intTypePromotion=1
ADSENSE

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 7

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

132
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên hình vẽ ta thấy rằng điện áp không đối xứng trên Stator của động cơ có thể phân thành hai thành phần đối xứng. Thành phần thứ tự thuận có các Vector điện áp quay đúng theo chiều của các vector điện áp lưới. Thành phần thứ tự ngược quay ngược lại. Các thành phần này sẽ tạo trên Rotor các thành phần moment

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 7

  1. Chương 7: ÑIEÀU AÙP KHOÂNG ÑOÁI XÖÙNG BAÈNG THYRISTOR 1. Nguyeân lyù ñieàu chænh: Ñeå haïn cheá bôùt caùc thieát bò ñieàu chænh ngöôøi ta söû duïng caùc phöông phaùp ñieàu aùp khoâng ñoái xöùng. Ta coù sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä truyeàn ñoäng ñieàu aùp khoâng ñoái xöùng baèng Thyristor nhö hình veõ II-2.
  2. V ~ A V B VBC C AB VAC Th1 Th3 Th2 Th4 Vab PHAÙ T XUNG Vab c Vab a b Vñk ÑKÑ R R R Hình II-3: Sô ñoà ñieàu aùp khoâng ñoái xöùng baèng Thyristor
  3. Treân hình veõ ta thaáy raèng ñieän aùp khoâng ñoái xöùng treân Stator cuûa ñoäng cô coù theå phaân thaønh hai thaønh phaàn ñoái xöùng. Thaønh phaàn thöù töï thuaän coù caùc Vector ñieän aùp quay ñuùng theo chieàu cuûa caùc vector ñieän aùp löôùi. Thaønh phaàn thöù töï ngöôïc quay ngöôïc laïi. Caùc thaønh phaàn naøy seõ taïo treân Rotor caùc thaønh phaàn moment töông öùng laø Mt vaø Mn. Moment toång hôïp ñöôïc tính nhö sau:M=Mt+Mn. Khi thay ñoåi möùc ñoä khoâng ñoái xöùng cuûa ñieän aùp, moment toång M seõ bieán ñoåi laøm thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô.
  4. 2. Caùc ñaëc tính ñieàu chænh: Neáu cho toác ñoä quay cuûa töø tröôøng thuaän laø +wot thì toác ñoä quay cuûa töø tröôøng ngöôïc laø won=-wot. Ñoä tröôït cuûa ñoäng cô theo töø tröôøng thuaän seõ laø:  ot    o   St   S  ot o Ñoä tröôït theo töø tröôøng ngöôïc laø:  on     o    o    2 o Sn     on o o Sn=2-S Trong ñoù wo laø toác ñoä cuûa töø tröôøng Stator khi ñieän aùp laø ñoái xöùng. Quan heä giöõa moment thöù töï thuaän vôùi ñoä tröôït. 2 M tth ( 1   ) M t  R '2   S S th  S t S tth th 2 R 1  X nm S 2  2 S tth t Trong ñoù: R1   R 1 2  X 2 nm Sth ñoä tröôït tôùi haïn khi ñieän aùp Stator ñoái xöùng. 2 V  M tth  M tth  t   M tth .Vt *2 V   1 Moment tôùi haïn cuûa thaønh phaàn thöù töï thuaän ñöôïc tính nhö sau: Mth: moment tôùi haïn khi ñieän aùp Stator ñònh möùc.
  5. Quan heä giöõa moment thöù töï nguôïc vôùi ñoä tröôït. 2 M n th ( 1   ) M  n S n S nth   2  S nth S n Trong ñoù Snth=Sth. 2 V  M nth  M nth  n   M th .Vn*2 * 2 2 M  th 1 (   ) V t V  1 M t  S S th   2 S th S 2 M th ( 1   ) V n * 2 M n  2  S S th   2 S th 2  S Neáu bieåu dieãn theo thoâng soá chung cuûa ñoäng cô thì ta coù: Mth vaø S ta seõ coù: Vaäy bieåu thöùc tính moment toång hôïp cuûa ñoäng cô laø:    V*t2 Vn*2  M  M t  M n  2 M th (1   )    S  Sth  2 2  S  Sth  2  S 2S   th S Sth  Ñaây chính laø phöông trình ñaëc tính cô khi ñieàu aùp khoâng ñoái xöùng. Phöông phaùp ñieàu chænh khoâng ñoái xöùng töông ñoái ñôn giaûn. Noù ñöôïc öùng duïng trong moät soá thieát bò naâng vaän chuyeån ñeå ñieàu chænh toác ñoä vaø taïo ra traïng thaùi haõm khi haï taûi troïng. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø toån thaát naêng löôïng nhieàu doøng ñieän laøm vieäc lôùn trong khi moment nhoû do ñoù khaû naêng chòu taûi cuûa ñoäng cô keùm.
  6. Caùc trò soá ñieän aùp thöù töï thuaän vaø ngöôïc xaùc ñònh theo  1  Vt  Vab  aVbc  a 2Vca   3  1  Vn  Vab  a 2Vbc  Vca   3 1 3 Trong ñoù a    j : Toaùn töû quay cuûa vector vôùi goùc quay 2/3 ngöoïc 2 2 chieàu kim ñoàng hoà Vab ,Vbc ,Vca : Caùc vector ñieän aùp treân caùc ñaàu noái Stator ñoäng cô.    phöông trình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2