Môn học Lập trình mạng

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

0
528
lượt xem
330
download

Môn học Lập trình mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCP/IP được xây dựng trước mô hình OSInên các lớp trong bộ giao thức TCP/IP không hoàn toàn giống với bộ giao thức trong mô hình OSI. Có 4 lớp trong mô hình TCP/IP. Ở lớp transport, TCO/IP định nghĩa hai protocol là TCP và UDP. Ở lớp network, protocol chính là IP và có các protocol khác hỗ trợ việc truyền dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn học Lập trình mạng

 1. Môn học Lập trình mạng CBGD: Phùng Hữu Phú Email: phu@dit.hcmut.edu.vn URL: http://www.dit.hcmut.edu.vn/~phu/courses/net-programming
 2. Nội dung môn học CHƯƠNG 1: N H GI I THINU VH TCP/IP CHƯƠNG 2: F F 6 THIFT KF GI6I THU T CHO CHƯƠNG TRÌNH CLIENT/SERVER CHƯƠNG 3: 4 L P TRÌNH M4NG TRÊN CÁC MÔI V ` TRU NG PHV D`NG CHƯƠNG 4: 4 L P TRÌNH M4NG V I JAVA Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 1
 3. Nội dung môn học(tt) CHƯƠNG 5: L P TRÌNH WEB – CGI CHƯƠNG 6: L P TRÌNH WEB V I CÁC N V F CÔNG NGHN PHV BIFN CHƯƠNG 7: ` NG D`NG XML TRONG L P 4 TRÌNH M4NG CHƯƠNG 8: 6 N H B6O M T D LINU TRUYHN Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 2
 4. N H CHƯƠNG 1- GI I THINU VH TCP/IP 1.1 TWng quát vI TCP/IP. Gi i thiOu L p Network L p Transport (TCP và UDP) L p Appication 1.2 Các giao th c và d ch va trên Internet. 1.3 Gi i thiOu m t sS ng dang m5ng Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 3
 5. TWng quát vI TCP/IP • Một số đặc tính : – Độc lập về hình thái của mạng. – Độc lập về phần cứng của mạng. – Các chuẩn giao thức mở. – Mô hình địa chỉ toàn cầu. – Nền tảng client/server mạnh mẽ. – Các chuẩn về giao thức ứng dụng mạnh mẽ. Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 4
 6. Gi i thiOu OSI TCP/IP Application Applications layer Telnet FTP SMTP DNS SNMP Presentation Session Transport layer (host level) TCP UDP Transport ICMP Internet layer Network (gateway level) ARP IP Data link Network Ethernet Token Ring FDDI WANs Physical interface layer Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 5
 7. TCP/IP and OSI model Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 6
 8. TCP/IP Protocol Stack $SSOLFDWLRQ ;£F QK Q TX\IQ Q«Q G OLOX Y¢ F£F G FK Ya FKR QJ¬ L G»QJ 7UDQVSRUW ; O¿ G OLOX JL D F£F KO WKSQJ Y¢ FXQJ F9S YLOF WUX\ F S P5QJ FKR F£F QJ GaQJ WK¶QJ TXD WK¬ YLOQ %6' VRFNHW 1HWZRUN 7®P Ó¬ QJ FKR SDFNHW /LQN 0 F 26 KREF F£F WKLGW E JLDR WLGS P5QJ WU¬Q P W P£\ W¯QK Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 7
 9. Những điểm khác giữa OSI và TCP/IP • Lớp ứng dụng trong TCP/IP xử lý các chức năng của các lớp 5,6, và 7 trong mô hình OSI • Lớp transport trong TCP/IP cung cấp cơ chế UDP truyền dữ liệu không tin cậy, khác với lớp transport trong mô hình OSI là luôn đảm bảo dữ liệu truyền tin cậy Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 8
 10. TCP/IP • TCP/IP là một tập của các protocols (một bộ giao thức) định nghĩa cách thức truyền dữ liệu qua môi trường Internet • TCP/IP là tên của mô hình mạng được ghép giữa hai giao thức chính trong mạng là TCP (Transmission Control Protocol) và IP (Internet Protocol) Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 9
 11. TCP/IP và mạng Internet • Một liên mạng(internet) dùng TCP/IP được xem như là một mạng đơn kết nối các máy tính với nhiều loại • Mạng Internet là sự kết nỗi giữa các mạng vật lý độc lập thông qua các thiết bị liên mạng • Với mô hình TCP/IP, các mạng khác nhau kết nối với nhau được xem như là một mạng lớn đồng nhất, không quan tâm đến sự khác nhau giữa các thiết bị vật lý hay môi trường • Mỗi máy kết nối vào mạng xem như kết nối đến một mạng luận lý, không quan tâm đến mạng vật lý Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 10
 12. An Internet according to TCP/IP McGraw-Hill ©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2001 Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 11
 13. TCP/IP và OSI • TCP/IP được xây dựng trước mô hình OSI nên các lớp trong bộ giao thức TCP/IP không hoàn toàn giống với bộ giao thức trong mô hình OSI. Có 4 lớp trong mô hình TCP/IP • Ở lớp transport, TCP/IP định nghĩa hai protocol là TCP và UDP. Ở lớp network, protocol chính là IP và có các protocol khác hỗ trợ việc truyền dữ liệu • Ở lớp physical & data link, TCP/IP không định nghĩa protocol nào, không phụ thuộc vào phần cưng bên dưới • Một mạng trong một liên mạng TCP/IP có thể là mạng LAN, MAN hoặc WAN. Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 12
 14. Đóng gói dữ liệu trong TCP/IP 1. Đơn vị dữ liệu trong lớp ứng dụng gọi là message 2. Giao thức TCP và UDP tạo ra một đơn vị dữ liệu tương ứng là segment và user datagram. 3. Đơn vị dữ liệu trong lớp IP được gọi là datagram 4. Datagram phải được đóng gói (encapsulate) trong một frame để truyền trên mạng vật lý 5. Frame sẽ được truyền theo dạng tín hiệu trên đường truyền vật lý Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 13
 15. Đóng gói dữ liệu trong TCP/IP Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 14
 16. Lớp Network • Nội dung: – Lớp Internet – Địa chỉ IP – Các đánh địa chỉ, phân mạng con – Các giao thức phụ trong lớp Network Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 15
 17. Lớp Internet • Mô hình TCP/IP cung cấp giao thức liên mạng (internetwork protocol -IP), là một cơ chế truyền dữ liệu không tin cậy và không kết nối (connectionless) • Các giao thức hỗ trợ cho việc truyền dữ liệu bao gồm: ARP, RARP, ICMP và IGMP. Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 16
 18. Internetwork Protocol (IP) • Giao thức IP không tin cậy (unreliable) vì không cung cấp cơ chế kiểm tra lỗi hay tracking. • IP xem như lớp bên dưới sẽ thực hiện việc truyền nhận một cách tốt nhất, không có sự đảm bảo • Nếu các dịch vụ cần cơ chế truyền tin cậy thì kết hợp với giao thức tin cậy TCP. • Tương tự như hệ thống bưu điện Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 17
 19. IP (tt) • IP cắt dữ liệu ra thành các gói. các gói gọi là datagrams, và mỗi gói được truyền độc lập • Datagram có thể đi theo các đường khác nhau và có thể đến không đúng thứ tự hoặc trùng nhau. IP không giữ thông tin đường đi cũng như không sắp xếp lại các gói lại khi chúng đến • IP là một dịch vụ connectionless, nó không khởi tạo Virtual Circuits và không có sự thông báo đến phần tử nhận Lập trình mạng – Chương 1 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Bách Khoa TP.HCM 18
 20. Datagram Lập trình mạng – Chương 1 19 © 2002-2004 Phùng Hữu Phú & Khoa Công nghệ Thông Tin – ©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2001 ĐH Bách Khoa TP.HCM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản