intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu phác đồ điều trị 2022: Phần 1 - Bùi Minh Trạng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:355

50
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "Phác đồ điều trị 2022 - Phần 1" do tác giả Bùi Minh Trạng biên soạn nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về các phác đồ điều trị bệnh bim mạch năm 2022. Phần 1 cuốn sách trình bày về phác đồ về hồi sức cấp cứu tim mạch, rối loạn nhịp và dẫn truyền, bệnh van tim. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu phác đồ điều trị 2022: Phần 1 - Bùi Minh Trạng

 1. Ệ THÀNH PHỐ Ồ Ồ Ề Ị 2022 ủ TS S K2 M T P S TS Q T
 2. – Ủ TS S K2 M T , P S TS Q T Ố Ấ Ọ Ẩ Ị P S TS P N ễ V ệ ệ Đ T P S TS N Đ Y ƣợ TP M S TS N ễ Đ ệ t ƣơ Ậ Ể ồ ứ ấ ứ - S K2 N ễ ữ V - T S S Đ T - S K2 N - S K2 N ễ T - P S TS Q T - T S S N ễ - S K2 N ễ T Q - T S S T N M - TS S V - S T T L - S K2 N ễ N Tế - T S S Q T - S N ễ Tế 2 ối lo n nhịp và dẫn truyền - BSCK2. Bùi Nguyễn Hữ V - PGS.TS. H Hu nh Quang Trí - T S S L P tT ệ - TS S K2 M T - TS S V - TS S Đ T N P ƣơ - S K2 T T N - S K2 L T Đ - T S S M Q - PGS.TS. H Hu nh Quang Trí - ThS.BS. P T T T - TS S N ễ V Y - T S S T N M - S K2 N ễ ữ V P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 3
 3. ệ - P S TS Đ Q - T S S Đ P ƣơ - P S TS Q T - TS S N ễ T T T - TS S V - S N ễ V ể - TS S Đ T N P ƣơ - S K2 T P Q - T S S N ễ T - T S S N ễ T N ựt - S K2 N ễ N Tế - T S S L P tT - S K2 N ễ T Q - S K2 T T - T S S Q T - TS S L K T ế ệ ẩ nh - TS S L K T ế - T S S P ữ M N ựt - S K2 N T ệ - T S S N ễ T - S K2 N ễ T Q - T S S N ễ T Yế ệ ờ – ộ ố ậ ẩ - TS S K2 M T - S K2 N ễ ữ V - P S TS Q T - T S S L P tT - TS S N ễ V Y - T S S M Q - S K2 L T Đ - S K2 Đ L T L - S K2 N ễ T Q - T S S Đ T - S K2 T T N - T S S Đ T - T S S Đ P ƣơ - S N ễ Tế - T S S N ễ T - S P T M - T S S L T P ƣơ ề - TS S L K T ế - T S S N ễ g Anh - BSCK2. Lê Minh Trung - TS S V - S K2 L T ồ ứ ẫ ậ - PGS.TS. H Hu nh Quang Trí - S K2 T Q - P S TS N ễ V P - S N ễ Tế - T S S K - S N ễ T ƣ b ề t : N N ễn Th Qu nh Anh 4 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 4. . Hồi sức cấp cứu tim m ch ..................................................................... 11 P 1. ửt t .............................................................. 12 P 2. t ....................................................... 22 P 3. Kể t ƣ t t ........................................................ 29 P 4. Thông ơ .................................................................... 39 P 5. T t ...................................................... 44 P 6. P t ................................................................. 53 P 7. ƣ .................................................................................. 57 P 8. t ....................................................................... 65 P 9. Xử t ................................................ 73 P 10. Xử t t t .............................................................................. 84 P 11. Xử t t t ƣơ t ...................................................................... 92 P 12. Đề t t t ết ................................................................................ 99 P 13. ề t ........................................................... 108 P 14. Xử t t ỵ ......................................................................................... 116 P 15. T ế t ề t ệ t ..................................... 122 P 16. Kể t ƣ ết t ệ ....................................... 127 P 17. Xử t ễ .......................................................................... 132 P 18. Đề t t ệ .................................................... 140 P 19. H t ƣ t ....................................... 143 P 20. Kể tt ệt t t ƣ t ................................ 156 P 21. S t a ......................................................... 159 2. Rối lo n nhịp và dẫn truyền ................................................................... 169 P 22. ề t t t t ............................................ 170 P 23. , ề t t t t rung ........ 187 P 24. Đ ửt .................................................................... 196 P 25. Xử t t ƣ ............................................. 210 P 26. T t t t ............................................................................. 218 P 27. K t t t ệ t ....................................................... 226 . Bệnh van tim ........................................................................................... 237 P 28. C ề t ệ ............................................ 238 P 29. ề t ệ .............................................. 249 P 30. ề t ệ ............................. 260 P 31. ề t ệ .............................. 272 P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 5
 5. P 32. C ự t t ..................................................................... 279 P 33. Đ ều tr t ệ t t t - xử trí các tai biến liên quan với van tim nhân t o ................................... 284 P 34. Ch ệ t ƣớc can thiệp van tim............................. 293 . Bệnh m ch vành ...................................................................................... 295 P 35. Xử t ơt st chênh lên ................................................. 296 P 36. Xử t t ............................. 304 P 37. Xử t t t ệ ....................... 315 P 38. Xử t ế ơ ơt ......................... 319 P 39. ề t ệ t t ế .................................................................. 328 P 40. Đ ề t t t ƣơ t t .......................................... 339 P 41. P t t - ................................................................. 347 P 42. L ệ ết t t ể ..................................................... 356 . Bệnh tim bẩm sinh .................................................................................. 369 P 43. ề t ệ .................................... 370 P 44. ề t t ....................................................... 374 P 45. ề t t t t ...................................................... 381 P 46. ề t t t ..................................................... 388 P 47. ề t t t ..................................................................................... 394 P 48. ề t ệ ể ............................ 397 P 49. ề t ƣ t tt ƣ t ểt ......................................................................................... 401 P 50. ề t t t........................................................ 407 P 51. ề t ệ t tt t t ............. 414 P 52. Đ ề t ệ t tt t t .................. 428 P 53. ề t tt ƣ .. 435 P 54. T t ự ................................................ 451 P 55. Siêu âm tim thai...................................................................................... 458 . Các bệnh tim m ờng g p khác ................................................... 463 P 56. ề t t ết ....................................................... 464 P 57. ề t t ......................................................... 479 P 58. Kiể t t ừa bệnh tim m ch ơ ữ ng m ch ............................................................................ 493 P 59. ề t ệ t ƣ t 2 tề t ƣ ................................................................................ 503 6 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 6. P 60. Đề t t ệ t .................................... 516 P 61. Các v ềt t t ......................................................... 531 P 62. ề t t ễ .......................... 547 P 63. Xử t ễ t ................................................... 560 P 64. ề t ệ ơt ì i ............................................. 565 P 65. t ệ ...................................................................... 574 P 66. ề t t ........................................... 586 P 67. ự t t ết t ........................................... 590 P 68. Ch ều tr t ƣới .............................. 595 P 69. Xử t t .............................................................. 599 P 70. P t ............................................................... 607 P 71. N ệ 6 t ...................................................................... 618 P 72. S t t ự .................................................................... 629 P 73. MS T t t t ự ........................................................... 637 . Gây mê hồi sức và ch m sóc phẫu thuật tim ....................................... 645 P 74. C ệ t ƣớ t t t ............................................. 646 P 75. Xử t t t tt .................................. 653 P 76. t ............................................................................ 679 P 77. Thiết l p hệ th ng tu ơ t ể ............................................ 692 P 78. ệ t ......................................... 699 P 79. MO t t t t ........................................... 707 P 80. t ệ t t t ............................ 714 P 81. V t t t ........................................ 723 P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 7
 7. 8 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 8. LỜI NÓI ẦU Viện Tim TP. H M ƣợc thành l p theo Quyết nh s 681/QĐ-UB ngày 30/11/1991 c a Ủy ban Nhân dân TP. H Chí Minh, nh Viện Tim là m t ơ hợp tác qu c tế giữa S Y tế TP. H Chí Minh với Hiệp H i Alain Carpentier - C P T , V ện Tim là m t ơ sự nghiệp y tế ch u sự qu N ƣớc theo ngành c a S Y tế TP. H Chí Minh. X ƣớng mô hình bệnh t t trên thế giớ V ệt Nam là những bệnh không lây nhiễm có chiề ƣớ t ,t ệnh lý tim m ch. Trong 20 , ựt i lớn c ều kiện kinh tế xã h ã t i ể tình hình bệnh tim m ch trong c ng và lâm sàng. Bệnh lý tim m ã gây tử u. Chuyên khoa Tim m ch là m t ngành quan tr ng thu c kh i Y h c lâm sàng, giữ ch khám, ch , tƣ ều tr các bệ ến hệ th ng tim m ch. Bên c nh khoa h c lâm sàng tim m ơ , ã ì t t nhiều ƣ ệnh lý m , t , ơ t , i lo n nh p tim, tim b m sinh, tim nhiễ ơ 30 , V ện Tim luôn bám sát tôn ch , m c tiêu và nhiệm v ƣợc giao g ều tr các bệnh tim và các d t t về tim, tiếp nh n m tƣợng bệnh nhân; gi ng d y n i, ngo i khoa tim m , ề ƣỡng Việt N ,Đ N Á t s ƣớc trên thế giới; nghiên c u phát triển kỹ thu t mới về bệnh tim và m t s P ều tr mà Viện Tim xây dựng nh m thực hiện nhiệm v nâng cao ch t ƣợng khám bệnh, chữa bệnh t i Viện Tim và nâng cao ch t ƣợ t Đ t ệ t u nhanh tiêu chu n trong ch ều tr các bệnh lý tim m ch t i Viện Tim, ƣợc Viện Tim xu t b n l n th 7. Chuyên ngành tim m ch h ực phát triể t i liên t c nh ng d ng kết qu nghiên c u khoa h c trên kh p thế giớ N 2021, i ngh Tim m  S ã ễn ra với r t nhiều khuyến cáo, c p nh t kiến th c, kết qu mớ t ực tim m Đ ều này d ế ều tr c a Viện Tim c ƣợc biên so n, b , ều ch nh l P ều tr c a Viện Tim là công trình t p thể c V ện Tim với sự c v n khoa h c và th nh c a quý th y cô từ Đ Y ƣợc TP. H Chí Minh, ệ Trung ƣơ ệ ệ P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 9
 9. T n n lực t ƣ n không thể tránh kh i các thiếu sót và chúng tôi mong nh ƣợc các ý kiế a ng nghiệp. Việ T t ơ t M ã t t ợ cho việc thực hiện in này. Vệ T TP. M TS.BSCK2. I MIN TR N 10 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 10. hương H I SỨC CẤP CỨU TIM MẠCH P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 11
 11. ẤP 1 Ị Ĩ – DỊCH TỄ - Suy tim c p là sự kh t t ng t các d u hiệu và triệu ch ng c a suy t , i ph i can thiệp c p c u ho c kh n c p.  Xu t hiện với ch t o t n ho c gi m.  Kèm ho c không kèm biểu hiện sung huyết ho c gi tƣới máu.  T n su t 15-28% sau h i ch ng m ch vành c p.  T lệ tái nh p viện và tử vong cao. - Các thể lâm sàng: suy tim m n m t bù c p (do yếu t t ơ c ho c bên ngoài (B ng 2), phù ph i c p, suy th t ph ơ c và s c tim. Bảng 1. Các yếu t t y suy tim c p. Tim  H i ch ng m ch vành c p m ch  Nh , p nhanh th t)  Nh p ch m (ví d : bl c t t III)  Huyết áp không kiểm soát ho ơ t ết áp V ơt  Thuyên t c ph i c p  H van tim c p (ví d : viêm n i tâm m c nhiễ , NM T  t ng m ch ch  Chèn ép tim Không  Nhiễ t ng thái s t do tim  Đợt c p c a bệnh ph i t c nghẽn m n tính m ch  Suy th n  Thiếu máu  Chuyển hóa (cƣ ng/suy giáp, nhiễ t ĐTĐ, t ƣợng th n, thai k và các b t t ƣ ng chu sinh) Do  Không tuân th ều tr thu c ho c chế ƣợng mu ƣớc nh t bệnh  Ph u thu t và biến ch ng ph u thu t nhân  Thu c (kháng viêm không steroid, corticoide, inotrope âm, hóa tr c tính trên tim) ho  Đ c ch t ƣợu, thu c kích thích) t  T t ƣơ ã thu c  ơ c c p tính: sau NMCT c p (vỡ thành tự do th t trái, th ng vách liên th t, h hai lá c p), ch t ƣơ ực ho c can thiệp tim, h van c p tính do viêm n i tâm m c nhiễm khu n, bóc tách ho c huyết kh ng m ch ch 12 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 12. 2. PHÂN LO I Bảng 2. Phân lo i lâm sàng c a suy tim c p. Suy thất phải Suy tim mất bù cấp Phù phổi cấp Sốc tim ộc ế RLCN TT T t ền t i RLCN TP và/ho c RLCN tim n ng Th n giữ mu i và và/ho c RLCN t LMMP ƣớc TT ƣ t ế Bệnh lý van tim Nguyên nhân Tích t d , t Tái phân b T LTMTT Gi tƣới máu của các triệu lực trong th t d ch t i ph i và t ƣ ng gi tƣới hệ th ng chứng suy hô h p c p máu hệ th ng Khởi phát Từ từ (vài ngày) Nhanh (vài gi ) Từ từ ho c nhanh Từ từ ho c nhanh Bấ ờng T L TT TT T L TT TT T L T TP T L TTrTT huyế ộng ALMMPB và ALMMPB CLT th p và ALMMPB CLT th p ho c bình CLT bình HATTh th p CLT th p t ƣ ng t ƣ ng HATTh th p TT ì t ƣ ng HATTh bình ho c th p t ƣ ng ho c cao Biểu hiện “Ƣớt” “ ”/“ ” “Ƣớt” “ ” “Ƣớt” “ ” “Ƣớt” “ ” lâm sàng ều trị Lợi tiểu Lợi tiểu Lợi tiểu gi m V nm /t chính V n m ch/t co V n m ch sung huyết ngo i co bóp bóp (nếu t t huyết biên H trợ ơ c áp/gi tƣới máu T / n ng n ngày ngo i biên) m ch (nếu gi m L c th n H trợ ơ c ng n tƣới máu ngo i ngày ho c l c th n biên/t t HA) nếu c n H trợ ơ c ng n ngày ho c l c th n nếu c n P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 13
 13. 3. CHẨN LƯỢNG BAN ẦU 3.1. Lâm sàng SUNG HUYẾT (-) SUNG HUYẾT (+) Sung huyết ph i Khó th n m/khó th k ch phát về Phù ngo i biên (2 bên) Gan to sung huyết Sung huyết ru t, báng b ng H ƣ – TM c nh Ấm và khô Ấm và ướt GIẢ ƯỚI MÁU (-) Gi m sung huyết, gi m triệu ch ng - Lợi tiểu - Siêu l c máu - Dãn m ch Ch s tim 2,2 L/ph Lạnh và khô Lạnh và ướt GIẢ ƯỚI MÁU (+) Đ u chi l nh Tiểu ít Bù d ch C i thiệ tƣới máu Lú l n H is c - V n m ch Chóng m t - Xem xét h trợ Huyết áp k p tu ơ h c LĐMP t 18 mmHg Gi tƣớ ới t t huyết t , ƣ t t huyết t ƣ ới gi tƣới máu. Hình 1. Bệnh c nh lâm sàng suy tim c p dựa trên biểu hiện sung huyết và gi m tƣớ ệ ử t tƣơ 14 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 14. Ch suy tim c p mới kh i phát Bệnh sử, d u hiệu và/ho c triệu ch ng nghi ng suy tim c p - ECG - SpO2 - Siêu âm tim - Xét nghiệm máu - X quang ngực - Siêu âm ph i - Khác Xét nghiệm peptides lợi niệu natri - BNP < 100 pg/mL - NP ≥ 100 / L - NT-proBNP < 300 pg/mL - NT- NP ≥ 300 / L - MR-proANP < 120 pg/mL - MR- NP ≥ 120 / L Lo i trừ suy tim c p X nh suy tim c p Siêu âm ti 2. Ch t p mới kh i phát. Xét nghiệm máu ban đầu: troponin, creatinin máu, điện giải đồ, BUN, TSH, chức năng gan, D-dimer và procalcitonin khi nghi ngờ thuyên tắc phổi hoặc viêm phổi, KMĐM trong trường hợp suy hô hấp và lactate khi giảm tưới máu. Khác: chụp mạch vành trong trường hợp nghi ngờ HCMV cấp, CT khi nghi ngờ thuyên tắc phổi. Ngưỡng NT-proBNP xác định suy tim cấp: > 450 pg/mL nếu < 55 tuổi, > 900 pg/mL nếu từ 55-75 tuổi và > 1800 pg/mL nếu > 75 tuổi P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 15
 15. 3.2. Cận lâm sàng Bảng 3. K t n lâm sàng trên bệnh nhân suy tim. Thờ ểm Khả Giá trị chẩ oán Xét nghiệm Chỉ ịnh thực hiện phát hiện suy tim cấp Nh p viện, trong R i lo n nh p, thiế Lo i trừ HCMVC Khuyến cáo ECG th i gian n m viện, t ho p t ƣớc khi xu t viện Nh p viện, trong th i Sung huyết, viêm X nh Xem xét X-quang ngực gian n m viện ph i Nh p viện, trong Sung huyết X nh Xem xét Siêu âm phổi th i gian n m viện, t ƣớc khi xu t viện Nh p viện, trong Sung huyết, Chính Khuyến cáo Siêu âm tim th i gian n m viện, ch t , t ƣớc khi xu t viện ơ c Peptide Nh p việ , t ƣớc Sung huyết Lo i trừ Nên xem xét ệ - khi xu t viện proBNP, MR- proANP) Troponin máu Nh p viện T t ƣơ ơt Lo i trừ HCMVC Khuyến cáo Nh p viện, trong th i R Không Khuyế ể Creatinin máu gian n m việ , t ƣớc th n t ƣợng khi xu t viện Nh p viện, trong R ện gi i Không Khuyế ể ện giả ồ máu th i gian n m viện, t ƣợ ều (Na, Ka, Cl) t ƣớc khi xu t viện tr T ƣớc khi xu t viện Dự trữ s t Không Khuyế ể Tình tr ng sắt t ƣợ ều (transferrin, ferritin) tr Nh p viện ƣ ng/suy giáp Không Khuyến cáo khi TSH nghi ng bệnh lý tuyến giáp Nh p viện Thuyên t c ph i Lo i trừ thuyên t c Khuyến cáo khi D-dimer ph i nghi ng thuyên t c ph i Nh p viện Viêm ph i Hữ ể ch n Cò thể thực hiện Procalcitonin i khi nghi ng viêm ph i Nh p viện, trong Toan lactic Hữ Khuyến cáo khi Lactate th i gian n m viện tình tr tƣới máu nghi ng gi tƣới máu ngo i biên Nh p viện, trong Suy hô h p Hữ ể Khuyến cáo khi SpO2 th i gian n m viện giá ch nghi ng suy hô h p h p 16 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 16. 4. XỬ TRÍ 4.1. n xử trí bệnh nhân suy tim cấp n Mục tiêu Tức thì X nh nguyên nhân Theo dõi sát các d u hiệu sinh t n và phân Gi m triệu ch ng lo i m nghiêm tr ng c a các triệu C i thiện sung huyết tƣới máu ch ng/d u hiệu ơ Quyết ơ ều tr : h i s c tích cực/h i Ph c h i oxy hóa máu s c m ch vành tích cực H n chế t t ƣơ ơ B t u h trợ tu n hoàn và ch (tim, th n, gan, ru t h p (gãn m ch, v n m , t , ợi Phòng ngừa thuyên t c HKTM tiể , Trung gian X nh nguyên nhân X nh nguyên nhân, các bệ ng m c có C i thiện các d u hiệu và triệu liên quan và b t ều tr theo m c tiêu ch ng Đ ều ch nh liệ ể kiểm soát triệu ch ng H n chế t t ƣơ i t ng và gi m sung huyết, tình tr ng gi tƣới máu N ừa nguyên t c huyết và t ƣ ết áp kh t ch B t t n liệu phá ƣợc lý theo bệnh Cân nh c thiết b ều tr phù hợp ớc xuất C i thiện triệu ch ng và ch t B t t ều thu c duy trì và thiết b viện và dài ƣợng s ng ều tr phù hợp h n Đ t ƣợc gi i pháp gi m sung Xây dựng kế ho , t ều huyết hoàn toàn và theo dõi N ừa tái nh p viện sớm T ƣơ t ì n lý bệnh C i thiện s ng còn 4.2. Tiêu chuẩn nhậ ị ực tim m ch - Bệnh nhân c t n i khí qu n/bệ ã t n i khí qu n. - Có biểu hiện/d u hiệu gi tƣới máu. - SpO2 < 90% m ãt oxy. - Sử d ơ p ph , t n s th > 25/phút. - T n s tim < 40 ho c > 130/phút, huyết áp tâm thu < 90 mmHg. Các bệnh nhân còn l i có thể nh p phòng bệ t t ƣ ng. Ch có s ít bệnh nhân suy tim c p (ch yế ợt m t bù c p) sau khi cho lợi tiểu liều th p ều ch nh liều thu c u ng, có thể về trực tiếp từ phòng c p c u và theo dõi tiếp ngo i trú. 4.3. Xử trí suy tim cấ n sớm C n nh n biết tình tr ng bệnh nhân s c tim, suy hô h t n mới nh p việ ể h trợ t , ều tr thu c và d ng c phù hợp. Nếu bệnh P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 17
 17. nhân không trong tình tr ng s c tim/suy hô h p c nh nguyên nhân t ƣ ng d ến suy tim c ều tr c hiệu ngay cho bệnh nhân trong vòng 60-120 phút từ khi nh p viện, theo mô hình CHAMPIT (C: acute Coronary syndrome; H: Hypertension emergency; A: Arrhythmia; M: Mechanical cause; P: Pulmonary embolism; I: Infection; Tamponade). 4.3.1. Oxy liệu pháp và hỗ trợ thông khí Ế Class Level Oxy liệ ƣợc khuyến cáo bệnh nhân suy tim c p có SpO2 < 90% ho c I C PaO2 < 60 ể ều ch nh tình tr ng thiếu oxy máu. Đ t NKQ ƣợc khuyến cáo khi suy hô h ng vớ I C ho c thông khí không xâm l n. Thông khí không xâm l n nên xem xét những bệnh nhân suy hô h p (t n s IIa B th > 25 l n/phút, SpO2 < 90%), b t u càng sớm càng t t ể gi m t lệ t NKQ. 4.3.2. Khuyến cáo sử dụng thuốc Ế Class Level ố ợ ể Thu c lợi tiể ƣợc khuyến cáo cho t t c bệnh nhân suy tim c p nh p I C viện có triệu ch ng/d u hiệu quá t i d ể c i thiện triệu ch ng. Ph i hợp lợi tiểu quai với thiazide có thể ƣợc xem xét nếu bệnh nhân phù IIa B kháng tr ho ng triệu ch ƣ . ố d Thu c dãn m TM ƣợ t ể làm gi m triệu ch ơ IIb B tình tr ng sung huyết trong suy tim c p và HATTh >110 mmHg. ố TTM ng n h n các thu t t ể xem xét bệ TT IIb C < 90 mmHg và/ho c có b ng ch ng gi tƣớ ng vớ ều tr chu n, bao g m thử thách d ch, c i thiện tu n hoàn ngo i biên và duy trì ch ơ Vì lý do an toàn, thu t ƣợc khuyế t ƣ ng quy trừ khi III C bệnh nhân t t huyết áp có triệu ch ng ho c có b ng ch ng gi tƣới máu. ố ậ M t thu c v n m ƣ t t ể ƣợc xem xét bệnh IIb B nhân s t ể nâng huyết t tƣớ ơ t n. Thuốc khác Dự TT KTM ƣ ƣợc khuyến cáo bệnh nhân I A ƣ ửd ng ch ể gi m ơ ết kh t ch sâu và thuyên t c ph i Thu c có ngu n g c á phiệ ƣợc khuyế t ƣ ng quy, trừ những III C bệnh nhân ch n l c với lo âu ho ng/khó kiểm soát. 18 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
 18. 4.3.3. Sử dụng thuốc lợi tiểu trên bệnh nhân suy tim cấp Đ ều tr lợi tiểu trên bệnh nhân suy tim c p Không Có Đang u ng lợi tiểu quai Furosemide > 20-40 mg TM TM 1-2 l n liề ng - N ƣớc tiểu sau 2 gi ≥ 50-70 mEq/L - Lƣ ƣợ ƣớc tiểu sau 6 gi ≥ 100-150 Có L p l i liề tƣơ tự TM Không m i 12 gi T g liều TM g L p l i liề tƣơ tự TM d ến liều t m i 12 gi - N ƣớc tiểu sau 2 gi ≥ 50-70 mEq/L lúc 2-6 gi - Lƣ ƣợ ƣớc tiểu sau 6 gi ≥ 100-150 mL/gi Có Không Tiếp t ến khi hết XN t ện Ph i hợp lợi tiểu hoàn toàn sung huyết gi i ít nh t m i 24 gi 4.3.4. Các thuố t ng o p v vận mạch sử dụng trong suy tim cấp Thuốc Bolus Tố ộ truyền TM Dobutamina Không 2-20 μ / / t t + Dopamin Không 3-5 μ / / t; t t + >5 μ / / t: t +, ch (alpha+) Milrinonea,b 25-75 μ / t 10-20 t 0,375-0,75 μ / / t Norepinephrine Không 0,2-1 μ / / t Epinephrine Bolus: 1 mg có thể cho trong 0,05-0,5 μ / / t quá trình h i sinh tim ph , l i m 3–5 t : ng th i là thu c dãn m ch b: không khuyến cáo trong suy tim c p do thiếu máu c c b P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M• 19
 19. 4.3.5. Các thuốc dãn mạch truyền tĩnh mạch trong suy tim cấp Thuốc dãn m ch Liều Tác dụng chính Khác Nitroglycerin Kh u 10-20 μ / t, t T t huyết , Dung n p nếu truyền d ế 200 μ / t u liên t c Isosorbide dinitrate Kh u 1 mg/gi , t n T t huyết , L t ếu truyền ến 10 mg/gi u liên t c Nitroprusside Kh 0,3 μ / / t T t huyết áp, ng Nh y c m ánh sáng t ến 5 μ / / t c isocyanate 4.3.6. Điều trị bằng dụng cụ ều trị thay thế thận: siêu l c Không khuyế t ƣ Đƣợc ch ng vớ ều + tr lợi tiể : t ể t ng vớ ều tr tích cự , t K áu n ng (K > 6,5 mmol/L), toan máu n ng (pH < 7,2), urê máu > 25 mmol/L (150 mg/dL) và creatinin máu > 300 μ /L 3,4 / L Dụng cụ hỗ trợ ọc: bóng b m đ i xung trong đ ng mạch ch xem phác đồ Ế Class Level H trợ ơ c ng n ngày trên bệnh nhân s t ểb cc ều tr . Các ch IIa C nh c thể tùy nguyên nhân c a s c tim, h trợ ơ c lâu dài ho c ch ghép tim ng m ch ch có thể xem xét trên nhữ t ƣ ng hợp s t ểb cc u IIb C ều tr , bao g ều tr nguyên nhân c a s t ƣ ến ch ơ cc a NMCT c p) ho c h trợ ơ c lâu dài ho c ch ghép tim ng m ch ch ƣợc sử d t ƣ t t ƣ ng hợp s c III B tim sau NMCT Oxy hóa qua màng ngoài c thể Extra-Corporeal Membrane Oxygenation - ECMO) t ể ừ tợ , ừ tợt t t t 20 •P Á ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2022 ♥ VIỆN TIM TP M
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2