intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

202
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  25/CP  g µ y  26 th¸ng 3 n¨ m  1997  ö a  ® æ i n S m é t s è  ® i Ò u   ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è  28/CP  g µ y  7 th¸ng 5 n¨ m  1996 v Ò   c n ch uy Ó n   é t s è  d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc th µ nh m C « n g  ty C æ  p h Ç n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   óc ®Èy  ùc hiÖn    Çn    th   th   Cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc,®ång  êi Nh n   th   t¨ng thªm  Òn  ¹n,tr¸ch nhiÖ m   ña    é,  µnh  µ  a   ¬ng    quy h    c c¸c B Ng v ®Þ ph trong  lÜnh  ùc    Çn  v cæ ph ho¸; Theo    Þ  é  ëng,Trëng  ®Ò ngh B tru   Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ng    Çn  ¬ Cæ ph ho¸, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1­ Söa  ¹  l ikho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  cña  2  14  NghÞ   nh   è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 7    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chuyÓn  ét  è  m s Doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng      Çn    tyCæ ph nh sau: "1. §èi víinh÷ng       doanh nghiÖp  ã  èn  µ   íc (gåm   èn  ©n   c v Nh n   v Ng s¸ch  cÊp, vèn  ã  ån  èc  õ Ng ©n     c ngu g t   s¸ch  µ  èn  Doanh  v v do  nghiÖp  ù tÝch  ü) t  lu   trªn10  û ®ång,    é   ëng,Thñ  ëng  ¬    t  c¸c B tru   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ©y  ùng  ong      Çn    öivÒ     ¬xd ph ¸n cæ ph ho¸ g   Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ¬ng    Çn      ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt. Cæ ph ho¸ ®Ó tr   t  ph phª duy   2. §èi víinh÷ng       Doanh  nghiÖp  ã  èn  µ   íc tõ m êi (10) tû ®ång  ë c v Nh n          tr   xuèng, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan  Ngang  é,  ñ   Þch  û   B Ch t U ban  ©n   Nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  ùc hiÖn    Çn      ph tr     ¬ tæ  th   Cæ ph ho¸ trªnc¬  ë    s NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 7    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v híng dÉn, kiÓm    ña    é, ngµnh  ã  ªnquan.C¸c        trac c¸c B   c li     v¨n b¶n  Ò     Çn   v cæ ph ho¸  ña    é,  ¬  c c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, tØnh, thµnh  thu Ch ph     phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ ph¶igöivÒ       V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph (Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  æi  íidoanh  ¬® m  nghiÖp),Bé  µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu       T    K ho   § t®Ó theo dâi".   §i Ò u 2.­Söa  ¹  Òu  cña  Þ   nh  è    li §i 19  Ngh ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 7    n¨m  1996    nh sau: "Ban chØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn  ¬ Cæ ph ho¸  ã  c tr¸chnhiÖm   ©n    ph c«ng    tæ chøc  ùc  Ön  µ  th hi v ban  µnh  h Quy  ×nh  Õn  µnh    Çn  tr ti h Cæ ph ho¸,trùc tiÕp     cïng c¸c  é   µ  B v tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ tr   Tæng   C«ng    µ   íc do  ñ   íng  Ýnh  ñ  ty Nh n   Th t Ch ph quyÕt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l tæ chøc  ùc hiÖn    ÷ng  th   ë nh Doanh nghiÖp  ã  èn  µ   íctrªn10  û®ång  µ    c v Nh n     t   v c¸c Doanh  nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  C«ng    ãitrªn" tyn   .
  2. 2 §i Ò u 3.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.C¸c  é   ëng,   ®Þ n c hi l   t   k  B tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  thu   ph   t Uû  ban  ©n   ©n  Nh d TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  Th ph tr   Trung  ng, Trëng  ¬  ban chØ   ®¹o Trung  ng    Çn    Þu  ¬ Cæ ph ho¸ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2