MÔN PHÁT THANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
215
lượt xem
94
download

MÔN PHÁT THANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc sống ngày nay ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Đó là một sự phản ứng đối với những tháng năm trì trệ, dậm chân tại chỗ trước kia. Cuộc sống trước kia đã để lại nhiều điều cho cuộc sống ngày nay của chúng ta, đó là những bức xúc của cuộc sống, những vấn đề đang làm mỗi chúng ta quan tâm. Đó là những mối quan hệ biện chứng, bên trong có ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của xã hội, đến xu hướng hoạt động của thể loại phát thanh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔN PHÁT THANH

  1. MÔN PHÁT THANH bài: Phân tích và ch ng minh các ch c năng xã h i c a phát thanh. I. TV N Cu c s ng ngày nay ngày càng phát tri n v i t c chóng m t. ó là m t s ph n ng i v i nh ng tháng năm trì tr , d m chân t i ch trư c kia. Cu c s ng trư c kia ã l i nhi u i u cho cu c s ng ngày nay c a chúng ta, ó là nh ng b c xúc c a cu c s ng, nh ng v n ang làm m i chúng ta quan tâm. ó là nh ng m i quan h bi n ch ng, bên trong có nh hư ng t i ti n trình phát tri n c a xã h i, n xu hư ng ho t ng c a th lo i phát thanh. Hai mươi năm tr l i ây, công ngh kĩ thu t ngày càng phát tri n, xu hư ng toàn c u hóa truy n thông i chúng ngày càng th y rõ. Báo truy n hình, báo i n t và báo gi y cũng ư c nâng lên cùng v i s phát tri n c a xã h i. Các lo i hình ó cung c p thông tin và không ng ng i m i mình. Tuy phát tri n như v y nhưng các lo i hình ó v n chưa th thay th hoàn toàn cho phát thanh. Phát thanh v n t n t i và phát tri n tìm ư c cho mình m t v th riêng trong lòng thính gi . Các t h p, t p oàn truy n thông cũng phát tri n. H không ch kinh doanh trong các lĩnh v c báo gi y, báo i n t mà còn y m nh thành t h p a phương ti n trong ó có c các t h p phát thanh truy n hình, y m nh trên t t c các lĩnh v c. Có th l y ví d v các t h p truy n thông ó là: CNN, BBC, Reuter, AFP… Xã h i ngày càng i lên, bên c nh s phát tri n c a truy n thông i chúng, trình c m th c a khán thính gi v i phát thanh cũng ư c nâng lên rõ r t. Ngày nay các thính gi không ch ơn thu n ti p nh n thông tin m t cách th ng n a, h còn ph n h i và ánh giá các chương trình, l a 1
  2. ch n chương trình nào xem, nghe phù h p v i s thích c a mình. Có r t nhi u kênh l a ch n, n u như thính gi c m th y chương trình c a ài này không hay h hoàn toàn có th v t b kênh ó và m kênh khác ra nghe. i u ó là là hoàn toàn d hi u và ó cũng tr thành thách th c cho các nhà ài. Bu c h ph i c i ti n chương trình không b khán gi r i b . Nh ng thay i ó b t ngu n t nhi u nhân t : trư c h t là do nh ng c i cách xã h i – chính tr sâu s c ang di n ra trong t nư c. Nhưng m c r t quan tr ng, còn do tác ng c a chính các phương ti n thông tin i chúng ã thay i h n n i dung và hình th c ho t ng c a mình. ang di n ra m t quá trình phân hóa m nh m trong công chúng thính gi . Quá trình y dĩ nhiên ư c ph n ánh thông qua nh ng ưu tiên, nh ng s quan tâm, nh ng mong i, nhưng s ánh giá v s n ph m báo chí. Báo chí ngày nay ang tích c c khai thác nh ng quan h m i v i thính gi . Nh ng khuynh hư ng phát tri n ch y u c a ngành phát thanh là tăng kh i lư ng các chương trình áp ng nh ng th hi u h t s c khác nhau c a công chúng, i tho i hóa các hình th c phát thanh và các th lo i phát thanh, ào sâu phân tích các quá trình chính tr và xã h i ang di n ra, tăng cư ng ý nghĩa c a các ài phát thanh a phương, tăng s lư ng các ài phát thanh thương m i, tăng cư ng vai trò c a ngư i d n u chương trình, nh ng khuynh hư ng y quy t nh con ư ng ti p theo c a ngành phát thanh. B¸o chÝ ph¸t thanh lµ lo¹i h×nh th«ng tin ©m thanh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña lo¹i h×nh th«ng tin nµy ®-îc quyÕt ®Þnh bëi b¶n chÊt, kh¶ n¨ng cña ©m thanh vµ t©m lý c¶m thô. Ph¸t thanh më ra kh¶ n¨ng to lín trong viÖc t¸c ®éng ®Õn c«ng chóng. Logic cña t- liÖu, mèi quan hÖ bªn trong gi÷a nh÷ng ®o¹n cña b¶n v¨n, hÖ th«ng luËn ph¶i ®-îc x©y dùng 2
  3. theo c¸c quy luËt cña ng«n ng÷ ©m thanh. Trong th«ng tin ph¸t thanh ®iÓu cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ lµ nãi g×, mµ cßn lµ nãi nh- thÕ nµo. C¸c s¾c th¸i giäng ®iÖu, sù nhÊn m¹nh vÒ logic vµ c¶m xóc, nh÷ng ®o¹n t¹m dõng, nhÊn m¹nh vµ gi¶m bít c-êng ®é ©m thanh, nhÞp ®é, nhÞp ®iÖu – tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®Òu lµ nh÷ng c¸ch h-íng tíi ng-êi nghe, ®Òu lµ nh©n tè t¸c ®éng tíi c«ng chóng. MÆc dï lµ lo¹i h×nh b¸o chÝ chØ cã ph-¬ng tiÖn ©m thanh ®Ó diÔn ®¹t nh-ng ph-¬ng thøc t¸c ®éng b»ng radio cã nhiÒu -u thÕ, nhÊt lµ ë nh÷ng kh¶ n¨ng nh-ng: th«ng tin nhanh, phñ sãng réng, tiÖp nhËn tiÖn lîi vµ cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch m¹nh mÏ trÝ t-ëng t-îng cña ng-êi nghe. So víi b¸o in, ph¸t thanh cã thÕ m¹nh cña sù nhanh nh¹y, linh ho¹t vµ ph-¬ng thøc th«ng tin sinh ®éng b»ng lêi nãi, cßn so víi truyÒn h×nh, ph¸t thanh vÉn lµ lo¹i h×nh b¸o chÝ chiÕm -u thÕ trong viÖc ®-a tin tøc nhanh nhÊt, kÞp thêi nhÊt, gióp thÝnh gi¶ tiÕp cËn sím nhÊt víi nh÷ng sù viÖc, sù kiÖn x¶y ra h»ng ngµy, hµng giê trong cuéc sèng xung quanh. Víi kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t ngay tøc kh¾c nh÷ng sù viÖc, sù kiÖn ®ang x¶y ra, b¸o ph¸t thanh cho ®Õn nay vÉn lu«n gi÷ vai trß lµ lo¹i h×nh b¸o chÝ cã kh¶ n¨ng th«ng tin thêi sù nhanh nh¹y nhÊt, nh¹y bÐn nhÊt. Ng-êi ta ®· ®-a ra mét sù so s¸nh ®Çy h×nh ¶nh: Khi mét sù kiÖn x¶y ra, ph¸t thanh ®-a tin, truyÒn h×nh diÔn t¶ vµ b¸o in ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i… §iÒu ®ã cho thÊy nhanh chãng, tøc th× lµ mét yÕu tè quan trong cã thÓ gióp cho ph¸t thanh 3
  4. c¹nh tranh víi c¸c lo¹i h×nh b¸o chÝ kh¸c trong bèi c¶nh cña ®êi sèng b¸o chÝ hiÖn ®¹i. V i s xu t hi n các ài phát thanh thương m i nh m áp ng th hi u c a thanh niên thì cu c c nh tranh y ã tr nên gay g t. ng th i cu c c nh tranh y cũng làm l ra nh ng v n ch y u c a ho t ng phát thanh. Cũng như t t c các lo i hình báo chí khác, báo chí phát thanh cũng mang trong mình nhi u ch c năng quan tr ng c bi t là các ch c năng xã h i. Báo chí phát thanh không ch là m t kênh thông tin gi i trí ơn thu n mà còn là nơi thính gi giao lưu, trao i và bày t ý ki n c a cá nhân mình. II. CÁC CH C NĂNG Xà H I C A PHÁT THANH B t kì m t lo i hình báo chí nào: t báo in, báo i n t cho t i phát thanh truy n hình u có cho mình nh ng ch c năng cơ b n. ó là m t thành ph n quan tr ng. Báo chí là công c là cơ quan cung c p thông tin, nh hư ng dư lu n ưa ra l ph i và nơi giúp cho ngư i dân gi i trí tinh th n. Ch c năng c a phát thanh bao g m các ch c năng cơ b n sau: - Ch c năng tư tư ng - Ch c năng cung c p thông tin - Ch c năng khai trí - Ch c năng gi i trí - Ch c năng giám sát, ki m sát, tư v n và phát hi n 1. Ch c năng tư tư ng B t kì m t qu c gia nào báo chí cũng u là m t cánh tay c l c cho chính ph các qu c gia nh hư ng ư c ư ng l i, ưa ra các quan i m 4
  5. thu n l i cho qu c gia và chính ph mình. Phát thanh cũng ư c s d ng ch ng l i các lu n i u sai trái c a các th l c thù ch. Không ch cung c p thông tin ơn thu n, phát thanh còn ph i gánh vác nhi m v truy n bá các tư tư ng, các chính sách ưa t i t n dân, giúp dân hi u và làm theo. Thính gi c n hi u các thông tin nào là chính xác và nh ng thông tin nào c n ph i lo i b . M t t nư c s m nh n u như trong lòng t nư c ó th ng nh t ư c m c ích, tư tư ng cùng nhau hư ng t i phía trư c, xây d ng m t t nư c ph n vinh và phát tri n… 2. Ch c năng thông tin ây là m t i u hi n nhiên i v i b t kì lo i hình báo chí nào. Phát thanh ph i có nhi m v cung c p thông tin chính xác t i các thính gi , giúp cho m i ngư i n m b t ư c cái thông tin nào là chính xác t ó có th ưa ra nh ng ý ki n, nh ng nh n th c úng n v a ư c ti p nh n. Ví d trư c nh ng lu ng dư lu n v m t s n ph m th c ph m nào ó có nguy h i t i cho s c kh e c a c ng ng, phát thanh ph i có nhi m v i u tra, ki m ch ng và ưa ra k t lu n r i cung c p cho thính gi ư c rõ. Yêu c u i v i phát thanh cũng như t t c các lo i hình báo chí khác ó là ph i cung c p thông tin m t cách trung th c, chính xác không ư c xuyên t c, b a t ánh l a khán thính gi . ó là m t i u t i k v i t t c các lo i hình báo chí. Thông tin trung th c chính xác s là cơ s ngư i dân tin tư ng vào các cơ quan báo chí. 3. Ch c năng khai trí Trong b i c nh xã h i hóa giáo d c như hi n nay, phát thanh cũng có nhi m v cung c p các thông tin giáo d c cho ngư i dân, ưa ra các thông tin khoa h c chính xác nâng cao t m hi u bi t cho m i ngu i. 5
  6. Các thông tin khoa giáo s giúp cho ngư i dân hi u bi t thêm v các lĩnh v c c a cu c s ng, c p nh t các ti n b c a th gi i. 4. Ch c năng gi i trí Bên c nh các ch c năng giáo d c, tư tư ng thì ch c năng gi i trí ngày càng có v th quan tr ng. Thính gi nghe ài gi ây luôn căng th ng sau các gi làm vi c do ó h c n ư c gi i trí. Phát thanh ph i cung c p áp ng h . T nh ng chương trình ca nh c cho t i c truy n u ph i ư c cung c p m t cách h p lý và y . Ngày nay các ài phát thanh còn cung c p h n m t kênh riêng ph c v nhu c u gi i trí c a thính gi nghe ài. ó khán gi có th thư ng th c ca nh c, truy n, các thông tin gi i trí… 5. Ch c năng, giám sát, ki m sát, tư v n, phát hi n Báo chí nói chung ph i là cơ quan giám sát, giúp ngư i dân ki m tra xem ho t ng c a nhà nư c có phù h p v i lòng dân hay không. G n như các v ph m pháp u do các cơ quan báo chí phát hi n r it ó i u tra và làm sáng t trư c công lu n. ó là nh ng chi n tích vô cùng áng n . Bên c nh ó ho t ng tư v n cho ngư i dân cũng có vai trò quan tr ng III. K T LU N Nh n th c v ch c năng xã h i c a báo phát thanh cũng ng th i nh n th c v vai trò xã h i c a nhà báo phát thanh không ng ng h c t p và ph n u rèn luy n nh m góp ph n nâng cao năng l c và hi u qu tác ng c a báo chí. Mu n có m t n n báo chí qu c gia m nh, ho t ng có hi u l c và m ng l i hi u qu xã h i cao nh t thi t ph i có m t i ngũ nhà 6
  7. báo m nh. Tuy nhiên, có i ngũ nhà báo gi i chưa ch c ã có nên báo chí m nh, i u ó còn ph thu c vào kh năng qu n lý c a t ng qu c gia. M CL C I. TV N ................................................................................................................. 1 II. CÁC CH C NĂNG XÃ H I C A PHÁT THANH.................................................... 4 1. Ch c năng tư tư ng ................................................................................................ 4 2. Ch c năng thông tin................................................................................................ 5 3. Ch c năng khai trí .................................................................................................. 5 4. Ch c năng gi i trí................................................................................................... 6 5. Ch c năng, giám sát, ki m sát, tư v n, phát hi n .................................................. 6 III. K T LU N................................................................................................................... 6 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản