coù nhieà u loaï i . - Tröôùc khi vaøo kho phaûi thoâng gioù . - Neáu noà ng ñoä chaá t ñoä c cao thì ngöôø i lao ñoäng phaû i ñöôïc trang bò phöông tieän baûo veä caù nhaân ,maë t naï phoøng ñoäc . - Phaûi coù quy trình cho vieäc san hoaë c roù t hoù a chaát . - Hoaù chaát rôi vaõi phaû i ñöôï c thaám baèng caùt khoâ IV.4 QUY TAÉC AN TOAØN TOAØN KHI TIEÁ P XUÙ C VÔÙI CHAÁ T ÑOÄC HAÏI - Caàn phaâ n loaï i , daùn nhaõn vaø baûo quaûn ñoäc haï i ôû nôi quy ñònh . - Khoâng aên uoáng ,huù t thuoá c ôø nôi laøm vieä c . - Söû duïng caùc duïng cuï baûo hoä (maë t naï choáng khí ñoä c ,aùo choáng hoaù chaá t , gaêng tay …), duïng cuï phoøng hoä . - Nhöõng ngöôøi khoâng lieân quan khoâ ng ñöôïc vaøo khu vöïc chöùa chaá t ñoä c - Thaä t caån thaån khi söû duïng caùc chaá t kieàm , axít . - Röûa tay saï ch seõ tröôù c khi aên uoáng . Trang 38 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp IV.5 CAÙ C QUY TAÉC AN TOAØN ÑOÁI VÔÙI MAÙ Y ,THIEÁT BÒ - Ngoaøi ngöôø i phuï traù ch ra , khoâ ng ai ñöôï c khôû i ñoäng , ñieàu khieån maùy . - Tröôùc khi khôû i ñoäng maùy phaûi kieåm tra thieát bò an toaøn toaøn vaø vò trí ñöù ng - Tröôùc khi ñi laøm vieä c khaù c phaûi taé t maùy ,khoâng ñeå maùy hoaït ñoän g khi khoâng coù ngöôø i ñieàu khieàn . - Taét coâ ng taéc nguoàn khi bò maát ñieän . - Khi muoán ñieàu chænh maùy ,phaûi taét ñoäng cô vaø chôø cho tôù i khi maùy döøng haún , khoâng duøng tay hoaë c gaä y ñeå laøm döøng maùy . - Khi vaän haønh maùy khoâng maëc aù o quaù daøi , khoâng cuoán khaên quaøng coå , khoâng ñeo caø vaï t , nhaã n, gaêng tay . - Kieåm tra maùy thöôø ng xuyeân vaø kieåm tra tröôù c khi vaä n haønh . - Treâ n maùy hoûng caàn treo bieån ghi “maùy hoûng”. M T T P. HC VI.6 CAÙ C QUY TAÉC AN TOAØN TOAØN ÑOÁI VÔÙI DUÏNG PK THUÛ COÂNG H SCUÏ g Ñ øn n söûa khi phaàn caùn bò toeø , hoaëc thay môù i khi öiôcaà e r - Ñoái vôù i duïn g cuï thuû coâ ng nhö ñuïc ,à Tduø ä c v uo àn th löôõ i bò hoûng , lung lay . u y e - Sau khi söû duïngBneâ aûnn qbaûo quaûn duïng cuï ôû nôi quy ñònh . - Khi baûo quaûn caà n bòt phaàn löôõ i duøi , ñuïc vaø xeáp vaøo hoøm caù c duïn g cuï coù ñaàu saéc nhoï n . - Söû duïn g kính baûo hoä khi laøm vieäc ôû nôi coù vaät vaê ng , baén IV.7 CAÙ C QUY TAÉC VEÀ AN TOAØN ÑIEÄN - Khoâng ai ñöôïc söû a ñieän ngoaøi nhöõng ngöôø i coù chöù ng chæ tay nghề . - Khi phaùt hieän coù söï coá caàn baùo ngay cho ngöôø i coù traùch nhieäm . - Khoâng sôø moù vaøo daây ñieän , thieát bò ñieän khi tay öôù t . - Laép ñaë t naép ñaäy cho taát caû caùc coâng taé c . - Khoâng phun, ñeå rôùt chaá t loûng leân thieát bò ñieän nhö coân g taéc,moâ tô, tuû phaân phoái ñieän . - Khoâng treo, moù c ñoà vaä t leân daâ y daå n ñieän, thieá t bò ñieä n. - Khoâng ñeå daây daãn ñieä n chaïy vaét qua keát caáu theù p , caùc goùc saé c hoaëc maùy coù caïnh nhoïn . - Khoâng noá i nhieàu nhaùnh vôùi daây ñoàng truï c . IV.8 CAÙ C QUY TAÉC AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG PHÖÔNG TIEÄN BAÛ O VEÄ CAÙ NHAÂN Phaû i söû duï ng duïn g cuï baûo hoä ñöôï c caáp phaùt ñuùng theo yeâu caàu . - Caàn söû duïng giaày hoaë c uûn g hoä ,muõ baûo hoä phuø hôïp vôùi yeâu caàu baû o veä ñaàu , baûo veä chaâ n . - Khoâng söø duïng gaêng tay vaû i khi laøm vieäc vôù i caùc loaïi maùy quay nhö maùy khoan … Trang 39 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Söû duïn g aùo, gaêng tay choán g hoaù chaát , kính baûo hoä khi tieá p xuù c vôùi hoaù chaá t. - Söû duïn g kính baûo veä khi laøm vieäc ôû nôi coù tia böù c xaï . - Nhöõng ngöôøi kieåm tra , söõa chöõa maùy ñieän , duïng cuï ñieän , daây taïi , daây caáp ñieän caàn söû duïng muõ caùch ñieän , gaêng tay cao su cuùp ñieän . - Söû duïng duïng cuï hoå trôï hoâ haáo maùy caáp khoâng khí , maë t naï döôõng khí khi laøm vieäc trong moâi tröôø ng coù noà ng ñoä oâ xy döôùi 18 % . - Trong moâ i tröôøng coù noàng ñoä khí ñoä c vöôï t quaù tieâ u chuaån cho pheùp , caàn söû duïng duïng cuï caá p khí hoã trôï hoâ haáp . - Khi tieáp xuù c vôù i (vaä t ) chaát loûng hoaë c laøm vieä c ôû moâ i tröôøng quaù noù ng caàn söû duïng gaêng vaø aùo choáng nhieä t . - Caàn söû duïn g duïng cuï baûo veä nhö nuù t loã tai ,bòt tai khi laøm vieä c trong moâi tröôøn g coù ñoä oå n treân 85 dB . M - Caàn söû duïng aùo maë t naï , gaêng tay , uûng choáng thaâmT nhaä T P. pHC khi tieáp xuù c vôù i caù c chaä t gaâ y PK toån thöông cho da hoaëc gaây nhieãm ñoä c qua da . g ÑH S röôøn eà Tcoù ä c v th o - Söû duïng maët naï phoøn g choán guñoä c nôi khí , khoùi , hôi ñoäc , söû duïng maët naï choáng buï i ôû e à n quiybay . nôi coù nhieàu maûnh vuï n .buï Baûn - Söû duïn g gaêng tay chuyeâ n duøn g khi naáu luyeä n kim loaïi , haøn hôi , haøn hoà quang . - Söû duïng thieá t bj an toaøn kieåu xaø ñeo khi laøm vieä c ôû nôi deã bò ngaõ hoaë c nôi coù ñoä cao töø 2m trôû leâ n . - Söø duï ng duïng cuï baûo veä maët khi laøm vieä c trong moâ i tröôøng deã bò baén muøn , hôi , chaá t ñoä c vaøo maët . - Söû duïng aùo , gaê ng tay choán g phoùng xaï khi laøm vieä c gaàn thieá t bò coù söû duïng phoùng xaï ñoàng vò . Trang 40 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG V AN TOAØN ÑIEÄN V.1. TAÙ C HAÏI CUÛ A DOØNG ÑIEÄ N ÑOÁI VÔÙI CÔ THEÅ NGÖÔØI Cô theå ngöôø i nhö vaä t daã n ñieän , vì vaäy khi ngöôøi chaïm phaû i vaä t daån ñieän coù ñieän aùp 1000V hoaë c trong vuøn g nguy hieåm cuû a ñieän aùp lôùn hôn 1000V seõ xuaá t hieän doøn g ñieän qua ngöôø i .Tuyø theo cöôøng ñoä doøng ñieän qua ngöôøi maø cô theå ngöôø i coù theå bò caùc taùc haïi sau :  Ñieä n laøm bò thöông  Ñieä n giaät V.1.1 Ñieän laøm bò thöông Ñieä n laøm bò thöông khi doøng ñieän qua ngöôø i lôù n . Khi cô theå ngöôø i hoaë c moät phaà n cô theå ngöôø i nhö tay chaúng haïn ôû trong vuøng nguy hieåm cuû a ñieän aùp cao seõ coù doøng ñieän lôùn phoùng qua ngöôø i , cô theå ngöôø i seõ bò boûng , chaùy , neáu sau ñoù bò giaät ngaõ hoaëc ngaõ töø treân cao coøn coù theå bò caùc chaán thöông khaùc . Caùc chaán thöông naëng coù theå töû vong M V.1.2 Ñieän giaä t T T P. HC K g Ñ H SP aôøncô theå chaïm phaû i nguoàn ñieän coù ñieän aùp ñeán à Trö Ñieä n giaä t khi cô theå hoaëc moä t phaàn cuû ä c v e 1000V , tuyø theo cöôøng ñoä doøng ñieä uon vaø thôøi gian tieá p xuù c maø ngöôø i coù theå bò co giaä t , teâ lieät u y e à n th qc chaùy boûng vaø coù theå daån ñeán töû vong . hoâ haáp , tim ngöøng ñaäp hoaë Baûn V.2 NHÖÕNG YEÁU TOÁ LIEÂN QUAN ÑEÁN TAÙ C HAÏI CUÛ A DOØNG ÑIEÄ N ÑOÁI VÔÙI CÔ THEÅ NGÖÔØI Taùc haï i cuû a doøng ñieän ñoái vôù i cô theå ngöôøi lieân quan ñeán nhieàu yeáu toá nhö: - Ñieä n trôû ngöôø i ( ñaë c ñieåm cuûa ngöôø i bò ñieän giaä t ) - Loaïi vaø trò soá doøng ñieän qua ngöôùi - Thôøi gian doøng ñieä n qua ngöôøi - Taàn soá doøng ñieän qua ngöôø i - Ñöôøng ñi cuû a doøng ñieän qua ngöôøi - Moâi tröôøn g xunh quanh V.2.1 . Loaïi vaø trò soá doø ng ñieän Baûng sau ñaây cho thaáy taùc haï i cuû a doøn g ñieän ñoái vôù i cô theå ngöôøi phuï thuoäc vaøo loaï i vaø trò soá doøng ñieän : V.2.2 Taàn soá doø ng ñieän qua ngöôøi Taàn soá doøng ñieän nguy hieåm nhaá t laø 50 HZ , chính laø taàn soá doøng ñieän maø ta ñang duøn g . Taàn soá doø ng ñieän töø 1000 HZ trôû leâ n ít nhuy hieåm hôn . .Nhung khi taàn soá töø 500000 HZ trôû leân thì taù c haï i veà ñieän trôû thaø nh taùc haï i veà nhieä t ( khoâng bò ñieän giaä t nhöng gaây nhieä t phaù huyû , laøm roá i loaïn teá baøo cô theå , gaây boûng ) . Trang 41 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Baûng 1.3 : Trò soá doøng ñieän vaø möù c ñoä taùc haï i ñoái vôùi cô theå ngöôøi Trò soá doøng taùc haïi cuûa doøng ñieän ñoái vôùi cô theå ngöôø i ñieän ( mA ) Doøng ñieä n xoay chieàu taàn soá soá 50HZ Doøng ñieä n moä t chieàu 0.6  1.5 - Baét ñaàu coù caûm giaù c ngoùn tay run nheï - Chöa coù caûm giaùc 23 - Ngoùn tay bò teâ - Ngöù a , caûm thaáy noùng 5  10 - Khoù ruù t ñöôïc tay khoûi vaä t mang ñieän , caùnh - Noùng taêng leâ n tay caûm thaáy ñau nhieàu . traïn g thaù i naøy coù theå chòu ñöôïc 5  10 giaây - Khoâ ng theå ruù t tay khoû i vaä t mang ñieän ñau 20  25 taêng leâ n , khoù thôû . Traïng thaùi naøy chæ chòu - Noù ng taêng leân baé t tay bò ñöôïc khoâng quaù 5 giaây co - Baét tay bò co laïi , khoù CM 50  80 - Teâ lieä t hoâ haá p , baét ñaà u rung taâm thaát . H T TP thôû K g Ñ H SP öôøn 90  100 - Teâ lieä t hoâ haáp , neáu vkeù ä c eà oTrdaøi 3 giaây thì taâm thaát rung maïnheàn, teâ uo t tim thlieä - Teâ lieä t hoâ haá p q u y - Chæ keùBaoûn daø i 0.1 giaây ñaõ teâ lieä t hoâ haáp vaø tim , 300 vaø lôùn caù c toå chöùc cô theå bò phaù huyû vì taùc duïng cuûa hôn nhieä t . Qua baûng treân cho thaá y trò soá doøn g ñieä n töø 10  20 mA ( xoay chieàu ) hoaëc 50  80 mA ( moät chieàu ) baét ñaàu gaây nguy hieåm cho ngöôøi . V.2.3 Ñieän trôû ngöôø i Ñieä n trôû cuûa ngöôøi khoâng phaû i laø moä t ñaïi löôïng coá ñònh , noù thay ñoåi trong phaïm vi khaù lôùn töø 1000 ñeán 100000  tuyø theo ñaë t ñieåm cuû a ngöôø i bò ñieän giaä t vaø vò trí cô theå tieáp xuùc vôù i nguoà n ñieän , trong ñoù yeáu toá chuû yeáu quyeá t ñònh ñieän trôû ngöôø i laø : - Chieàu daøy lôùp söøng cuû a da - Tình traïng da V.2.4 Thôøi gian doøng ñieä n qua ngöôø i Thôø i gian doøng ñieän qua ngöôø i caøng laâ u thì ñieän trôû ngöôø i caøn g giaûm vaø theo ñònh luaät OÂm , doøng ñieä n qua ngöôøi caøn g taê ng thì taùc haïi ñoá i vôùi ngöôøi caøn g lôùn . Vì vaäy khi ngöôø i bò ñieän giaät , vieä c caáp cöùu taùch ngöôø i ra khoûi nguoà n ñieän caøng laâu caøng toá t . V.2.5 Ñöôøng ñi cuûa doøng ñieän qua ngöôø i Neáu doøng ñieän ñi qua caùc boä phaän nhö tim , phoåi thì möù c ñoä nguy hieåm lôùn hôn . Vì vaäy ngöôøi ta thöôø ng laáy phaân löôïn g cuû a doøng ñieän qua tim ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä nguy hieåm cuûa ñöôøn g ñi doøng ñieän qua ngöôøi Trang 42 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Baûng 2.3 : Phaân löôïng doøng ñieä n qua tim Ñöôøng ñi cuû a doø ng ñieä n qua Phaâ n löôïng doøng ñieä n qua tim ngöôø i - Tay qua tay 3,3 - Tay phaûi qua chaân 6,7 - Tay traùi qua chaân 3,7 - Chaân qua chaân 0,4 - Ñaàu qua chaân 6,8 - Ñaàu qua tay 7,0 Qua baûng treân ta thaáy khi doøng ñieän ñi töø ñaàu qua tay , ñaàu qua chaâ n , tay phaûi qua chaân laø nguy hieåm nhaát . P. HCM Doøng ñieän ñi töø chaân qua chaân ít nguy hieåm hôn nhöngKlaï Ti Tdeå gaây haä u quaû khaùc coù theå nguy hieåm hôn vì tröôø ng hôïp naø y ngöôøi bò naï n raá t deå bò ngaõ g Ñ . H SP ôøn v e à Trö V.2.6 Tính chaá t moâi tröôøng uo ä c u y e àn th Moâi tröôøng noùng , aåmBa, ûnbuïqi seõ laøm giaûm ñieän trôû cuû a ngöôø i vaø ñoä caùch ñieän cuû a thieát bò ñieän neân seõ laøm taên g nguy cô bò ñieän giaät , gaây taù c haï i ñoá i vôùi cô theå ngöôøi . V.3 PHAÂN TÍCH ÑOÄ NGUY HIEÅM KHI TIEÁP XUÙ C VÔÙI ÑIEÄN Trong tröôøng hôïp daây ñieän bò ñöù t rôi xuoáng ñaát hoaëc moä t söï coá naøo ñoù treân daây noá i ñaá t seõ xuaát hieän doøng ñieän töø maïng ñieän truyeàn vaøo ñaát , vôù i giaû thieát ñaá t laø ñoàng nhaát vaø ñaúng höôù ng , thì doøng ñieän taûn ra trong ñaát , seõ phaân boå ra caùc höôù ng vaø ñieän theá taïi caùc ñieåm xunh quanh vaä t noá i ñaá t ñöôï c moâ taû theo moâ hình döôùi ñaây : Thöï c teá cho thaáy ñieän theá lôùn nhaát ôû taï i ñieåm daây noá i xuoáng ñaát vaø giaûm daà n trong phaïm vi baùn kính 20 meù t , trong ñoù 68% ñieän aùp rôi trong baù n kính 1meù t . Khi ngöôø i ñi vaø o vuùng coù doøng ñieän taûn trong ñaá t giöõ a hai chaân ngöôø i coù ñieän aùp böôù c . Nhieàu tröôøng hôïp ngöôø i hoaëc gia suù c vaøo vuøng doøng ñieän taûn trong ñaá t ñaõ bò ñieän giaä t daãn ñeán töû vong . Vì vaäy khoâng ñöôï c ñeå ngöôø i vaø gia suù c vaøo khu vöï c naøy . U b : laø ñieän aùp böôù c U1 : laø ñieän aùp taïi chaân 1 U2 : laø ñieän aùp taïi chaân 2 Ñieä n aù p böôù c Ub = U2 - U1 Trang 43 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp v 2 v b v 1 1 2 18 - 3 0m 15 - 3 0m M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö huo äc ve quy eàn t Baûn Hình 1 : Sô ñoà doø ng ñieän taûn trong ñaát vaø ñieän aù p böôù c V.4 CAÙC BIEÄ N PHAÙ P ÑEÀ PHOØNG TAI NAÏN ÑIEÄN GIAÄ T V.4.1. Caùc bieän phaùp kyõ thuaät Caùc bieä n phaùp kyõ thuaät baûo veä choáng ñieän giaät ôû thieá t bò ñieän ñeán 1000V ñöôï c thöïc hieän theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5556 – 1991 4.1.1 Caùc bieä n phaùp baû o veä traù nh tieáp xuùc vôùi caùc boä phaä n mang ñieän ñang vaän haøn h 1.1.1 Caùc h ñieän cuûa caùc thieá t bò ñieä n : 1.1.1.1. Tieâ u chuaån caùch ñieä n : Caùch ñieä n ñöôïc ñaët tröng baèng ñieän trôû caùch ñieän giöõ a phaàn mang ñieän vôùi voû cuû a thieá t bò ñieän . Trò soá ñieän trôû caù ch ñieän phuï thuoäc vaøo ñieän aùp cuûa maïng ñieän .Theo tieâu chuaån an toaøn ñoá i vôùi ñieän aùp ñeán 1000V trò soá doøng ñieän roø khi ngöôøi chaïm vaøo voû thieát bò ñieän khoâng ñöôï c lôù n hôn 0.001A . Theo ñònh luaät Oâm ñieän trôû caù ch ñieän laø : Rcd = U/ I Rcd : laø ñieän trôû caù ch ñieän cuû a thieá t bò ñieän U : laø ñieän aùp cuûa maï ng ñieän I : laø doøng ñieän roø tieâu chuaån Trang 44 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 1.1.1.2. Kieåm tra caùch caùch ñieän : Caùc thieá t bò ñieän ñeàu phaûi ñöôï c kieåm tra caùch ñieän ñònh kyø töø 1 ñeán 2 laàn trong moät naêm hoaëc nhieà u hôn tuyø theo moâ i tröôøng ñaët thieát bò do nhaø cheá taïo hoaëc do ngöôø i söû duïn g quy ñònh . 1.1.2 Che chaén baûo veä : Che chaén baûo veä laø bieä n phaùp khoaûng caù ch baûo ñaûm khaû naêng loaï i tröø tieá p xuù c cuï c boä ngaãu nhieân giöõ a boä phaän mang ñieän voùi ngöôø i . Che chaé n baûo veä coù theå thöï c hieän döôù i caù c daïng taàm chaén , thanh chaén daâ y chaén , tay vin hay löôù i chaén . Che chaé n baûo veä cuõng coù theå ñöôï c laøm coá ñònh hay ñaë t taïm thôøi tuyø theo tính chaá t cuûa coâng trình vaø coâng vieä c . Tuy nhieân baát kyø hình thöù c naø o che chaé n baûo veä cuõn g phaû i ñöôï c laøm chaéc chaén . Trong nhöõ ng tröôøng hôïp ñeå taêng cöôøng möùc ñoä an toaøn coøn phaûi ñaë t theâm bieån baùo hoaëc phaû i cöû ngöôø i canh gaù c , caûnh giôùi . 1.1.3 Treo cao M Nhöõng thieá t bò ñieän khoâng theå che chaén ñöôï c nhö ñöôøngPdaâ T . HyC traàn thanh daån cuûa caàu truï c T thì phaûi treo cao ñeå ngöôø i vaø xe coä khoân g theå chaïm Ñ SPoK ñöôï c . Döôùi ñaây laø ví duï veà khoaûng H vaø g öônøng nôi xe coä qua laï i cuû a moä t soá thieá t bò ñieä n eà Tr caùch treo cao tính töø saøn laøm vieäc hoaëc maë t baè ä c v uo u àn tch - Thanh daãn ñieän cuû a caàyuetruï 3,5m a û n q - Daây daãn dieän oå Bnôi khoâ ng coù ngöôøi vaø xe coä qua laïi 3,5m - Daây daãn ñieän ôû nôi coù xe 6m 1.1.4. Duø ng ñieän aùp an toaø n Ñieä n aùp an toaøn laø ñieän aùp thaáp khoâ ng gaây nguy hieåm khi ngöôø i chaïm phaû i caù c phaàn töû mang ñieän : 1.1.4 .1. Ñieän aùp an toaøn ñöôïc phaâ n loaïi theo möùc ñoä nguy hieåm ôû nôi laøm vieäc cuûa tieâ u chuaå n Vieä t Nam . - Nôi laøm vieä c ít nguy hieåm veà ñieä n , ñieän aùp 36V ñöôï c coi laø ñieän aùp an toaøn - Nôi laøm vieä c nguy hieåm veà ñieän , ñieän aùp an toaø n laø 24V - Nôi ñaët bieät nguy hieåm veà ñieän , ñieän aùp an toaøn laø 12V 1.1.4.2. Nguoàn cung caáp ñieän aùp an toaø n laø : - Nguoàn cung caá p ñoä c laäp coù ñieän aùp thaáp nhö : pin , aêc quy , maùy phaùt ñieän aùp thaáp - Nguoàn cung caáp laáy töø maïng ñieän nguy hieåm nhöng khoâ ng lieân heä tröï c tieáp veà ñieän vôù i maïng ñieä n . - Nguoàn cung caáp laáy töø maïng ñieän nguy hieåm vaø lieân heä vôùi maïng ñoù nhöng bieän phaù p caù ch ñieän vaø sô ñoà ñaûm baû o ñieän aùp treân caùc cöï c ñaàu ra khoâng vöôït quaù trò soá giôù i haïn an toaøn.Ví duï chænh löu , maùy bieán aùp an toaø n . Trang 45 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 1.2 . Bieä n phaùp baûo veä khi tieáp xuùc caùc boä phaän khoâ ng mang ñieä n nhöng khi söï coá coù ñieä n aù p nguy hieåm 1.2.1 Noái khoâ ng baû o veä Noái khoân g baûo veä ñuôïc thöïc hieän ñoá i vôù i maïng ñieän ba pha 4 daây coù trung tính nguoàn noá i ñaát tröï c tieá p . Ñeå ñaûm baûo an toaø n cho ngöôø i khi coù söï coá chaïm ñieän ra voû thieát bò , voû cuûa thieát bò ñieän phaûi noá i vôù i daây khoâng cuû a maïng ñieän Nguyeâ n lyù baûo veä laø taïo ra doøng ñieä n chaäm naïch ñuû lôùn laøm noå ( ñöùt ) caàu chaûy hoaë c taù c ñoäng vaøo thieát bò caét nhanh maï ch ñieän : Moät soá vaán ñeà caàn löu yù : - Caàu chaûy cuû a thieát bò phaûi ñuùng tieâu chuaån kyõ thuaä t. - Daây khoân g phaûi ñöôï c noá i ñaát laëp laò . + Qua moã i ñoaïn 250m cuû a daây truï c M T T P. HC + Qua moã i ñoaïn 200m cuû a nhaùnh reõ . SPK ö ô ø n g ÑH + Ñieãm cuoá i cuû a ñöôø ng daây “ khoâ ngr ” veà T u o ä c th - yeànng tröï c tieáp vôù i daây “ khoâng “ khoâng noá i qua thieá t bò khaù c Töøng thieát bò ñöôï c noáqi ukhoâ Baûn A 0 B C 0 Rnñ
 12. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp A 0 B C 0 Rnñ Hình 3 : Sô ñoà nôù i ñaá t baûo veä thieá t bò ñieä n coù daâ y trung tính caù ch ly M 1.2.3 Caé t ñieän baûo veä T T P. HC K g Ñ H SP e à T r ôøn Caét ñieän baûo veä laø bieän phaùp töï ñoä ng caé t thieá töbò ñieä n coù söï coá ñieän chaïm voû ra khoû i löôù i ñieän äc v e à n thuo quy Baûn R nd Hình 4: Sô ñoà nguyeân lyù caét baûo veä Khi coù ñieän aùp chaïm voû ñoäng cô (1) , treân daây noá i ñaá t (4) xuaá t nieän doø ng ñieä n ñi xuoáng ñaát , nam cham (5) seõ hoaï t ñoäng , Caàn (2) khoâng coøn bò giöõ , loø xo (3) caét maïch ñieän ñoäng cô ( 1) Caét ñieän baûo veä coù theå thöï c hieän theo nguyeâ n lyù ñieän aùp hoaë c doøng ñieä n vôùi yeâ u caàu ñieän aùp treân voû ñoän g cô khoaûn g 40V ( ñieän aùp an toaøn ) thì cô caáu phaûi taùc ñoäng Trang 47 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 1.2.3 Caâ n baèng ñieän theá Trong tröôø ng hôï p söû a chöû a hoaë c kieåm tra thieá t bò ñieän maø khoâng theå caét ñöôï c ñieän thì coù theà duøng caân baèng ñieän theá . Nguyeân lyù cuû a phöông phaù p naøy laø caùch ly ngöôøi vôù i ñaá t vaø caùc vaät coù ñieän theá khaù c vôù i ñieä n theá khi laøm vieäc , taïo ñieän theá treâ n ngöôø i baè ng ñieän theá khi laøm vieä c , haï n cheá ñeán möù c thaáp nhaát doøng ñieän kheùp maïch qua ngöôøi ( trong giôùi haï n an toaøn ) . Ulv 1 4 2 Vlv M T T P. HC PK ÑH S 3 ôøng à Trö huo äc ve eàn t q!.uyVaät mang ñieän aùp - nôi laøm vieäc Baûn 2. Saøn thao taùc 3. Gheá caùch ñieän 4. Daây noùi caân baèng ñieän theá Hình 5 : sô ñoà nguyeân lyù caân baèng ñieän theá Thöï c nghieäm cho thaáy khi ngöôø i ñöùng treân gheá caù ch ñieän 35KV chaïm vaøo ñieän aùp 500V thì khoâng thaáy coù caûm giaù c gì , khi chaïm vaøo ñieä n aùp 1000V môù i baét ñaà u coù caûm giaùc . Kyõ thuaä thieän nay ñaõ cho pheùp söû a chöûa ñöôø ng daây ñieän coù ñieän aùp 220KV maø khoân g caà n caét ñieän . Doøng ñieän ñi qua ngöôøi lôùn nhaá t khi duøn g bieän phaùp caân baèng ñieän theá laø luùc ngöôø i baé t ñaàu chaïm tay vaøo vaät mang ñieän vaø ruù t tay ra khoû i vaä t mang ñieän ( khi söõ a chöûa ñöôøng daây 110KV doøng ñieän naøy khoaûn g 400mA ) Nhöng vôù i khoaûng thôø i gian ngaén töø 0,1 ñeán 1,5 micro giaâ y ( phaàn trieäu giaây ) neân khoâng gaây nguy hieåm ñoá i vôù i ngöôø i . Coøn khi laøm vieäc thöôø ng thì doøng ñieän tieáp xuùc thöôøng raát nhoû . 1.3 Phöông tieän duïng cuï laøm vieäc , trang bò phöông tieän caù nhaân Trang bò phöông tieän duïng cuï laøm vieäc vaø baûo veä caù nhaân laø bieän phaùp cuoá i cuø ng cuûa bieän phaùp kyõ thuaät trong vieäc phoøn g ngöø a , haïn cheá tai naïn khi laép ñaët , söûa chöõ a , vaän haønh caù c thieá t bò ñieän caùc loaï i phöông tieän duïng cuï laøm vieäc vaø baû o veä caù nhaïn chuû yeáu goàm : - Saøo caù ch ñieän - Kieàm caù ch ñieän - Buùt thöû ñieän Trang 48 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Gheá caù ch ñieän - Thaûm caù ch ñieän - Uûng caù ch ñieän - Gaêng tay caù ch ñieän - Caùc duïng cuï coù caàm tay caùch ñieän - Daây an toaøn - Quaà n , aùo , giaày , muõ , kính … Moãi loaï i trang bò , phöông tieän coù coâ ng duï ng rieân g vaø söû duïng vôù i töøng coân g vieä c , töøng caáp ñieän aùp ñaõ ñöôï c xaùc ñònh . Vì vaäy ngöôøi lao ñoäng phaû i tuaân thuû nghieâm ngaët vieä c söû duï ng vaø phaû i ñöôï c baûo quaûn chu ñaùo , phaû i ñöôï c ñònh kyø kieåm tra veà ñoä beàn , veà ñoä caùch ñieän caù c duïng cuï phöông tieän laøm vieä c vaø baûo veä caù nhaân theo quy ñònh cuû a nhaø cheá taïo vaø tieâu chuaån Vieä t Nam M T T P. HC K 4.1.2. Bieän phaùp toå chöùc lao ñoä ng g Ñ H SP öôøn 2.1. Yeâ u caà u veà nhaân söï ä c v eà Tr thuo yeàni trôû leân , ñuû tieâu chuaån söù c khoeû quy ñònh cuû a boä y teá hoaë c quy Chæ nhöõ ng ngöôø i ñuûn18qutuoå aû ñònh cuûa ngaønh ñieä n ,Bkhoâng bò caù c beä nh thaàn kinh , tim maï ch , caù c beänh ngoaøi da (maõ n tính ) vaø ñaõ qua ñaøo taï o ôû caù c ñôn vò coù chöù c naê ng ñaøo taïo chuyeân moâ n veà ñieän , ñöôïc caáp chöùng chæ ñaøo taïo môù i ñöôï c laøm caùc coâng vieä c coù lieân quan ñeán ñieä n . Ngöôø i lao ñoäng laøm caùc coâng vieä c lieân quan ñeán ñieän phaûi thaønh thaï o veà coâng taùc caáp cöùu ngöôø i bò ñieän giaät . Ngöôø i söû duï ng lao ñoä ng phaûi ra vaên baûn boå nhieäm vaø quy ñònh roõ chöù c naê ng nhieäm vuï ñoá i vôùi ngöôøi quaûn lyù kyõ thuaät an toaøn veà ñieän cuû a ñôn vò vaø caáp theû an toaøn ñoá i vôù i ngöôø i lao ñoäng laøm caùc coâ ng vieä c lieân quan ñeán ñieän . 2.2. Yeâu caà u an toaøn trong coâng vieä c - Chæ ñöa vaøo söû duïng nhöõng thieá t bò , coâ ng cuï ñaûm baûo kyõ thuaät an toaøn - Ngöôø i söû duïng lao ñoäng phaûi boá trí ít nhaát 2 ngöôø i khi toå chöù c laøm caùc coâ ng vieä c sau ñaây : + Vaän haønh maùy phaùt ñieän , traïm phaân phoái ñieän + Thaùo laé p , söõa chöõ a thieát bò ñieän treân maï ng ñieän , treân caùc maùy coâng taùc . + Thaùo laé p daây daån ñieän vaø phuï kieän ñöôøng daâ y daãn ñieän treân töôøng , treân coä t , trong caùc haàm caùp , möông caù p . Nhöøng ngöôø i laøm coâng vieä c veà ñieän coù nghóa vuï tuaân thuû cheá ñoä laøm vieä c theo phieáu coâng taùc , tuaâ n thuû quy trình laøm vieäc an toaøn , söû duïn g baûo quaûn duïng cuï laøm vieäc , trang thieát bò baûo veä caù nhaân , chæ coù ngöôø i chæ huy tröï c tieáp môù i ñöôï c ra leän h laøm vieäc Tröôù c khi laøm vieäc ngöôø i chæ huy phaû i höôùng daån tröï c tieáp taïi nôi laøm vieäc veà noä i dung coân g vieä c , nhöõng nguy hieåm coù theå xaûy ra vaø caùc bieän phaùp an toaøn caàn thieát . Trang 49 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Chöông VI AN TOAØN TRONG XAÂY DÖÏNG VI.1 MAË T BAÈNG COÂNG TRÖÔØNG Toå chöù c maät baèng thi coâng treân coâng tröôøng coù yù nghóa raát lôùn ñeán vieä c ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng , ñaë c bieä t laø nhöõng coân g tröôøn g trong thaønh phoá bò haïn cheá bôû i khoaûng löu khoâng caøng phaû i quan taâm hôn ñeán vieä c thieá t keá maë t baèng coân g tröôøng . Nguy cô vaø ruûi ro treân coâng tröôøng thöôøng laø : - Va chaïm giöõ a thieát bò vaâ n chuyeå n vôù i nhau . - Va chaïm giöõ a thieát bò vaä n chuyeå n vôù i ngöôøi lao ñoäng - Vaät lieäu rôi , phuï kieä n ñoå . M - Ñoå giaø n giaù o T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö - Ngaõ cao , ngaõ xuoáng caù c hoá ñaøo huo äc ve - Ñaát töø caùc hoá ñaøo lôû uy eàn t B aûn q - Saäp ñoå, khi phaù vôû coâng trình cuõ, thaùo laép maùy , laép keát caáu theù p, - Maùy cuoán, keïp - Ñieä n giaä t. Vì vaäy vieä c thieát keá , taïo ñöôï c maët baèng thi coâng treân coâng tröôøng toái öu vöø a ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vöø a naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löôïng coâng trình . Khi thieá t keá maë t baèng coâng tröôø ng caàn xem xeù t kyõ caùc vaán ñeà sau ñaây - Trình töï caùc coâng vieäc, caù c haï ng muï c coâng trình theo tieán ñoä, trong ñoù chuù yù ñeán coâng vieä c coù nhieà u yeáu toá nguy hieåm nhö caùc coân g trình ngaàm, coâ ng trình cao taàn g - Loá i vaøo hoaëc ñöôøn g vaønh ñai cho coâng nhaâ n ñi laïi phaûi tieän lôï i, roän g raõi, khoâng gaàn caù c yeáu toá nguy hieåm nhö : vaät rôi, vaä t ñoå, loá i ñi cuûa xe, maùy thi coâng - Loá i ñi cho caù c phöông tieän vaän taû i , toá t nhaát neân boá trí theo caùc tuyeán ñöôøng moät chieà u seõ giaûm taé c ngheõn giao thoân g vaø ñoù laø yeáu toá cô baûn ñeå giaûm tai naïn giao thoâng trong coân g tröôøng . - Caùc baõ i chöùa vaä t lieäu , thieá t bò caøng gaà n nôi thi coï ng caøng toá t seõ giaûm thôøi gian ñi laïi, giaûm tai naïn vaø naân g cao naêng suaát lao ñoäng.Neáu maët baèng chaä t heïp neâ n boá trí thôøi gian cung öùng vaät lieäu theo thôø i gian thi coâng, khoâng neân löu giöõ vaät lieäu nhieàu vaø laâu ôû treân coân g tröôøng . - Pheá thaûi , pheá lieäu caàn coù nôi chöù a rieân g - Vieä c boá trí maùy thi coâng phaû i theo yeâu caà u coân g vieäc , phaû i phaân chia yeâu caàu coâng vieä c ñeå giaûm tôù i thieåu maät ñoä maùy thi coâng cuøng laøm vieä c trong khoân g giam heïp - Caùc phaân xöôûng gia coâng coá gaéng boá trí ôû nhöõng khu vöï c ñeå khoâng phaûi di chuyeån trong suoá t thôø i gian thi coâ ng coâng trình Trang 50 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Caàn boá trí ñuû nôi chaêm soùc y teá vaø caù c coâng trình veä sinh tieä n lôïi , phuø hôïp vôù i soá löôïng vaø cô caáu lao ñoäng . - Baûo ñaûm ñuû aùnh saùng cho moï i nôi coù ngöôø i laøm vieäc , söû duï ng ñieän aùp an toaøn cho chieá u saùn g taïm thôø i , chieáu saùng di ñoäng vaø thieá t bò tay caàm - Coâng tröôø ng caà n ñöôï c raøo chaén ñeå ngöôø i khoâng phaän söï khoân g theå vaøo ñöôïc VI.2 COÂNG VIEÄC ÑAÄ P PHAÙ , THAÙO DÔÕ Vieä c ñaäp phaù caù c coâ ng trình duø laø laøm baèng beâ toâng coá t theùp , xaây gaïch chòu löï c , hoaë c keá t caáu baúng theù p , baèng goã ñieàu raát nguy hieåm , deå daån ñeán tai naï n vì luoân xaûy ra tình traïng maát caân baèng caáu truù c . Do vaäy , ngoaø i vieä c phaû i do caùc ñoä i thôï vaø ngöôø i quaû n lyù coù chuyeân moân vaø nhieà u kinh nghieäm thöï c hieän vaån phaûi nghieâm chænh chaáp haønh thuû tuïc quaûn lyù . VI.2.1. Nhöõ ng nguyeân nhaân chuû yeá u gaâ y ra tai naïn hoaëc coù haï i ñeán söùc khoeû trong coâng vieäc ñaä p phaù , thaùo dôõ coâ ng trình laø M - Choïn phöông aùn thaùo dôõ khoâ ng hôïp lyù . T T P. HC K - Xaùc ñònh choå laøm vieä c khoâng an toaøn g Ñ H SP röôøn eà cTsaä ä c v thuo - Coâng trình saä p ñoå ngoaø i döï kieá n hoaë p ñoå coâng trình keá beâ n do khoâng ñöôïc gia coá . y e à n - Buïi, khoùi ñoïc doBaque ûn quhaøn, hôi haø n vaø vaät lieäu sôn phuõ coù keõm, chì phaù t sinh khi haøn, caé t keát caáu, bình , thuøn g . VI.2.2. Veà quaûn lyù - Moïi coân g vieäc ñaäp phaù , thaùo dôõ ñoá i vôù i moïi loaïi coân g trình ñeàu phaûi xaây döïn g phöông aùn thöïc hieän , coù thieá t minh , baûn veõ hoaëc phaùt ñoà veà quy trình tieán haønh vaø caùc yeâu caàu veà maùy, thieát bò, phöông tieâ n, duïn g cuï, nhaân löï c. - Tröôùc khi thöï c hieän ñaäp phaù , thaùo dôõ ñeà u phaûi taïm thôø i ngöøng hoaï t ñoäng taá t caû caù c nguoàn cung caáp naêng löôï ng , ñieä n , nöôù c trong phaïm vi hoaë c laân caän coâng trình caàn ñaäp phaù , thaùo dôõ ngaên ngöø a nguy coâ chaùy noå , uùng ngaäp , ñieän giaä t … - Phaûi ñaë t haøng raøo chaén , bieån baùo , caûnh giôù i ñeå nhöõ ng ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï khoâng ñöôïc vaøo khu vöïc ñaä p phaù , thaùo dôõ. VI.2.3. Quy trình ñaäp phaù , thaùo dôõ Ngoaøi vieäc duøng thuoác noå , noùi chung moä t quy trình toá t laø töø töø phaù dôõ , haï ñoä cao coâng trình - Khoâng ñeå laï i nhöõng böùc töôøng ñoäc laäp coù theå ñoå do gioù maïnh . - Khoâng ñöôï c chaát nhöõng vuïn coù theå gaây quaù taûi cho caá u truù c . - Duøng maù ng doác hoaëc maùn g tröôït ñeå chuyeå n pheá lieäu vuï n thay cho ñoå hoaë c vaêng , neùm xuoáng phía döôù i ( ngay caû khi phía döôùi troáng ) - Traùnh laøm tröôøn g hôïp laøm vieä c tröï c tieáp treân phaàn coâng trình ñang phaù dôõ . - Neân söû duï ng giaøn giaùo trong vieä c phaù dôõ töôøng xaây . Khi ñoù gaï ch , vöø a ñöôï c cho rôi vaøo phía trong loøng coâng trình . Trang 51 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Caét phaù bình chöù a , thuøng chöù a chæ ñöôï c thöï c hieän khi bình , thuøng ñaõ roãng vaø chaét chaén khoâng coù khí gaây noå . Neân caân nhaé c kyõ ñeå löï a choïn phöông phaùp gia coâng laïnh hay gia coâng noùng . VI.3 PHUN BEÂTOÂNG VI.3.1. Caùc quy ñònh caà n tuaân thuû khi thöïc hieän phun beâtoâng - Kieåm tra traïng thaùi phaàn noái cuû a oán g bôm beâ toâng - Khoâng ñeå ñaàu oán g bôm vaêng qua laïi - khi laép ñöôøng oáng bôm phaû i kieåm tra xung quanh , thaét daây an toaøn tröôù c khi laøm vieä c - Thoá ng nhaá t tín hieäu giöõ a ngöôøi ñieàu khieån maù y vaø ngöôøi ñöùng ñaàu oáng bôm - Söû duïn g thaét löng an toaøn khi raùp oán g ñöùng . VI.3.2. Duø ng xe ñaå y ñeå phun beâ toâ ng M - Phaân bieä t roõ ñöôøng daønh rieâng cho xe ñaåy T T P. HC K g Ñ H SPñeå traù nh bò laät , bò ñoå öôøn - Khi phun beâ toâng töø xe , giöõ toá c ñoä oå n ñònh ä c v eà Tr uo su laøm daây daån dieän cho maùy rung , kieåm tra caå n thaä n àn h - Söû duïn g daây coù voû tcao t q u y e Baûn traïng thaù i tieá p maù - Khi xong vieä c , laøm saï ch seõ beâ toâng ôû xe , gaàu xuù c , thieá t bò vaän chuyeån vaø baû o quaûn ôû nôi quy ñònh . VI.3.3. Duøng xe bôm ñeå phun beâ toâng - Chæ laùi xe coù quyeàn ñieàu khieån tay chænh bôm - Raùp chaét chaén hai ñaàu oán g caá p vaø chuù yù khoâng ñeå oáng thoaù t ñi qua loái ñi hoaëc gaàn nôi thi coâng . - Khi laøm saïch khoâng khí nhaát thieát phaû i thaùo oán g meàm . - Chuù yù vaø haïn cheá nguy hieåm do keï t ôû phaà n oáng cong . VI.4 GIAØN GIAÙO Giaøn giaùo laø keá t caá u ñöôïc laép döïn g ñeå ngöôøi lao ñoän g coù theå tieá p caä n vôù i coâ ng vieä c ôû treân cao . Giaø n giaùo coù theå ñöôïc hieåu laø moät caáu truùc ñeå boå trôï cho caùc saøn thao taùc .Noù coù theå duøng choå cho thi coâ ng ( keå caû vieä c tu taïo hay phaù dôû ) , ñeå chöùa vaät lieäu . Vì vaäy giaøn giaùo phaûi ñöôï c cheá taïo baèn g vaät lieä u toát , ñuû chaé t chaén , an toaøn cho ngöôø i leân xuoán g laøm vieäc .Sau khi laé p döïng , tröôù c khi ñöa vaøo söû duï ng giaøn giaùo phaûi ñöôï c kieåm tra laäp bieân baûn nghieäm thu vaø trong quaù trình söû duïng giaøn giaù o phaûi ñöôïc kieåm tra ñònh kyø . Moãi laàn kieåm tra phaûi coù bieân baûn vaø löu giöõ bieâ n baûn caån thaän . VI.4.1 Tai naïn do giaøn giaù o gaâ y ra - Giaøn giaùo bò ñoå , gaãy Trang 52 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Vaùn saøn hoaë c vaät rôi töø giaøn xuoáng ñaát - Ngöôø i bò rôi , ngaõ töø giaøn khi laøm vieä c hoaëc khi leân xuoán g giaøn giaùo . VI.4.2 Saø n coâ ng taùc vaø loái ñi - Vaùn duøng laøm saøn thi coâng (saøn coâ ng taù c ) phaûi ñeàu ñaën chaé t chaé n coù bieä n phaùp choáng tuït , choáng laä t hay choá ng khi coù gioù lôùn . - Chieà u roän g saøn khoâng nhoû hôn 60cm neáu chæ duøng laøm choå ñöùn g - Chieà u roän g saøn khp6ng nhoû hôn 80cm neáu coù chöù a vaät lieäu - Chieà u roän g saøn khoâng nhoû hôn 110 cm neá u duøng laøm meã keâ cho moä t saøn coâng taù c khaùc . M T T P. HC PK ÑH S ôøng à Trö huo äc ve quyeàn t Baûn Hình 1 : giaø n giaù o giaèn g ñoä c laä p VI.4.3. Lan can vaø taám ñôõ - Giaøn giaùo cao töø 2 m trôû leân caà n phaûi laép lan can ôû moïi choå coù theå , thaøn h cöûa lan can phaûi ñaï t ñoä cao töø 90  115 cm - Meùp saøn vôù i lan can phaû i ñaët taám ñôõ cao hôn maët saøn 15cm ñeå vaä t lieäu khoân g traøo , rôi xuoáng döôù i .Tröôøng hôï p chöù a vaät lieäu cao hôn thì phaûi theâm taám ñôõ hoaëc laøm löôù i chaé n . Trang 53 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp VI.4.4. Caùc quy taéc an toaø n khi duøng giaøn giaù o - Laøm vieä c treân giaøn giaùo + Leo leân giaøn baèn g ñöôøng ñi , baä c thang ñaõ ñònh saün . + Khoâng töï yù dôû lan can , tay vòn . + Khoâng töï yù di chuyeån taám loùt giaøn giaùo + Khoâng laøm vieäc khi thôø i tieá t xaáu , baõo , möa lôùn + Söû duïng löôùi daây an toaøn khi laøm vieäc treân cao + Khi laøm vieä c ñoàn g thôø i caû treân döôù i phaûi phoái hôïp ñoà ng thôù i giöõ a ngöôøi ôû treân vaø ngöôø i ôû döôùi + Khi ñöa duïng cuï , vaät lieäu , coâ ng cuï leân xuoáng phaû i duøng tôø i + Phaûi caù ch ñieän vaø baûo hoä toá t khi laøm gaàn ñöôøng ñieän M + Khoâng ñeå vaät lieäu ôø ngang loá i ñi T T P. HC PK ø n ÑH S gkhi ö ô eà Tr + Chæ söû duïng giaøn giaùo ñuù ng muïc ñích vaø noù ñaõ ñöôï c giaèng neùn chaét chaén vaøo coâng ä c v trình uo u y e àn th Baûn + Giaûm thieàu taûi troï ngqleân giaøn giaùo - Söû duïng giaø n giaùo di ñoä ng + Söû duïng baùnh xe coù gaén phanh + Söû duïng thieá t bò naâng ñeå leân giaøn giaùo + Chæ söû duïn g ôû nôi baèng phaúng + khoâ ng dòch chuyeån giaøn giaùo khi coù ngöôø i hoaëc vaä t ôû treân + Khoâng mang ñoà vaät theo leân giaøn giaùo + Khoâng töï yù thaùo dôõ lan can + Khoâng tuyø ngöôø i vaøo giaøn giaùo khi laøm vieä c + Chæ duy chuyeån giaø n giaùo baèng caùch ñaåy hoaëc keùo treâ n caù c taám chaân ñeá . caám duøng xe cô giôù i ñeå keùo giaøn giaùo VI.5 LAØM VIEÄC NÔI KHOÂ NG GIAN HEÏ P VI.5.1 Yeá u toá nguy hieåm Nôi khoân g gian heï p laø nhöõng thuøng kín chì coù moät loá i ra vaøo, caù c coán g raõnh heïp , caùc gieámg , caùc oá ng daãn , caùc taàng haàm hoaëc nhöõng gian phoøng thieá u khoâ ng khí vaø keùm thoâng gioù . Moâi tröôøng nôi khoân g gian heïp seõ trôû neâ n nguy hieåm khi thieáu oxiy hoaë c phaùt sinh caùc loaïi khí chaùy , khí ñoä c trong töï nhieân hoaëc khi sôn , haøn , taåy röû a VI.5.2. Bieän phaùp an toaø n - Khoâng ñöôï c vaøo laøm vieäc neáu chöa ñöôïc ngöôø i chæ huy tröïc tieá p höôùn g daãn vaø cho pheùp . Trang 54 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Ñònh kyø kieåm tra chaát löôï ng khoâng khí , Khoân g ñöôïc pheùp vaøo laøm vieäc neáu ngöôøi kieåm tra , giaøm saùt khoân g khí chöa coù keá t luaän nôi ñoù laø an toaøn . - Phaûi thöï c hieä n thoâng gioù ñeå ñaåy khí ñoäc ra vaø ñöa khoâng khí trong laønh vaøo - Phaûi luoâ n coù ngöôøi giaùm saù t nôù i laøm vieäc - Ngöôø i lao ñoäng phaû i ñöôï c höôù ng daån , huaán luyeän caùc nguyeân taéc , bieâ n phaùp laøm vieä c an toaøn moä t caùch chu ñaù o , keå caû vieä c söû duïng caùc phöông tieän duïng cuï cöùu hoä - Ngöôø i lao ñoäng laøm vieä c ôû nôi khoâng gian heïp phaûi mang ñaày ñuû trang bò phöông tieä n duïng cuï phoøng hoä , d6ay baûo hoä phaûi luoân buoä c vaøo ngöôøi vaø phaûi ñöôï c voù ng ra ngoaø i khu vöïc laøm vieä c - Phaûi coù ít nhaá t hai ngöôøi cuøn g laøm vieä c ôû nôi khoân g gian heïp , khi ñoù moät ngöôùi laøm vieä c moät ngöôøi ñöùng ngoaø i quan saùt vaø hoå trôï , caáp cöùu khi coù söï coá hoaë c tai naïn .Caùc phöông tieän , caáp cöùu , cöù u hoä phaû i luoân saún saøng ôû beân ngoaøi vaø saún saøng hoaït ñoäng - Khi laøm vieäc döôù i coá ng ngaàm ôû thaønh phoá hoaëc nôi coâ P CM ng. Hcoä ng , ngoaøi vieäc caàn phaû i coù T T ngöôø i canh gaùc giaùm saùt , mieäng coáng phaû i ñöôïc raøHo S PKn vaø treo caù c bieån baù o chaé Ñ T r ö ôøng - Khi thaáy ngöôø i khoù chòu hoaë c coù vbieå eà u hieän baá t thöôøng , ngöôøi laøm vieä c ôû nôi khoân g gian t h oäc uquan q u eàn heïp phaûi baùo hieäu ngay vôù iyngöôø i saùt vaø nhanh choáng ra khoûi nôi laøm vieä c aûn - Boä phaân caáp cöùB u phaûi luoân ôû traïng thaù i thöôøng tröïc . Nhöõng ngöôø i laøm nhieäm vuï cöùu hoä phaûi ñöôïc phaân coâng traù ch nhieäm cuï theå , hieåu roõ , thaønh thaïo trong caùc phaàn vieä c cuû a mình VI.5.3. Thieá t bò an toaøn cöù u hoä Nhöõng thieát bò sau ñaây phaûi ñöôï c cung caáp ñaày ñuû khi tieán haønh coâng vieäc nôi khoâng gian heïp : - Maùy ño khoâng khí - Hai boä trang phuï c baûo hoä vaøo daây chaõo daøi , ñuû ñeå beân ngoaøi tieáp caän nôi laøm vieä c - Ñeøn caàm tay choáng chaùy noå - Ít nhaát laø moät boä bình döôõng khí vaø moät boä maùy hoâ haáp caáp cöùu - Trang bò cöù u hoä - Thieá t bò hoài söùc - Bình cöù u hoaû - Thieá t bò xin cöùu hoä baèng tín hieäu aâm thanh - Thieá t bò lieân laï c vôùi cô quan cöùu hoä beân ngoaøi Trang 55 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2