intTypePromotion=1

Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:91

0
196
lượt xem
17
download

Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

 1. Ngh Þ   Þ nh ® c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 82/CP  g µy  13 th¸ng 12  m  1996 v Ò  ba n  h µ n h  n n¨ da n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c ña Vi Öt N a m  ® Ó   thùc hi Ö n   Ö p  ® Þ n h  v Ò  c h ¬ n g  Hi tr×nh     thu Õ  q u a n  cã hi Ö u  lùc ch u n g   E P T) c ña c¸c n íc A S E A N   u ®∙i (C c h o  n¨ m  1997 C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   292/NQ­UBTVQH9   sè  ngµy  th¸ng 11  8    n¨m  1995  cña    Uû ban  êng  Quèc      th vô  héi vÒ ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu cña  ViÖtNam       ®Ó thùc hiÖn    HiÖp ®Þnh  ch¬ng  vÒ  tr×nh u      ®∙ithuÕ quan  hiÖu  cã  lùcchung    (CEPT)  cña      c¸cnícASEAN; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Ngh Þ   Þ nh ® §iÒu    1.­Ban  hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh nµy danh môc hµng    ho¸ vµ  thuÕ suÊt c¸c m Æt       hµng cña ViÖt Nam       ®Ó thùc hiÖn    HiÖp ®Þnh  ch¬ng  vÒ  tr×nh u      ®∙ithuÕ  quan  hiÖu    cã  lùcchung  cña      c¸cnícASEAN  cho n¨m  1997.   §iÒu    Tµi chÝnh  2.­Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh nµy      phï hîp víic¸c quy      ®Þnh cña HiÖp ®Þnh    vÒ Ch¬ng  tr×nh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu  cã  lùcchung    cña      c¸cnícASEAN. §iÒu 3.­ NghÞ     ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  th¸ng 1  1    n¨m 1997.  C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh    phñ  Chñ  vµ  tÞch    Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ ®Þnh nµy. Danh   ô c m h µ n g  h o¸ vµ thu Õ  s u Êt tha m  gia c h ¬ n g  tr×nh C E P T  cña Vi Öt N a m  n¨ m  1997 (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  82  sè  ngµy  th¸ng12  13    n¨m  1996) ThuÕ   M∙  HS M«     Æt   t¶ m hµng suÊt  CEPT   Ch ¬ng  3 C¸  ®éng  vµ  vËt  gi¸p x¸c    (t«m, cua... ®éng      ) vËt  th©n  m Ò m   c¸c  vµ  ®éng  vËt kh«ng  x¬ng  sèng, sèng      díi níckh¸c   0301 C¸  sèng
 2. 2 0301.90 ­C¸c        lo¹ c¸sèng  i kh¸c: 0301.90.90 ­    ­Lo¹ikh¸c 20 0301.91 ­C¸    håi 20 0301.92 ­L¬n   20  0301.93 ­C¸    chÐp: 0301.93.90 ­    ­Lo¹ikh¸c 20 0301.99 ­C¸c        lo¹ c¸kh¸c: i 0301.99.90 ­    ­Lo¹ikh¸c 20 0302.00 C¸ ¬i,íp l¹nh trõ c¸ khóc  i ) c¸c lo¹  t           (f le vµ    ithÞt c¸ kh¸c       thuéc nhãm     0304  20 0303.00 C¸   ®«ng    khóc  c¸c  ithÞt cña  kh¸c íp  trõ c¸  vµ  lo¹    c¸    thuéc nhãm     0304  20 0304.00 C¸  khóc  c¸c lo¹      vµ    i thÞtc¸ kh¸c(b¨m    hoÆc   kh«ng  b¨m)  20 t       ¬i,ípl¹nhhoÆc     íp®«ng 0305.00 C¸ sÊy kh«  muèi hoÆc     ng©m     nícmuèi,c¸ hun      khãi®∙    20 hoÆc  cha lµm chÝn  íc hoÆc   tr   trong qu¸ tr×nh hun  khãi,       c¸dïng cho  bét   ngêi 0306.00 §éng vËt gi¸p  x¸c (t«m, cua) cã mai,  cã vá hoÆc   kh«ng sèng,t      ¬i,íp ®«ng, íp l¹nh,sÊy        kh«,muèi hoÆc       ng©m   níc muèi.§éng        mai    hÊp        vËt gi¸px¸c cã  vá, ®∙  chÝn hoÆc   luéc chÝn    b»ng    hoÆc   níc,®∙  cha    íp l¹nh,   íp®«ng, sÊy      kh«,muèi hoÆc       ng©m     nícmuèi 0306.00.90 ­Lo¹ikh¸c     20 0307.00 §éng   vËt th©n  m,cã  mÒ mai  hoÆc   vá  kh«ng  sèng,t    ¬i, íp l¹nh,íp ®«ng, sÊy          kh«,muèi hoÆc       ng©m     nícmuèi;   C¸c  i lo¹ ®éng    vËt kh«ng  x¬ng sèng  sèng      díiníc kh¸c,  trõ ®éng    vËt      gi¸p x¸c hoÆc   th©n  Ò m,   m sèng, t       ¬i,íp l¹nh,     ®«ng, sÊy  íp   kh«,muèi hoÆc       ng©m     nícmuèi.   0307.00.90 ­Lo¹ikh¸c       20   Ch ¬ng 4 S÷a  c¸c  vµ  s¶n  phÈm   s÷a,trøng  tõ    chim, trøng    gia  cÇm, mËt ong  nhiªn,thùc  tù    phÈm  gèc  ®éng  vËt,  cha  îcchi tiÕtho Æc     c¸c  ®       ghi ë  ch¬ng  kh¸c  0408.00 Trøng chim, trøng gia cÇm  ®∙ bãc vá vµ lßng ®á  15 trøng,t    ¬i,sÊy kh«, hÊp    chÝn  hoÆc  luéc chÝn    trong   níc,®ãng    b¸nh,íp ®«ng      hoÆc   b¶o qu¶n      díic¸c h×nh  thøc kh¸c,®∙    hoÆc   cha thªm  êng  ® hoÆc  chÊt  ngät  kh¸c  0409.00 MËt  ong    tùnhiªn 20   Ch ¬ng  5 C¸c  s¶n  phÈm   kh¸c  ®éng  tõ  vËt,cha  îcchi tiÕt   ®       hoÆc     c¸c  ghi ë  ch¬ng  kh¸c
 3. 3 0501.00 Tãc cha  chÕ  biÕn, ®∙    hoÆc  cha röa s¹ch hoÆc     gét 5 tÈy;(trõphÕ        liÖu tãc) 0502.00 L«ng    lîn,l«ng    ,l«ng  lîn lßi  con löng  c¸c  il«ng vµ  lo¹    5 dïng lµm  bµn ch¶ikh¸c;(trõphÕ         liÖu      i tõ c¸c lo¹ l«ng  nãitrªn)   0503.00 L«ng  bêm  ngùa  phÕ   vµ  liÖu  l«ng  tõ  bêm  ngùa ®∙  5 hoÆc  cha lµm thµnh    hoÆc   líp,cã  kh«ng  víi cã   nguyªn  liÖu phô    trî 0507.00 Ngµ, mai  ®éng    rïa,l       vËt hä   îc c¸ voi(phiÕn  sõng  hµm   5 trªn)vµ    hµm   r¨ng l        îcc¸ voi,sõng,g¹c h¬u,mãng      guèc,  mãng  vuèt,má     chim, cha    chÕ  biÕn hoÆc   s¬  ®∙  chÕ  nhng  cha c¾t thµnh  h×nh; Bét  phÕ     vµ  liÖu tõ c¸c s¶n        phÈm   trªn 0508.00 San  vµ    h«  c¸c chÊt liÖu t    ¬ng    tù,cha  chÕ  biÕn  hoÆc   5 s¬  chÕ  nhng kh«ng    gia c«ng thªm; vá    ®éng    vËt th©n  m Ò m,  ®éng  vËt gi¸p x¸c    hoÆc  ®éng  vËt  gai vµ  da    mai  mùc  cha  chÕ     biÕn  hoÆc   chÕ   s¬  nhng  cha c¾t  thµnh  h×nh; Bét  c¸c phÕ     vµ    liÖu tõ c¸c s¶n        phÈm     nãi trªn    0509.00 Bät biÓn      tùnhiªntõgèc      ®éng  vËt 5 0510.00 Long    diªn h¬ng        (lÊy tõ tinhdÞch  cña      c¸ voi,dïng lµm  0 níc hoa),chÊt x¹ h¬ng            (tõcÇy  h¬ng  h¬u    vµ  x¹);ChÊt  th¬m  lÊy  c«n  tõ  trïng c¸nh    cøng; MËt  hoÆc     ®∙  cha  sÊy  kh«, c¸c chÊt      tuyÕn  c¸c s¶n  vµ    phÈm   ®éng    vËt kh¸cdïng      ®Ó chÕ  biÕn   dîcphÈm, ¬i,íp l¹nh,íp ®«ng  t         hoÆc   b¶o qu¶n  thêidíi t¹m      h×nh thøc kh¸c     Ch ¬ng 7 C¸c    lo¹irau  qu¶  mét  lo¹i   ¨n  îc vµ  sè    rÔ  ® cñ, 0714.00 S¾n,  dong,cñ    cñ    lan,cóc    vó,khoailang,c¸clo¹ cñ          rÔ  i 7 t ¬ng  cã  tù  hµm  îng  l bét  hoÆc  Inul   incao, t     ¬i hoÆc   kh«,®∙    hoÆc   cha    t th¸i   l¸ hoÆc   lµm thµnh d¹ng viªn;    lâi c©y  Sag« cä    Ch ¬ng 8 C¸c    lo¹iqu¶    ® îc;vá  h¹t¨n    qu¶  chanh hä  ho Æc   dõa hä  0814.00 Vá  c¸c  iqu¶  mói  lo¹  cã  (hä  chanh) hoÆc   da  vá  t©y  5 (bao gåm   da  c¶  hÊu),t      ¬i,íp ®«ng, kh«    hoÆc   îcb¶o  ®   qu¶n  t¹m    thêitrong    níc muèi,níc l huúnh     u  hoÆc     c¸c dung  dÞch b¶o qu¶n  kh¸c   Ch ¬ng  9 Cµ  phª,chÌ,chÌ Paraguay        (mate)vµ  lo¹i   c¸c    vÞ gia  0904.00 Hå    tiªuthuéc gièng    piper,ítqu¶,gièng       capicum  hoÆc   20 gièng Jamaica,kh«,xay        hoÆc  t¸n 0905.00 Vani 20
 4. 4 0906 QuÕ   hoa  vµ  quÕ 0906.10 ­Cha    xay  hoÆc   Ðp 20 0906.20 ­§∙xay      hoÆc   Ðp 20 0907.00 §inh h¬ng    (qu¶,th©n,cµnh  rÔ)     vµ  20 0908.00 H¹tvµ  nhôc    vá  ®Ëu  khÊu,b¹ch ®Ëu      khÊu 20 0909.00 H¹t anise,badian,th×          lµ,rau    mïi,th×    CËp,  lµ Ai  c©y    20 carum; H¹tc©y      cèi 0910.00 Gõng, nghÖ  t©y, nghÖ, hóng t©y,  nguyÖt quÕ,   l¸ 20 carryvµ    i   c¸clo¹ kh¸c     Ch ¬ng 10 Ngò cèc 1001 Lóa    meslin m× vµ  1001.10 ­Lóa      m× Durrum 3 1001.90 ­C¸c      lo¹ kh¸c i 3 1002.00 Lóa  m¹ch  ®en 5 1003.00 Lóa  m¹ch 5 1004.00 YÕn   m¹ch 5 1005.00 Ng«   1005.00.90 ­Lo¹ikh¸c     7 1007.00 Lóa  miÕn 7 1008 KiÒu  m¹ch,kª,h¹tc©y        thãc chim    ryseed)   (ca na      1008.10 ­KiÒu    m¹ch 5 1008.20 ­Kª   7 1008.30 ­H¹tc©y      thãc chim    ryseed)   (ca na    7 1008.90 ­C¸c      lo¹ ngò  i cèc  kh¸c 7   Ch ¬ng 11 C¸c  s¶n  phÈm   xay    x¸t;m¹ch nha (malt)tinh bét,       Inulin,  Gluten  mú bét  1102 Bét ngò    cèc,trõbétmú   bétmeslin       vµ    1102.10 ­Bét lóam¹ch        ®en 20 1102.20 ­Bét ng«     20 1102.30 ­Bét g¹o     20 1102.90 ­C¸c        lo¹ bétngò  i cèc  kh¸c 20 1103 Ngò  cèc  d¹ng  x¸tvá,d¹ng      bétviªn ®∙      bétth« vµ      ­Ngò    cèc  d¹ng  x¸tvá,d¹ng    ®∙      bétth«: 1103.13 ­ Tõ  ­ ng« 10
 5. 5 1103.14 ­   g¹o ­Tõ  10 1103.19 ­   c¸cngò  ­Tõ    cèc  kh¸c 10   ­D¹ng      bétviªn: 1103.29 ­   c¸cngò  ­Tõ    cèc  kh¸c 10 1104 C¸c  i lo¹  ngò cèc  îcchÕ  ®   biÕn theo c¸ch kh¸c (nh      xay,   nghiÒn vì m¶nh, x¸t  vá, nghiÒn th«)  trõ g¹o thuéc  nhãm  1106; mÇ m     ngò cèc nguyªn d¹ng,xay,vì m¶nh          hoÆc  t¸n   ­H¹tngò      cèc  xay,vìm¶nh:     1104.19 ­  ­C¸c  i lo¹ ngò    cèc  kh¸c 7   ­ C¸c lo¹ ngò cèc chÕ  biÕn kh¸c (gi∙ ®∙ bãc vá, i ,   nghiÒn kh«): 1104.23 ­  ­Ng« 7 1104.30 ­MÇ m     ngò  cèc  cßn  nguyªn,xay      vìm¶nh  hay  nghiÒn 7 1105 Khoait©y    d¹ng        t bét,bétth«,l¸ 1105.10 Bét mÞn   bétth«   vµ    20 1105.20 D¹ng  t l¸ 7 1106.00 Bét mÞn,    bét th« chÕ  biÕn  c¸c lo¹  tõ    irau, ®Ëu     kh«  20 thuéc nhãm  0713, tõ    c¸c  icá, rÔ, cñ  lo¹      thuéc  nhãm   0714; Bét    mÞn,  bét th«, tinh bét      cña c¸c s¶n phÈm   thuéc ch¬ng    8. C¸c  i lo¹  qu¶  ® îc,vá  ¨n    qu¶  chanh  hä  hoÆc   dõa  1108.00 Tinh bét,Inul hä  20        in   Ch ¬ng  12 H¹tvµ    qu¶  dÇu;  lo¹i cã  c¸c    qu¶    h¹tkh¸c;c©y    c«ng  nghiÖp, c©y      dîcliÖu;r¬m  r¹   vµ  1201.00 §Ëu ¬ng,h¹thoÆc   t     m¶nh 7 1202.00 L¹c cha    rang  hoÆc  cha chÕ  biÕn  c¸ch kh¸c,l¹cvá,l¹c           7 nh©n  hoÆc   ®∙  cha    vìm¶nh 1207 C¸c  i lo¹ qu¶  h¹tcã    vµ    dÇu  kh¸c,®∙    hoÆc   cha    vìm¶nh: 1207.40 ­H¹tvõng     10 1207.50 ­H¹tmï      t¹t 10   ­H¹tkh¸c     1207.99 ­ Lo¹ikh¸c ­   10 1208.00 Bét mÞn,          i   qu¶  dÇu, trõbét bét th« tõ c¸c lo¹  vµ  h¹t cã        20 h¹tmï    t¹t 1210.00 Hu bl«ng ¬i,kh«  hoÆc   t   ®∙  cha xay,nghiÒn    thµnh    bét, hoÆc   d¹ng    ë  bét viªn,bét tuyÕn      hoa bia    (tõ hoa hu  bl«ng) 1210.00.10 ­Hu    bl«ng t    ¬i,kh« 5
 6. 6 1211.00 C¸c  i lo¹ c©y  c¸c thµnh  vµ    phÇn  cña c©y      (c¶ h¹t,qu¶)  0 chñ  yÕu  dïng    ®Ó lµm    níc hoa, lµm  îc phÈm,    ®   thuèc  trõ s©u,lµm    thuèc tÈy    uÕ hoÆc     c¸c môc  ®Ých  ¬ng  t tù,t    ¬ihoÆc   kh«,®∙    hoÆc   cha c¾t,nghiÒn    hoÆc  xay  thµnh  bét 1212.00 H¹t bå    kÕt,dong    biÓn  t¶o biÓn  vµ    kh¸c,cñ    êng,   c¶i®   7 mÝa, ¬ihoÆc   t   kh«,®∙    hoÆc   cha xay;qu¶    h¹ch,nh©n    qu¶  c¸c  vµ  s¶n phÈm  rau kh¸c (bao  gåm   rÔ  c¶  rau  diÕp  xo¨n    cha  rang)dïng    lµm  thøc ¨n cho      ngêi,kh«ng    ® îcchitiÕthoÆc     n¬ikh¸c       ghië    1213.00 R¬m, trÊu tõc©y      ngò cèc  cha  chÕ  biÕn,®∙    hoÆc   cha  5 b¨m  xay,Ðp    hoÆc   lµm  thµnh  d¹ng viªn 1214.00 Cñ    c¶iThuþ  §iÓn,cñ      c¶idïng cho    gia sóc,rÔ  kh«,   cá    1 cá kh«, cá      linhl¨ng,cá  l¸    ba  , c©y hång  ®Ëu,    c¶ixo¨n  ®Ëu       lupin,®Ëu   t»m  c¸c s¶n  vµ    phÈm     cá, thøc  gia ¨n    sóc ¬ng    hoÆc   t tù,®∙  cha lµm  thµnh d¹ng  viªn   Ch ¬ng  13 C¸nh  kiÕn  ®á;  g«m,  lo¹i c¸c    nhùa c©y  c¸c  vµ  chiÕt  xuÊt  thùc  tõ  vËt 1301.00 C¸nh kiÕn ®á, g«m  tù nhiªn,  nhùa c©y d¹ng g«m,  5 nhùa th¬m 1302 Cao  vµ nhùa thùc vËt,  chÊt pectic pectin, ,  pectat;   th¹ch tr¾ng,c¸c chÊt nhÇy, chÊt ®Ëm   Æc   hoÆc               ® ®∙  cha pha chÕ        lÊy tõc¸cs¶n phÈm   thùc vËt     ­ChÊt    nhùa,cao      tõthùc vËt:   1302.12 ­   cam   ­Tõ  th¶o 5 1302.13 ­   hoa  ­Tõ  bia 5 1302.14 ­ Tõ  ­  c©y  kim cóc hoÆc   lo¹  rÔ  ic©y  chøa  cã  chÊt  5 rotenone 1302.19 ­   c¸clo¹ c©y  ­Trõ    i  kh¸c 5 1302.20 ­ChÊt  xit   a    pectic  , pectin,  pectat 5   ­ ChÊt    nhÇy, chÊt ®Ëm   Æc       ® cha hoÆc   pha  ®∙  chÕ,  lÊytõs¶n      phÈm  thùc vËt:   1302.31 ­  ­Th¹ch tr¾ng   5 1302.32 ­ ChÊt  ­  nhÇy  chÊt  vµ  ®Ëm   Æc   hoÆc   ® ®∙  cha pha  5 chÕ        kÕt  lÊy tõh¹tbå  hay    h¹tguar 1302.39 ­    ­Lo¹ikh¸c 5   Ch ¬ng 14 VËt  liÖu  thùc  vËt  dïng      ®Ó tÕt,bÖn;  s¶n  c¸c  phÈm   kh¸c  thùc  tõ  vËt  cha  îcchi tiÕthoÆc     n¬i ®       ghi ë    kh¸c 1402.00 VËt liÖu thùc vËt chñ yÕu  dïng    m     ®Ó ®Ö lãthoÆc   5
 7. 7 nhåi (vÝ     dô: b«ng  g¹o, tãc    thùc vËt, rong    liÔu) ®∙    hoÆc  cha lµm  thµnh      lípvíinguyªn  liÖu phô      trîhoÆc   kh«ng) 1403.00 VËt liÖu  thùc vËt chñ yÕu  dïng lµm chæi, bµn    ch¶i,   5 (vÝ  dô: c©y      ®Ëu   chæi,sîicä      Brazin,cá    l¨ng,sîithïa)       ®∙ hoÆc  cha  lµm thµnh    nïihoÆc   bã 1404.00 C¸c      vËt liÖu thùc vËt cha  îcquy      ®   ®Þnh      chitiÕthoÆc   5 ghië      n¬ikh¸c   Ch ¬ng 15 Mì  dÇu  vµ  ®éng hoÆc  thùc vËt;c¸c    s¶n  phÈm  lÊy    tõ  hoÆc   mì  dÇu  ®éng vËt  Æc   ho thùc  vËt;mì    chÕ   biÕn lµm  thùc  phÈm;  lo¹i c¸c    ®éng  Æc   s¸p  ho thùc  vËt 1507.00 DÇu  ®Ëu  ¬ng  c¸c thµnh  t vµ    phÇn cña dÇu  ®Ëu  ¬ng, t   ®∙ hoÆc   cha tinh chÕ     nhng kh«ng thay ®æi  thµnh  phÇn    ho¸ häc 1507.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1508.00 DÇu     c¸c thµnh  l¹cvµ    phÇn cña dÇu    hoÆc   l¹c®∙  cha  tinhchÕ    nhng  kh«ng  thay ® æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1508.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1509.00 DÇu   liuvµ    «    c¸c thµnh  phÇn  cña dÇu  liu®∙  «    hoÆc   cha    tinh chÕ  nhng kh«ng thay ®æi thµnh phÇn    ho¸ häc 1509.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1510.00 DÇu  kh¸c  c¸c  vµ  thµnh phÇn  cña  chóng  chiÕt trong     dïng m«i      i liu  hoÆc   tõ c¸c lo¹ «  , ®∙  cha    tinhchÕ,  nhng  kh«ng  thay  æi  ® thµnh phÇn  ho¸ häc, kÓ   c¸c chÊt   c¶      hçn hîp cña    idÇu  c¸c lo¹  nµy, hoÆc     thµnh phÇn  cña  chóng        víi lo¹ dÇu  c¸c i hoÆc     c¸cthµnh  phÇn  cña  chóng  thuéc nhãm     1509 1510.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1511.00 DÇu   vµ    cä  c¸c thµnh  phÇn  cña dÇu  ®∙  cä  hoÆc  cha  qua    tinh chÕ  nhng kh«ng thay ®æi thµnh phÇn    ho¸ häc 1511.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1512.00 DÇu     h¹thíng d¬ng, dÇu      c©y  rum, dÇu      h¹tb«ng  c¶  vµ  thµnh phÇn  cña  chóng, ®∙    hoÆc   cha    tinh chÕ  nhng  kh«ng thay ® æi    thµnh phÇn    ho¸ häc 1512.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1513.00 DÇu  dõa, dÇu        h¹tcä,dÇu  bu  ®∙  ba  su  hoÆc   cha    tinh chÕ nhng  kh«ng thay ® æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1513.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5
 8. 8 1514.00 DÇu       h¹tc¶i,dÇu    t¹t hoÆc   h¹tmï   ®∙  cha    tinhchÕ  nhng  kh«ng  thay ® æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1514.00.90 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 1515 C¸c  i vµ  lo¹ mì  dÇu  thùc vËt ®«ng  Æc       ® kh¸c (bao    gåm   c¶  dÇu  JOJOBA)  c¸c thµnh  vµ    phÇn cña chóng, ®∙    hoÆc  cha    tinhchÕ nhng kh«ng  thay ®æi    thµnh  phÇn  ho¸ häc   1515.10 ­DÇu       h¹tlanh,dÇu      h¹ttrÈu,dÇu      h¹tthÇu  dÇu 1515.10.90 ­    ­Lo¹ikh¸c,cha    qua    tinhchÕ 0 1515.90 ­DÇu   i   lo¹ kh¸c   1515.90.90 ­    ­Lo¹ikh¸c,cha    qua    tinhchÕ 5 1518.00 Mì  dÇu   vµ  ®éng  hoÆc   thùc vËt  c¸c  vµ  thµnh  phÇn  cña chóng  luéc,«          ®∙    xÝt ho¸,rótníc,sun      f¸tho¸,thæi   kh«, polime ho¸ b»ng c¸ch ®un  nãng trong ch©n  kh«ng  hoÆc  trong ga    chËm   hoÆc   b»ng biÖn  ph¸p xö  lýho¸ häc      kh¸c,trõc¸c lo¹        i thuéc nhãm  1516; c¸c hçn      hîp vµ    chÕ  phÈm  kh«ng    îctõmì,dÇu  ¨n ®       ®éng  hoÆc   thùc vËt hoÆc           tõ c¸c thµnh phÇn cña    i   c¸c lo¹  dÇu  mì, kh¸c thuéc    ch¬ng  nµy  kh«ng  îc chi tiÕthoÆc     ®       ghi ë  n¬ikh¸c   1519 A xÝt bÐo  c«ng  nghiÖp monocarbonxyl , ic dÇu  xÝt a    tõqu¸ tr×nh tinhchÕ,          cån  bÐo c«ng  nghiÖp   ­A      xÝtbÐo  c«ng  nghiÖp  monocarbonxyl : ic 1519.11 ­   xÝtSteoric ­A    10 1519.12 ­ A    ­ xÝtoleic 10 1519.13 ­ A    ­ xÝtbÐo  dÇu    Tall(Tallo  iFatlyacid) l   10 1519.19 ­ C¸c    ­ lo¹ kh¸c i 10 1519.20 ­DÇu   xÝttõqu¸ tr×nh tinhchÕ   a            1 1519.30 ­Cån    bÐo  c«ng  nghiÖp 5 1520.00 Glyxerin,    tinhkhiÕthoÆc     kh«ng,nícglyxerinvµ        dung  1 dÞch kiÒm  glixerin 1521.00 S¸p thùc vËt      rin)s¸p  (trõglixe    ong, s¸p    c¸c  ic«n  lo¹  1 trïngvµ      c¸ nhµ  t¸ng,®∙    hoÆc   cha    tinhchÕ hoÆc   pha  mµu 1522.00 C¸c chÊt nhên, b∙ cßn  i       l¹ sau      qu¸ tr×nh  lýc¸c chÊt xö        1 bÐo hoÆc     s¸p ®éng, thùc vËt       Ch ¬ng  18 Ca  cao  c¸c  vµ  s¶n phÈm  chÕ   biÕn  ca  tõ  cao 1801.00 Ca  cao    h¹t,m¶nh, sèng    hoÆc   rang ®∙  7 1802.00 Vá  qu¶,vá    lôavµ    h¹t,vá    phÕ    cao  liÖu ca  kh¸c 7 1803.00 Bét ca    cao  nh∙o,®∙    hoÆc   cha  khö  chÊtbÐo   10
 9. 9   Ch ¬ng 19 C¸c  s¶n  phÈm   chÕ   biÕn  ngò  tõ  cèc,bét,tinh bét,         s÷a; c¸c    lo¹ib¸nh 1905 B¸nh  m×, c¸c  ib¸nh  lo¹  ngät, b¸nh    quy, c¸c  ib¸nh    lo¹  kh¸c,cã    hoÆc   kh«ng chøa  cao, vá    ca    viªnthuèc  con  nhÖn  dïng trong ngµnh    dîc,b¸nh quÕ, b¸nh    ®a nem   vµ    c¸cs¶n phÈm  ¬ng  t tù 1905.90 ­Lo¹ikh¸c     1905.90.10 ­   viªnthuèc con  ­Vá      nhÖn  dïng trongngµnh      dîc 5   Ch ¬ng 21 C¸c  s¶n  phÈm   chÕ  biÕn  ® îckh¸c ¨n    2102.00 Men  (ho¹t®éng    hoÆc   vµ    chøc    ú)  c¸c tæ  visinh ®¬n    10 bµo ngõng  ho¹t ®éng    (nhng kh«ng bao gåm  c¸c  i lo¹  vac    xinthuéc nhãm     3002);c¸clo¹ bétnë  pha      i   ®∙    chÕ  2106 C¸c  i lo¹ thøc    ¨n chÕ biÕn cha  îc chitiÕthoÆc     ®       ghië  n¬ikh¸c   2106.10 ­ChÊt    Proteinc«,hoÆc       Proteinli     ªnkÕt 10   Ch ¬ng  25 Muèi,l huúnh,   u  ®Êt  ®¸,th¹ch  vµ    cao,v«ivµ        xi m¨ng 2501.00 Muèi (bao gåm   muèi  vµ    i c¶  ¨n  c¸c lo¹ muèi  bÞ  ®∙  lµm  10 biÕn chÊt),Cloruanatr       idíid¹ng  , dung dÞch    níc hoÆc   kh«ng;nícbiÓn     2502.00 Py  t ri s¾t    cha  nung 0 2503.00 C¸c  il huúnh    lo¹ u  trõ khÝ u  l huúnh, l huúnh   u  kÕt    tña   1 hoÆc  d¹ng keo 2504.00 Graphit     nhiªn tù 5 2505.00 C¸c  ic¸ttù  lo¹    nhiªn ®∙    hoÆc   cha nhuén mµu       trõ c¸c 5 lo¹ c¸tchøa    i   kim  i lo¹ thuéc ch¬ng      26 2506.00 Th¹ch anh          (trõc¸ttùnhiªn); th¹chanh,®∙   ®¸      hoÆc   cha  5 ®Ïo,c¾t    thµnh khèi,tÊm    h×nh  ch÷ nhËt (kÓ  h×nh    c¶  vu«ng) 2507.00 Cao  lanh  c¸c lo¹  vµ    i ®Êt sÐt cao lanh kh¸c,®∙    hoÆc   2 cha  nung  kh« 2508.00 C¸c  i®Êt  lo¹  sÐt kh¸c (kh«ng    kÓ ®Êt sÐt xèp thuéc   2 nhãm  6806) andalusi , te Kyanite,  Sil  vµ imanite ®∙  hoÆc  cha nung, mulite,®Êt      chÞu löa hoÆc  c¸c  i lo¹  ®Êt  dinas 2509.00 §¸ phÊn   2 2510.00 Phèt ph¸t can    nhiªn,phèt    xi tù    ph¸t can      xi nh«m     tù 2
 10. 10 nhiªn, phÊn   ®¸  phètph¸t   2511.00 Sunphat ba ri  tù nhiªn,  cacbonat ba ri tù nhiªn ®∙  2 hoÆc   cha nung,trõo    ri     xýtba   thuéc nhãm     2816 2512.00 Bét ho¸ th¹ch sil c i (vÝ dô: ®Êt t¶o c¸t, ipo ivµ   tr l  2 diatomit)vµ    c¸c  i®Êt  i  ¬ng    hoÆc   lo¹  sil ct tù, ®∙  cha  nung,cã    träng l    îng riªngb»ng  hoÆc     1  nhá h¬n 1 2513.00 §¸      bät,bét mµi,corundum      tù nhiªn,granattù nhiªnvµ          2 c¸cchÊt mµi      mßn     tùnhiªnkh¸c®∙      hoÆc   cha qua  lý xö    nhiÖt 2514.00 §¸ phiÕn,®∙    hoÆc   cha c¾t hoÆc  ®Ïo b»ng  hoÆc   ca  2 c¸c c¸ch    kh¸c thµnh      c¸c h×nh khèi,c¸c tÊm      h×nh ch÷  nhËt    (kÓ  h×nh  c¶  vu«ng) 2515.00 §¸ cÈm  th¹ch,travect , ecotxinvµ    i   in ®¸    c¸c lo¹  ®¸     v«i 2 kh¸clµm   ëng    ®µi t niÖm  hoÆc   x©y  ®¸  dùng  träng l cã   ­ îng riªnglính¬n        hoÆc  b»ng      2, 5, th¹chcao    tuyÕt hoa    ®∙ hoÆc   cha ®Ïo hoÆc   c¾t b»ng  hoÆc     ca  c¸c c¸ch   kh¸c thµnh      c¸c khèi,tÊm    h×nh  ch÷  nhËt (kÓ  h×nh  c¶  vu«ng) 2516.00 §¸ granit pophia,ba    ,   zan, ®¸      c¸tkÕt  (sa th¹ch)vµ      c¸c 2 lo¹  lµm  i®¸  ®µi ëng  t niÖm  hoÆc   x©y  ®¸  dùng  kh¸c,®∙    hoÆc  cha  ®Ïo  hoÆc  c¾t b»ng  hoÆc     ca  c¸cc¸ch kh¸c,     thµnh c¸c khèi,  tÊm  h×nh ch÷ nhËt (kÓ  c¶ h×nh  vu«ng) 2517.00 §¸ cuéi,sái®∙        vì hoÆc   nghiÒn,chñ    yÕu lµm      vËt liÖu 2 bª  t«ng,r¶i® êng    êng      bé, ® s¾t, ®¸    balat,®¸      löa ®∙  hoÆc   cha  qua  lý nhiÖt,®¸  xö      gi¨m  xØ,    xØ kim  i lo¹  hoÆc   phÕ  liÖu c«ng    nghiÖp ¬ng    hoÆc   t tù,cã  kh«ng  kÌm  theo      c¸c vËt liÖu trong phÇn      ®Çu   cña nhãm  nµy;  ®¸ d¨m    trénnhùa  êng;®¸    m¶nh, bét®¸  ®   h¹t, ®¸      lµm    tõ c¸c lo¹  thuéc    i ®¸  nhãm   2515, 2516, ®∙      hoÆc   cha qua  xö    lýnhiÖt. 2518.00 Dolomit®∙    hoÆc  cha  nung; dolomit®∙      ®Ïo  hoÆc  c¾t  2 b»ng  hoÆc     ca  c¸cc¸ch kh¸c,thµnh        c¸ckhèihoÆc     tÊm  h×nh ch÷  nhËt (kÓ  h×nh    c¶  vu«ng);dolomitkÕt        tô(kÓ  c¶  dolomittrénnhùa  êng)     ® 2519.00 C¸c  bonatmagie      tù nhiªn(magnesite) magie  xit     ; o   nÊu  2 ch¶y; magie  xit®∙    o    ®èt  ch¸y,cã    hoÆc   kh«ng thªm  mét îng  l nhá    xitkh¸c tr     c¸c o      íc khi nung; magie  xit   o    kh¸cnguyªn chÊthoÆc         kh«ng  nguyªn chÊt   2520.00 Th¹ch cao (Sunphat can xi  kho¸ng chÊt),  anhydri   t, 1 plaster(bao    gåm   th¹chcao  nung    ®∙  hay  sunfatcan  ,   xi)  ®∙ hoÆc  cha nhuém  mµu   hoÆc   cã  kh«ng thªm mét ­ l îng nhá    chÊtgiatèchay        gi¶m  tèc 2521.00 ChÊt g©y ch¶y gèc  v«i;®¸    c¸c  i®¸  ®¸    v«i vµ  lo¹  cã  7 chøa  v«idïng ®Ó   ®¸      s¶n  xuÊtv«ivµ        xim¨ng 2522.00 V«i sèng,v«it«ivµ        xitcan    hydroxi          v«iníc,trõo    xivµ  t 10
 11. 11 can    xithuéc nhãm     2825 2524.00 Ami¨ng 0 2525.00 Mica,kÓ  mica    c¶  ph©n    phÕ    ho¸ vµ  liÖu mica 2 2526.00 Qu Æng  steat tetù nhiªn,®∙  i      hoÆc   cha ®Ïo  hoÆc   th«  chØ    míi c¾t b»ng  hoÆc     ca  c¸c c¸ch kh¸c thµnh    h×nh  khèi,  tÊm h×nh  ch÷ nhËt (kÓ  h×nh    c¶  vu«ng) 2526.00.10 ­Bét tan     0 2526.00.90 ­C¸c      lo¹ kh¸c i 2 2527.00 Qu Æng   Cryolitùnhiªn,     t  quÆng  chiol    itùnhiªn t 2 2528.00 Qu Æng  borat tù nhiªn vµ      quÆng   borat ®∙  îc    ® lµm  2 giµu (®∙ hoÆc  cha nung) nhng kh«ng kÓ  c¶ chÊt   borat ph©n    tÝch      tõ níc biÓn, a    rictù    xitbo    nhiªn cã    chøa kh«ng    qu¸ 85%   H3BO3  tÝnh  theo träng l      îng kh« 2529.00 Felspar, leuci , te  nepheline vµ  nephelin syenite,   2 fluospar(f i )   lor t 2530.00 C¸c  chÊtkho¸ng cha  îcchitiÕthoÆc     n¬ikh¸c     ®       ghië    2   Ch ¬ng  26 Qu Æ ng,    tro xØ vµ  2601.00 Qu Æng  s¾t,quÆng    s¾t  îclµm  ®   giµu,kÓ  pyri s¾t    c¶  t   0 ®∙ nung 2602.00 Qu Æng  m¨nggan  quÆng   vµ  m¨nggan  ® îclµm  ®∙    giµu  0 gåm   quÆng   c¶  s¾t m¨nggan  quÆng   vµ  s¾t m¨nggan  ®∙  îc lµm  ®   giµu    víihµm  îng  l m¨nggan    tõ 20%       trëlªn, tÝnh theo trängl      îng kh« 2603.00 Qu Æng   ®ång  quÆng  vµ  ®ång  ® îclµm  ®∙    giµu 0 2604.00 Qu Æng   niken vµ    quÆng  niken ®∙  îclµm    ®   giµu 0 2605.00 Qu Æng   coban  quÆng  vµ  coban  ® îclµm  ®∙    giµu 0 2606.00 Qu Æng   nh«m   quÆng  vµ  nh«m   ® îclµm  ®∙    giµu 0 2607.00 Qu Æng   ch×  quÆng  vµ  ch×  ® îclµm  ®∙    giµu 0 2608.00 Qu Æng   kÏm  quÆng  vµ  kÏm  ® îclµm  ®∙    giµu 0 2609.00 Qu Æng   thiÕc vµ    quÆng  thiÕc ®∙  îclµm    ®   giµu 0 2610.00 Qu Æng   crom  quÆng  vµ  crom  ® îclµm  ®∙    giµu 0 2611.00 Qu Æng   Vonfram  quÆng  vµ  Vonfram  ® îclµm  ®∙    giµu 0 2612.00 Qu Æng  Uran hoÆc  thorium  quÆng   vµ  Uran  ® îc ®∙    0 lµm giµu 2613.00 Qu Æng  m«lip ®en  quÆng     vµ  molip ®en  ® îc lµm    ®∙    0 giµu 2614.00 Qu Æng   tanvµ  ti   quÆng  tan®∙  îclµm  ti   ®   giµu 0 2615.00 Qu Æng  niobum,  tantalum,vanadium    hoÆc   iconium  zir 0
 12. 12 vµ    i c¸clo¹ quÆng  ®∙  îclµm    ®ã  ®   giµu 2616.00 Qu Æng  kim  iquý  quÆng   lo¹  vµ  kim  imµu   ® îc lo¹  ®∙    0 lµm giµu 2617.00 C¸c  i lo¹ quÆng   kh¸c vµ    i   c¸c lo¹  quÆng   kh¸c ®ã  ® îc   ®∙    0 lµm giµu   Ch ¬ng 27 Nhiªn liÖu kho¸ng; dÇu    kho¸ng  c¸c  vµ  s¶n  phÈm   ph©n   t¸ch tõ    chóng;  chÊt  c¸c  chøa bitum, c¸c      lo¹i s¸p kho¸ng  chÊt 2701 Than    ®¸, than b¸nh, than    qu¶ bµng  c¸c  inhiªn vµ  lo¹    liÖu r¾n ¬ng      t tùs¶n  xuÊttõthan ®¸         ­ Than  ®∙    ®¸  hoÆc  cha    t¸nthµnh    bét,nhng cha ®ãng  thµnh b¸nh: 2701.11 ­  ­Antraxit 2 2701.12 ­  ­Than  bitum 2 2701.19 ­  ­Than  kh¸c: 2701.19.10 ­ ­Than  ­  Mì 0 2701.19.90 ­ ­Than  ­  kh¸c 2 2701.20 ­ Than    b¸nh,than    qu¶ bµng  c¸c lo¹  vµ    i nhiªnliÖu r¾n      s¶n xuÊttõthan ®¸       2  2702.00 Than non  hoÆc   ®∙  cha ®ãng  thµnh b¸nh, trõ than       2 huyÒn 2703.00 Than bïn (kÓ c¶ than bïn r¸c)  ®∙ hoÆc  cha ®ãng  2 thµnh  b¸nh 2704 Than  cèc  than  vµ  nöa cèc luyÖn    tõ than    ®¸, than non  hoÆc  than    hoÆc   bïn ®∙  cha  ®ãng thµnh b¸nh,cacbon    dïng ®Ó     chng    cÊtkhÝ than 2704.00.10 ­Than    cèc  than nöa  vµ    cèc  luyÖn    tõthan ®¸   0 2704.00.90 ­ Than    non hoÆc  than bïn  hoÆc   ®∙  cha ®ãng thµnh  2 b¸nh;   cacbon dïng ®Ó   ng      tr cÊtkhÝ  than 2705.00 KhÝ  than    ®¸,khÝ ®èt ph©n tÝch      tõ níc,khÝ ch¹y m¸y    1 vµ    i c¸c lo¹ khÝ ¬ng        i t tù,trõc¸c lo¹ khÝ dÇu    c¸c má vµ    lo¹ khÝ    i hy®ro c¸cbon  kh¸c 2706.00 H¾c   tr cÊt tõ than    Ýn  ng      ®¸, than non, than    c¸c   bïn vµ    0 lo¹  ih¾c     Ýn kho¸ng chÊt kh¸c  hoÆc   ®∙  cha  khö    níc hay  ng    tr cÊttõng phÇn, bao      gåm   h¾c  t¸ chÕ c¶  Ýn   i 2707 DÇu   c¸c s¶n  vµ    phÈm  kh¸c tõ tr cÊt h¾c      ng    Ýn, than    ®¸  nhiÖt ®é   ë    cao; c¸c s¶n      phÈm  ¬ng    tû träng t tù cã      thµnh phÇn chÊtth¬m      lính¬n    c¸cchÊtcÊu    thµnh kh¸c 2707.10 ­Ben    zen 1
 13. 13 2707.20 ­Tuluen   1 2707.30 ­Xylole   1 2707.40 ­Naphtalen   1 2707.50 ­ C¸c    hçn    hîp hydro c¸cbon    th¬m  kh¸c cã      trªn60%  thÓ  1 tÝch  îc cÊt läc ë  ®       nhiÖt ®é    250oC  theo ph¬ng ph¸p  ASTM§  86 2707.60 ­Phªnon   1 2707.90 ­Lo¹ikh¸c     1 2708.00 Nhùa h¾c  vµ  Ýn  than cèc nhùa h¾c  chÕ   Ýn  biÕn    tõ 0 h¾c  than hoÆc     i Ýn    c¸clo¹ h¾c  kho¸ng chÊtkh¸c   Ýn      2709.00 DÇu  má  vµ c¸c lo¹ dÇu  chÕ  biÕn tõ kho¸ng chÊt i   1 bitum  d¹ng th« 2711.00 KhÝ  ®èt    tõdÇu    c¸clo¹ khÝ  löavµ     i hydrocacbon  kh¸c 2711.00.90 ­Lo¹ikh¸c     1 2712.00 DÇu     löa ®«ng, s¸p    paraphin,s¸p    dÇu        löa vitinh thÓ,  1 s¸p than c¸m  (slack waxes),ozokeri ,s¸p      te  than non,   s¸p than      i     bïn,c¸c lo¹  kho¸ng  s¸p kh¸c vµ      c¸c s¶n  phÈm   t¬ng    tù chÕ biÕn      tõ qu¸ tr×nh tæng      hîp hoÆc     c¸c quy  tr×nh kh¸c®∙      hoÆc   cha nhuén  mµu 2713.00 Than  cèc  dÇu, bitum    dÇu  c¸cchÊt phÕ     vµ      th¶ikh¸c tõ     1 dÇu  löa hoÆc  tõ c¸c lo¹ dÇu  chÕ  tõ kho¸ng chÊt i   bitum 2714.00 Bitum  nhùa  êng    vµ  ® tùnhiªn, phiÕn     ®¸  sÐt dÇu hoÆc   1 ®¸ phiÕn    sÐt bitum  c¸c h¾c    vµ    Ýn, asphati vµ  trén   ®¸    t nhùa  êng ® 2715.00 Hçn    hîp bitum chÕ    tõ nhùa  êng    ® tù nhiªn,tõ bitum        tù 1 nhiªn,tõ bitum      dÇu,    tõ h¾c  kho¸ng  Ýn  chÊt hoÆc       tõ nhùa nh¾c  kho¸ng  Ýn  chÊt (vÝ      dô: MatÝt bitum, cut­     backs) 2716.00 N¨ng îng ®iÖn  l   (nhãm    tuú chän) 1   Ch ¬ng  28 C¸c    lo¹ichÊt  c¬,c¸c  chÊt  c¬  v«    hîp  v«  hoÆc   h÷u  c¬ cña kim    lo¹iquý, cña    kim    lo¹ib¸n  quý, ®Êt    hiÕm, cña  nguyªn    c¸c  tè phãng    x¹,hoÆc  cña c¸c  chÊt ®ång  vÞ    I.C¸c    nguyªn    tè ho¸  häc  2801.00 Flo,Clo,Brom  Ièt     vµ  1 2802.00 Lu  huúnh  th¨nghoa    hoÆc   kÕt    huúnh  tña;Lu  d¹ng  keo 1 2803.00 Carbon (bå hãng carbon  c¸c d¹ng  vµ    kh¸c cña    carbon  1 cha  îcchitiÕthoÆc     n¬ikh¸c) ®       ghië    2804.00 Hydro,c¸clo¹ khÝ        i hiÕm   c¸clo¹ ¸kim  vµ    i   kh¸c 1
 14. 14 2805.00 Kim  ikiÒm,  lo¹  kim  ikiÒm   lo¹  thæ; kim  i®Êt  lo¹  hiÕm   1 scandium  ytr vµ  ium  hoÆc   ®∙  cha pha trén víinhau;       thuû ng©n    (Hg)   II      c¬  c¸c  chÊt  xy  c¬  . xitv«  vµ  hîp  A «  v«  cña   ¸kim   2806.00 A    xitClohydric  xit , a    closunfuaric 1 2808.00 A    xitnit¬r   xÝtSunfuahydric icA    ; 1 2810.00 O    xitboric, xit  a   boric 1   II   IHçn  halogen  Æc   . hîp  ho hçn  sunfua  hîp  cña   ¸ kim 2812.00 Halidevµ  xit   o    halidecña     ¸kim 1 2813.00 Sunfua  cña   ¸kim,tr   isunfuaphospho  ¬ng  th m¹i 1   IV.C¸c      lo¹ibaz¬  c¬,c¸c    xit, v«    lo¹i «    hy®roxit   petroxitkim    lo¹i 2816.00 Hydroxit vµ petroxi magiª, t  oxit hydroxi vµ petroxi , t   t 1 stronlhoÆc     i bari 2817.00 OxitkÏm;peroxit       kÏm 1 2818.00 Oxitnh«m     (kÓ  corondum  c¶  nh©n  , t¹o)  hydroxi  t nh«m 1 2819.00 C¸c  i   hydroxi rom lo¹ oxit   vµ  tc 1 2820.00  C¸c  i   lo¹ oxit   m¨ng  gan 1 2821.00 C¸c  ioxitvµ  lo¹    hydroxi  ts¾t; thuèc    mÇu  ®Êt  tû cã    1 träng s¾t      Fe2O3    ho¸ hîp nh  chiÕm 70%     trëlªn 2822.00 Oxitvµ    hydroxi  t coban,c¸clo¹ oxit     i    coban  ¬ng  th m¹i 1 2823.00 C¸c  i   tan lo¹ oxit   ti 1 2824.00 C¸c  i   lo¹ oxit   ch×,ch×    ®á,  ch×  cam da  1 2825.00 Hydrazin vµ hydroxi lamin vµ c¸c muèi v« c¬ cña  t 1 chóng; c¸c lo¹  z¬  c¬      i ba  v«  kh¸c,c¸c oxit      ,hydroxi  tvµ  peroxit   kim  i lo¹ kh¸c     V.  Muèi  c¸c    vµ  lo¹imuèi  petroxitcña  lo¹i xit   c¸c    a    v«  vµ  kim    c¬  c¸c  lo¹ikh¸c 2826.00 Florua;Florua sil ca     luminatac¸clo¹ muèi Flo     i tFlo rua  ,     i       0 rua hçn      hîp kh¸c 2827.00 Clorua,oxitclorua vµ        hydroxi  tClorua;Bromua  oxit   vµ    0 Bromua; Iotvµ        oxit Ièt 2828.00 C¸c  i lo¹ hypoclor thypoclor   i ; i Clorua  t can    ¬ng    xith m¹i, 0 Clori   thypoclor t ; i 2829.00 C¸c lo¹ Clorat i  vµ peclorat c¸c lo¹ bromat; ; i  c¸c lo¹  i 0 iotdatvµ    peiotdat  2830.00 C¸c  i lo¹ sunfua vµ      polysunfua 0 2831.00 C¸c  i lo¹ dithionivµ      sunfoxi t t la 0
 15. 15 2833.00 C¸c  i lo¹ sunfi     i   tc¸clo¹ thiosunfat ;   0 2833.00 C¸c lo¹ sunfat; i  c¸c lo¹ phÌn, i  c¸c lo¹ peroxosunfat i   0  (Persunfat) 2834.00 C¸c  i   ic c¸clo¹ nitorat lo¹ nitr     i   ,   0 2835.00 C¸c  i   inat lo¹  tr   fo (hypofof t  i )fofonat(fof tC¸c  i ;   i  ) lo¹ fotfa  t 0 vµ polyfot   fat 2836.00 C¸c   lo¹ cacbonnat;  c¸c   lo¹ petroxocacbonnat i  i    0 (pecacbonnat);  c¸c lo¹ amoniacbonac th i ¬ng m¹i cã  chøa amoniuncacbonat 2837.00 Xyanua; c¸c lo¹        ioxitxyanua  c¸c lo¹  vµ    ixyanua phøc  0 hîp 2838.00 C¸c  i lo¹ funminat,    xyanatvµ    thioxyanat 0 2839.00 C¸c  i i tc¸clo¹ sil ca kim  i lo¹ sil ca     i i t   ,     lo¹ kiÒm  ¬ng    th m¹i 0 2840.00 C¸c  i lo¹ borat;   i     lo¹ peroxoborat(perborat) c¸c     0 2841.00 C¸c  lo¹  muèi  cña  axit oxometal i  hoÆc  axit i lc   0 poroxometal i lc 2842.00 C¸c  i lo¹ muèi kh¸ccña    c¬        axitv«  hay  peroxoaxit       c¸c trõ 0 chÊtazua     VI.C¸c      lo¹ikh¸c 2843.00 C¸c kim  i lo¹ quý d¹ng      i dÎo;c¸c lo¹  chÊt vo    hîp    c¬, h÷u  1 c¬ cña kim  iquý, ®∙  lo¹    hoÆc   cha  îc x¸c  ®   ®Þnh  vÒ  m Æt     ho¸ häc;c¸chçn        hîp cña  kim    lo¹ quý i 2846.00 C¸c    hîp chÊt v«      c¬,h÷u  cña  c¬  kim  i lo¹ ®Êt hiÕm  cña  0 Itr hoÆc     i cña Scandi hoÆc     cña    c¸c hçn hîp cña    c¸c kim  i lo¹ nµy   2847.00 Peroxit  hydro,®∙    hoÆc   cha  lµm  r¾n    l¹b»ng  i chÊtUrª   1 2848.00 C¸c  i lo¹ photfua,®∙    hoÆc  cha    x¸c ®Þnh    Æt     vÒ m ho¸ 1 häc    trõphotphua  s¾t 2849.00 C¸c  i   lo¹  bua, ®∙  c¸c   hoÆc  cha    x¸c ®Þnh    Æt     vÒ m ho¸ 1 häc 2850.00 C¸c  i lo¹ hydrua,nitrua,azu,sil xuavµ    i       i   c¸c lo¹ borua  ®∙  1 hoÆc   cha    x¸c®Þnh  m Æt     vÒ  ho¸ häc 2851.00 C¸c  chÊt v«  kh¸c (kÓ  níc cÊt,níc dÉn  hîp    c¬    c¶        xuÊt   1 vµ    iníc nguyªn  c¸c lo¹    chÊt  ¬ng    t tù);kh«ng khÝ láng   (®∙ hoÆc     cha  i khÝ  lo¹ bá  hiÕm); kh«ng    khÝ  nÐn;    c¸c chÊthçn    hèng      trõc¸chçn  hèng cña kim  i lo¹ quý     Ch ¬ng 32 C¸c  chÊt  chiÕt xuÊt    lµm thuèc nhuém   Æc   ho thuéc  da; tananh  c¸c    vµ  chÊt  dÉn xuÊt  cña  tananh;  thuèc  nhuém,  thuèc mµu   c¸c  vµ  chÊt  mµu  kh¸c;  s¬n, vecni,chÊt      g¾n   c¸c    vµ  lo¹i matit;   lo¹i c¸c    mùc 3201.00 C¸c  chÊtchiÕtxuÊtlµm        chÊtthuéc da      gèc  thùc vËt;ta       1
 16. 16 nanh  muèi, ete,c¸c chÊt  vµ        dÉn xuÊt kh¸c este,c¸c       chÊtdÉn    xuÊtkh¸ccña      tananh 3202.00 C¸c chÊt thuéc da        (tananh) h÷u  tæng        c¬  hîp;c¸c chÊt  1 thuéc  v«  da  c¬,  c¸c chÕ  phÈm  thuéc da,  hoÆc   cã  kh«ng  chøa chÊt  thuéc  tù  da  nhiªn;c¸c    chÕ  phÈm   enzim    ®Ó dïng tr       íckhithuéc da   3203.00 C¸c chÊt nhuém     mµu   gèc  cã  ®éng    vËt hoÆc   thùc vËt     1 (kÓ  c¸c chiÕtxuÊt nhuém   c¶        nhng    trõs¾c  ®en ®éng  vËt),®∙hoÆc     cha    x¸c ®Þnh  m Æt     vÒ  ho¸ häc;c¸c chÕ      phÈm  dùa    së  trªnc¬  chÊt mµu     gèc thùc hoÆc     ®éng  vËt 3204.00 ChÊt  mµu   tæng  hîp h÷u    hoÆc   c¬, ®∙  cha    x¸c ®Þnh  1 vÒ   Æt   m ho¸  häc; c¸c    chÕ  phÈm  dùa    trªn chÊt mµu   tæng  hîp h÷u  ® îc ghi trong  c¬      chó    cña  gi¶i3  ch¬ng  nµy;c¸c s¶n      phÈm  h÷u  tæng    îcdïng  chÊt   c¬  hîp ®   nh    t¸c nh©n     ®¸nh  bãng  huúnh  quang  hay  nh c¸c  chÊt  ®¸nh  bãng  ph¸t quang,  hoÆc     ®∙  cha x¸c  ®Þnh  vÒ  m Æt     ho¸ häc  3205.00 C¸c chÊt mµu       ®á tÝa, c¸c chÕ       phÈm  dùa    së  trªnc¬  1 chÊtmµu  ®∙      nh  ghitrong chó    cña    gi¶i3  ch¬ng  nµy 3206.00 ChÊt  mµu  kh¸c,c¸c chÕ       phÈm  dùa    së  trªnc¬  nh ®∙  1 ghitrong chó    cña      gi¶i3  ch¬ng nµy,trõc¸c chÊt thuéc           nhãm  3203,3204,3205;c¸c s¶n          phÈm   c¬  îcdïng v«  ®     nh chÊt ph¸tquang, ®∙        hoÆc   cha    x¸c ®Þnh    Æt   vÒ m ho¸ häc   3207 C¸c  ithuèc  lo¹  mµu  (pigment) ®∙    pha  chÕ, c¸c chÊt   ch¾n  ¸nh s¸ng  qua  ®∙  pha chÕ,    c¸c chÊt men     kÝnh,   men     sø, chÊt níc ¸o,c¸c lo¹              i níc l¸ng bãng  c¸c lo¹ vµ    i   chÕ  phÈm  ¬ng    t tù dïng trong c«ng  nghiÖp  gèm,    sø, tr¸ngmen,    thuû tinh,  nguyªn liÖu thuû    thuû        tinhvµ  tinh kh¸c,ë    d¹ng      bét,h¹t,m¶nh 3207.10 ­ Thuèc    mµu   chÕ biÕn,thuèc ®¸nh      bãng  chÕ biÕn  vµ  1 c¸cchÊtmµu      chÕ  biÕn  c¸cchÕ  vµ    phÈm  ¬ng  t tù 3207.20 ­ Men    kÝnh,men        gèm   c¸c chÕ    sø,níc¸o ®å  vµ    phÈm   1 t ¬ng tù 3207.30 ­ N íc bãng      (®Ó     l¸ngbãng      c¸c chÕ  ®å sø) vµ    phÈm  ­ t 1 ¬ng  tù 3207.40 ­ Nguyªn      liÖu thñy tinhvµ    i     c¸clo¹ thuû      tinhkh¸cë    d¹ng  1 bét,h¹t,     m¶nh 3210 C¸c lo¹ s¬n vµ vecni i  kh¸c (gåm  c¶ c¸c lo¹ men   i gacquer vµ    keo mµu);c¸c lo¹      i thuèc mµu     nícpha chÕ  ®Ó   nhuém  da 3210.90 ­C¸c      lo¹ thuèc mµu    i   nícpha  chÕ  dïng ®Ó     nhuém   da 1 3211.00 C¸c  i lo¹ thuèc lµm kh«  pha  ®∙  chÕ  (chÊt trén víis¬n,         1 vecni®Ó     lµm  nhanh  kh«)
 17. 17 3213.00 C¸c chÊt mµu  dïng cho nghÖ  thuËt héi ho¹  trang     vµ    10 trÝ,mµu     nhÑ  c¸clo¹  vµ    i mµu  ¬ng    d¹ng  t tù ë  viªn,  tuýp,   hép,lä,khay      hay  d¹ng ®ãng   ¬ng  gãit tù 3215.00 Mùc  in,  mùc  viÕt hoÆc  vÏ,  ®∙ hoÆc  cha c« ® Æc   hoÆc  lµm  thµnh thÓ r¾n   ­Mùc      in,mùc  vÏ 5   ­Lo¹ikh¸c     10   Ch ¬ng  34 Xµ phßng,  chÊt  c¸c  h÷u  tÈy  c¬  röa    Æt,  bÒ m c¸c  s¶n phÈm   dïng    ®Ó giÆt  röa,b«i tr¬n;c¸c          lo¹i s¸p  nh©n     chÕ   t¹o,c¸c  phÈm   dïng    ®Ó ®¸nh  bãng, gét,     tÈy;nÕn   c¸c    vµ  s¶n  phÈm  ¬ng    t tù,chÊt  dïng  bét  lµm h×nh  mÉu,  cho  s¸p  nha khoa  c¸c  vµ  chÕ   phÈm   dïng cho nha  khoa  thµnh  cã  phÇn  chÝnh    lµ th¹ch  cao    v«iho¸  Æc   ho sunphat  canxi 3404.00 C¸c  i   lo¹ s¸p nh©n    s¸p ®∙    t¹ovµ    chÕ  biÕn 1 3407.00 C¸c chÊt    bét nÆn   h×nh  mÉu,    c¸c lo¹  kÓ c¶    ilµm  ®å  ch¬i trÎem;        c¸c chÕ  phÈm   îc coi nh "s¸p r¨ng" hay  ®         c¸c "chÊt lµm      r¨ng gi¶" ®∙    ®ãng  thµnh    bé, ®ãng    gãi ®Ó   lÎhoÆc   d¹ng  b¸n    ë  phiÕn,d¹ng    h×nh mãng  ngùa,   d¹ng thanh  hay    c¸c d¹ng kh¸c t   ¬ng tù.C¸c chÕ     phÈm   kh¸c dïng  trong nha  khoa    víithµnh phÇn   b¶n    c¬  lµ th¹chcao        v«iho¸ hoÆc   sunphatcanxi.   3407.00.10 C¸c chÊt nÆn     h×nh mÉu,    c¸c lo¹  kÓ c¶    i lµm    ®å ch¬i   5 trÎ  em 3407.00.90 ­ C¸c    chÕ phÈm   îc coinh  ®     "s¸p r¨ng","chÊt lµm        r¨ng  0 gi¶". C¸c chÕ  phÈm  kh¸c dïng trong nha khoa víi   thµnh  phÇn  b¶n    c¬  lµth¹chcao        v«iho¸ hoÆc   sunphat  can xi   Ch ¬ng 35 C¸c  chÊt  chøa  albumin;c¸c    biÕn  d¹ng  tinh bét;     keo; hå; enzim   3501.00 Cazein,c¸c lo¹      i cazeinatvµ      c¸c chÊt dÉn    xuÊt cazein     10 kh¸c,keo    cazein 3502.00 C¸c  chÊt albumin,c¸c lo¹        i abuminat,     chÊt dÉn  c¸c   xuÊt  10 abuminatkh¸c   3503.00 C¸c chÊt gelat     in(kÓ  gelat   d¹ng  c¶  inë  tÊm máng  h×nh  10 ch÷  nhËt,vµ    h×nh  vu«ng  hoÆc   ®∙  cha    gia c«ng    bÒ m Æt  hoÆc  nhuém   mµu)  c¸c chÊt dÉn  vµ      xuÊt gelat ;   in  c¸c lo¹    i th¹ch (lÊy tõ bong        bãng      c¸)c¸c chÊt keo    kh¸c  lÊytõ®éng          vËt,trõkeo  cazeinthuéc nhãm       3501 3504.00 Pepton vµ c¸c chÊt dÉn  xuÊt cña chóng; c¸c chÊt  10 proteinkh¸c vµ        c¸c chÊt dÉn    xuÊt cña    chóng cha  îc ®   chitiÕthoÆc     n¬ikh¸c,bétda      ghië        sèng  hoÆc   ®∙  cha 
 18. 18 ® îccrom    ho¸ 3505 Dextrinvµ      c¸c biÕn  d¹ng      tinhbét kh¸c (vÝ      i   dô: c¸c lo¹  bét ® îc este      ho¸ hoÆc  tiÒn gelat   inho¸);c¸c lo¹      ikeo  thµnh  phÇn  chÝnh        lµ tinhbét hoÆc  dextr   inhoÆc     c¸c biÕn d¹ng    tinhbét 3505.10 ­Dextrinvµ        c¸cbiÕn  d¹ng      tinhbétkh¸c 20 3505.20 ­Hå   20 3506 C¸c  ikeo  lo¹  pha chÕ   c¸c chÊt  vµ    dÝnh  chÕ   ®∙  biÕn  cha  îc chi tiÕthoÆc     n¬i kh¸c;c¸c s¶n  ®       ghi ë        phÈm   dïng  keo  nh  hoÆc   ® îc ®ãng      hå    gãi ®Ó b¸n    keo  lÎnh  hoÆc  chÊtdÝnh    träng l      îng tinhkh«ng    kg qu¸ 1  3506.10 ­ C¸c      vËt phÈm  dïng  keo  nh  hoÆc  chÊt dÝnh  ® îc   ®∙    20 ®ãng      nh  gãi®Ó b¸n  keo  hoÆc  chÊt dÝnh, cã      träng l  ­ îng tinhkh«ng    kg     qu¸ 1    ­Lo¹ikh¸c:     3506.91 ­  ­ ChÊt dÝnh dùa    trªnthµnh phÇn cao  hay  su  Plast   ic 20 (kÓ  nhùa  c¶  nh©n t¹o) 3507.00 C¸c  i lo¹ enzim; c¸c lo¹      i enzim  pha  ®∙  chÕ  cha  îc chi ®     0 tiÕthoÆc     n¬ikh¸c   ghië      Ch ¬ng 36 ChÊt  næ,  s¶n  c¸c  phÈm  ph¸o,diªm,c¸c      chÊt  hçn  hîp  Pyrophoricvµ    mét  chÕ   sè  phÈm     dÔ ch¸y  kh¸c 3606 Ceris¾t  c¸c hîp    vµ    chÊt ch¸y pyrophorickh¸c díic¸c           d¹ng,c¸c s¶n      phÈm  lµm      tõ vËt liÖu dÔ     ch¸y nh  ghi   ®∙    trong chó    cña    gi¶i2  ch¬ng  nµy 3606.90 ­Lo¹ikh¸c:     3606.90.10 ­DÇu   Æc     ® hoÆc   sÖt,keo    hoÆc       c¸clo¹ dÇu ¬ng  i t tù 20  3606.90.20 ­§¸ löacho    i     häc       c¸clo¹ bËt löac¬    20 3606.90.90 ­Lo¹ikh¸c(®uèc        nhùa  c©y  hoÆc  ¬ng  t tù) 20   Ch ¬ng  37 C¸c    lo¹ivËt  liÖu  ¶nh, hoÆc     ®iÖn  ¶nh 3701 C¸c tÊm  kÏm kÝnh  ¶nh  phim  vµ  chôp ¶nh d¹ng  ph¼ng  cã phñ    lípnh¹y s¸ng,cha      ph¬is¸ng    b»ng    vËt liÖu nµo    ®ã     trõ giÊy, b×a    hoÆc     v¶i dÖt, phim      in ngay  d¹ng  ph¼ng, cã    phñ   lípb¾t  s¸ng,cha      lés¸ng,®∙    hoÆc   cha  ®ãng  gãi 3701.10 ­Dïng    cho  Xquang 0 3701.90 ­Lo¹ikh¸c       ­  ­Cho  ngµnh  in 1 3702.00 Phim  chôp ¶nh  d¹ng  ë  cuén  phñ    cã  lípnhay s¸ng,cha    ph¬i s¸ng,b»ng        vËt liÖu nµo      ®ã trõ giÊy,b×a    hoÆc  
 19. 19 vËt liÖu dÖt; phim      in ngay  d¹ng  ë  cuén, cã    phñ    líp nh¹y s¸ng cha      ph¬is¸ng       ­Dïng    cho  Xquang 0   ­Phim    chôp  ¶nh  d¹ng  ë  cuén    lín(phim  bµnh) 5   ­Lo¹idïng ®Ó         quay  phim  ®iÖn  ¶nh 0   ­Lo¹ikh¸c     1 3705 TÊm  kÏm, kÝnh    ¶nh  phim  vµ  chôp ¶nh  ph¬i s¸ng, ®∙      ®∙  tr¸ng,     phim  trõ ®iÖn  ¶nh: 3705.10 ­Dïng      ®Ó lµm  opset 1 3705.20 ­Phim    micro 1 3706 Phim dïng trong ®iÖn ¶nh  ph¬i s¸ng, ®∙  ®∙      tr¸ng,®∙    hoÆc   cha lång tiÕng    hoÆc     míichØ  r∙nhtiÕng: cã    3706.10 ­Cã    khæ   réng    tõ35mm     trëlªn 15 3706.90 ­Lo¹ikh¸c     15 3707 Ho¸  chÊt dïng trong nhiÕp  ¶nh    (trõvani,keo, hå      vµ  c¸c chÕ    phÈm  ¬ng        t tù)c¸c ho¸ chÊt cha    pha    tréndïng  trong nhiÕp  ¶nh  chia riªng tõng      phÇn hay ®ãng    gãi ®Ó       d¹ng  dông  b¸n lÎë  sö  ngay 3707.10 ­ChÊt    nh¹ys¸ng thÓ      s÷a 1 3707.90 ­Lo¹ikh¸c     1   Ch ¬ng 38 C¸c  s¶n  phÈm   ho¸ chÊt  kh¸c 3801.00 Graphitnh©n      t¹o (than ch×),graphitd¹ng      keo hoÆc   1 b¸n keo;c¸c chÕ      phÈm  dùa    trªngraphit  hoÆc  cacbon  kh¸c    díid¹ng nh∙o, khèi,tÊm       hoÆc  d¹ng b¸n thµnh  phÈm 3802.00 Cacbon    ho¹ttÝnh,c¸c s¶n      phÈm  kho¸ng  chÊt tù nhiªn       1 ho¹t tÝnh; må       hãng ®éng  vËt, kÓ   tµn      c¶  må hãng  ®éng  vËt 3803.00 DÇu         hoÆc   tal(taloil) l l ®∙  cha  îctinhchÕ ®     1 3804.00 Dung tÝch kiÒm,    tõ qu¸ tr×nh s¶n  th¶ira        xuÊt bét gç,       1 ®∙ hoÆc  cha    khö  êng  c«,®∙  ® hoÆc   lýho¸ häc  xö      kÓ  c¶  ligninsulphonatnhng      trõdÇu    talthuéc nhãm   l   3803 3805.00 G«m,  dÇu  hoÆc   gç  sunfatnhùa    th«ng  c¸c lo¹  vµ    i dÇu  1 th«ng kh¸c chÕ     biÕn    tõ chng    cÊt hoÆc   lý c¸c lo¹ xö      i   gç    b¸ch,chÊt dipenten th«;sunfi nhùa  tïng           t   th«ng vµ  c¸c chÊt paracymen  th« kh¸c;  dÇu  th«ng cã chøa  anfatecpinnh    thµnh  phÇn chñ yÕu 3806.00 Axitnhùa  axitcolofan vµ    vµ      c¸c  chÊt dÉn  xuÊt cña  1 chóng, dÇu     nhùa  dÇu   vµ  colofan,c¸c  ig«m     lo¹  ho¹t  ®éng rungum)
 20. 20 3807.00 H¾c   gç; dÇu  Ýn    h¾c   gç, chÊt  Ýn    creosote gç; chÊt       1 ligro     ingç;h¾c  thùc vËt;h¾c  tõ qu¸ tr×nh ñ  îu Ýn      Ýn        r   bia vµ      c¸c chÕ  phÈm  ¬ng    t tù dùa    trªnthµnh  phÇn   axit colofan,axit     nhùa  hay    c¸ch¾c  thùc vËt Ýn    3809.00 C¸c  chÊt hå        v¶i,c¸c chÊt dÉn    thuèc nhuém   lµm t¨ng  1 ®é  nhuém,    ®é bÒn  cña thuèc nhuém,    c¸c s¶n phÈm   vµ    c¸cchÕ  phÈm   kh¸c(vÝ      dô:thuèc hå      v¶i, thuèc c¾n    mµu)  dïng trong ngµnh    dÖt,giÊy,da      hoÆc     c¸c ngµnh  CN  ¬ng    t tùcha  îcchitiÕthoÆc     n¬ikh¸c ®       ghië    3810.00 C¸c chÕ  phÈm  lµm mßn     Æt   bÒ m kim  i chÊt  lo¹   ; g©y  1 ch¶y  c¸c  vµ  chÕ  phÈm  phô kh¸c dïng    ®Ó lµm  hµn  thiÕc,hµn    hoÆc     h¬i   hµn  ®iÖn; c¸c chÕ       phÈm  dïng  lµm    lâihoÆc   cho  vá  cùc hµn ®iÖn  hoÆc   que hµn  ®iÖn 3811.00 C¸c chÊt chèng    næ, chÊt c¶n      qu¸ tr×nh «  ho¸,chÊt   xy      1 chèng dÝnh, chÊt t¨ng ®é        nhít  ,chÊt chèng      ¨n mßn  vµ  c¸c chÕ  phÈm  bæ  trî kh¸c, dïng cho c¸c lo¹ dÇu  i kho¸ng (kÓ  x¨ng  c¶  dÇu)  hoÆc     c¸c chÊt láng kh¸c ® îc         sö dông  c¸clo¹ dÇu  nh    i   kho¸ng 3812.00 C¸c chÊt xóc    îc®iÒu    t¸c®   chÕ dïng cho s¶n xuÊt cao    su;c¸c hîp chÊt dïng          lµm  Ò m     m dÎo cao  hay  su  plast   ic, cha  ® îc chitiÕthoÆc     n¬i kh¸c;c¸c chÕ           ghi ë        phÈm   chèng  xy        «  ho¸,c¸chîp chÊt lµm      æn ®Þnh  cao  hay  su  plast   ic:   ­Lo¹ikh¸c     1 3813.00 C¸c chÕ  phÈm   c¸c  vµ  s¶n phÈm   chøa  cã  chÊt dËp  1 löa;c¸clo¹ lùu®¹n  chøa         i cã  chÊtdËp    löa 3814.00 C¸c  chÊt dung m«i ho¸ hîp h÷u  vµ  c¬  c¸c chÊt pha  1 lo∙ng,cha  îc chitiÕthoÆc     n¬i kh¸c.C¸c    ®       ghi ë      chÊt  tÈy s¬n  vecni®∙    vµ    ®iÒu  chÕ 3815.00 C¸c chÊt kÝch    thÝch ph¶n øng, c¸c chÊt xóc          t¸cph¶n  1 øng, c¸c chÕ      phÈm  xóc    t¸ccha  îc chitiÕthoÆc     ®       ghi ë    n¬ikh¸c 3816.00 C¸c  i   lo¹  m¨ng, v÷a, bªt«ng  xi     chÞu    c¸c lo¹    löa vµ    ivËt 1 liÖu kÕt cÊu  ¬ng      t tù,trõ c¸c s¶n phÈm   thuéc nhãm   3801 3817.00 C¸c  i lo¹ alkylbenzene hçn hîp  alkylnaphthalen hçn  vµ    1 hîp trõc¸cchÊtthuéc nhãm             2701  2902 vµ  3818.00 C¸c  i lo¹ nguyªn      tè ho¸ häc (doped) dïng    trong ®iÖn      tö 1 ë    c¸cd¹ng ®Üa,  b¸nh  máng  hoÆc     c¸cd¹ng ¬ng      t tù;c¸c hîp chÊtho¸ häc        (deped)dïng trong ®iÖn        tö 3819.00 DÇu  phanh  thuû lùc (Hydraul  Brake  ic Fluid)  vµ c¸c   1 chÊt láng ®∙ ® îc ®iÒu  chÕ  kh¸c dïng trong vËn  chuyÓn  thuû lùc kh«ng chøa hoÆc  chøa díi  70%   träng l lµ dÇu   îng    ho¶ hay    i c¸c lo¹ dÇu    tinhchÕ      tõ c¸c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2