intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH PHÚ YÊN

Chia sẻ: Ad Dada | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

85
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa số các phương pháp dự báo đều dựa trên các mô hình thống kê ngoại suy. Thực tế, khi tập dữ liệu phức tạp và nhiều chiều thì việc sử dụng các kỹ thuật mô hình hoá thống kê để dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, dùng các số liệu thống kê sẽ gặp các sai số lớn khi khoảng dự báo dài. Gần đây, một kỹ thuật dự báo được nhiều người sử dụng - kỹ thuật mạng neuron lan truyền ngược sai số kết hợp với giải thuật di...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH PHÚ YÊN

  1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH PHÚ YÊN SOLUTION FOR RAISING THE QUALITY OF POWER SUPPLY IN DISTRIBUTION NETWORK OF PHU YEN PROVINCE ĐINH THÀNH VIỆT Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng TRẦN VĂN KHOA Điện lực Phú Yên TÓM TẮT Lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên hiện vẫn còn nhiều bất cập trong chất lượng cung cấp điện. Bài báo tập trung phân tích những bất cập đó cũng như những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện. ABSTRACT Presently, the quality of power supply in the distribution network of Phu Yen province is not at a high level. This paper analyses the shortcomings and proposes various ways to solve the problem. 1. §Æt vÊn ®Ò §iÖn n¨ng ®ang ngµy cµng trë thµnh n¨ng l-îng kh«ng thÓ thiÕu cho mäi ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng vµ ®êi sèng x· héi cña mäi ®Þa ph-¬ng, mäi quèc gia trªn toµn thÕ giíi. Nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng ngµy cµng t¨ng cao kh«ng nh÷ng vÒ sè l-îng mµ ®ßi hái cao c¶ vÒ chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn. Nhê ¸p dông nhiÒu nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖu suÊt cña c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn ®· ®-îc n©ng cao mét c¸ch ®¸ng kÓ, gãp phÇn sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ n¨ng l-îng. Song song víi qu¸ tr×nh nµy, yªu cÇu vÒ chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn nh»m ®¶m b¶o thiÕt bÞ ho¹t ®éng tin cËy, æn ®Þnh, duy tr× tuæi thä... còng ®-îc ®Æt ra mét c¸ch nghiªm ngÆt. N©ng cao chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn cßn lµ yªu cÇu cña chÝnh bªn cung cÊp ®iÖn nh»m t¨ng doanh thu vµ gi¶m thiÓu thiÖt h¹i do mÊt ®iÖn g©y nªn. L-íi ®iÖn ph©n phèi lµ n¬i trùc tiÕp ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hé tiªu thô ®iÖn. Do ®ã yªu cÇu ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn cho l-íi ®iÖn ph©n phèi trë nªn v« cïng cÊp thiÕt. L-íi ®iÖn ph©n phèi tØnh Phó Yªn qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho ®Õn nay vÉn cßn tån t¹i nhiÒu bÊt hîp lý; chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn cßn h¹n chÕ, ®ang rÊt cÇn ®-îc quan t©m kh¾c phôc. 2. Thùc tr¹ng l-íi ®iÖn ph©n phèi tØnh Phó Yªn Phó Yªn lµ tØnh thuéc vïng duyªn h¶i Nam Trung bé, b¾c gi¸p tØnh B×nh §Þnh, nam gi¸p tØnh Kh¸nh Hoµ, ®«ng gi¸p biÓn §«ng, t©y gi¸p tØnh §¾c L¾c vµ tØnh Gia Lai. Phó Yªn bao gåm 8 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn, thÞ: thÞ x· tØnh lþ Tuy Hoµ vµ 7 huyÖn lµ Tuy Hoµ, Phó Hoµ, S«ng Hinh, S¬n Hoµ, Tuy An, §ång Xu©n, S«ng CÇu. L-íi ®iÖn ph©n phèi trung ¸p khu vùc tØnh Phó Yªn tr¶i qua nhiÒu thêi kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®· tån t¹i nhiÒu cÊp ®iÖn ¸p vËn hµnh kh¸c nhau: - L-íi ®iÖn 35 KV (tõ khi xuÊt hiÖn thªm nhiÒu tr¹m biÕn ¸p nguån 110/35/22KV) th-êng xuyªn vËn hµnh non t¶i, hiÖu qu¶ thÊp: tuyÕn 371/E23 dµi kho¶ng 20 km chØ cÊp ®iÖn
  2. cho Nhµ m¸y xi m¨ng Phó Yªn víi c«ng suÊt 0,5 MW; tuyÕn 372/E23 dµi kho¶ng 45 km chØ cÊp ®iÖn cho huyÖn S¬n Hoµ víi c«ng suÊt 1,15 MW; tuyÕn 372/110TA dµi kho¶ng 16 km chØ cÊp ®iÖn cho huyÖn §ång Xu©n víi c«ng suÊt 1,9 MW; nh¸nh rÏ 35 KV Tuy An-S«ng CÇu dµi kho¶ng 19 km th-êng xuyªn kh«ng mang t¶i. Trong chÕ ®é khi c¸c m¸y biÕn ¸p (MBA) nguån 110/35/22KV kh«ng vËn hµnh ®-îc (sù cè, thÝ nghiÖm ®Þnh kú, b¶o d-ìng, söa ch÷a...) th× hÇu nh- l-íi ®iÖn 35 KV liªn kÕt gi÷a c¸c tr¹m biÕn ¸p nguån kh«ng thÓ cÊp ®iÖn ®-îc cho phô t¶i 22 KV. - L-íi ®iÖn 22 KV hiÖn nay cÊp ®iÖn cho c¸c khu vùc huyÖn Phó Hoµ, S«ng Hinh, S¬n Hoµ, Tuy An, §ång Xu©n, S«ng CÇu vµ mét phÇn huyÖn Tuy Hoµ. - L-íi ®iÖn 15 KV cÊp ®iÖn chñ yÕu cho khu vùc thÞ x· Tuy Hoµ vµ mét phÇn cßn l¹i cña huyÖn Tuy Hoµ. Khu vùc thÞ x· Tuy Hßa ®ang triÓn khai dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp tõ nguån vèn tµi trî cña tæ chøc SIDA Thuþ §iÓn, sau khi n©ng cÊp l-íi ®iÖn nµy sÏ chuyÓn sang vËn hµnh 22 KV. L-íi ®iÖn 15 KV cßn l¹i cña huyÖn Tuy Hoµ th-êng bÞ chia c¾t, sù ®an xen víi l-íi 22 KV trong khu vùc l©n cËn kh«ng t¹o ra kh¶ n¨ng dù phßng cÊp ®iÖn trong khi xö lý sù cè, ngõng ®iÖn do c«ng t¸c trªn l-íi ®iÖn. ViÖc vËn hµnh nhiÒu cÊp ®iÖn ¸p ph©n phèi trung ¸p trong cïng mét khu vùc ®· béc lé nhiÒu ®iÓm yÕu: s¬ ®å vËn hµnh kÐm linh ho¹t, thiÕu dù phßng; c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt gÆp nhiÒu trë ng¹i, võa bÞ l·ng phÝ võa kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kÞp thêi phôc vô cho s¶n xuÊt cung cÊp ®iÖn. 3. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn cho l-íi ®iÖn ph©n phèi tØnh Phó Yªn Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng l-íi ®iÖn ph©n phèi tØnh Phó Yªn, chóng t«i xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng cung cÊp ®iÖn cho l-íi ®iÖn ph©n phèi tØnh Phó Yªn nh- sau: 3.1 ChuyÓn ®æi l-íi ®iÖn 15 KV huyÖn Tuy Hoµ sang 22 KV Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy b»ng c¸ch gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng ®-êng d©y 22KV ®ang vËn hµnh 15KV (v× ®· ®-îc c¶i t¹o n©ng cÊp theo tiªu chuÈn cÊp ®iÖn ¸p 22 KV). Tr¹m biÕn ¸p phô t¶i cÇn thay thÕ c¸c c¸ch ®iÖn theo tiªu chuÈn vËn hµnh 22 KV (CÇu ch× tù r¬i, chèng sÐt van). §èi víi m¸y biÕn ¸p lo¹i 15(22)/0,4KV th× thùc hiÖn chuyÓn ®æi nÊc trung ¸p 15 KV sang 22 KV. §èi víi c¸c m¸y biÕn ¸p lo¹i 15/0,4KV th× sÏ ®-îc thay thÕ b»ng MBA lo¹i 22/0,4KV. Sau khi thùc hiÖn chuyÓn ®æi l-íi ®iÖn ph©n phèi trung ¸p cña huyÖn Tuy Hoµ sÏ vËn hµnh ë cÊp ®iÖn ¸p 22 KV, tr¹m biÕn ¸p trung gian trung ¸p 35kV Gß MÇm (35GM) sÏ ®-îc lo¹i bá. 3.2 Ph¸t triÓn c¸c m¹ch liªn kÕt 22 KV liªn vïng cã ph©n ®o¹n - T¹o m¹ch liªn kÕt 22 KV huyÖn Tuy An - huyÖn S«ng CÇu Gi÷a huyÖn Tuy An vµ huyÖn S«ng CÇu cã hai x· gi¸p ranh lµ An D©n (huyÖn Tuy An) vµ Xu©n Thä (huyÖn S«ng CÇu). X· An D©n nhËn ®iÖn 22 KV vµ c¸ch tr¹m 110kV Tuy An (110TA) kho¶ng 10.455 m; x· Xu©n Thä nhËn ®iÖn 22 KV vµ c¸ch tr¹m 110kV S«ng CÇu (110SC) kho¶ng 27.046 m. Thùc hiÖn x©y dùng ®-êng d©y trªn kh«ng 22KV dµi kho¶ng 2900 m nèi l-íi ®iÖn hai x· trªn sÏ t¹o ra m¹ch liªn kÕt gi÷a hai tr¹m biÕn ¸p 110TA vµ 110SC. Lóc nµy xuÊt tuyÕn 472/110TA cã thÓ cÊp ®iÖn ®Õn toµn bé l-íi ®iÖn x· Xu©n Thä 2 víi kho¶ng c¸ch ®Õn ®iÓm cuèi vµo kho¶ng 17 km vµ gi¶m ®-îc phô t¶i vµ b¸n kÝnh cÊp ®iÖn cña xuÊt tuyÕn 478/110SC xuèng cßn kho¶ng 20 km. - T¹o m¹ch liªn kÕt 22 KV huyÖn Tuy An- huyÖn §ång Xu©n
  3. Gi÷a huyÖn Tuy An vµ huyÖn §ång Xu©n cã hai x· gi¸p ranh lµ An §Þnh (huyÖn Tuy An) vµ Xu©n S¬n (huyÖn §ång Xu©n). X· An §Þnh nhËn ®iÖn 22 KV tõ tr¹m 110TA; x· Xu©n S¬n nhËn ®iÖn 22 KV vµ c¸ch tr¹m 35kV §ång Xu©n (35§X) kho¶ng 10.651 m. Thùc hiÖn x©y dùng ®-êng d©y trªn kh«ng 22 KV dµi kho¶ng 1.565 m nèi l-íi ®iÖn hai x· trªn sÏ t¹o ra m¹ch liªn kÕt gi÷a hai tr¹m 110TA vµ 35§X. Lóc nµy xuÊt tuyÕn 474/110TA cã thÓ cÊp ®iÖn ®Õn toµn bé l-íi ®iÖn x· Xu©n S¬n vµ gi¶m ®-îc phô t¶i cña xuÊt tuyÕn 471/35§X, h¹n chÕ qu¸ t¶i MBA T2/35§X. - T¹o m¹ch liªn kÕt 22 KV huyÖn Tuy An- thÞ x· Tuy Hoµ X· An C- (h. Tuy An) nhËn ®iÖn 22 KV vµ c¸ch tr¹m 110TA kho¶ng 2.238 m; x· An HiÖp (h. Tuy An) nhËn ®iÖn 22 KV vµ c¸ch tr¹m E23 kho¶ng 20.185 m. Thùc hiÖn x©y dùng ®-êng d©y trªn kh«ng 22 KV dµi kho¶ng 4.389 m nèi l-íi ®iÖn hai x· trªn sÏ t¹o ra m¹ch liªn kÕt gi÷a hai tr¹m 110TA vµ E23. Lóc nµy xuÊt tuyÕn 476/110TA cã thÓ cÊp ®iÖn thªm ®Õn toµn bé l-íi ®iÖn c¸c x· An HiÖp, An Hoµ, An H¶i, An ChÊn víi kho¶ng c¸ch ®Õn ®iÓm cuèi (thanh c¸i 22 KV Hoµ §a) vµo kho¶ng 12.142 m vµ gi¶m ®-îc phô t¶i vµ b¸n kÝnh cÊp ®iÖn cña xuÊt tuyÕn 484/E23 (®Õn thanh c¸i 22 KV Hoµ §a- chØ cßn kho¶ng 14.670 m). 3.3 T¸i cÊu tróc l-íi liªn kÕt 35 KV sang 22 KV - ChuyÓn ®-êng d©y 35 KV Tuy An- S«ng CÇu sang vËn hµnh 22 KV §-êng d©y 35 KV Tuy An- S«ng CÇu lµ nh¸nh rÏ tõ xuÊt tuyÕn 372/110TA víi chiÒu dµi kho¶ng 19.182 m vµ TBA trung gian trung ¸p 35SC (6300 KVA) hiÖn ®ang th-êng xuyªn ë tr¹ng th¸i ngõng dù phßng. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy cÇn thiÕt x©y dùng kho¶ng 4 km ®-êng d©y 2 2 KV tõ tr¹m 110TA ®Õn nh¸nh rÏ 372-7S/372/110TA hiÖn nay vµ ®Êu nèi vµo m¸y c¾t xuÊt tuyÕn 478/110TA hiÖn ®ang dù phßng. §-êng d©y 35 KV Tuy An- S«ng CÇu sÏ chuyÓn ®æi sang vËn hµnh 22 KV mµ kh«ng cÇn ®Çu t- g× thªm. Tr¹m 35SC sÏ ®-îc lo¹i bá vµ trë thµnh tr¹m c¾t ph©n phèi phô t¶i khu vùc, liªn l¹c dù phßng gi÷a hai tr¹m 110TA vµ 110SC. - ChuyÓn ®-êng d©y 35 KV Tuy An- §ång Xu©n sang vËn hµnh 22KV §-êng d©y 35 KV Tuy An- §ång Xu©n dµi kho¶ng 16 km nhËn ®iÖn tõ xuÊt tuyÕn 372/110TA vµ TBA trung gian trung ¸p 35§X cung cÊp ®iÖn cho huyÖn §ång Xu©n. HiÖn tr¹m biÕn ¸p 35§X ®ang ë t×nh tr¹ng ®Çy t¶i, nªn mÆc dï cã thùc hiÖn m¹ch liªn l¹c 22 KV tõ xuÊt tuyÕn 474/110TA ®Õn xuÊt tuyÕn 471/35§X th× tr¹m 35§X còng chØ gi¶m nhÑ t¶i mµ kh«ng dù phßng ng-îc l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho xuÊt tuyÕn 474/110TA, ngay c¶ cÊp ®iÖn dù phßng cho xuÊt tuyÕn 471/35§X còng khã ®¶m b¶o. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy chØ cÇn ®Êu nèi 25 m c¸p ngÇm 24 KV tõ thanh c¸i C42/110TA ®Õn m¸y c¾t xuÊt tuyÕn 372/110TA. §-êng d©y 35 KV Tuy An- §ång Xu©n sÏ chuyÓn ®æi sang vËn hµnh 22 KV mµ kh«ng cÇn ®Çu t- g× thªm. CÊp ®iÖn l©u dµi cho phô t¶i ®iÖn cña huyÖn §ång Xu©n sÏ ®-îc thùc hiÖn b»ng hai m¹ch 22 KV tõ tr¹m 110TA. Tr¹m 35§X sÏ ®-îc lo¹i bá vµ ®Êu nèi thµnh tr¹m c¾t ph©n phèi phô t¶i. - ChuyÓn ®-êng d©y 35 KV E23- 110TA sang vËn hµnh 22 KV §-êng d©y 35 KV liªn l¹c tõ xuÊt tuyÕn 371/E23 ®Õn xuÊt tuyÕn 374/110TA dµi kho¶ng 21.585 m chØ cÊp ®iÖn cho Nhµ m¸y xi m¨ng Phó Yªn víi c«ng suÊt kho¶ng 0,5 MW vµ phô t¶i xuÊt tuyÕn 871/35H§ víi c«ng suÊt kho¶ng 0,3 MW. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy b»ng c¸ch thùc hiÖn ®Êu nèi 50 m c¸p ngÇm 24 KV tõ thanh c¸i C42/E23 ®Õn m¸y c¾t xuÊt tuyÕn 371/E23 vµ 25 m c¸p ngÇm 24 KV tõ thanh c¸i C42/110TA ®Õn m¸y c¾t xuÊt tuyÕn 374/110TA. §-êng d©y 35 KV chuyÓn sang vËn hµnh 22 KV mµ kh«ng cÇn ®Çu t- g× thªm. Thùc hiÖn chuyÓn nÊc MBA nhµ m¸y xi m¨ng Phó Yªn tõ 35(22)/6KV sang 22/6KV vµ c¸c MBA c¸c tr¹m phô t¶i thuéc xuÊt tuyÕn 871/35H§ tõ 15 KV sang 22 KV. §-êng d©y 871/35H§ ®ang vËn hµnh 15 KV lµ ®-êng d©y míi x©y dùng theo
  4. cÊp 22 KV nªn chuyÓn sang vËn hµnh 22 KV mµ kh«ng cÇn ®Çu t- g× thªm. Tr¹m biÕn ¸p trung gian trung ¸p 35H§ sÏ ®-îc lo¹i bá vµ ®Êu nèi thµnh tr¹m c¾t ph©n phèi phô t¶i. - ChuyÓn ®-êng d©y 35 KV E22, E23- S¬n Hoµ sang vËn hµnh 22 KV §-êng d©y 35 KV liªn l¹c tõ xuÊt tuyÕn 332/E22 ®Õn xuÊt tuyÕn 372/E23 dµi kho¶ng 21.585 m vµ nh¸nh rÏ cÊp ®iÖn cho huyÖn S¬n Hoµ dµi kho¶ng 30 km víi c«ng suÊt kho¶ng 1,15 MW. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy b»ng c¸ch thùc hiÖn chuyÓn ®Êu nèi c¸p ngÇm 35 KV tõ m¸y c¾t 332/E22 sang xuÊt tuyÕn 478/E22 (®ang dù phßng) vµ ®Êu nèi 50 m c¸p ngÇm 24 KV tõ thanh c¸i C42/E23 ®Õn m¸y c¾t xuÊt tuyÕn 372/E23 (cò). §-êng d©y 35 KV chuyÓn sang vËn hµnh 22 KV mµ kh«ng cÇn ®Çu t- g× thªm. Tr¹m biÕn ¸p trung gian trung ¸p 35kV S¬n Hoµ (35SHo) sÏ ®-îc lo¹i bá vµ trë thµnh tr¹m c¾t ph©n phèi phô t¶i 22 KV khu vùc. 4. KÕt luËn - Lo¹i bá c¸c tr¹m trung gian trung ¸p 35GM, 35H§, 35SC, 35§X, 35SHo sÏ lµm ®¬n gi¶n ho¸ s¬ ®å cÊp ®iÖn; gi¶m thÊp chi phÝ ®Çu t- söa ch÷a, c¶i t¹o n©ng cÊp thiÕt bÞ vèn ®· qu¸ cò kü, l¹c hËu kü thuËt; nhê ®ã sÏ lµm t¨ng ®é linh ho¹t trong vËn hµnh, n©ng cao ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cña l-íi ®iÖn; ®ång thêi kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt, s¾p xÕp l¹i lùc l-îng lao ®éng, hîp lý hãa s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng; ®iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa v× tr¹m 35GM ®ang cã 10 nh©n viªn trùc vËn hµnh. - Thèng nhÊt cÊp ®iÖn ¸p ph©n phèi trung ¸p 22 KV sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c¸c qu¸ tr×nh tiªu chuÈn ho¸ c¸c kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, qu¶n lý vËn hµnh, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý vËt t--thiÕt bÞ nhê vµo viÖc hoµn thiÖn c¸c qui tr×nh thèng nhÊt ¸p dông trong c¸c kh©u qu¶n lý; nhê ®ã sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ sö dông vèn. Thèng nhÊt cÊp ®iÖn ¸p ph©n phèi trung ¸p 22 KV võa cã ý nghÜa më réng ph¹m vi b¸n kÝnh cÊp ®iÖn, n©ng cao chÊt l-îng ®iÖn ¸p vµ lµm gi¶m thÊp tæn hao ®iÖn n¨ng t¶i trªn ®-êng d©y võa t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kÕt nèi c¸c m¹ch vßng liªn kÕt dù phßng gi÷a c¸c xuÊt tuyÕn 22 KV gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng linh ho¹t cña l-íi ®iÖn trong vËn hµnh, lµm t¨ng ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho l-íi ®iÖn. - T¸i cÊu tróc l-íi ®iÖn liªn kÕt 35 KV sang vËn hµnh 22 KV sÏ ph¸t huy hiÖu qu¶ vËn hµnh, t¨ng c-êng kh¶ n¨ng dù phßng, n©ng cao kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn an toµn liªn tôc cho l-íi ®iÖn. TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Bách, Lưới điện và hệ thống điện (Tập 1), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, [1] 2000. Trần Bách, Lưới điện và hệ thống điện (Tập 2), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, [2] 2000. Nguyễn Văn Đạm, Mạng lưới điện - Tính toán chế độ xác lập của các mạng và hệ [3] thống điện phức tạp, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000. Công ty Điện lực 3 - Bộ Năng lượng (10/1993), Luận chứng Chuyển đổi mạng điện [4] phân phối Miền Trung về cấp điện áp 22kV, Đà Nẵng. Điện lực Phú Yên- Công ty Điện lực 3 (1995-2002), Báo cáo tổng kết, Phú Yên. [5] Viện Năng lượng - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (12/1999), Quy hoạch cải tạo và [6] phát triển lưới điện tỉnh Phú Yên giai đoạn 1999-2005 có xét đến năm 2010, Hà Nội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2