intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghiên cứu bệnh phấn trắng do nấm Oidium gerberathium gây hại hoa đồng tiền vụ xuân năm 2009 ở vùng Hà Nội và phụ cận

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
6
download

Nghiên cứu bệnh phấn trắng do nấm Oidium gerberathium gây hại hoa đồng tiền vụ xuân năm 2009 ở vùng Hà Nội và phụ cận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắng phấn trắng, một loại nấm, biểu hiện ban đầu trên lá, cuống lá và hoa người đứng đầu, với sự xuất hiện của một efflorescent màu trắng đặc trưng, floury, được cấu thành bởi hình thành phong phú các phép nhân sợi nấm và conidial của nấm. Sau khi nhiễm như lá trở nên nhỏ hơn, cuộn tròn và nhất quán da. trong một thời gian ngắn sự lên hoa trắng biến thành một màu nâu tím. Sau này bị ảnh hưởng cơ quan khô và chết....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu bệnh phấn trắng do nấm Oidium gerberathium gây hại hoa đồng tiền vụ xuân năm 2009 ở vùng Hà Nội và phụ cận

 1. NGHIÊN C U B NH PH N TR NG DO N M Oidium gerberathium GÂY H I HOA Đ NG TI N V XUÂN NĂM 2009 VÙNG HÀ N I VÀ PH C N Bùi H u Chung1 SUMMARY Study on powdery mildew of gerbera caufed by Oidium gerberathium in spring season 2009 in Hanoi White powdery mildew, a fungus, manifests itself initially on the leaves, petioles and the flower heads, with the appearance of a characteristic whitish efflorescent, floury, constituted by the abundant formation of mycelium and conidial multiplications of the fungus. Following such infection the leaves become smaller, curled up and of leathery consistency. In a short period the white efflorescence turns into a purplish brown colour. Following this the affected organs dry up and die. The flowers often do open and necrotic spots appear on the stems. Even if the pathogen does not cause the death of the plant and chemical control is not carried out in time, the total deterioration of the flowers will be the result. The mildew flourishes in warm - damp conditions, but the ability to germinate and to spread, even when the relative humidity is low, and a broad o o o range of temperature - min 3 - 4 C, opt 20 - 25 C and max 35 - 36 C - makes this pathogen dangerous in any period of the year. The fungi resting structures during winter are the cleistothecia that in spring first release the ascospores and from these the conidia. These are transported by wind and reach the leaf surface of the Gerbera on which they will germinate and produce the disease. Not all Gerbera varieties are affected in the same way. This depends on the susceptibility of individual varieties. White powdery mildew generally appears in small amounts and then usually spreads quickly and widely on the same vulnerable variety. It is always essential to act quickly at the first signs of the infection. Keywords: Gerbera, mildew, white powdery, fungus. là m t trong s nh ng loài hoa quan tr ng I. TV N nh t Vi t N am. Trong các loài hoa, hoa ng ti n Song cây hoa ng ti n b nhi u lo i luôn ư c nói n như m t giá tr c a sâu, b nh, trong ó b nh ph n tr ng trư c ngh thu t. Hà Lan là nư c xu t khNu ây ư c x p vào hàng th y u nay l i phát hoa l n nh t th gi i (chi m trên 60% tri n m nh m , b nh h i n , lá gây nh lư ng hoa xu t khNu trên th gi i) và ch hư ng nghiêm tr ng n năng su t và s n y u là xu t khNu hoa ng ti n, hoa lư ng hoa ng ti n. tuylíp, hoa h ng. N ghiên c u b nh ph n tr ng h i hoa Vi t N am, hoa ng ti n ư c tr ng ng ti n là yêu c u c p thi t c a s n xu t. kh p m i nơi t B c t i N am. N gư i Vi t N h ng trình bày dư i ây là k t qu th c N am coi hoa ng ti n là bi u tư ng c a s hi n trong v xuân năm 2009 t i vùng Hà ph n th nh, lòng v tha và s khát khao N i và ph c n. vươn t i cái p. Vì v y hoa ng ti n cũng 1 Vi n N ghiên c u Rau qu .
 2. II. V T LI U VÀ PHƯƠN G PHÁP + CT1: Làm s ch c , t a lá già, lá b b nh. N GHIÊN C U + CT2: Không làm c , không t a lá già, 1. V t li u nghiên c u lá b b nh. - Các gi ng hoa ng ti n: nhung nh en ( TH 160), Vàng cam nh xanh 2.5. ghiên c u nh hư ng c a i u ( TH 153), nhung tươi ( TH 125), ki n có mái che và không có mái che n Vàng nh nâu ( TH 199). s phát tri n c a b nh ph n tr ng h i hoa - Các lo i thu c hoá h c dùng thí ng ti n nghi m: Tilt super 300ND, Anvil 5SC, + CT1: Tr ng ngoài tr i, không có Score 250EC, Daconil 75WP. mái che. 2. Phương pháp nghiên c u + CT2: Tr ng trong nhà có mái che. 2.1. Giám nh b nh ph n tr ng 2.6. ghiên c u nh hư ng c a (Oidium gerberathium) h i hoa ng ti n phương pháp tư i nh gi t và tư i phun L y m u t i 3 vùng i di n: Như n s phát tri n c a b nh ph n tr ng Quỳnh - Hưng Yên, ình B ng - B c Ninh, + CT1: Phương pháp tư i nh gi t. Tây T u - Hà N i, xác nh nguyên nhân b nh t i B môn Công ngh sinh h c - Vi n + CT2: Phương pháp tư i phun. Nghiên c u Rau qu . 2.7. ghiên c u hi u l c c a m t s 2.2. ghiên c u ph n ng c a gi ng thu c hoá h c trong phòng tr b nh ph n hoa ng ti n i v i b nh ph n tr ng tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa Thí nghi m g m 4 công th c, b trí ng ti n theo ki u RCB (kh i ng u nhiên y ), ba Thí nghi m trên 5 công th c, b trí theo l n nh c l i. Di n tích ô thí nghi m 25 m2. ki u RCB (kh i ng u nhiên y ), ba l n + Công th c 1: Vàng cam nh xanh nh c l i, m i l n nh c l i 25 m2. ( TH 153). + CT1: Daconil 75WP 0,2%. + Công th c 2: Vàng nh nâu ( TH 199). + Công th c 3: nhung tươi ( TH 125). + CT2: Tilt super 300ND 0,1%. + Công th c 4: nhung nh en + CT3: Score 25EC 0,1%. ( TH 160). + CT4: Anvil 5SC 0,2%. 2.3. ghiên c u nh hư ng c a m t + CT5: i ch ng (phun b ng nư c lã). tr ng n b nh ph n tr ng h i hoa Tính hi u l c c a thu c theo Henderson ng ti n Tilton. + CTl: Kho ng cách 20 x 25 cm. + CT2: Kho ng cách 30 x 35 cm. 3. Phương pháp tính toán và x lý s li u 2.4. ghiên c u nh hư ng c a bi n + Các ch tiêu theo dõi và công th c pháp t a lá b nh k t h p làm c n b nh tính toán theo tài li u c a tác gi Lê Lương ph n tr ng h i hoa ng ti n T (2001), (1998) và c a C c B o v th c Thí nghi m trên 2 công th c, b trí theo v t (1995). ki u RCB (kh i ng u nhiên y ), ba l n + X lý s li u theo IRRISTAT. nh c l i, m i l n nh c l i 25 m2.
 3. III. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O lá, cây sinh trư ng phát tri n kém, gi m LU N năng su t. 1. ghiên c u xác nh tác nhân gây L y m u b nh ngoài ng ru ng v b nh ph n tr ng h i hoa ng ti n quan sát, nh d ng n m b nh trong phòng thí nghi m ã xác nh n m ph n tr ng gây B nh ph n tr ng phá h i trên h u h t b nh trên hoa ng ti n là Oidium các gi ng hoa ng ti n, b nh nh hư ng gerberathium. Mô t hình thái n m b nh t i tr c ti p n quá trình quang h p, làm r ng b ng 1, hình 1. B ng 1. Giám nh hình thái n m ph n tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa ng ti n Isolates S in m Cành bào t phân sinh Bào t phân sinh N m Oidium Đa bào, trong Th ng góc v i s i n m, không Không màu, trong su t, hình tr ng, ho c gerberathium su t, không xo n phân nhánh, không màu b u d c, kích thư c 4 - 5 x 5 - 7 m Quan sát trên quang trư ng (hình 1) n m v i s i n m không phân nhánh, không màu. Oidium gerberathium s i n m a bào, trong Bào t phân sinh hình tr ng ho c hình b u su t và không xo n, cành bào t th ng góc d c, kích thư c bào t 4 - 5 x 5 - 7 m. Hình 1. Cành bào t và bào t phân sinh c a b nh ph n tr ng h i hoa ng ti n 2. ghiên c u s m n c m c a gi ng hoa quy t nh n năng su t, ch t lư ng hoa, ng ti n i v i b nh ph n tr ng gi m chi phí phòng tr b nh, nâng cao hi u K t qu nghiên c u c a ng Văn qu kinh t cho ngư i tr ng hoa. Chúng tôi ông, inh Th Dinh (2003) cho th y: Các ã ti n hành ánh giá 4 gi ng hoa ư c l a gi ng hoa ng ti n ph n ng v i b nh ch n thí nghi m nh m tìm ư c gi ng có ph n tr ng khác nhau, s d ng các gi ng kh năng ch ng ch u ph c v s n xu t. K t ch ng ch u b nh là bi n pháp quan tr ng qu thí nghi m ư c trình bày b ng 2.
 4. B ng 2. Di n bi n c a b nh ph n tr ng (Oidium gerberathium) trên các gi ng hoa ng ti n t i hư Quỳnh, v xuân năm 2009 Công th c ĐTH 153 ĐTH 160 ĐTH 125 ĐTH 199 Ngày TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 15/01 9,22 4,80 8,40 3,80 6,10 3,80 5,62 3,55 25/01 10,35 5,12 9,54 4,60 7,20 4,71 6,24 4,20 05/02 12,34 6,52 11,31 6,10 8,50 5,42 7,20 5,14 15/02 16,80 8,22 15,46 7,10 11,40 7,42 9,20 6,12 25/02 19,40 10,34 18,35 9,51 13,40 8,55 10,12 6,80 05/03 22,12 12,42 21,53 11,52 14,16 9,80 12,06 8,31 15/03 25,16 14,41 24,40 13,50 16,10 11,00 14,40 9,42 25/03 28,50 16,20 27,80 15,12 18,15 12,30 15,18 10,08 Ghi chú: Vàng cam nh xanh ( TH 153); nhung nh en ( TH 160); nhung tươi ( TH 125); Vàng nh nâu ( TH 199). S li u b ng 2 cho th y tính n ngày 3. ghiên c u áp d ng bi n pháp t a b 25/3/2009 trong 4 gi ng hoa ng ti n thí lá già, lá b b nh trong phòng tr b nh nghi m, gi ng TH 153 có t l b nh là ph n tr ng 28,50% và ch s b nh 16,20% là gi ng b Theo ng Văn ông, inh Th L c nhi m b nh cao nh t, còn gi ng TH 199 (2004) cho th y, t a b lá già, lá b b nh có có t l b b nh th p nh t (t l b nh tác d ng tr c ti p làm cho cây sinh trư ng 15,18% và ch s b nh là 10,08%). phát tri n t t, gi m thi u sâu b nh h i. Kh năng ch ng ch u c a 4 gi ng khác Chúng tôi ã áp d ng bi n pháp này và theo nhau có th do c tính di truy n c a t ng dõi so sánh v i i ch ng, k t qu thu ư c gi ng hoa quy t nh m c nhi m b nh. trình bày t i b ng 3. B ng 3. nh hư ng c a bi n pháp k thu t t a lá già, lá b b nh và làm c n s phát tri n b nh ph n tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa ng ti n Công th c Công th c 1 (đ i ch ng) Công th c 2 Ngày ĐT TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 15/01 8,12 5,34 3,77 2,23 25/01 9,45 6,24 4,34 3,06 05/02 11,64 8,35 5,63 4,13 15/02 14,22 10,86 7,11 5,56 25/02 16,26 12,03 8,23 7,15 05/03 19,13 14,87 10,45 9,35 15/03 23,16 17,22 12,67 11,49 25/03 26,10 19,11 15,77 13,27 Ghi chú: Công th c 1: Không t a lá già, lá b b nh; Công th c 2: T a lá già, lá b b nh.
 5. T i b ng 3 cho th y kỳ i u tra cu i 4. ghiên c u nh hư ng c a bi n pháp cùng vào ngày 25/03/2009 công th c 2 tr ng có mái che và không có mái che cho th y có t l b nh là 15,77% và ch n s phát tri n c a b nh ph n tr ng h i cây hoa ng ti n s b nh là 13,27%; còn công th c 1 t l b nh là 26,10% và ch s b nh là B nh ph n tr ng là b nh khá m n c m v i Nm và ánh sáng, nghiên c u c a 19,11%. Rõ ràng áp d ng các bi n pháp ng Văn ông và inh Th L c (2004) t a b lá già, lá b b nh, làm cho ru ng cho th y, nhà mái che có kh năng ch hoa thông thoáng và gi m ngu n b nh ng ư c các y u t trên nh m h n ch s trên ng ru ng, ã có tác d ng h n ch phát tri n b nh. Thí nghi m ư c ti n hành tác h i c a b nh ph n tr ng trên hoa trong nhà có mái che so sánh v i i ch ng không có mái che. K t qu thí nghi m ư c ng ti n. trình bày t i b ng 4. B ng 4. nh hư ng c a bi n pháp tr ng có mái che và không có mái che n s phát tri n b nh ph n tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa ng ti n Công th c Công th c 1 (đ i ch ng) Công th c 2 Ngày ĐT TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 15/01 7,12 4,11 5,18 3,12 25/01 9,22 6,06 6,25 4,20 05/02 11,64 8,14 7,24 5,13 15/02 15,08 11,12 7,98 6,03 25/02 17,36 13,03 9,22 7,68 05/03 20,23 16,13 11,12 9,65 15/03 23,15 18,05 13,29 11,19 25/03 26,09 21,16 15,03 13,12 Ghi chú: Công th c 1: Không có mái che; Công th c 2: Có mái che. S li u b ng 4 cho th y, k t qu i u không khí, c d i và gi m ngu n b nh tra ngày 25/03/2009 công th c 1 có t ph n tr ng h i lá và hoa ng ti n. l b nh là 26,09% và ch s b nh là 21,16%; công th c 2 có t l b nh là 5. ghiên c u nh hư ng c a phương 15,03% và ch s b nh là 13,12%. Rõ pháp tư i nư c n b nh ph n tr ng h i ràng tr ng cây hoa ng ti n trong nhà hoa ng ti n có mái che gi m ư c b nh ph n tr ng. nghiên c u nh hư ng c a 2 ây là m t trong nh ng bi n pháp c n phương pháp tư i nư c n b nh ph n, ư c áp d ng trong s n xu t vì ngoài chúng tôi ã thí nghi m 2 công th c tư i vi c che n ng che mưa còn có th ch nh gi t và tư i phun b ng tay trên gi ng ng i u ch nh ư c ánh sáng, thu n l i hoa ng ti n. K t qu thí ngi m ư c trình cho ngư i chăm sóc, gi m thi u Nm bày b ng 5.
 6. B ng 5. nh hư ng c a phương pháp tư i nư c n s phát tri n b nh ph n tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa ng ti n Công th c Công th c 1 Công th c 2 Ngày ĐT TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 15/01 7,21 4,06 4,42 2,56 25/01 8,23 4,98 5,33 3,45 05/02 10,65 6,02 6,56 4,53 15/02 12,23 7,35 7,23 6,30 25/02 15,05 9,25 9,20 8,11 05/03 17,26 12,02 11,18 9,87 15/03 20,15 14,35 13,02 11,37 25/03 23,09 17,12 15,26 13,16 Ghi chú: Công th c 1: Tư i b ng vòi c m tay; Công th c 2: Tư i b ng h th ng tư i nh gi t. S li u b ng 5 cho th y k t qu i u lo i thu c trên ng ru ng: Anvil 5SC, tra cu i cùng c a t thí nghi m vào ngày Daconil 75WP, Tilt super 300ND, Score 25/03/2009: công th c 1 tư i b ng tay 250EC. K t qu thí nghi m ư c trình bày có t l b nh là 23,09%, ch s b nh là b ng 6. 17,12%; còn công th c 2 tư i b ng h T i b ng 6 chúng tôi th y c 4 lo i th ng tư i nh gi t có t l b nh là thu c u có nh hư ng rõ r t n s 15,26% và ch s b nh là 13,16%. Rõ phát tri n c a n m b nh trên ng ràng công th c tư i nh gi t t l b nh ru ng. C th sau 7 ngày phun, thu c và ch s b nh th p hơn nhi u so v i tư i phun b ng tay. Tư i nh gi t còn h n ch Score 250EC phòng tr t t nh t i v i ư c s lây lan c a n m b nh trên cây b nh ph n tr ng, h u hi u t hoa ng ti n, phương pháp này hi n 71,07%; ti p n là thu c Tilt super ang ư c các h tr ng hoa hư ng ng 300ND cũng có hi u qu cao, h u làm theo trong s n xu t. hi u t 67,15%, thu c Anvil 5SC hi u qu phòng tr th p hơn, h u hi u t 6. Th nghi m hi u l c c a m t s thu c 65,78% và hi u qu phòng tr th p nh t tr n m i v i b nh ph n tr ng h i hoa trong 4 lo i thu c là Daconil 75WP, ng ti n h u hi u t 62,64%. tìm hi u hi u qu phòng tr c a Trong 4 lo i thu c trên thu c Score m t s thu c hoá h c i v i b nh ph n tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa ng 250EC có hi u qu cao nh t có th áp d ng ti n, chúng tôi ti n hành thí nghi m v i 4 tr b nh ph n tr ng trên ng ru ng.
 7. B ng 6. Hi u l c c a m t s thu c hoá h c i v i b nh ph n tr ng (Oidium gerberathium) h i hoa ng ti n Ch s b nh (%) Hi u l c c a thu c sau phun N ng Trư c Sau Sau (%) Lo i thu c đ Sau phun (%) phun 1 phun 7 phun 14 21 ngày 7 ngày 14 ngày 21 ngày ngày ngày ngày Daconil 75WP 0,20 3,5 4.45 5,82 7,13 62,64 57,84 54,34 Anvil 5SC 0,20 3,65 4,25 5,77 7,02 65,78 59,92 56,89 Tilt super 300ND 0,10 3,73 4,17 5,52 6,78 67,15 62,48 59,25 Score 250EC 0,10 3,84 3,78 5,23 6,38 71,07 65,47 62,76 Đ i ch ng 3,6 12,25 14,2 16,06 0,00 0,00 0,00 (nư c lã) CV(%) 5,9 5,6 5,2 LSD0,05 7,4 7,1 6,8 Chú thích: Ngày phun 25/2/2009.
 8. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam IV. K T LU N - Nghiên c u ã xác nh n m ph n tr ng Oidium gerberathium h i hoa ng ti n t i vùng Hà N i và ph c n. Trong 4 gi ng thí nghi m, gi ng Vàng nh nâu ( TH 199) b nhi m b nh nh hơn c , gi ng Vàng cam nh xanh ( TH 153) khá m n c m v i b nh. - Tr ng hoa ng ti n trong nhà có mái che, v i m t , kho ng cách tr ng 30 x 35 cm, tr ng a th t cao k t h p v i các bi n pháp k thu t t a b lá già, nh c x i xáo, tư i nư c nh gi t có tác d ng h n ch s lây nhi m c a ph n tr ng h i hoa ng ti n. - Th nghi m các lo i thu c tr b nh, thu c Score 250EC và thu c Tilt super 300DN có hi u l c tr n m ph n tr ng Oidium gerberathium h i hoa ng ti n ngoài ng ru ng cao hơn c , có th áp d ng trong s n xu t. TÀI LI U THAM KH O 1 C c B o v th c v t, 1995. Phương pháp i u tra phát hi n sâu b nh h i cây tr ng, Nhà xu t b n Nông nghi p - Hà N i 2 ng Văn ông, inh Th Dinh, 2003. Phòng tr sâu, b nh h i trên m t s loài hoa ph bi n, Nhà xu t b n Nông nghi p. 3 ng Văn ông, inh Th L c, 2004. Công ngh m i tr ng hoa cho thu nh p cao, Nhà xu t b n Lao ng - Xã h i. 4 Vũ Tri u Mân, Lê Lương T , 2001. Giáo trình B nh cây Nông nghi p, Nhà xu t b n Nông nghi p - Hà N i. 5 Schanathorst W. C., 1965. “Environmental ralationships in the powdery mildew. Annu”, Rev. Phytopathol., p. 343 - 366. of gerbera to powdery mildew (in relation to some morphological and anatomical features”, Rev. of Plant Pathol., Vol. 63, p. 321. gư i ph n bi n: guy n Văn V n 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản