Nghị định thư về Hội nghị đường sắt biên giới

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
113
lượt xem
18
download

Nghị định thư về Hội nghị đường sắt biên giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư về Hội nghị đường sắt biên giới giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Đường sắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư về Hội nghị đường sắt biên giới

 1. NGHN NNH THƯ H I NGHN Ư NG S T BIÊN GI I GI A B GIAO THÔNG V N T I NƯ C C NG HOÀ XÃ H ICH NGHĨA VI T NAM VÀ B Ư NG S T NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA L N TH 21 Căn c "Hi p nh ư ng s t biên gi i" gi a B Giao thông v n t i và Bưu i n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B ư ng s t nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa ký ngày 8-3-1992 t i B c Kinh, H i ngh ư ng s t biên gi i gi a B Giao thông v n t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B ư ng s t nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa l n th 21 ã h p t i Hà n i t ngày 29-1 n ngày 02-2-1996. Tham d H i ngh có: Hai oàn i bi u ư ng s t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà nhân dân Trung Hoa (danh sách 2 oàn xem ph ki n s 1). i bi u hai bên qua bàn b c h u ngh ã t ư c các tho thu n sau ây: 1- T ch c v n t i Kho n 1: S i tàu và th i gian ch y gi a các ga biên gi i quy nh ph ki n 2. Bi n pháp ch y tàu gi a các ga biên gi i quy nh ph ki n 3 (trong th i gian quá làm theo quy nh ph ki n 13). Kho n 2: Tr ng lư ng và chi u dài oàn tàu gi a các ga biên gi i ư c quy nh như sau: 1- Tr ng lư ng oàn tàu khách do m t u máy DF4B kéo gi a Ga ng ăng và ga B ng Tư ng là 750 t n, chi u dài không quá 48 tr c. Vi c l p tàu s quy nh trong biên b n h i ngh gi tàu khách qu c t . 2- Tr ng lư ng tàu hàng do m t u máy DF4B kéo gi a ga ng ăng và ga B ng Tư ng là 800 t n, chi u dài c a chi u xu ng (B ng Tư ng - ng ăng) không quá 80 tr c; chi u lên ( ng ăng - B ng Tư ng) không quá 60 tr c. 3- Tr ng lư ng tàu hàng gi a ga Sơn Yêu và ga Lào Cai do m t u máy TY kéo là 200 t n, do 2 u máy TY kéo là 400 t n, ho c m t u máy D5H kéo là 370 t n, chi u dài oàn tàu không ư c quá 80 tr c. 4- Khi oàn tàu hàng có chi u dài vư t quá quy nh ho c tr ng lư ng vư t quá 3% theo quy nh thì ph i ư c trư ng ga biên gi i hai bên ng ý m i ư c cho tàu ch y. Kho n 3: Công vi c d n xe 1- Trong th i gian u máy d ng theo quy nh trong bi u ch y tàu, sau khi ư c ga biên gi i c a ư ng s t có u máy ng ý, có th dùng u máy kéo tàu c a phía bên kia ti n hành d n xe ga biên gi i và khi d n thì ph i th c hi n theo quy
 2. chương trong nư c c a nư c ó. Phía ư ng s t s d ng s ch u ti n phí t n s d ng u máy. 2- Khi s d ng u máy c a phía bên kia d n, ga biên gi i ph i i n vào bi u m u quy nh c a vi c d n xe (ph ki n s 4). Tr c ban ga i n thành 4 b n, m i bên gi 2 b n dùng làm căn c thanh toán phí t n. Th i gian dùng u máy d n, tính t lúc u máy r i v trí ban u n khi tr l i t i v trí ó. Kho n 4: i u ki n k thu t l p tàu. 1- Nh ng toa xe ch hàng c n cách ly ph i ư c cách ly theo quy nh c a b ng cách ly l p tàu gi a các ga biên gi i (ph ki n s 5: 5.1 và 5.2). 2- S lư ng toa xe óng hãm t ng n i li n nhau trong oàn t u không ư c phép vư t quá 2 toa. Sau u máy kh ư ng 1435 mm ph i n i ít nh t 3 toa xe có hãm t t, sau u máy kh ư ng 1000 mm ph i n i ít nh t 2 toa xe có hãm t t. Riêng ph n cu i oàn t u không ư c quá 1 toa óng hãm li n trư c toa trư ng tàu. Trong m i trư ng h p u ph i b o m áp l c hãm c n thi t quy nh ph ki n 2.1 và 2.2. 3- Khi th lư ng xì h gió c a oàn xe trong m t phút quy nh như sau: oàn tàu ch y gi a ga ng ăng và ga B ng Tư ng, do u máy phía Trung Qu c kéo không ư c quá 0,2kgf/cm2, oàn tàu hàng ch y gi a ga Lào Cai và ga Sơn Yêu do u máy phía Vi t Nam kéo không ư c vư t quá 0,5kgf/cm2. Nhưng doàn tàu ch y t ga Lào Cai có toa xe i quá ga Sơn Yêu không ư c vư t quá 0,2kgf/cm2. Kho n 5: C c Li u Châu, C c Thành ô ư ng s t Trung Qu c và xí nghi p Liên h p v n t i ư ng sát khu v c I ư ng s t Vi t Nam và trư ng ga biên gi i hai bên theo th i gian quy nh dư i ây thông báo cho nhau: 1- C c Li u Châu, C c thành ô ư ng sát Trung Qu c và xí nghi p Liên h p v n t i ư ng s t khu v c I ư ng s t Vi t Nam theo gi thông tho i quy nh hàng ngày trao i tình hình công tác ư ng s t biên gi i và thương lư ng gi i quy t các v n t n t i. 2- Trư ng ga biên gi i hai bên: Hàng ngày vào 16 gi 30 - gi Hà N i (17 gi 30 - gi B c Kinh) trao i k ho ch ch y tàu ngày hôm sau v n i dung: s lư ng ôi tàu, s hi u tàu, s hi u u máy, lo i toa xe, s lư ng toa n ng, toa r ng, hàng quá kh gi i h n và nh ng i u c n chú ý liên quan n an toàn ch y tàu. Hàng ngày vào 4 gi 30 gi Hà N i (5 gi 30 gi B c Kinh) cùng nhau i u ch nh k ho ch ch y tàu t 6 gi 00 n 18 gi 00. K ho ch ngày, ban, sau khi hai bên ã trao i, xác d nh, không ư c tuỳ ý thay i mà ph i có bi n pháp ch y tàu úng theo bi u ch y tàu.
 3. 30 phút trư c khi tàu xu t phát, căn c th t l p tàu ti n hành xác báo lo i toa xe, s hi u toa xe, s lư ng toa xe, xe r ng, xe n ng, tên hàng, ga n, lo i u máy, s hi u u máy ph Ny và hàng quá kh gi i h n. Phương th c truy n xác báo: ga biên gi i hai bên l p t máy fax phù h p ki n ngh G3 c a CCITT (U ban tư v n i n tho i, i n báo qu c t ) theo n i dung c a bi u th t l p tàu ti n hành truy n fax. Kho n 6: Giao ti p toa xe 1- Th t c giao ti p toa xe ti n hành trên ư ng ón g i. Trong th i gian quy nh ki m tra k thu t, bên bàn giao ph i g p bên ti p nh n cùng nhau xác nh n tr ng thái k thu t toa xe. i v i nh ng toà xe hàng làm m i ho c c i t o ư c nh p vào ư ng s t Vi t Nam mà t bánh nó ch y ư c, ch làm th t c giao ti p hàng hoá mà không làm th t c giao ti p toa xe. 2- Toa xe bàn giao ph i phù h p v i i u ki n k thu t giao ti p toa xe hàng ã quy nh (toa xe kh ư ng 1435 mm là ph ki n 6.1, toa xe kh ư ng 1000 mm là ph ki n 6.2). i v i nh ng toa xe ã b s c , bên bàn giao ph i dùng i n tho i ho c gi y t thông báo cho bên ti p nh n bi t v tr ng thái r ng, n ng, tr ng thái hư h ng và phương pháp c u ch a lúc toa xe x y ra s c . 3- Trong khi giao ti p, n u phát hi n tr ng thái k thu t toa xe không t t, bên bàn giao ph i s a ch a. Trư ng h p bên bàn giao không s a ch a ư c mà u thác cho bên ti p nh n s a ch a ho c giao toa xe cho bên có toa xe, thì bên ti p nh n ph i l p biên b n (ph ki n 7) vi t thành 4 b n gi ng nhau, m i bên gi 2 b n. Ti n phí t n s a ch a tính theo "B ng ơn giá s a ch a toa xe khách, toa xe hàng trong liên v n qu c t " t i ph ki n 16 ( i u 12, 18) c a "Quy t c s d ng toa xe trong liên v n qu c t " do bên có trách nhi m ch u. i v i các ph tùng toa xe chưa có trong ph ki n 16, ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c thông báo cho nhau m c l c ơn giá làm căn c thanh toán. Khi ki m tra, s a ch a toa xe trên ư ng trong ga ph i có tín hi u phòng v kèm "thi t b làm tr t bánh" t bên trên ray trái c a hư ng có tàu n hai u oàn t u. Kho ng cách phòng v này cách u trư c và sau không ư c dư i 20 mét. Thi t b làm tr t bánh do ư ng s t s t i cung c p. 4- i v i toa xe không thu c ư ng s t mình mà tr ng thái k thu t không t t nhưng không nguy h i t i an toàn ch y t u thì có th l p bi u ăng ký toa xe không t t (ph ki n 8) r i ti p nh n. i khi toa xe quay v , kèm theo bi u ăng ký vào gi y giao ti p toa xe r i tr l i cho ư ng s t có toa xe. 5- quay vòng toa xe nhanh, th i gian quay vòng toa xe ư ng s t bên kia v i toa xe kh ư ng 1435 mm 5 ngày, toa xe kh ư ng 1000 mm 6 ngày. a) Phí s d ng toa xe hàng kh ư ng 1435 mm d ng ư ng s t phía bên kia.
 4. + T 01 n 07 ngày: 11,50 Franc Thu Sĩ/m t xe ngày + T 08 n 14 ngày: 17,25 Franc Thu Sĩ/m t xe ngày + T 15 ngày tr lên: 34,50 Franc Thu Sĩ/m t xe ngày b) Phí s d ng toa xe hàng kh ư ng 1000 mm d ng ư ng s t phía bên kia: tính theo 82% phí s d ng toa xe hàng kh ư ng 1435 mm: + T 01 n 07 ngày: 9,430 Franc Thu Sĩ/m t xe ngày + T 08 n 14 ngày: 14,145 Franc Thu Sĩ/m t xe ngày + T 15 ngày tr lên: 28,290 Franc Thu Sĩ/m t xe ngày. Khi kinh phí s d ng toa xe hàng kh ư ng 1435 mm theo PPV i u ch nh thì phí s d ng toa xe hàng kh ư ng 1000 mm cũng i u ch nh k p th i theo t l trên. 6- Trư ng ga biên gi i hai bên ph i ch nh ngư i chuyên trách l p báo cáo giao ti p toa xe (ph ki n 9) và hàng ngày i chi u ký nh n v i nhau. 7- Toa xe khách trong oàn tàu khách t i ga ng ăng ch ti n hành giao ti p tr ng thái b m t, c th như sau: b n b m t thành xe, c a kính, vòi hãm, khoá ng t gió u xe, dây i n, dây truy n thanh n i gi a hai u xe và dây d n chính g m xe, dây cu roa c a máy phát i n, bên ngoài hòm c quy và t máy phát i n iezen dùng cho u máy i u hoà nhi t , gu c hãm, ch t gu c hãm ... có m t ho c hư h ng hay không? Vi c giao ti p do nhân viên giao ti p hai bên cùng nhân viên toa xe i theo tàu gi i quy t sau khi oàn tàu n 30 phút và ph i xong trư c lúc t u xu t phát 30 phút. Sau khi gi i quy t xong, n u g p trư ng h p c bi t thì nhân viên giao ti p hai bên ph i l p biên b n r i cho tàu ch y úng gi n u m b o an toàn ch y tàu. Vi c ki m tra k thu t s a ch a toa xe c a oàn tàu khách t i ga ng ăng u do nhóm nhân viên ki m tu toa xe c a Trung Qu c i theo tàu m nhi m. N u g p trư ng h p c bi t, phía Trung Qu c ngh phía Vi t Nam giúp thì nhân viên ki m tu Vi t Nam có trách nhi m h tr k p th i v i kh năng c a mình. Trư c khi oàn tàu khách xu t phát t i ga ng ăng, ki m tu Trung Qu c i theo tàu cùng v i trư ng tàu an ninh và tài x ti n hành th hãm. Trong quá trình giao ti p toa xe khách, n u phát hi n v n gì mà phía Trung Qu c c n s giúp c a Vi t Nam gi i quy t thì phí t n tính căn c theo m c 3, 4 c a kho n này gi i quy t. 8- Hai bên thành toa c a các toa trư ng tàu s d ng gi a các ga biên gi i ph i ghi nh ng ch "chuyên dùng gi a ga ... và ga ...". Tr ng thái k thu t c a toa xe này làm theo i u ki n k thu t giao ti p toa xe hàng. Hai bên dùng s ăng ký toa trư ng tàu giao ti p theo m u dư i ây:
 5. S ăng ký giao ti p toa trư ng S n i Ghi hi u toa Ngày S Tình Bên Bên Ngày S Tình Bên Bên chú trư ng tháng tàu hình Vi t Trung tháng tàu hình Vi t Trung tàu thi t Nam Qu c thi t Nam Qu c b ký ký b ký ký Kho n 7: m b o ch y tàu bình thư ng gi a các ga biên gi i, ư ng s t m nh n u máy ph i m b o luôn luôn có m t toa trư ng tàu t i ga biên gi i phía bên kia. 2 Chuyên ch hành khách Kho n 8: Gi a các ga liên v n qu c t thu c ư ng s t Trung Qu c và ư ng s t Vi t Nam t m th i chưa bán vé không dùng cho lư t i mà ch s d ng cho lư t v và vé kh h i cho hành khách. Vi c bán vé quy n i tàu cho hành khách th c hi n theo các quy nh c a hi p nh liên v n hành khách qu c t và Quy t c chi ti t làm vi c c a Hi p nh này. Kho n 9: Toa hành lý s d ng hai chi u i l i gi a ga ng ăng ư ng s t Vi t Nam và ga B c Kinh ư ng s t Trung Qu c, gi a ga Hà N i và ga ng ăng ư ng s t Vi t Nam có t i tr ng x p là 10 t n, dung tích là 32 m3. Vi c giao ti p hành lý, bao g i ngoài vi c làm theo hi p nh liên v n hành khách qu c t và các quy nh c a quy t c chi ti t làm vi c c a Hi p nh ó, còn c n ki m tra s nguyên v n c a hành lý, d i chi u nhãn ghi c a hành lý v i gi y t chuyên ch có ký nh n gi a hai bên. Phí sang toa hành lý và bao g i do ư ng s t nh n ch u. Kho n 10: Khi t xu t g p trư ng h p s khách ho c t i tr ng, dung tích toa xe hành lý vư t quá quy nh trong Ngh nh thư H i ngh gi tàu khách liên v n qu c t c n ph i qua s bàn b c Quy t nh và ư c s ng ý c a cơ quan trung ương ngành ư ng sát hai bên m i ư c chuyên ch . Kho n 11: B n gi ng h trư c khi tàu khách liên v n ch y t ga biên gi i nư c mình, ga ó dùng i n tho i và fax báo cho ga biên gi i bên kia v s khách liên v n, lo i ch , ga n, s ki n hành lý bao g i, tr ng lư ng hành lý, bao g i còn i xa hơn ga biên gi i phía bên kia. 3 Chuyên ch hàng hoá
 6. Kho n 12: i v i hàng nguyên toa, ga g i nh n chuyên ch l p m i toa m t gi y g i hàng. i v i hàng x p l n, x p g i và s d ng toa m thì cho phép chuyên ch theo m t t toa (không quá 5 toa) ư c làm m t gi y g i hàng. Ga g i ph i căn c tính ch t hàng hoá mà ch n nh ng lo i toa xe có mui, thân xe, sàn xe, c a xe, c a s t t x p hàng. Khi x p hàng ph i t n d ng tr ng t i ho c dung tích toa xe. Kho n 13: Khi chuyên ch nh ng hàng hoá d th i nát, hàng nguy hi m thì ư ng s t g i ph i thương lư ng trư c 7 ngày v i ư ng s t h u quan. Khi chuyên ch gi a ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t TRung Qu c thì do Xí nghi p Liên h p v n t i ư ng s t khu v c ư ng s t Vi t Nam cùng v i C c Li u Châu, C c Thành ô ư ng s t Trung Qu c thương lư ng quy t nh. Khi chuyên ch t ư ng s t Vi t Nam thông qua ư ng s t Trung Qu c n các nư c khác thì do cơ quan trung ương ư ng s t hai bên thương lư ng quy t nh. Kho n 14: T m th i chưa th c hi n liên v n hàng hoá sang toa kh ư ng 1000 mm và kh ư ng 1435 mm i qua C c Thành ô ư ng s t Trung Qu c. Kho n 15: Khi chuyên ch hàng hoá b ng lo i toa xe không mui gi a ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c i u ki n k thu t gia c khi x p hàng làm theo "Quy t c gia c khi x p hàng hoá c a ư ng s t" ư ng s t bên nh n. Vi c chuyên ch m t ki n hàng có tr ng lư ng vư t quá 8 t n gi a ư ng sát kh ư ng 1000 mm c a Vi t Nam và c a Trung Qu c ph i ư c S trư ng S giao ti p hai bên bàn b c. Kho n 16: Vi c x p hàng hoá n ư ng s t Vi t Nam: khi qua ư ng biên gi i ng ăng không vư t quá kh gi i h n x p toa xe kh ư ng 1435 mm ư ng s t Vi t Nam, khi qua biên gi i Lào Cai không vư t quá kh gi i h n x p toa xe kh ư ng 1000 mm ư ng s t Vi t Nam (ph ki n 10.1). Vi c x p hàng hoá n ư ng s t Trung Qu c: khi qua ư ng biên gi i B ng Tư ng không vư t quá kh gi i h n x p toa xe kh ư ng 1435 mm ư ng s t Trung Qu c, khi qua ư ng biên gi i Sơn Yêu, không vư t quá kh gi i h n x p toa xe kh ư ng 1000 mm ư ng s t Trung Qu c (ph ki n 10.2). Khi c n chuyên ch hàng vư t quá kh gi i h n quy nh nêu trên và khi hàng quá dài, có tr ng lư ng t p trung, ph i có s bàn b c quy t nh c a C c Li u Châu ho c C c Thành ô ư ng s t Trung Qu c và Ban v n chuy n Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. Khi ga g i nh n chuyên ch , ph i ghi rõ s công i n ã thương lư ng ng ý chuyên ch vào gi y g i hàng. Khi hàng quá kh gi i h n, quá dài, có tr ng lư ng t p trung n ga biên gi i, bên ti p nh n ph i k p th i ti p nh n chuyên ch ti p. Kho n 17: Nh ng hàng hoá chuyên ch gi a ư ng s t Trung Qu c và Vi t Nam, n u trên toa hàng không c m bi n bi u th toa xe trong quy nh c a ph ki n 6 Hi p nh liên v n hàng hoá ư ng s t qu c t (SMGS), m i bên t làm theo quy nh c a Quy chương trong nư c. Kho n 18: Chuyên ch hàng l
 7. 1- T m th i ch nh n ch hàng l nguyên toa gi a ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c. Trư c khi chuyên ch xí nghi p Liên hi p v n t i ư ng s t khu v c I ư ng s t Vi t Nam cùng C c Li u Châu và C c Thành ô ư ng s t Trung Qu c bàn b c quy t nh trong k ho ch tháng. 2- Khi chuyên ch gi a ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c m t lô hàng tr ng lư ng quá 5.000 kg, nhưng th tích không quá 32 m3 ho c m t ki n tr ng lư ng dư i 10 kg nhưng th tích không dư i 0,01 m3, n u không c n dùng m t toa xe riêng chuy n ch , u có th nh n chuyên ch theo hàng l . 3- Hàng l chuyên ch t ư ng s t Vi t Nam quá c nh ư ng s t Trung Qu c n các nư c khác, ngư i g i hàng ph i ghi nhãn hi u và th bu c hàng vi t b ng ch c a nư c g i và d ch ra Nga Văn lên m i ki n hàng theo quy nh trong kho n 3 i u 9 c a "Hi p nh liên v n hàng hoá ư ng s t qu c t " (SMGS). Ngoài các ph n ghi trong nhãn hi u còn ph i ghi s hi u gi y g i hàng và t ng s ki n m i lô hàng b ng ch s R p. Ví d : Gi y g i hàng 2345, có 105 ki n s ghi là: "2345-105". N u ngư i g i không tuân theo úng nh ng quy nh nói trên, mà trư c khi bên giao chưa s a ch a các thi u sót ó, thì bên nh n có th t ch i không ti p nh n hàng. Kho n 19: Giao ti p hàng hoá 1- Vi c giao ti p hàng hoá làm theo kho n này, nh ng n i dung chưa quy nh trong kho n này thì làm theo các quy nh c a "Quy t c chi ti t làm vi c có liên quan c a Hi p nh liên v n hàng hoá ư ng sát qu c t " (SMGS). 2- Xe hàng có niêm phong thì căn c vào d u niêm phong giao ti p. Nh ng toa xe có mui và toa xe ư p l nh có niêm phong thì giao ti p b ng niêm phong then c a phía dư i (khoá ho c c p chì ho c vòng niêm phong b n v ng ...). Khi hai bên giao nh n t i ga biên gi i c a ư ng s t ti p nh n, bên giao ph i ghi vào gi y x p toa (thanh ơn x p toa) s lư ng niêm phong, ký hi u niêm phong, tên ga. i v i nh ng toa xe hàng chưa niêm phong then c a phía dư i ho c niêm phong chưa úng quy nh thì bên giao ph i niêm phong thêm, n u không th niêm phong thêm then c a phía dư i ư c thì căn c vào niêm phong phía trên giao ti p. Vi c niêm phong thêm ho c không th niêm phong thêm, bên giao ph i l p biên b n ph thông xác nh n. 3- T m th i chưa nh n v n chuy n hàng hoá b ng container gi a ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c. Trư ng h p c bi t c n chuyên ch b ng Container ph i có s tho thu n c a cơ quan trung ương ngành ư ng s t hai nư c. 4- Dùng toa xe không mui x p hàng nguyên toa m i lô không quá 100 ki n, hai bên giao ti p theo cách m ki n. Khi không th m s ki n nguyên toa xe ư c, cũng như khi dùng xe có mui x p hàng d th i nát không có niêm phong, u giao ti p theo tr ng lư ng. Khi thay i phương th c giao ti p, bên giao ph i l p biên b n ph thông xác nh n.
 8. T m th i không nh n chuyên ch các lo i hàng hoá giao ti p theo tr ng lư ng x p b ng toa có mui, có t i tr ng 60 t n không niêm phong. 5- Hàng l nguyên toa ch gi a Vi t Nam - Trung Qu c giao ti p theo th c t . Nh ng xe hàng l nguyên toa chuyên ch t ư ng s t Tri u Ti n thông qua ư ng s t Trung Qu c i th ng n ư ng s t Vi t Nam, n u d u niêm phong c a ư ng s t g i còn nguyên, thì căn c d u niêm phong giao ti p. 6- Hàng nguyên toa quá c nh ư ng s t Trung Qu c n ư ng s t Vi t Nam sang toa t i ga biên gi i, n u chưa s d ng h t tr ng t i và dung tích toa xe khi x p thêm hàng hoá khác thì giao ti p theo th c t (m t lô hàng nguyên toa khi g i bù không ư c g i quá m t l n và không ư c x p l n ti n cho ga n giao ti p). 7- Hàng hoá giao ti p theo tr ng lư ng: Trong th i gian ang s a ch a c u cân ư ng s t thì s d ng c u cân ư ng s t c a bên bàn giao ki m tra tr ng lư ng. N u ga biên gi i không th ki m tra tr ng lư ng ư c, thì bên giao l p ba biên b n ph thông, m i bên gi m t b n, còn 1 b n kèm theo gi y t chuyên ch , ti n hành giao ti p theo cách chưa ki m tra tr ng lư ng. Trong th i gian ch l p t c u cân các ga ng ăng và ga Lào Cai, nh ng toa xe hàng nh p vào ư ng s t Vi t Nam t m th i dùng c u cân ư ng s t c a các ga B ng Tư ng, Sơn Yêu c a ư ng s t Trung Qu c ki m tra tr ng lư ng khi giao nh n. Nh ng phí t n ki m cân và liên quan n ki m cân tính theo quy nh i m 2 kho n 20. 8- Trong th i kỳ quá , do ga ng ăng ang thi công hàng hoá giao ti p theo th c t gi a ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c t m th i làm t i ga B ng Tư ng, m i phí t n theo quy nh m c 2 kho n 20. Kho n 20: Th t c thương v 1- Toa xe x p súc v t, chim muông và nh ng lo i hàng ghi trong ph ki n 2 c a hi p nh liên v n hàng hoá ư ng s t qu c t (SMGS) t bi u 3 n bi u 6, c t 9 có ghi ch " c" và t bi u 7 n bi u 10 có li t kê thì ga d sau khi d hàng xong ph i c r a ho c kh c toa xe. N u không c r a và kh c ư c thì ga d hàng l p biên b n (ph ki n 8) và có ghi chú rõ trong c t "Tr ng thái k thu t không t t c a toa xe" ghi rõ tên lo i hàng mà toa xe ó ch , g i tr toa xe l i cho ư ng s t có toa, u nhi m cho ư ng s t có toa xe c r a và kh c. Không ư c t n d ng toa xe chưa c r a và kh c x p hàng. 2- Nh ng phí t n ga biên gi i làm thay cho bên kia v quét d n, c r a, kh c, ki m cân, ho c x p d ch nh lý l i các toa xe hàng x p hàng không ư c t t và các phí t n tác nghi p khác, u do bên u thác ch u. Trư ng h p nh ng phí t n ó chưa ư c quy nh trong Quy chương liên v n qu c t thì tính theo quy chương trong nư c c a nư c làm d ch v . 3- T i ga biên gi i khi giao ti p hàng hoá phát hi n bao bì b hư h ng, nhưng vì i u ki n k thu t h n ch lúc ó không th xác nh n ư c tr ng thái bên trong hàng hoá có hoàn ch nh hay không, cho phép ghi n i dung sau ây vào biên b n thương v "vì
 9. i u ki n k thu t h n ch , không th xác nh n ư c tr ng thái hàng hoá t i ga biên gi i, ng ý ki m tra x lý t i ga n". 4- T i ga biên gi i khi giao ti p m t lo i hàng hoá, cùng m t ga g i, ga n và cùng m t ngư i g i hàng, cùng m t ngư i nh n hàng, sau khi ki m tra phát hi n s ki n, tr ng lư ng hàng hoá th a hay thi u, có th l p biên b n thương v chung cho nhi u lô hàng x p cùng m t ngày. Trong các c t 45, 52 và 59 c a biên b n ph i ghi rõ s hi u m i gi y g i hàng, s ki n và tr ng lư ng c a gi y g i hàng g c, s ki n và tr ng lư ng th c t c a t ng lô hàng. 5- Khi giao ti p toa xe m t b ng, xe thành th p ho c xe thành cao r ng cho phía bên kia ph i óng ch t toàn b các thành hai u, thành bên và c a xe. N u khi giao ti p phát hi n chưa óng ch t thì bên giao ph i gi i quy t xong m i giao ti p. N u bên giao không gi i quy t ư c, u thác cho bên nh n gi i quy t, thì các phí t n phát sinh s do bên u thác ch u. 6- T i ga biên gi i, khi m toa xe cho H i quan ho c cơ quan ki m d ch ki m tra hàng hoá, vi c m niêm phong và niêm phong l i do ư ng s t bên giao làm và bên giao l p biên b n ph thông ch ng nh n. ư ng s t không ki m tra tr ng thái bên trong c a hàng hoá. 7- Hai bên khi vi t gi y giao ti p hành lý, bao g i và hàng hoá u ph i cách dòng. 8- ư ng s t bên này không s d ng b t c a ư ng s t bên kia. i v i các xe hàng có ph b t, ga biên gi i ư ng s t bên nh n ph trách thay b t, r i em v i b t thay ra g i tr cho ư ng s t bên giao b ng chuy n tàu s m nh t; th t c giao ti p này làm theo úng quy nh trong "Quy t c s d ng toa xe trong liên v n qu c t ". Hai bên ph i chuNn b s lư ng b t c n thi t b o m nhu c u che y hàng hoá giao ti p. Kho n 21: Vi c thanh toán gi a hai ư ng s t Vi t - Trung, ti n hành theo quy nh trong "Quy t c thanh toán" và "bi n pháp thanh toán v v n t i hành khách và hàng hoá trong liên v n qu c t " (ph ki n s 11). Kho n 22: Nh ng Toa xe hàng có tr ng t i t 50 t n tr lên kh ư ng 1435 mm có bánh thép úc c a ư ng s t Vi t Nam ư c phép x p hàng hoá n các ga t B ng Tư ng n Nam Ninh ư ng s t Trung Qu c. 4- Thi t b thông tin tín hi u. Kho n 23: Hai bên ánh i n báo và o th thi t b thông tin làm theo bi n pháp thông báo báo i n báo công v và bi n pháp o th thi t b thông tin gi a ga biên gi i (ph ki n s 12). Kho n 24: cùng m t tuy n l p t máy t i ba cùng ch ng lo i. Máy t i ba u cu i 12 kênh l p ng ăng - B ng Tư ng do ư ng s t Trung Qu c cung ng, phía Vi t Nam là u B, phía Trung Qu c là u A; máy t i ba u cu i 3 kênh l p Lào
 10. Cai - Sơn Yêu do ư ng s t Vi t Nam cung ng, phía Vi t Nam là u A, phía Trung Qu c là u B; hai bên căn c nhu c u b o dư ng có trách nhi m cung ng ph tùng thay th cho nhau. i n báo công v dùng lo i TELEX i n t ho c i n báo trí năng theo i n mã qu c t . D xác báo oàn tàu dùng máy FAX phù h p ki n ngh G3 c a CCITT (U ban tư v n i n tho i i n báo qu c t ). i n tho i óng ư ng, i n tho i tr c thông dùng máy i n tho i ki u rung chuông. ư ng dây thông tin hư ng ng ăng - B ng Tư ng ư ng s t Vi t Nam dùng dây tr n d n t i g n i m n i ray phía Vi t Nam và l p thi t b ng t n i. ư ng s t Trung Qu c dùng cáp i n thông tin cao t n, t nhà chuy n ti p dây cáp thông tin dùng dây tr n kéo n g n i m n i ray phía Trung Qu c và l p thi t b ng t n i. o n dây n i gi a hai thi t b ng t n i do ư ng s t Vi t Nam l p t và b o dư ng. ư ng dây thông tin hư ng Lào Cai - Sơn Yêu hai bên dùng cáp thông tin cao t n có tính năng gi ng nhau. hai phía g n i m n i ray, hai bên u l p thi t b ng t n i ư ng dây c a mình, do n dây n i gi a hai thi t b ng t n i do ư ng s t Trung Qu c l p t và b o dư ng. Thi t b và ư ng dây m i bên ch u trách nhi m ph n c a mình qu n lý. Kho n 25: Khi thi t b thông tin có tr ng i, s liên h công v gi a ư ng s t hai bên th c hi n b ng văn b n ghi chép n i dung i n báo ho c i n tho i, do ga biên gi i ho c S giao ti p phía bên kia làm và chuy n i. Kho n 26: Thi t b tín hi u óng ư ng gi a hai ga biên gi i ư ng s t Vi t Nam và ư ng s t Trung Qu c dùng máy óng ư ng n a t ng rơle lo i 64D ph i h p v i thi t b liên khoá tín hi u. Trong th i gian thi t b óng ư ng n a t ng chưa khai thông, hai bên th ng nh t s d ng phương th c óng ư ng b ng máy th ư ng ch y tàu gi a hai ga biên gi i, giai o n quá này không vư t quá 3 tháng k t ngày ch y tàu liên v n. Trong th i gian này phương th c óng ư ng và tín hi u th c hi n theo ph ki n 13. 5- Các v n khác Kho n 27: Ngh nh thư này và các ph ki n kèm theo có hi u l c k t ngày ký, ng th i ngh nh thư kỳ h p th 20 ký t i Nam Ninh ngày 12 tháng 4 năm 1978 ch m d t hi u l c. Ngh nh thư này ư c ký t i Hà N i ngày 31 tháng 02 năm 1996 g m 2 b n. M i bên gi m t b n. M i b n u vi t b ng ch Vi t Nam và ch Trung Qu c, c hai b n u có hi u l c như nhau. i di n i di n B Giao thông v n t i B ư ng s t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Nư c C ng hoà nhân dân Vi t Nam Trung Hoa
 11. ã ký: Vương ình Khánh ã ký: Tăng T ng Tiên Tăng T ng Tiên Vương ình Khánh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản