Nghị quyết về Kỳ họp thứ nhất

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
4
download

Nghị quyết về Kỳ họp thứ nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX ngày 08/10/1992 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về Kỳ họp thứ nhất

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : Không s Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 1992 NGHN QUY T Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Sau khi xem xét báo cáo c a U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam v ý ki n c a nhân dân ki n ngh v i ng và Nhà nư c trong t các ng c viên i bi u Qu c h i khoá IX g p gõ, ti p xúc v i c tri t ngày 1 n ngày 17-7-1992; Báo cáo c a H i ng B trư ng v tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trong 9 tháng u năm 1992 và chương trình ho t ng c a Chính ph trong nhi m kỳ Qu c h i khoá IX do Th tư ng Chính ph trình bày. QUY T NGHN 1. Qu c h i nhi t li t hoan nghênh các ý ki n óng góp c a nhân dân trong c nư c ki n ngh v i ng và Nhà nư c trong các t ng c viên i bi u Qu c h i khoá IX g p g , ti p xúc v i c tri và coi ây là s óng góp quý báu, thi t th c, th hi n nguy n v ng thi t tha c a ng bào và chi n sĩ c nư c i v i s nghi p i m i c a t nư c. Qu c h i yêu c u c a Chính ph , Toà nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan Nhà nư c khác, trên cơ s ch c năng nhi m v và quy n h n c a mình, nghiên c u k và nghiêm ch nh ti p thu ý ki n óng góp và gi i quy t k p th i các ki n ngh chính áng c a c tri, c a nhân dân c nư c, th hi n trong chương trình, k ho ch công tác c a mình. U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và các i bi u Qu c h i v i trách nhi m c a mình trư c nhân dân c nư c, thư ng xuyên ti p xúc v i c tri, tìm hi u tâm tư nguy n v ng c a c tri và cùng v i m t tr n T qu c, các oàn th nhân dân, các t ch c xã h i giám sát vi c gi i quy t c a các cơ quan Nhà nư c h u quan i v i các ki n ngh nói trên. 2. Qu c h i ã xem xét báo cáo c a H i ng B trư ng v tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trong 9 tháng u năm 1992 và nh n th y r ng : K t qu n i b t trong 9 tháng qua là ã ki m ch và Ny lùi l m phát, do ó ã thúc Ny m t bư c m c tăng trư ng m i v kinh t . S n xu t nông nghi p phát tri n; s n xu t công nghi p tăng hơn so v i cùng kỳ năm trư c; u tư xây d ng cơ b n tăng khá; kinh t i ngo i ư c m r ng hơn; tình tr ng chi m d ng v n l n nhau gi a các doanh nghi p ư c x lý m t bư c.
  2. Cùng v i nh ng chuy n bi n tích c c v kinh t , các lĩnh v c giáo d c, văn hoá, y t , xã h i, qu c phòng, an ninh, ho t ng i ngo i cũng có nh ng ti n b áng ghi nh n. Qu c h i nhi t li t bi u dương các t ng l p nhân dân, các thành ph n kinh t , ã n l c ph n u kh c ph c khó khăn, cùng v i s c g ng qu n lý i u hành c a H i ng B trư ng và các c p, các ngành, theo ư ng l i i m i, ưa tình hình kinh t xã h i 9 tháng qua vào th n nh d n và phát tri n v i nh p khá hơn, t o i u ki n hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1992. Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u và ti n b , trong t ng lĩnh v c công tác u còn nh ng m t y u kém và khuy t i m, ó là : b i chi ngân sách còn l n; vi c t ch c l i s n xu t và i m i qu n lý các doanh nghi p Nhà nư c, còn ch m; vi c phát huy năng l c s n xu t c a các t ch c kinh t ngoài qu c doanh còn h n ch ; hai v n l n và c p bách là ti n lương và vi c làm gi i quy t ch m; tr t t , k cương còn l ng l o; tham nhũng và buôn l u là v n nh c nh i trong i s ng kinh t xã h i nhưng chưa ư c x lý nghiêm kh c, nh hư ng n lòng tin c a nhân dân và n tình hình th c các nhi m v kinh t xã h i nói chung. Trư c tình hình ó, Qu c h i lưu ý Chính ph m t s v n sau ây: Th nh t, b ng các chính sách c th và các bi n pháp thích h p, ti p t c n nh tài chính ti n t , n nh giá c th trư ng, ki m ch l m phát, ch o ch t ch vi c thu ngân sách, i u ch nh lưu thông ti n t , tín d ng, ngân hàng, t o i u ki n cho ho t ng s n xu t kinh doanh phát tri n và m r ng kinh t i ngo i. Th hai, t p trung gi i quy t v n vi c làm, s p x p l i lao ng trong khu v c Nhà nư c và c i cách ch ti n lương; gi i quy t v căn b n vi c ti n t hoá ti n lương, chuNn b cho vi c s a i m c lương và thang lương trong năm 1993, theo tinh th n Ngh quy t c a Qu c h i khoá VIII, kỳ h p th 10 (tháng 12/1991); xây d ng và ban hành các chính sách xã h i, c bi t chú ý n ng bào dân t c thi u s , mi n núi và nhi u v n c p bách trong lĩnh v c văn hóa, giáo d c, y t . Th ba, th c hi n các bi n pháp tích c c giúp nông dân tiêu th nông s n, m b o v t tư cho s n xu t v i giá c h p lý; ch o t t vi c xu t khNu g o và nông s n khác, t o i u ki n cho nông dân ph n kh i Ny m nh s n xu t, trư c m t là v ông xuân 1992 - 1993. Th tư, ch o ch t ch vi c s p x p l i s n xu t, kinh doanh; ti p t c i m i cơ ch qu n lý các doanh nghi p Nhà nư c, t o i u ki n cho các cơ s s n xu t, kinh doanh thích nghi v i cơ ch th trư ng, kiên quy t u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c, sai trái gây thi t h i cho s n xu t, kinh doanh và tài s n c a Nhà nư c, c bi t là lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n. Có chính sách khuy n khích m nh m nhân dân ti t ki m u tư phát tri n. M r ng thêm th trư ng xu t khNu, ch n ch nh và qu n lý ch t ch xu t nh p khNu. Th năm, l p l i tr t t k cương, kiên quy t Ny lùi t tham nhũng, buôn l u, tiêu pha lãng phí. Ch o ch t ch vi c ki m tra tài chính doanh nghi p; kiên quy t tr ng tr nh ng hành vi xem thư ng, pháp lu t, k cương, phép nư c, gây phi n hà, sách nhi u
  3. nhân dân; x lý nghiêm minh vi c làm hàng gi , thu c ch a b nh gi , lưu hành văn hoá phNm i tru và t gây r i tr t t tr an xã h i. Th sáu, ch o t t nhi m v qu c phòng, an ninh, m b o các yêu c u cho vi c th c hi n các nhi m v này trong tình hình hi n nay, ng th i có bi n pháp b o m i s ng cho các l c lư ng vũ trang. 3. Qu c h i hoan nghênh và ghi nh n chương trình ho t ng c a Chính ph , t p trung vào 7 nhi m v chính mà ng chí Th tư ng Võ Văn Ki t ã thay m t Chính ph trình bày trư c Qu c h i. Qu c h i lưu ý Chính ph s m có bi n pháp tri n khai th c hi n các nhi m v ã ra. Trư c m t th c hi n các bi n pháp kiên quy t kh c ph c m t bư c t tham nhũng, buôn l u, làm trong s ch b máy Nhà nư c. KhNn trương s p x p l i t ch c b máy th c hi n y ch c năng nhi m v c a mình theo quy nh c a Lu t t ch c Chính ph mà Qu c h i v a m i thông qua; t p trung s c vào vi c i u hành th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trong nh ng tháng còn l i c a năm 1992 và d ki n nhi m v và m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 1993 trình Qu c h i xem xét và quy t nh t i kỳ h p cu i năm. 4. Qu c h i giao cho Chính ph , Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao khNn trương ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t t ch c Toà án nhân dân và Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân mà Qu c h i ã thông qua, ng th i cùng v i các cơ quan h u quan nghiên c u xây d ng m i quan h ph i h p trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh và ban hành s m nh m ưa các văn b n pháp lu t này vào cu c s ng. Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i v i ch c năng, nhi m v ư c Hi n pháp và Lu t t ch c Qu c h i quy nh, xây d ng chương trình l p pháp và giám sát c a nhi m kỳ khoá IX, trư c m t c n ra các ch trương, bi n pháp t ch c th c hi n các quy t nh c a Qu c h i t i kỳ h p này, cùng v i chính ph , toà án nhân dân t i cao, vi n ki m sát nhân dân t i cao, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân ng viên nhân dân c nư c nghiêm ch nh thi hành Hi n pháp và pháp lu t. 5. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c, các c p, các ngành t Trung ương n a phương và ki u bào ta ngoài nư c, hãy phát huy truy n th ng i oàn k t toàn dân, oàn k t r ng rãi m i ngư i Vi t Nam yêu nư c thu c các giai c p, các t ng l p v i liên minh công nhân, nông dân và trí th c là n n t ng; oàn k t các dân t c, các tôn giáo; oàn k t ng bào c nư c và ki u bào ngoài nư c; sát cánh cùng v i Qu c h i, Chính ph vàa các cơ quan Nhà nư c khác v a ư c Qu c h i b u ra, ph n u vì m c tiêu c l p c a T qu c, t do c a nhân dân, h nh phúc c a ng bào, nh m xây d ng nư c ta tr thành m t nư c có n n kinh t ph n th nh, cu c s ng văn minh, qu c phòng, an ninh v ng m nh, sánh vai cùng v i nư c trên th gi i bư c vào th k XXI, như ng chía T ng bí thư ng c ng s n Vi t Nam Mư i ã phát bi u t i phiên khai m c kỳ h p này c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th nh t thông qua ngày 8/10/1992.
  4. Nông c M nh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản