Nghị định 91-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
102
lượt xem
6
download

Nghị định 91-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 91-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 91-CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  91­C P  N G µ Y  17­8­1994 C P B A N  H µ N H  §I Ò U  L Ö   U ¶ N  L ý  Q U Y  H O ¹ C H  ® «  T H Þ Q CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B X d NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n  Òu  Ö  §i l Qu¶n  ýquy  ¹ch ®«   l  ho   thÞ. §i Ò u 2.­ NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.Nh÷ng  ®Þ n c hi l   t   k  quy  nh  íc ®©y   ®Þ tr   vÒ   qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ    íi l  ho   th tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3.­ Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n § I Ò U  L Ö Q U ¶ N   ý  Q U Y  H O ¹ C H  ® «  T H Þ L (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  8­   ®Þ s 91­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1.­ §«  Þ  th bao  å m     µnh  è,thÞ    Þ  Ên. g c¸cth ph   x∙,th tr §iÒu  Ö  µy  l n quy  nh  Öc  ®Þ vi qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   ©y  ùng  «   Þ;b¶o  l  n  x d ® th   vÖ  c¶nh quan, m«i  êng  èng; sö  ông  µ    tr s  d v khaith¸cc¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët     sht k thu   ®«  Þ. th
 2. 2 §i Ò u 2.­ §«  Þ  th ph¶i ® îc x©y  ùng, ph¸ttr Ón theo     d    i   quy  ¹ch  µ    ho v c¸c quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ëtnh»m   ôc  ô  lu   ph v cho  ôc    Ýnh  Þ,kinh tÕ, v¨n      éi m tiªuch tr       ho¸,x∙ h   vµ  ninh quèc  an    phßng. §i Ò u 3.­ Ch Ýnh  ñ  ùc  Ön  ph th hi quyÒn  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  quy  ¹ch  «   Þ  ho ® th trongph¹m    níc.   vic¶  Uû  ban  ©n  ©n    Êp  ùc  Ön  Òn  nh d c¸c c th hi quy qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ     l  n   quy ho¹ch ®«  Þ  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh.   th t   i ph m C¬  quan qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ    l  ho ® th ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  Þu  ¬ v ®Þ ph ch tr¸chnhiÖm   íc ChÝnh  ñ  µ  û     tr   ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ò   Öc  nh d c¸c c v vi qu¶n  ýl  quy  ¹ch ®«  Þ. ho   th §i Ò u 4.­ Néi dông    qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   quy  ¹ch ®«  Þ  ho   th bao  å m: g 1­ Ban  µnh      h c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ; l  ho   th 2­ LËp  µ  Ðt duyÖt c¸c®å       vx      ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ; ho   d ® th 3­ Qu¶n  ýviÖc    ¹o vµ  ©y  ùng    l  c¶it   x d c¸c c«ng  ×nh  tr trong ®«   Þ    th theo  quy  ¹ch ® îcduyÖt; ho     4­ B¶o  Ö     v c¶nh  quan  µ  v m«i  êng  èng  «  Þ; tr s ® th 5­ Qu¶n  ýviÖc  ö  ông  µ    l  sd v khaith¸cc¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ;     s h  k thu   th 6­ Gi¶iquyÕt tranh chÊp,thanh    µ  ö  ýviph¹m  ÷ng           trav x l     nh quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®«  Þ. l   th CH ¬NG   II LËP  µ   Ð T   VX DUY Ö T   QUY  HO¹CH   © Y   ù NG   «  Þ   X D ® TH §i Ò u 5.­ ViÖc    ¹ovµ  ©y  ùng  «   Þ  c¶it   x d ® th ph¶ic¨n  vµo    cø  quy  ¹ch  ©y  ùng  ho x d ®«  Þ  îcc¬  th ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy Quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  ho x d ® th bao  å m   g quy  ¹ch  ho chung cho  µn  é  to b ph¹m    t  «   Þ  µ  vi®Ê ® th v quy  ¹ch    Õtcho  õng  Çn  éc  ¹m    t  ho chiti   t ph thu ph vi®Ê ®«  Þ. th Ph¹m    t  ai lËp  vi®Ê ®   quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  ho xd ® th ph¶i® îcc¬      quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn    Öt quy  ¹ch ®«  Þ    Õt ®Þnh.   th quy phª duy   ho   th ®ã quy   §i Ò u 6.­ §å  quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  ¸n  ho xd ® th ph¶ido    chøc    c¸c tæ  chuyªn m«n   îc   ®  Nhµ   ícc«ng  Ën  Ëp vµ  n  nh l   ph¶itu©n    theo c¸ctiªuchuÈn,quy  ¹m, quy  ×nh       ph   tr   kü  Ëtcña  µ   íchoÆc   îcNhµ   íccho  Ðp  ö  ông. thu   Nh n   ®  n  ph sd
 3. 3 §å    ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt lµc¬  ë  ho   d ® th ®       s ph¸p lý®Ó       qu¶n  ý l  ®«   Þ, tiÕn  µnh  th   h c«ng    u   x©y  ùng, lËp    Õ   ¹ch    ¹o,x©y  t¸c®Ç t d   c¸c k ho c¶i t   dùng  «  Þ  µng  ® th h n¨m, ng ¾n  ¹n vµ  µih¹n thuéc c¸cngµnh  µ  a  ¬ng.   h  d       v ®Þ ph §i Ò u 7.­ 1­ C¸c        ®å ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt  ho xd ® th ®   ph¶i® îcphæ   Õn     bi c«ng  khai®Ó   ©n  ©n  Õtvµ  ùc hiÖn.   nh d bi   th   2­ Trong    ×nh thùc hiÖn,®å       qu¸ tr       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  Çn  îc ho   d ® th c ®   xem   Ðt ®iÒu  x  chØnh  cho  ïhîp víi ùc tÕ    iÓncña  «  Þ: ph       th   ph¸ttr   ® th a) ViÖc    xem   Ðt ®iÒu  x  chØnh        c¸c ®å ¸n quy  ¹ch  ho chung  îctiÕn hµnh  ®    theo ®Þnh  ú  n¨m  ét  Çn,khicÇn  Õtcã  Ó  ím  ¬n;   k 5  m l   thi   th s h b)  C¸c  iÒu  ® chØnh    bæ sung  ã  Ýnh  Êt  ôc  é  i  íi®å   quy  ct ch c b ®è v   ¸n  ho¹ch chung    hoÆc  quy  ¹ch chitiÕt® îctiÕn hµnh    Çn  Õt; ho           khic thi c)  äi  Öc  iÒu  M vi ® chØnh      quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  u   c¸c ®å ¸n  ho x d ® th ®Ò ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt ®å     . Nh n   th quy phª duy   ¸n ®ã §i Ò u 8.­ §å    ¸n quy  ¹ch chung  ©y  ùng  «  Þ    nh  ¬ng  íng ph¸ttr Ón ho   xd ® th x¸c®Þ ph h    i   kh«ng gian ®«  Þ,x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,t¹olËp m«i  êng  èng  Ých  îp   th   d c s h      tr s th h  cã  Ðt ®Õ n   ù  ©n  i hµihoµ  ÷a viÖc  ë   éng  «  Þ  íi x  s c ®è     gi   mr ® th v   s¶n  Êt n«ng    xu   ­ l©m nghiÖp,®¶m     b¶o  ninh quèc  an    phßng  µ    ¹t®éng  v c¸c ho   kinh tÕ    kh¸c,víi    viÖc b¶o  ån c¸cditÝch  Þch sö,c¶nh  t      l   quan thiªnnhiªncã  Ýnh  n   Ëu       t ®Õ h qu¶ cña thiªntai òng    ù  è     c nh s c c«ng  Ö   ã  Ó  ra. ngh c th x¶y  §å  quy  ¹ch  ¸n  ho chung  îc lËp    ®  trªnb¶n    a   ×nh  ã  û lÖ  ®å ®Þ h c t   1/2000­ 1/25.000  ú  tu theo  ¹  «   Þ  µ  îc thÓ  Ön  lo i th v ®   ® hi b»ng  ¬    nh  íng    s ®å ®Þ h ph¸t tr Ón®«  Þ  20  i   th (15­ n¨m)  µ  v quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u   10  ho   d ®î   (5­ n¨m). §å  quy  ¹ch  ¸n  ho chung  ph¶icã    Õn  ña  éi  ng  ©n   ©n  µnh    ý ki c H ®å Nh d th phè, thÞ    Þ  Ên  ë  ¹  µ    µnh  ã  ªnquan  íc khi tr×nh  ¬    x∙,th tr s t i c¸c ng v c li   tr     c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt. n   th quy phª duy §i Ò u 9.­ C¸c    quy  ¹ch    Õt® îc lËp    ¬  ë  ®å ¸n  ho chi ti     trªnc s b¶n    a   ×nh  µ  ®å ®Þ h v ®Þa  Ýnh  û lÖ  ch t   1/500­ 1/2000,nh»m   ô  Ó    µ  ©n    c th ho¸ v tu theo    c¸c quy  nh   ®Þ cña      ®å ¸n quy  ¹ch  ho chung  µ  îclËp  ng  é  v ®   ®å b cho  õng  t khu  ùc  «  Þ  ã  v ® th c yªu  Çu    ¹ovµ  ©y  ùng  c c¶it   x d trong giai®o¹n  ícm ¾t    µm  ¬  ë  ©y  ùng     tr   ®Ó l c s x d c¸c c«ng  ×nh    Æt   t  µ      tr trªnm ®Ê v c¸c c«ng  ×nh  Ç m   : nhµ  , c¸c c«ng  tr ng nh   ë    tr×nh s¶n  Êt vµ  Þch  ô,c«ng    xu   d v  viªn,c©y    xanh,c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü    tr   s h   k thuËtvµ      c¸c quy  nh  Ò   ÷ g×n  µ    ¹oc¸c c«ng  ×nh kiÕn  óccã    ®Þ v gi   v t«n t     tr   tr   gi¸ trÞ vµ    c¶nh  quan  thiªnnhiªn,b¶o  ¶m   toµn      ® an  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,b¶o    vÖ   m«i  êng  «  Þ. tr ® th §å    ¸n quy  ¹ch chitiÕt® îcduyÖt  µc¨n cø    Ëp    ù    u  ,lùa ho         l     ®Ó l c¸c d ¸n ®Ç t    chän  Ðt  Öt  a   iÓ m   µ  Êp  x duy ®Þ ® v c chøng  chØ quy  ¹ch,quyÕt  nh  ho   ®Þ giao  ®Êt  µ  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. v c gi   xd
 4. 4 §i Ò u 10.­ ThÈ m   Òn  Ëp,xÐt duyÖt        quy l   c¸c ®å ¸n quy  ¹ch  «  Þ  îcquy  nh   ho ® th ®   ®Þ nh  sau: 1­ Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt        t  ph phª duy ®å ¸n quy  ¹ch chung    «  Þ  ¹  ho   c¸c® th lo i I,lo¹ IIvµ              c¸c®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  i ho   d ® th kh¸ckhixÐt thÊy  Çn  Õt.     c thi Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ×nh  Öt ¬ tr duy   c¸c ®å       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  éc thÈm  Òn  ho   d ® th thu   quy phª  Öt  ña  ñ  duy c Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph Bé   ©y  ùng  chøc  Ëp  X d tæ  l quy  ¹ch  ho chung  «  Þ  ¹    ¹    µ  Èm   ® th lo i lo i v th I, II trac¸c ®å   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  éc  Èm  Òn      ¸n  ho xd ® th thu th quy phª  Öt  ña  duy c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 2­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ phª  Öt duy   c¸c®å       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ho   d ® th cßn  ¹thuéc ®Þa  ¬ng  ×nh. l i   ph m Uû  ban  ©n  ©n   nh d c¸c  µnh  è  éc  th ph thu tØnh, thÞ    µ    x∙ v huyÖn  ×nh  tr duyÖt    quy  ¹ch  ®å ¸n  ho chung  µ  v quy  ¹ch    Õtthuéc  Èm   Òn    ho chi ti   th quy phª duyÖt cña  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh. KiÕn  ócs  êng  tr   tr hoÆc   ë  ©y  ùng  ®èivíi   «  Þ  SX d (     ® th kh«ng  ã  Õn  c¸c c Ki trócs  ëng) tæ    tr   chøc  Ëp,thÈm      c¸o Uû   l  tra®Ó b¸o    ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ò     v c¸c ®å     ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ãitrªn. ho   d ® th n   KiÕn  ócs  ëng    µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  Ëp,thÈm   tr   tr c¸cth ph tr     ¬ tæ  l  travµ  ×nh duyÖt      quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  éc thÈm  Òn    tr   c¸c ®å ¸n  ho xd ® th thu   quy phª duyÖt cña  û       U ban  ©n  ©n  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng. nh d th ph tr     ¬ ViÖc  Ðt duyÖt      x  ®å ¸n quy  ¹ch  ho chung    «  Þ  ¹  I µ  ¹      c¸c ® th lo i   lo i quy II v IV, ho¹ch chitiÕtTrung  ©m  «  Þ  ¹    ¹    µ    èc  é®i      t ® th lo i lo i v c¸c qu l   qua    «  Þ  I, II c¸c ® th tØnh  þph¶icã    Õn  Ýnh  l    ý ki ch thøc b»ng      v¨n b¶n  ña  é  ©y  ùng. c BX d §i Ò u 11.­ Bé   ©y   ùng  X d ban  µnh    Èn, quy  ¹m,  h tiªuchu   ph quy  ×nh  µ  íng  Én  tr vh d viÖc  Ëp,thÈm    Ðt duyÖt quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ. l  tra,   x   ho   d ® th CH ¬NG   I II QU¶N   ý  © Y   ù NG   LX D C¸C C«NG   × NH   TR TRON G     Þ ®é TH §i Ò u 12.­ C¸c c«ng  ×nh trong ®«  Þ  tr     th bao  å m     g c¸c c«ng  ×nh trªnm Æt   t,c¸c tr     ®Ê     c«ng  ×nh ngÇ m   tr   hoÆc     trªnkh«ng,kÓ   c¸c c«ng  ×nh ®iÒu  ¾c, tranh,   c¶    tr   kh     ¸p  Ých, biÓn  ph   qu¶ng  ®Ò u   c¸o  ph¶i® îc thiÕtkÕ,  ©y  ùng       xd theo quy  ¹ch ho   chung, quy  ¹ch    Õt,dù   ®Ç u    vµ  îc c¬    ho chi ti   ¸n  t ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt. x  §i Ò u 13.­ Qu¶n  ýviÖc    ¹ovµ  ©y  ùng    l  c¶it   x d c¸cc«ng  ×nh trong®«  Þ  tr     th bao  å m: g
 5. 5 1­ Lùa  än  a  iÓ m   ©y  ùng  µ  Êp    ch ®Þ ® xd v c chøng  chØ  quy  ¹ch ®Ó   íng ho   h   dÉn  Öc  ö  ông  t  «  Þ; vi s d ®Ê ® th 2­ C Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    gi ph xd hoÆc     Õt  nh  nh  ra quy ®Þ ®× chØ  Öc  ©y  vi x dùng,c¶it¹oc¸cc«ng  ×nh trong ®«  Þ;      tr     th 3­ H íng dÉn  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng        vi c¶it   x d c¸cc«ng  ×nh trong ®«  Þ; tr     th 4­ §¨ng  ý,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u    k  gi   nh quy s h c«ng  ×nh; tr 5­ §iÒu    èng    µ u  ÷hå  ¬      tra,th kª v l tr   s c¸cc«ng  ×nh trong®«  Þ. tr     th §i Ò u 14.­ Chñ   u    khi tiÕn  µnh  Ëp  ù  kh¶    ®Ç t   h l d ¸n  thihoÆc   ÕtkÕ   ©y  ùng  thi   x d c«ng  ×nh trong ®«  Þ  tr     th ph¶ixinc¬      quan  qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ  í thiÒu  l  ho   th gi   i ®Þa  iÓ m   ©y  ùng. ® xd Khi ®Þa   iÓ m   ∙  îc x¸c ®Þnh,  Õn  ócs  ëng    ® ®®    ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  SX d (®èivíi   «  Þ      ® th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng) cÊp  c¸c c ki tr   tr   chøng  chØ  quy  ¹ch theo ho     ®Ò   Þ  ña  ñ  u  .C¨n  ®Ó   Êp  ngh c ch ®Ç t  cø  c chøng  chØ quy  ¹ch gå m: ho   1­ Quy  ¹ch    ho chung  µ  v quy  ¹ch chitiÕt® îcc¬  ho         quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn    Öt; phª duy 2­ C¸c    Èn,quy  ¹m  Ò   ©y  ùng  «  Þ,vÖ     tiªuchu   ph v x d ® th   sinh m«i  êng,an    tr   toµn  phßng  ÷a  ch ch¸y® îcNhµ   ícban  µnh     n  h hoÆc   cho  Ðp  ö  ông. ph sd §i Ò u 15.­ Trong chøng chØ  quy  ¹ch  Çn    nh  â  ÷ng  ho c x¸c ®Þ r nh yªu  Çu  ñ  Õu   c ch y sau  y: ®© 1­ C¸c  cÇu  Ò   Ö     yªu  v v sinh,an  µn    to phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,b¶o  Ö       v m«i tr ng; ê 2­ C¸c  cÇu  Ò   yªu  v quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kiÕn  ócvµ  ho sd ®Ê ®   tr   c¶nh quan  ®«  Þ  :quan  Ö   a  iÓ m   ©y  ùng  íi th nh   h ®Þ ® xd v  tæng  Ó,gií h¹n  th     khu  t  i ®Ê trong  chØ   í x©y  ùng  µ  êng  ;  ôc  ch  ö  ông  t; m Ët    ©y  ùng; gi i   d v® ®á m ®Ý sd ®Ê   ®é x d   h Ö   è  ö  ông  t;chiÒu  ssd ®Ê   cao  èi®a  t   c«ng  ×nh vµ  Ých  ícc¸c phÇn  tr   k th     c«ng  tr×nh ® îcphÐp     nh«    égií êng  ra l   it , chung  µ  µng  µo,c©y  vh r  xanh; 3­ C¸c    Çu  Ò   ©y  ùng  µ    yªu c v x d v khaith¸csö  ông  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët    d c s h  k thu   ®«  Þ    th nh giao th«ng,san  Òn,      n tho¸tníc m a, nícbÈn, cÊp  íc,cÊp  Ön  µ          n  di v th«ng    ªnl¹c. tinli   §i Ò u 16.­ Sau    ù    u    ©y  ùng  îcduyÖt,chñ  u    Õn  µnh  µm    khid ¸n ®Ç tx d ®    ®Ç tti h l c¸c thñ  ôc nhËn  t, giÊy  t  ®Ê   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  Êy  Ðp  ©y  nh quy sd ®Ê v gi ph x dùng  ¹ c¬  t   quan  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn. i Nh n   c th quy §i Ò u 17.­
 6. 6 ViÖc  Êp  Êy phÐp    ¹ovµ  ©y  ùng  c gi   c¶it   x d ph¶ic¨n cø  µo    Êy tê hîp      v c¸c gi     ph¸p  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  ë  ÷u  v quy sd ®Ê v s h c«ng  ×nh,c¸c ®iÒu  Ön  èithiÓu  tr    ki t   vÒ   Ö   v sinh c«ng  ×nh,c¸c yªu  Çu  Ò     tr    c v quy  ¹ch  Õn  óc ®«   Þ,vÒ   ü   ho ki tr   th   m quan  c«ng  ×nh,c¶nh  tr   quan  «   Þ,c¸c yÕu  è tiÖn,bÊt  Ön  îc x¸c ®Þnh   ® th     t    ti ®     cô  Ó  th trong tiªuchuÈn, quy  ¹m  Ò        ph v quy  ¹ch ®«  Þ  µ    ho   th v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v x©y  ùng  «  Þ. d ® th §èi víic«ng  ×nh  ín,quan  äng tr c khicÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng, c¸c    tr l  tr   í     gi ph x d    Bé   ã  ªnquan  c li   ph¶ixem   Ðt kü  Ò     nh  Õt  Êu  µ  ü  Ëtx©y  ùng    x   v æn ®Þ k c v k thu   d vÒ  m«i  êng, m«i  tr   sinh,an    ninh  èc  qu phßng, an  µn    to phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y  vµ  Ò     Ên    v c¸c v ®Ò kh¸c;khicÇn  Õtph¶i® îcHéi ®ång  Õn  ócquy  ¹ch    thi       ki tr   ho   tØnh  hoÆc   µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt  íc khitr×nh  ¬  x tr     c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt. n   th quy phª duy §i Ò u 18.­ C¸c  êng  îp ® îcmiÔn  Êy phÐp: tr h    gi   1­ MiÔn  Êy phÐp  ©y  ùng:   gi   xd C¸c  Öc  ÷a  ÷a    tv¸,quÐt    ¶o  ãi,l¸  Òn,  vi s ch nh tr¸     , v«i,® ng   tn thay cöa  õ   (tr   tr ng  îp m ë   öa  ® êng  è  Ýnh) vµ      ¹o,söa  ÷a,l¾p  Æt    ê h   c ra  ph ch   c¸c c¶it   ch   ® c¸c thiÕtbÞ     trong nhµ, trang trÝ néithÊtkh«ng  µm            l ¶nh  ëng  Êu  n   Õt  Êu  h x ®Õ k c c«ng  ×nh c¸cnhµ  ©n  Ën  µ  é  Æt   Õn  ócm Æt   è. tr     l c vbm ki tr   ph 2­ MiÔn  Êy phÐp    ì;   gi   ph¸ d a) C¸c    c«ng  ×nh hiÖn  ã  tr   c nh»m   ôc  ô  ph v cho  Öc  ©y  ùng  vi x d c«ng  ×nh tr   ®∙  ã  Êy phÐp  ©y  ùng; c gi   xd b) C¸c    c«ng  ×nh t¹m  êi®∙  Õt  ¹n sö  ông; tr   th   h h   d c) C¸c    c«ng  ×nh  tr kh«ng  ã  Êy  Ðp  ©y  ùng  c gi ph x d hoÆc   viph¹m    do    c¸c quy  nh  Ò   ©y  ùng; ®Þ vx d d) c¸cc«ng  ×nh nh»m     µnh  Õt ®Þnh  ña  µ     tr   thih quy   c To ¸n; e) Trong  êng  îp  Èn  Êp   c«ng  ×nh  Þ    háng  tr h kh c nh tr bh nÆng,  ã  Ó  c th g©y      ¹n hoÆc     ã  ra tai   n khic thiªnt¹     iho¶  ¹n. , ho §i Ò u 19.­ Hå   ¬    Ðp  öa  ÷a  µ    ¹o: s xinph s ch v c¶it 1­  ¬n    Ðp  ©y  ùng  § xin ph x d (do  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ×nh ® øng  tr   tªn); êng   tr hîp c«ng  ×nh thuéc  ë  ÷u  µ   íc th×  tæ  tr   s h Nh n   do  chøc  îc uû  Òn  µm  ñ  ®   quy l ch ®Ç u    øng  t® tªn; 2­ C¸c  Êy tê chøng    gi     minh  Òn  ë  ÷u  µ  µ  Òn  ö  ông  t  ã  quy s h nh v quy sd ®Ê c kÌm  theo ho¹ ®å   Þ  Ýc«ng  ×nh tûlÖ      v tr   tr     1/100­1/500; 3­  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët do  chøc  H s thi   k thu   tæ  hoÆc     ©n  ã  Êy  Ðp  c¸ nh c gi ph hµnh  Ò   ÕtkÕ; ngh thi   §èivíi    c«ng  ×nh lín, tr     quan  äng,thiÕtkÕ   ü  Ëtph¶i® îcc¬  tr     k thu       quan  ã  c thÈm  Òn    Öt; quy phª duy
 7. 7 4­  nh  ôp  ¶ ch khæ   x  cm   Æt   Ýnh  9  12  m ch c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng gian liÒn     kÒ   íckhic¶it¹o. tr       §i Ò u 20.­ Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng  s xinph x d c«ng  ×nh míi: tr   1­ §¬n    Ðp  ©y  ùng    ñ  u    øng    xinph x d (do ch ®Ç t® tªn); 2­ C¸c  Êy  ê chøng  gi t   minh  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê (quyÕt ®Þnh    giao  t, ®Ê   cho    t  thuª®Ê hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t); gi   nh quy s d ®Ê 3­  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh  tæ  H s thi   k thu   tr do  chøc hoÆc     ©n  ã  c¸ nh c giÊy phÐp  µnh  Ò   ÕtkÕ.   h ngh thi   §èivíi       c«ng  ×nh lín, c¸c tr    quan  äng,thiÕtkÕ   ü  Ëtph¶i® îcc¬  tr     k thu       quan  cã  Èm  Òn    Öt. th quy phª duy 4­  èi víic«ng  ×nh  ã  èn  u     ña  íc ngoµi th×  §   tr c v ®Ç t c n     ph¶i cã    b¶n    sao GiÊy  Ðp  u    Uû   ph ®Ç tdo  ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Êp. Nh n   H t¸cv § tc §i Ò u 21.­ ThÈ m   Òn  Êp  Êy  Ðp  öa  ÷a,c¶it¹ohoÆc   ©y  ùng  íi® îc quy c gi ph s ch       xd m    quy  nh    ®Þ nh sau: 1­  Õn  óc s  ëng  Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èi víic¸c ®«   Þ  SX d (       th kh«ng  ã  c KiÕn  ócs  ëng) cÊp  Êy  Ðp  öa  ÷a  µ  Êy  Ðp  ©y  ùng    tr   tr   gi ph s ch v gi ph xd c¸c c«ng  tr×nh trong ®«  Þ      th theo  ö  û  Òn  ña  ñ   Þch  û   s u quy c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ 2­  ¹idiÖn  Õn  óc s  ëng  µnh  è  §  Ki tr   tr th ph hoÆc   ë   ©y  ùng  ¹  Þ    SX d ti th x∙, quËn,huyÖn  Êp  Êy phÐp  öa  ÷a  µ  Êy phÐp  ©y  ùng      c gi   s ch v gi   xd c¸cc«ng  ×nh  tr riªnglÎ b¸n kiªncè      Þ  Ýsau:         ë c¸cv tr   , a) Trªn c¸c ® êng       trong néibé  phè, c¸c hÎm  ã  égií kh«ng  ính¬n        «     c l    i l  12 m; b) Trong      c¸c khu  ∙  ã  ® c quy  ¹ch    Õt® îcc¬  ho chiti     quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt. x  §i Ò u 22.­ Thêi gian    xem   Ðt,gi¶iquyÕt  å  ¬    Ðp  öa  ÷a,c¶it¹ovµ  ©y  x   h s xin ph s ch       x dùng    c¸cc«ng  ×nh quy  nh    tr   ®Þ nh sau: 1­ Kh«ng    ngµy  i víic¸c nhµ   ©n  µ    qu¸ 30  ®è       tnh v kh«ng    ngµy  i qu¸ 45  ®è   víi     c«ng  ×nh kh¸ckÓ   õkhinhËn    å  ¬; c¸c tr     t    ®ñ h s 2­  êng  îp  µ  ã  Tr h nh c nguy  ¬  ôp  æ   ×  êigian  c s ® th th   xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬. qu¸ 10  k t    ®ñ h s Qu¸  êih¹n  th   trªn, Õu  a    Õt  ×  ¬   n ch gi¶iquy th c quan  Õp nhËn  å  ¬  ti   h s ph¶i   th«ng b¸o  ýdo  l   cho  ¬ng  ù  Õt.Trêng  îp  ® s bi   h cho r»ng  Öc  õ chèicÊp  Êy vi t     gi   phÐp  µ kh«ng  Ýnh  ¸ng, th×  êi lµm  n  ã  Òn  Õu  ¹ilªn Chñ   l  ch ®   ng   ®¬ c quy khi n     tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng. Quy Õt  nh   ¬  ®Þ
 8. 8 cña  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c hiÖu  ùcthi µnh. l   h §i Ò u 23.­ Chñ   u    x©y  ùng  ®Ç t d c«ng  ×nh  ã  tr c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  ng  éi   th hi ®ó n  dung  quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  ©y  ùng:     xd 1­ Trêng  îp cã    Çu    h   yªu c thay ® æi  ÕtkÕ,  × chñ  u      thi   th   ®Ç tph¶ilËp hå  ¬    s ®iÒu  chØnh    bæ sung  ÕtkÕ   µ    Êp  ¹giÊy phÐp  ©y  ùng; thi   v xinc l   i   xd 2­  Õ u   Öc    N vi thic«ng kh«ng  ng  Êy  Ðp  ©y  ùng  ∙  îc cÊp  × ®ó gi ph xd ®®  th   chñ  u    ®Ç t hoÆc   ñ    ch thic«ng ph¶i chÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖm   µ    v ph¶i thi    hµnh  ng    cÇu  ña  Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®ó c¸c yªu  c Ki tr   tr th ph hoÆc   ë   ©y  ùng  SX d (®èivíi   «  Þ      ® th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng); c¸c c Ki tr   tr 3­ Sau  th¸ng kÓ   õ khi® îc cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ   ñ  u    12    t      gi ph x d m ch ®Ç t vÉn  a  ëic«ng  ch kh   hoÆc   ëic«ng  åim µ   kh   r   kh«ng  Õp tôc x©y  ùng  ×  Êy ti     d th gi   phÐp  ©y  ùng  x d kh«ng cßn    Þ.N Õ u   Én  ã  gi¸tr   v c nhu  Çu  ©y  ùng  ×  ñ  c x d th ch ®Ç u    tph¶ixingiah¹n giÊy phÐp  ©y  ùng.        xd §i Ò u 24.­ Khi khëi c«ng  ©y  ùng, chñ  u    ph¶i th«ng      x d   ®Ç t   b¸o cho  û   U ban  ©n   nh d©n  êng,x∙, Þ  Ên së  ¹ biÕt. ph     tr   t   th i Trong    ×nh thic«ng    qu¸ tr     c¸c c«ng  ×nh línquan  äng,®¬n  Þ    tr     tr   v thic«ng  ph¶icã  Ón    è  nh  ¹ ®Þa  iÓn      bi b¸o c ®Þ t i ® thic«ng,trong®ã       ph¶ighirâ tªnc«ng         tr×nh,tªn®¬n  Þ       v thic«ng, sè  Êy  Ðp  ©y  ùng, thêih¹n      gi ph xd    thic«ng, kÓ       c¶ b¶n  Ïphèic¶nh  v    c«ng  ×nh. tr §i Ò u 25.­ ViÖc  ©y  ùng, duy    öa  ÷a    xd   tu s ch c¸c c«ng  ×nh kh«ng  îc g©y  tr   ®  tæn  ¹i h  cho    c¸c c«ng  ×nh trªnm Æt   t,ngÇ m   µ    tr     ®Ê   v trªnkh«ng  ùctiÕp  ã  ªnquan, tr   c li     ®ång  êiph¶icã  Ön  th     bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® giao th«ng    th«ng  ètvµ  toµn    su   an  trªn ® êng  è. ph §i Ò u 26.­ ViÖc  ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh ngÇ m   íi   Õn  êng  Ýnh  tr   d   tuy ® c¸c ch ph¶i® îc    tiÕn  µnh  ng  é, cïng  ét  óc.Trong  êng  îp  a    iÒu  Ön  ©y  h ®å b  m l  tr h ch ®ñ ® ki x dùng  ng  é  µ   Én  ®å b m v ph¶itiÕn  µnh  ©y  ùng  õng  Çn  ×    h xd t ph th ph¶icã      gi¶i ph¸p qu¸    µ  ®é v ph¶i ® îc Chñ   Þch  û      t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ cho  Ðp. ph §i Ò u 27.­ 1­ Sau    ©y  ùng    khix d hoÆc     ¹oc«ng  ×nh,chñ  u    c¶it   tr   ®Ç tph¶ilËp  å  ¬    hs hoµn  c«ng theo quy  nh  µ    ®Þ v ph¶inép    cho    ¬  c¸cc quan sau  y: ®©
 9. 9 a)  Õn  ócs  ëng  Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  i  íi®«   Þ  SX d ®è v   th kh«ng  ã  Õn  c Ki trócs  ëng;   tr b)  ¬   C quan  qu¶n  ý nhµ  t  Õu  µ c«ng  ×nh  Õn  óc)hoÆc   ¬  l  ®Ê (n l  tr ki tr   c quan giao th«ng    c«ng  Ýnh  Õu  µc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët)cña  ch (n l   tr   s h   k thu   tØnh  hoÆc   µnh  è  ùcthuéc Trung  ng   u  ÷. th ph tr     ¬ ®Ó l tr 2­  µ m   ñ tôc ®¨ng  ý,xin cÊp  L th     k    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy s h c«ng  ×nh  tr vµ  Òn  ö  ông  t  ¹ c¬  quy sd ®Ê t   quan  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn. i Nh n   c th quy CH ¬NG  IV  B¶O   Ö     V C¶NH   QUAN   µ   V M«I  êNG   è NG   «  Þ TR S ® TH §i Ò u 28.­ C¶nh quan  «   Þ  ® th bao  å m   g c¶nh quan thiªnnhiªnvµ      c¶nh quan  ©n  nh t¹o. KiÕn  óc s  ëng  µnh  è  tr   tr th ph hoÆc   Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®èivíi®«   ®è S X d (    thÞ kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng) chÞu  c Ki tr   tr   tr¸chnhiÖ m     trong viÖc    ¹ovµ  ©y    c¶it   x dùng    c¸c c«ng  ×nh  tr trong  «   Þ  Ò   ü   ® th v m quan, yªu  Çu  ö  ông, ®é   Òn     c sd  b v÷ng  µ  v ph¶ikÕt  îp hµihoµ  íic¶nh    h    v  quan  thiªnnhiªn,gi÷ g×n         c¸c danh    lam th¾ng  c¶nh  µ      Ých  Þch sö. v c¸cdit l  §i Ò u 29.­ Tæ   chøc,c¸ nh©n  ang  ö  ông     ® sd c«ng  ×nh kiÕn  ócph¶igi÷ g×n,duy  tr   tr        tubé  Æt   Õn  ócc«ng  ×nh vµ  ångc©y   m ki tr   tr   tr   xanh trongkhu«n    ïhîp víi   viªnph       quy  hoÆc   ©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt. xd ® th ®   Uû  ban  ©n  ©n    «   Þ  nh d c¸c ® th ph¶ib¶o  ¶m     ® cho    êng  è, qu¶ng  c¸c ® ph   tr ng, vên  ê  hoa, c«ng    viªn,cÇu, hÇ m   îc chiÕu      ®  s¸ng  µ  ã    äi;c¸c c«ng  v c tªn g     tr×nh kiÕn  ócph¶icã  è  ¨ng  ý    tr     s® k theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 30.­ Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖm     trong viÖc    ¹ovµ  ö  ông    t«n t   s d c¸c c«ng  ×nh ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸ theo    tr     l     Ph¸p  Önh  l B¶o  Ö   µ  ö  ông    vvsd di tÝch  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  l         danh  µm  ¾ng l th c¶nh. §i Ò u 31.­ ViÖc  è  Ý x©y  ùng    ¹  Ón  b tr   d c¸c lo ibi b¸o th«ng    tin,qu¶ng    c¸o,tranh,t ng  î   ngoµitrêi ã  Ých  íc líncña    chøc    k c th     c¸c tæ  hoÆc     ©n  ã  c¸ nh c ¶nh  ëng  n   h ®Õ bé  Æt   Õn  óc®«   Þ  µ  ü   m ki tr   th v m quan  êng  è  ® ph ph¶icã  Êy  Ðp u  µnh    gi ph lh cña  ë   S V¨n    µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  ña  Õn  ócs  ëng  ho¸ v gi ph xd c Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y   SX dùng  ®èivíi «  Þ  (     th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng). ® c Ki tr   tr
 10. 10 §i Ò u 32.­ C¸c  ¹  ©y  lo ic xanh  chuyªn dïng,c©y      xanh c«ng  éng  µ  ©y  c v c xanh  trong  c¸c khu«n      viªnc«ng  ×nh tiÕp cËn  Æt   è  Ýnh  u   tr     m ph ch ®Ò ph¶i® îctrång theo        quy  ¹ch  îc duyÖt  µ  ù  íng  Én  ña  ¬  ho ®  vsh d c c quan  qu¶n  ý ®«   Þ  Êp  ã  l   th c c thÈm  Òn, ®¶m   quy   b¶o    cÇu  ö  ông, m ü   c¸c yªu  sd   quan    Þ,c¶it¹ovikhÝ  ®é th         hËu, vÖ     sinh m«i  êng  µ    tr v kh«ng  µm    áng    l hh c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  tr   s h   k thuËtdíi t  ïng nh       ®Ê c   trªnkh«ng. ViÖc chÆt  ¹  ©y  h c xanh  trong ®«   Þ    th ph¶i® îc c¬      quan  qu¶n  ý®«   Þ  l   th cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp, trõtr ng  îp khÈn  Êp  thiªnt¹   Þch  ¹. ph     ê h   c do    id, ho §i Ò u 33.­ Nghiªm  Ê m   äi  Öc  o  íi  c m vi ®µ b , san  Êp  Æt   lm b»ng,khaith¸ckho¸ng         s¶n lµm  Õn  ¹ng  a   ×nh, c¶nh  bi d ®Þ h   quan    ÷ng  ë nh khu  ùc  v b¶o  Ö   v thiªnnhiªn,     danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  îc xÕp  ¹ng,c¸c hå  ®®  h     chøa  íc vµ  Æt   íc tho¸ng n  m n    trong ®«   Þ  ∙  îc quy  ¹ch,trõtr ng  îp  Æc   Öt ® îc c¬    th ® ®   ho    ê h ® bi     quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp. ph §i Ò u 34.­ ViÖc  Ëp  µ  Ðt duyÖt        l vx  c¸c ®å ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ,c¸c dù    ho xd ® th     ¸n ®Ç u    ©y  ùng    tx d c¸c c«ng  ×nh trong ®«  Þ  tr     th ph¶ixÐt tí tÝnh  îp lývÒ   a        i h     ®Þ ®iÓ m   ©y  ùng, t¸c ®éng  ña  ã  n   x d    c n ®Õ m«i  êng  «   Þ. Tuú   tr ® th   møc       ®é « nhiÔ m, quy    m« c«ng  ×nh,c¸c®å     tr     ¸n quy  ¹ch,dù    u    ho   ¸n ®Ç tph¶icã  ù  ng    s ®å ý  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ý m«i  êng  µ   íc cÊp  ã  Èm   l  tr Nh n   c th quyÒn  íc khi xÐt tr       duyÖt. §i Ò u 35.­ 1­ Tæ     chøc,c¸ nh©n  ang     ® qu¶n  ýsö  ông    l  d c¸c c«ng  ×nh cã  Êt th¶i tr   ch     ®éc  ¹ig©y  nhiÔ m   h  «  m«i  êng  «  Þ  tr ® th ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ö  ý®Ó   µm  x l  l s¸ch   tr ckhith¶ira c«ng  ×nh xö  ýchung  ña  «  Þ,®ång  êiph¶i®¨ng  ý  íi í        tr   l   c ® th   th     k v  c¬ quan qu¶n  ým«i  êng  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn  Ò: l  tr Nh n   c th quy v a) C¸c  ¹ chÊtth¶ivµ îng chÊtth¶i   lo   i   l    ; b) Ph¬ng    µ  Ön    ¸n v bi ph¸p xö  ýchÊtth¶i   l    . 2­ Trêng  îp c¸cchÊtth¶ig©y  c  ¹ido    ×nh vËn  µnh    h      ®é h   qu¸ tr   h c«ng  ×nh tr   g©y  cha  ã  Ön  ra  c bi ph¸p  ö  ý h÷u  Öu  ×  îc xem   Ðt,xö  ý b»ng  ét  x l  hi th ®   x   l  m trongnh÷ng  ¬ng    ph thøc sau:   a) §×nh    chØ  ¹t®éng  ho   c«ng  ×nh; tr b)  chuyÓn  Di  c«ng  ×nh  Ò   a   iÓ m   íi phï hîp  íiquy  ¹ch  îc tr v ®Þ ® m    v  ho ®  duyÖt. §i Ò u 36.­
 11. 11 Uû  ban  ©n  ©n  µnh  è, thÞ    Þ  Ên giao cho  chøc  nh d th ph   x∙,th tr     tæ  chuyªn  tr¸chthu,gom,  ö  ýc¸c chÊt th¶ic«ng     x l       nghiÖp  µ  v sinh ho¹t, µm    Þch  ô     l c¸c d v xö  ýchÊtth¶it¹ c¸ckhu  ùc  l        i v quy  nh  ïhîp víi ®Þ ph       quy  ¹ch ® îcduyÖt. ho     T¹ic¸c tô ®iÓ m        sinh ho¹tvµ      c«ng  ×nh c«ng  éng    î,nhµ    öa  tr   c nh ch   ga, c hµng, b Õn    Õn  µ    xe,b ph trong ®«  Þ,Ban    th   qu¶n  ýph¶iniªm  Õt  éiquy  ÷ l    y n  gi   g×n  Ö   v sinh,bè  Ýnhµ  Ö     tr   v sinh c«ng  éng,n¬ichøa      öixe,s ¾p  Õp     c    r¸c, g     b∙i x sö  ông  Æt   d m b»ng  îp lý, h   b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng.   §i Ò u 37.­ Khi thic«ng,chñ  u    µ  n  Þ         ®Ç tv ®¬ v thic«ng  ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  ¾c  t trËttù vÖ       sinh,an  µn,ph¶icã  Ön    to     bi ph¸p  che  ¾n,  èng    ôi vµ    ch ch r¸cb   b¶o ®¶m   toµn  an  cho  ©n   ©n   µ  nh d v c«ng  ×nh  ©n  Ën.  tr lc C¸c  ¬ng  Ön  Ën  ph ti v chuyÓn  Ët liÖu vµ  Õ     ©y  ùng  v    ph th¶ix d kh«ng  îclµm  Èn  êng  è. Trêng  ®  b ® ph   hîp    thic«ng  ©y  nhiÔ m,  Õng  n, khãibôi,®éc  ¹i  ×  n  Þ    g «  ti å     h ,th ®¬ v thic«ng  ph¶icã    tr¸chnhiÖm   ö  c  ¹i  µm    kh ®é h , l gi¶m  Õng  n  èng  íi ti å xu d  møc  quy  nh   ®Þ cña  µ   íc.Khi x©y  ùng  Nh n     d xong  c«ng  ×nh  íc khinghiÖm   tr tr     thu  a  µo  ö  ®v s dông, ®¬n  Þ       v thic«ng  ph¶i thu  än  Æt     dm b»ng, dì bá    ¹ vµ  µn  Ön      l¸ntr   ho thi i khu  ùc  ©y  ùng. vxd CH ¬NG   V QU¶N   ý  ö  ô NG   µ   LSD V KHAI  TH¸C  C¸C  C«NG   × NH   TR C¬   ë   ¹  Ç NG   ü   SHT K THU Ë T   «  Þ ® TH §i Ò u 38.­ C¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ  tr   s h   k thu   th bao  å m:  g giao th«ng  Êp    c níc,tho¸tníc,vÖ         sinh m«i  êng, cung  Êp    tr   c n¨ng îng,chiÕu  l  s¸ng c«ng  éng, c   th«ng    u  iÖn  µ    tinb ® v c¸cc«ng  ×nh kh¸c. tr   §i Ò u 39.­ M äi c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët®«   Þ    ©y  ùng  tr csht k thu   th khix d xong ph¶i  ® îc tæ    chøc  nghiÖm  thu. Uû     ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ giao cho    ¬    c¸cc quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýsö  ông  µ      l  d v khaith¸cc¸c     c«ng  ×nh ®ã. tr   Néi dông    qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü       tr   s h t k thuËt®«  Þ  å m:   th g 1­ LËp  µ u  ÷lýlÞch,hå  ¬  ü  Ëthoµn    v l tr       s k thu   c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh; tr 2­ Ph¸thiÖn      áng  ù  ¹t®éng  ×nh  êng      c¸ch h s ho   b th cho    c¸cc«ng  ×nh; tr 3­  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é duy    tu,b¶o  ìng,c¶i t¹o n©ng  Êp    d     c ®Ó duy  × tr   chÊtl ng c«ng  ×nh theo ®Þnh  ú  µ  Õ   ¹ch hµng   î   tr     k v k ho   n¨m; 4­ Ký  Õt    îp ®ång    k c¸ch   cung  Êp  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtvíi   chøc, c c s h  k thu     tæ  c¸c   c¸nh©n  ã    c nhu  Çu  ö  ông  µ  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  Õ     c sd vh   vi th   ch ®é khaith¸cvµ     sö  ông    d c¸cc«ng  ×nh theo ®óng  tr     quy  ×nh,quy  ¹m  ü  ËtNhµ   íc; tr   ph k thu   n
 12. 12 5­ Ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Õ     ö  ông  µ    v x l      v ch ®é s d v khaith¸cc¸c      c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  «  Þ. tr   s h   ® th §i Ò u 40.­ Tæ   chøc,c¸ nh©n  ö  ông  µ     sd v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü       tr   s h   k thuËt®«  Þ    th ph¶i: 1­  Êp  µnh  Ch h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  Ò   Õ     ö  ông  i víi ®Þ v ch ®é s d ®è     tõng lo¹ c«ng  ×nh vµ  ù  èihîp ®ång  é  ÷a c¸clo¹ c«ng  ×nh;    i tr   s ph     b gi     i   tr 2­ Kh«ng  îc lÊn  Õm   t  ®  chi ®Ê c«ng  éng  µnh    ©y  ùng    c d ®Ó x d c¸c c«ng  tr×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ, kÓ   vïng  csht k thu   th   c¶  b¶o  Ö   îc khoanh  nh   v®  ®Þ theo tiªuchuÈn     quy  ¹m  ña  µ   íc; ph c Nh n 3­ ViÖc  ö  ông  Ö   èng      sd h th c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtchung  tr   s h   k thu   cña  «  Þ  ® th ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 4­ C¸c  ù  è  ü  Ët g©y   háng  s c k thu   h c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët tr csht k thu   chung  «  Þ  c¸c hµnh      ¹m  ña  êisö  ông  ©y    ® th do    viviph c ng   d g ra ph¶i® îcxö  ý     l  vµ  åith ng  Ò   Öth¹ithùc tÕ  b   ê v thi       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 41.­ ViÖc  öa  ÷a    s ch c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ  tr   s h   k thu   th ph¶i: 1­ Cã   Êy phÐp  ña  ¬    gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, trõtr ng  îp ® îc Nh n   th quy    ê h     miÔn  theo quy  nh   ña  û   ®Þ c U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; ¬ 2­ §îcsù  ng    ña  ¬      ®å ý c c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýc¸c c«ng  ×nh c¬  ë      l    tr   s h¹ tÇng  ü  Ëtkh¸ctrùctiÕp cã  ªnquan;   k thu        li   3­  ã   Ón  C bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p che  ¾n,  ch b¶o  ¶m   ® giao th«ng th«ng  suèt,vÖ     sinh m«i  êng  µ  toµn    tr v an  cho    ¹t®éng  c¸cho   c«ng  éng; c 4­ Thu  än, tr¶ l¹  Æt   µng  d     im h trong vßng  tiÕng  48  sau    khi c«ng  Öc  vi hoµn  µnh. th §i Ò u 42.­ 1­ C¸c    c«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  ñ  Õu  å m: tr     ® th ch y g a) M¹ng íi êng,cÇu, hÇ m,    l ®     qu¶ng  êng,b Õn    tr   b∙i s«ng  , ngßi,kªnh  ¹ch;   r b) C¸c c«ng  ×nh kü  Ët®Ç u   èi  tr   thu   m giao th«ng:s©n    bay,nhµ    Õn     ga, b xe,c¶ng.   2­ Ph¹m      vib¶o  Ö: v a) §êng  «  Þ,kÓ   quèc  équa  «  Þ  îcgií h¹n  ëichØ  í ® êng    ® th   c¶  l  ® th ®     b   i gi   i ®á,  bao  å m:  g lßng ® êng,lÒ  êng  µ     ® v vØa  Ì; h b)  êng  éibé  § n   trong c¸c «  è, khu  Ëp  Ó, ngâ  ã m,  µ  t u      ph   t th   x v ®Ê l th«ng  ven s«ng  å  îc gií  ¹n  õ  ©n  µng  µo  h® i h t ch h r hoÆc   ©n  êng  îp  ch t h ph¸p  ña  c c«ng  ×nh trëra; tr    
 13. 13 c) C¸c    c«ng  ×nh  ü  Ët ®Ç u   èi  tr k thu   m giao th«ng  îc gií h¹n  ® i   trong ranh    gií khu  t  i   ®Ê theo  å  ¬  ¨ng  ý  a   Ýnh  µ  ïng  hs® k ®Þ ch vv b¶o  Ö     nh  v x¸c ®Þ theo  tiªuchuÈn, quy  ¹m  ña  µ   íc vµ  iÒu  Ön  ùc  Õ  ña      ph c Nh n   ® ki th t c khu  ùc  ©y vx dùng. §i Ò u 43.­ §êng  «  Þ  îcsö  ông  µ  ® th ®   d v khaith¸cvµo    ôc  ch     c¸cm ®Ý sau  y: ®© 1­ Lßng  êng  µnh    ® d cho  c¬  í vµ  th« s¬,vØa  Ìdµnh  xe  gi   xe      i h  cho  êi®i  ng   bé; 2­  Ó   è  Ý c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ  : chiÕu  § b tr     tr csht k thu   th nh   s¸ng,cung  Êp    c n¨ng îng,cÊp  l  tho¸tníc,th«ng    ªnl¹c, Ö      tinli     sinh ®«  Þ,c¸c v   th     tr¹m ®ç       ÕtbÞ  toµn    xe,c¸cthi   an  giao th«ng;   3­ § Ó   ång c©y    tr   xanh  c«ng  éng,c©y  ãng    c   b m¸t hoÆc   ©y  c xanh  c¸ch ly;   4­  Ó   ö  ông  ¹m  êitrong c¸c tr ng  îp    îc c¬  § sd t th       ê h khi®   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp:ph a) Qu Çy    s¸ch b¸o,buång  iÖn  ¹i    ® tho   c«ng  éng; c b) C¸c  Þch  ô    d v c«ng  éng; c c)TËp  Õt,trung chuyÓn  ËtliÖu x©y  ùng;   k    v    d d) BiÓn      b¸o,b¶ng    tin,qu¶ng  c¸o; e) Tr«ng  ÷c¸cph¬ng  Ön giao th«ng;   gi     ti     g) Tæ     chøc    ¹t®éng        éi, c¸cho   v¨n ho¸,x∙h   tuyªntruyÒn.   §i Ò u 44.­ 1­ C¸c    c«ng  ×nh cÊp  íc®«  Þ  ñ  Õu  å m: tr   n   th ch y g a) C¸c  ån    ngu cung  Êp  ícm Æt   c n  hoÆc   ícngÇ m; n  b) C¸c    c«ng  ×nh kü  Ëts¶n  Êtníc; tr   thu   xu   c)H Ö   èng  ©n  èiníc(®êng  ng,t¨ng¸p vµ  iÒu  µ)   th ph ph     è      ® ho 2­ Ph¹m      vib¶o  Ö: v a) Nguån  íc m Æt   n  hoÆc   íc ngÇ m   ã  ¹m    n  c ph vib¶o  Ö   v theo    Èn  tiªuchu quy  ¹m  ña  µ   íc vÒ   µnh  ai  Ö   ph c Nh n   v ® v sinh vµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng   ® ki c th c t khu  ùc; v b)  Ö   èng  êng  ng  Én  µ  ©n  èi níc cã  ¹m    H th ® è d v ph ph     ph vi b¶o  Ö   èi v t  thiÓu c¸ch thµnh  ng  çi bªn      è m   0,5m. §i Ò u 45.­ Ch Õ     ®é qu¶n  ý, l  khaith¸cvµ  ö  ông        sd c¸cc«ng  ×nh cÊp  íc®«  Þ: tr   n   th 1­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao cho  ¬    c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  íc®«  Þ;     l   th c n   th
 14. 14 2­ Tæ     chøc  hoÆc     ©n  ã  c¸ nh c nhu  Çu  ö  ông  ícph¶ilµm  n  µ  ý  c sd n    ®¬ v k kÕt  îp ®ång  íi ¬  h  v   quan  c chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  íc®«  Þ;     l   th c n   th 3­ ViÖc    khaith¸cvµ  ö  ông  ån  ícngÇ m   ã      sd ngu n   c quy      m« trªn50m3/h  µ  v c¸cnguån  ícm Æt     n  cho  «  Þ  ® th ph¶itu©n    theo quy  ¹ch chung  «  Þ  µ  ù  ho   ® th v d ¸n ®Ç u      tkhaith¸c® îcduyÖt;®¶m         b¶o khaith¸csö  ông  ©u  Òn  µ  îp lýcã     d lb v h    tÝnh  n     ng  Êu  í m«i  êng  µ  ®Õ t¸c®é x t  i tr v ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn. th quy §i Ò u 46.­ 1­ C¸c    c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  ñ  Õu  å m: tr       th ch y n g a) C¸c    s«ng,ao,hå  iÒu  µ,®ª,®Ëp;   ® ho     b) C¸c  èng,r∙nh,kªnh,m ¬ng    c       m¸ng  tho¸t íc;  n c)C¸c  ¹m b¬ m   è  nh    tr   c ®Þ hoÆc  u  ng; l ®é d) C¸c  ¹m xö  ýnícth¶i.   tr   l     2­ Ph¹m      vib¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  Uû   tr       th do  ban  ©n  ©n  n nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh    ¬  ë    Èn, quy  ®Þ trªnc s tiªuchu   ph¹m  µ   ícvµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng khu  ùc. Nh n   ® ki c th c t   v §i Ò u 47.­ Ch Õ     ®é qu¶n  ý, l  khaith¸cvµ  ö  ông        sd c¸cc«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ: tr       th n 1­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao cho  ¬    c quan chuyªn tr¸chqu¶n  ýviÖc  ö  ông  µ      l  sd v khaith¸ch Ö   èng        th c¸c c«ng  ×nh tr   tho¹t íc®«  Þ.     th n 2­ C¸c c«ng  ×nh tho¸tníc néi bé  èng  tr         (c r∙nh,® êng  ng    è tho¸t  è  , ga... h   ) khi®Êu   èi víih Ö   èng    n     th tho¸tníc chung  ña  «   Þ     c ® th ph¶i ® îc phÐp  ña  ¬     cc quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýcÊp  ã  Èm  Òn.     l  c th quy 3­  êng  îp  íc th¶icã  Êt ®éc  ¹i,g©y  nhiÔ m   Tr h n     ch   h  «  m«i  êng  µ  ©y  tr vg b Önh, khix¶  µo  Ö   èng      v h th tho¸t ícchung  ña  «  Þ     n c ® th ph¶i® îclµm  ¹ch theo     s  quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng  «  Þ. tr ® th §i Ò u 48.­ 1­ C¸c    c«ng  ×nh cÊp  iÖn  µ  Õu  tr   ® v chi s¸ng ®«  Þ  ñ  Õu  å m:   th ch y g a) C¸c  µ    nh m¸y    iÖn; ph¸t® b) C¸c  ¹m biÕn    ñph©n  èi®iÖn;   tr   ¸p,t   ph   c)H Ö   èng  êng  ©y  Én  iÖn;   th ® dd® d) Cét  µ  n  Õu    v ®Ì chi s¸ng. 2­  ¹m     Ph vi b¶o  Ö   v c¸c c«ng  ×nh  Êp  iÖn  µ  Õu  tr c ® v chi s¸ng theo    tiªu chuÈn,quy  ¹m  µ   íc.   ph Nh n §i Ò u 49.­
 15. 15 Ch Õ     ®é qu¶n  ýkhaith¸cvµ  ö  ông    l      sd c¸cc«ng  ×nh cÊp  iÖn  µ  Õu  tr   ® v chi s¸ng ®«  Þ:   th 1­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao cho      c¸c c¬  quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  iÖn  µ  Õu      l   th c® v chi s¸ng ®«  Þ;   th 2­ Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  ö  ông  iÖn  c sd ® ph¶ilµm  n  µ  ý  Õt    ®¬ v k k hîp ®ång  íi ¬    v   quan  c chuyªn tr¸chqu¶n  ýc¸cc«ng  ×nh cÊp  iÖn  «  Þ;     l    tr   ® ® th 3­ M äi  Öc  ©y  ùng,c¶it¹o, öa  ÷a      vi x d     s ch c¸cc«ng  ×nh ®«  Þ  ã  tr   th c ¶nh  ­ h ëng  n   µnh  µng  toµn    ®Õ h l an  c¸c c«ng  ×nh  Êp  iÖn  µ  Õu  tr c ® v chi s¸ng c«ng  céng ph¶i cã  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  µ  îc sù  ng    ña  ¬  ® an  v ®   ®å ý c c quan  qu¶n  ýchuyªn tr¸chcã  Èm  Òn. l      th quy §i Ò u 50.­ C¬  quan qu¶n  ýkhaith¸cvµ  ö  ông    l      sd c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü  tr   s h t k thuËt®«  Þ  îcthu vµ  ö  ông  Òn sö  ông  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët,lÖ  Ý    th ®     s d ti   d c s h  k thu   ph vµ    c¸c kho¶n  ô  ph thu  theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh  µo    ôc  ch   ®Þ c BT  v c¸c m ®Ý qu¶n  ýduy  ×vµ  l  tr   n¨ng  Êp    c c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ. tr   s h   k thu   th CH ¬NG   VI THANH   TRA,  Ó M   KI TRA   µ   ö  Lý  PH¹M V X   VI  §i Ò u 51.­ Néi dung thanh    Óm     Öc  ùc  Ön  tra,ki tra vi th hi quy  nh   ®Þ qu¶n  ý quy  l  ho¹ch ®«  Þ    th bao  å m: g 1­ Ph¸thiÖn      ¹m  Ò       c¸cviph v quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ; ho   d ® th 2­ Ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c tr ng  îp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng      v x l     ê h c gi ph x d saihoÆc   kh«ng  ng  Èm  Òn; ®ó th quy 3­ Ph¸t hiÖn    c¸c  µnh    ©y  ùng, ph¸  ì  h vi x d   d c«ng  ×nh  tr kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp hoÆc     íi Êy phÐp; saiv  gi   4­ Ph¸thiÖn    n  Þ        c¸c®¬ v thic«ng  kh«ng  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n;     5­ Ph¸thiÖn      ¹m      c¸cviph b¶o  Ö   v c¶nh  quan  m«i  êng  èng  «  Þ; tr s ® th 6­ Ph¸thiÖn      ¹m  Ò   Õ     ö  ông  µ      c¸c viph v ch ®é s d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh      tr   c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ. s h  k thu   th §i Ò u 52.­ Ph ©n  c«ng  tr¸chnhiÖ m     thanh    Óm     µ  ö  ýviph¹m  tra,ki trav x l     qu¶n  ý®«   l  thÞ. 1­ Uû     ban  ©n  ©n  êng, x∙,thÞ  Ên thùc hiÖn  nh d ph    tr     chøc  n¨ng  Óm     ki tra, gi¸m    ¹t®éng  ña    chøc  µ    ©n    a   µn  Ò   Öc  ùc s¸tho   c c¸c tæ  v c¸ nh trªn®Þ b v vi th   hiÖn    c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýquy  ¹ch  «  Þ  µ  l  ho ® th v ph¸p  Ët; ùc hiÖn  Öc  ­ lu  th   vi c ìng chÕ     µnh    Õt ®Þnh  ö  ýcña  ¬    thih c¸cquy   x l  c quan  µ   íc. Nh n 2­ Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è,thÞ    Ën, huyÖn  ã  nh d th ph   x∙,qu   c tr¸chnhiÖm       tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Óm     th   vi ki tra,thanh    µ  tra v chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n    nh d c¸c
 16. 16 cÊp  íi ö  ýc¸c viph¹m  Ò   d   l      x v quy  ¹ch,x©y  ùng,khaith¸cvµ  ö  ông  ho   d       sd c«ng  tr×nh trong®«  Þ      th theo ph¸p luËt.     3­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h c¸cquy  nh  µ    ®Þ v chØ  o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùc hiÖn  Öc  nh d c d  th   vi thanh    tra, kiÓm    ö  ýc¸c viph¹m  Ò   tra,x l       v qu¶n  ýquy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  l  ho   d ® th trong ®Þa     ph¬ng. C¸c  ë   S chuyªn  µnh  Þu  ng ch tr¸ch nhiÖm   íc Uû     tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   quy  ¹ch  «   Þ,híng ho ® th     dÉn  û   U ban  ©n   ©n   Êp  íivÒ   nh d c d  chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  µ  Þu  v v ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Öu  v hi qu¶  qu¶n  ýcña  µnh  × nh      a  µn    µnh  è, l  ng m trªnc¸c®Þ b c¸cth ph   thÞ    µ  Þ  Ên. x∙v th tr 4­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  èi hîp  íic¸c c¬  nh d c¸c c ph   v     quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  trªn®Þa  µn  îcgiao qu¶n  ýcã    b ®    l   tr¸chnhiÖ m   Óm      Ön      ¹m     ki tra,ph¸thi c¸c viph trËttùx©y  ùng  µ  ã  Ön     d v c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi   l  th .
Đồng bộ tài khoản