intTypePromotion=3

Ngữ liệu trong dạy học các học phần tiếng Việt cho học sinh ngành Giáo dục mầm non - nhìn từ quan điểm tích hợp

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
4
lượt xem
0
download

Ngữ liệu trong dạy học các học phần tiếng Việt cho học sinh ngành Giáo dục mầm non - nhìn từ quan điểm tích hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngữ liệu có vai trò quan trọng trong dạy học Tiếng Việt. Ở một góc độ nào đó, ngữ liệu được xem như là “giáo cụ trực quan” sinh động. Đặc điểm này được cụ thể hóa qua việc dạy học tiếng Việt trên các phương diện: Trực quan ngôn ngữ; cách sử dụng sơ đồ, mô hình, bảng… Vì thế, lựa chọn ngữ liệu phải tuân thủ các nguyên tắc: hướng đến mục tiêu giao tiếp; hình thành tri thức và kĩ năng về tiếng Việt; tiêu biểu, chứa đựng đầy đủ các dữ kiện để hình thành khái niệm về tiếng Việt; phải có tính sư phạm, tính tích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngữ liệu trong dạy học các học phần tiếng Việt cho học sinh ngành Giáo dục mầm non - nhìn từ quan điểm tích hợp

NGÛÄ LIÏÅU<br /> Y TRONG<br /> HOÅC CAÁC<br /> DAÅ HOÅC PHÊÌN TIÏËN<br /> CHO SINH VIÏN NGAÂNH GIAÁO DUÅC MÊÌM NON PHAÅM THÕ ANH*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 02/04/2017; ngaây sûãa chûäa: 19/04/2017; ngaây duyïåt àùng: 20/07/2017.<br /> Abstract:<br /> Materials play an important role in teaching Vietnamese. To some extent, materials are considered as vivid “visual a<br /> concretized through teaching Vietnamese in the following aspects: visual language; how to use diagrams, models, tables, etc. C<br /> materials must comply with the rules: aiming at communication; forming the knowledge and skill about Vietnamese; collectin<br /> in order to form the concept of Vietnamese. Also, materials must contain pedagogic and integrated features. On the other h<br /> materials, teachers need to choose the process approach and analyze materials as well as appropriate activitiy organization for<br /> ability to work independently and creatively of students.<br /> Keywords:<br /> Materials, integrated perspective, Vietnamese module, preschool education.<br /> Daåy hoåc theo quan àiïím tñch húåp àaä vaâ àang laâ vêën àïì baãn. Vò vêåy, trong thûåc tïë daåy hoåc, khaái niïåm <br /> NL àöi khi<br /> mang yá nghôa thúâi sûå trong nhaâ trûúâng hiïån nay. Úàcaácàûúåc thay thïë bùçng khaái niïåm <br /> mêîu: “Mêîu trong daåy hoåc<br /> trûúâng àaâo taåo sinh viïn (SV) coá trònh àöå àaåi hoåc (ÀH), cao Tiïëng Viïåt àûúåc hiïíu laâ nhûäng NL àiïín hònh (tûâ, cêu,<br /> àùèng (CÀ) sû phaåm, vêën àïì naây caâng coá yá nghôa quan troång àoaån vùn) àûúåc trñch chuã yïëu tûâ caác vùn baãn<br /> hoåc sinh<br /> hún. Àiïìu àoá xuêët phaát tûâ chñnh nhiïåm vuå cuãa trûúâng ÀH,vûâa hoåc úã phên mön Vùn hoåc”<br />  [3; tr 29].<br /> CÀ: “Àaâo taåo con ngûúâi Viïåt Nam phaát triïín toaân diïån, coá NL vúái vai troâ laâ möåt àöëi tûúång “trûåc quan sinh àöång” àaä<br /> àaåo àûác, tri thûác, sûác khoãe, thêím mô vaâ nghïì nghiïåp, trung coá võ trñ then chöët trïn con àûúâng tiïëp thu vaâ vêån duång caác tri<br /> thaânh vúái lñ tûúãng àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi; hònh<br /> thûác vïì ngön ngûä noái chung, tiïëng Viïåt noái riïng. Khöng coá<br /> thaânh vaâ böìi dûúäng nhên caách, phêím chêët vaâ nùng lûåc cuãaNL, viïåc nùæm bùæt nhûäng vêën àïì mang tñnh lñ thuyïët, trûâu<br /> cöng dên, àaáp ûáng yïu cêìu cuãa sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão tûúång cuãa ngön ngûä trúã nïn khoá khùn hún. Cho nïn, sûã<br /> vïå Töí quöëc”<br />   [1; tr 32]. Vò thïë, àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc duång NL trong daåy hoåc <br /> Tiïëng Viïåt  khöng phaãi chó laâ cêìn<br /> (PPDH), trong àoá chuá yá túái tñnh tñch húåp laâ rêët cêìn thiïët. thiïët maâ coân laâ bùæt buöåc.<br />  Àùåc biïåt, nhûäng tri thûác tiïëng Viïåt<br /> Àöëi vúái viïåc àaâo taåo SV thuöåc ngaânh <br /> Giaáo duåc mêìm cêìn hònh thaânh thûúâng trûâu tûúång, nïëu khöng bùæt àêìu tûâ<br /> non, quan àiïím tñch húåp seä chi phöëi àïën viïåc xêy dûång muåc nhûäng NL cuå thïí, viïåc hònh thaânh khaái niïåm seä hïët sûác khoá<br /> tiïu, nöåi dung chûúng trònh, PPDH. Vò vêåy, viïåc xêy dûång khùn. Àïí khùæc phuåc tònh traång trïn, NL àaä “tham gia” tñch<br /> ngûä liïåu (NL), khai thaác NL trong daåy hoåc caác hoåc phêìncûåc vaâo quaá trònh nhêån thûác vaâ phaát triïín tû duy cho ngûúâi<br /> Tiïëng Viïåt  liïn quan trûåc tiïëp àïën quan àiïím tñch húåp, phuåc hoåc, nhùçm cuå thïí hoaá khaái niïåm qua nhûäng dêëu hiïåu, nhûäng<br /> vuå trûåc tiïëp cho caác mön hoåc trong trûúâng ÀH, CÀ theo àùåc trûng riïng.<br /> hûúáng liïn mön, liïn ngaânh.<br /> Àöëi vúái SV úã caác trûúâng ÀH, CÀ àaâo taåo mêìm non, viïåc<br /> 1. Quan niïåm vïì NL vaâ NL trong daåy hoåc tiïëng Viïåt<br /> sûã duång NL khöng chó giuáp caác em hònh thaânh tri thûác, kô<br /> NL (corpus) vaâ ngön ngûä hoåc NL (corpus linguistics) laâ nùng vïì tiïëng Viïåt maâ coân phaát triïín tû duy khaái quaát, khaã<br /> nhûäng thuêåt ngûä khaá quen thuöåc trong ngön ngûä. Nhûäng nùng töíng húåp, ûáng duång trong moåi lônh vûåc cuãa àúâi söëng.<br /> thuêåt ngûä naây xuêët hiïån lêìn àêìu tiïn àêìu nhûäng nùm 1980 Vò vêåy, NL khöng chó giûä vai troâ laâ “trûåc quan sinh àöång” àïí<br /> vaâ trúã thaânh möåt trong nhûäng àöëi tûúång quan têm cuãa ngaânhhoåc töët caác hoåc phêìn <br /> Tiïëng Viïåt maâ coân cung cêëp chi SV tri<br /> Ngön ngûä hoåcvaâPPDH .<br /> thûác vaâ kô nùng àïí lônh höåi caác hoåc phêìn khaác (<br /> Vùn hoåc dên<br /> Thuêåt ngûä <br /> NL trong ngaânh Ngön ngûä hoåc àûúåc hiïíu laâ gian, Laâm quen vúái vùn hoåc, Phaát triïín ngön ngûä...). Àoá<br /> möåt têåp húåp vùn baãn viïët hoùåc lúâi noái àaä àûúåc vùn baãn hoaá<br /> chñnh laâ cú súã àïí taåo nïn tñnh tñch húåp liïn mön, liïn ngaânh.<br /> (hay phiïn êm) duâng laâm cú súã cho viïåc phên tñch vaâ miïu<br /> 2. Nhûäng nguyïn tùæc vaâ caác yïu cêìu cuå thïí khi xêy<br /> taã ngön ngûä hoåc. Theo Tûâ àiïín Tiïëng Viïåt, NL àûúåc hiïíu dûång vaâ sûã duång NL<br /> laâ: “Tû liïåu ngön ngûä àûúåc duâng laâm cùn cûá àïí nghiïn cûáu<br /> 2.1. Nguyïn tùæc chung : NL giûä võ trñ quan troång trong<br /> ngön ngûä”[2; tr 695].<br /> daåy hoåc ngön ngûä noái chung vaâ <br /> Tiïëng Viïåt noái riïng. Tuy<br /> Úàgoác àöå daåy hoåc <br /> Tiïëng Viïåtvaâ Laâm vùn, NL laâ nhiïn, chuáng ta cuäng cêìn chuá yá túái möåt söë nguyïn tùæc cú baãn<br /> nhûäng cùn cûá, nhûäng mêîu tiïu biïíu àïí nghiïn cûáu ngön<br /> ngûä úã nhûäng cêëp àöå khaác nhau, tûâ ngûä êm cho àïën vùn * Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác<br /> <br /> 46<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> duâng àïí xêy dûång, phaát triïín taâi liïåu vaâ caác hoaåt àöång daåy<br /> - Dêëu hiïåu hònh thûác:<br />  Caác vïë trong cêu gheáp thûúâng nöëi vúái<br /> hoåc Tiïëng Viïåt dûåa trïn NL. Coá thïí àïì xuêët möåt vaâi hûúáng nhau bùçng möåt quan hïå tûâ, cùåp quan hïå tûâ, dêëu phêíy, dêëu<br /> dêîn chung cho viïåc sûã duång “kho NL” nhû sau: - Coá yá tûúãng chêëm phêíy; - Vïì nghôa: Quan hïå phaãi laâ 1-1. Chùèng haån:<br /> roä raâng vïì chuã àiïím muöën daåy; - Choån kho NL phuâ húåp nhêët<br /> “1) Töi quïn thïë naâo àûúåc nhûäng caãm giaác trong saáng êëy<br /> cho baâi giaãng cuãa mònh; - Khaám phaá toaân böå, thêëu àaáo khonaãy núã trong loâng töi nhû mêëy caânh hoa tûúi móm cûúâi giûäa<br /> NL phuåc vuå cho chuã àiïím muöën daåy; - Àaãm baão caác hûúángbêìu trúâi quang àaäng; 2) Caãnh vêåt xung quanh töi àïìu thay<br /> ài laâ hoaân thiïån vaâ dïî thûåc hiïån; - Àaãm baão caác NL têåp trung<br /> àöíi, vò chñnh loâng töi àang coá sûå thay àöíi lúán: höm nay töi ài<br /> vaâo chuã àiïím muöën daåy; - Cung cêëp nhiïìu caách tûúng taác hoåc” [5; tr 146]. Trong àoá:  Cêu 1  laâ cêu coá ba cuåm C-V,<br /> vúái taâi liïåu; - Sûã duång nhiïìu daång baâi têåp.<br /> nhûng hai cuåm C-V nhoã laâm phuå ngûä cho àöång tûâ “quïn” vaâ<br /> 2.2. Caác yïu cêìu khi lûåa choån, xêy dûång NL trong<br /> àöång tûâ “naãy núã”, vò thïë, àêy chó laâ cêu àún àûúåc múã röång<br /> daåy hoåc Tiïëng Viïåt<br /> thaânh phêìn võ ngûä; <br /> Cêu 2  laâ cêu gheáp coá ba cuåm C-V, trong<br /> 2.2.1. NL phaãi hûúáng àïën muåc tiïu giao tiïëp, hònh àoá, cuåm C- V cuöëi cuâng “höm nay töi ài hoåc” giaãi thñch nghôa<br /> thaânh tri thûác vaâ kô nùng vïì Tiïëng Viïåt<br /> . Hûúáng àïën muåc cho cuåm C-V thûá hai “vò chñnh loâng töi àang coá sûå thay àöíi”.<br /> àñch giao tiïëp úã caã hai daång, noái vaâ viïët laâ vêën àïì àùåt ra àöëi<br /> Cêu gheáp naây sûã duång tûâ nöëi “vò” chó nguyïn nhên vaâ “dêëu<br /> vúái giúâ <br /> Tiïëng Viïåt úã moåi cêëp hoåc. Quan àiïím giao tiïëp chi hai chêëm” nhùçm giaãi thñch roä hún nghôa cuãa cuåm C-V àêìu<br /> phöëi àïën muåc tiïu xêy dûång chûúng trònh, lûåa choån nöåi tiïn “Caãnh vêåt xung quanh töi àïìu thay àöíi”. <br /> dung, phûúng phaáp, phûúng tiïån daåy hoåc. Tñch húåp trong<br /> 2.2.3. NL phaãi coá tñnh khoa hoåc, tñnh tû tûúãng, tñnh<br /> daåy hoåc hiïån nay cuäng hûúáng àïën nhûäng muåc tiïu naây; giaáo duåc<br /> . Tiïëng Viïåt vûâa laâ möåt mön hoåc mang tñnh khoa<br /> trong àoá, NL giûä vai troâ khöng nhoã, taác àöång trûåc tiïëp àïënhoåc, àöìng thúâi laâ mön cöng cuå, coá tñnh thêím mô. Vò thïë,<br /> quan àiïím giao tiïëp. Àöëi vúái SV úã caác trûúâng ÀH, CÀ, viïåc àöëi vúái viïåc choån NL khi daåy <br /> Tiïëng Viïåt phaãi àaáp ûáng àêìy<br /> lûåa choån NL àïí hoåc caác hoåc phêìn <br /> Tiïëng Viïåt theo quan<br /> àuã nhûäng yïu cêìu vïì nöåi dung, tû tûúãng, coá giaá trõ thêím<br /> àiïím tñch húåp, trûúác hïët, phaãi hûúáng àïën muåc tiïu giao mô. Lûåa choån NL phaãi hûúáng túái nhûäng yïu cêìu naây, cuå<br /> tiïëp, cuå thïí laâ 4 kô nùng: nghe, noái, àoåc, viïët; úã caã hai quaáthïí laâ gêìn guäi vúái möi trûúâng sû phaåm, vúái muåc tiïu àaâo<br /> trònh: lônh höåi vaâ taåo lêåp.<br /> taåo giaáo viïn mêìm non.<br /> Vñ duå, àïí hònh thaânh kô nùng àoåc, khöng chó àùåt ra yïu<br /> 2.2.4. NL phaãi coá tñnh sû phaåm, tñnh tñch húåp<br /> . Tñch húåp<br /> cêìu àoåc àuáng, SV coân phaãi biïët àoåc hay, àoåc diïîn caãm möåtcoá nghôa laâ kïët húåp nhûäng phêìn, nhûäng böå phêån vúái nhau<br /> àoaån thú, àoaån vùn, möåt taác phêím vùn hoåc trong giúâ daåy trong möåt töíng thïí. Nhûäng phêìn, nhûäng böå phêån naây coá thïí<br /> Laâm quen vúái taác phêím vùn hoåc<br /> . Giaãng viïn coá thïí lûåa choån khaác nhau nhûng tñch húåp vúái nhau. Trong daåy hoåc, tñch<br /> nhûäng taác phêím vùn hoåc dên gian, nhûäng baâi thú cuãa Trêìn húåp àûúåc hiïíu laâ sûå kïët húåp, töí húåp nhûäng nöåi dung tûâ caác<br /> Àùng Khoa, Phaåm Höí..., yïu cêìu SV lûåa choån caách àoåc, mön hoåc, lônh vûåc hoåc têåp khaác nhau thaânh möåt “mön hoåc”<br /> caách ngùæt nhõp phuâ húåp. Chùèng haån, yïu cêìu SV àoåc àuáng,múái hoùåc löìng gheáp caác nöåi dung cêìn thiïët vaâo nhûäng nöåi<br /> àoåc diïîn caãm àoaån thú: “Cêy dûâa xanh toãa nhiïìu taâu/Dang dung vöën coá cuãa mön hoåc. Àoá laâ quan àiïím tñch húåp taåo nïn<br /> tay àoán gioá, gêåt àêìu goåi trùng/Thên dûâa baåc phïëch thaáng sûå liïn mön. Quan àiïím tñch húåp àûúåc xêy dûång trïn cú súã<br /> nùm/Quaã dûâa - àaân lúån con nùçm trïn cao”(Cêy dûâa - Trêìn nhûäng quan niïåm tñch cûåc vïì quaá trònh daåy - hoåc.<br /> Àùng Khoa) [4; tr 88].<br /> Vò vêåy, NL trong daåy hoåc caác hoåc phêìn <br /> Tiïëng Viïåt cêìn<br /> 2.2.2. NL phaãi tiïu biïíu, chûáa àûång àêìy àuã caác dûä kiïån phaãi hûúáng àïën muåc tiïu naây, taåo nïn möëi quan hïå liïn<br /> àïí hònh thaânh khaái niïåm vïì tiïëng Viïåt<br /> . Khaái niïåm khoa hoåc thöng giûäa daåy tri thûác vúái reân luyïån kô nùng, giûäa daåy hoåc<br /> laâ kïët quaã cuãa hoaåt àöång nhêån thûác vaâ tû duy trûâu tûúång:<br /> tiïëng Viïåt vúái vùn hoåc dên gian, vúái vùn hoåc thiïëu nhi, vúái sûå<br /> “Möîi möåt khaái niïåm àïìu laâ möåt têåp húåp nhûäng àùåc trûng<br /> phaát triïín ngön ngûä... Vñ duå, khi daåy phêìn <br /> Caác biïån phaáp tu<br /> àûúåc phên ra thaânh nhûäng dêëu hiïåu - thuöåc tñnh. Nhûäng tûâ tiïëng Viïåt<br /> , giaãng viïn coá thïí lûåa choån caác NL laâ nhûäng<br /> àùåc trûng naây vûâa chó ra sûå khaác biïåt, vûâa chó ra sûå àöìngàoaån thú, àoaån vùn liïn quan trûåc tiïëp àïën vùn hoåc dên<br /> nhêët vúái nhûäng khaái niïåm hûäu quan”<br />  [3; tr 189]. Vò vêåy, NL gian, yïu cêìu SV chó ra caác biïån phaáp tu tûâ, phên tñch giaá trõ<br /> phaãi chûáa àûång àêìy àuã caác dûä kiïån àïí hònh thaânh khaái niïåm;<br /> cuãa caác biïån phaáp tu tûâ êëy. Tûâ àoá, SV coá thïí ruát ra caách thûác<br /> noái caách khaác, NL phaãi tiïu biïíu, àiïín hònh vaâ phuåc vuå cho phên tñch caác biïån phaáp tu tûâ trong nhûäng ngûä caãnh khaác<br /> muåc àñch daåy hoåc. Viïåc choån NL nïëu thiïëu ài möåt hoùåc vaâi<br /> nhau. Chùèng haån, khi giúái thiïåu biïån phaáp tu tûâ nhên hoáa,<br /> dûä kiïån thò viïåc hònh thaânh khaái niïåm seä khoá khùn.<br /> so saánh, coá thïí choån caác baâi thú: “<br /> Meâo ài cêu caá”, “Cêy<br /> Vñ duå, àïí hònh thaânh khaái niïåm “cêu gheáp” cho SV theo dûâa”... Nhûäng NL naây vûâa giuáp SV hònh thaânh tri thûác vïì<br /> quan àiïím hiïån nay, cêìn choån àûúåc nhûäng NL àaáp ûáng caác nhên hoáa (duâng caác tûâ ngûä vöën biïíu thõ thuöåc tñnh, hoaåt<br /> dûä kiïån: <br /> - Söë lûúång kïët cêëu chuã-võ<br />  (C-V): Laâ nhûäng cêu do àöång cuãa con ngûúâi àïí duâng cho àöëi tûúång khöng phaãi laâ<br /> hai hoùåc nhiïìu cuåm C-V taåo thaânh; <br /> - Möëi quan hïå giûäa caác ngûúâi), vûâa reân kô nùng àoåc diïîn caãm cho SV; tûâ àoá hònh<br /> kïët cêëu C-V: Nhûäng cuåm C-V naây khöng bao chûáa nhau; thaânh caác kô nùng vïì tiïëng Viïåt.<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 47<br /> <br /> 3. Möåt söë hònh thûác töí chûác hoaåt àöång tiïëp cêån vaâ<br /> 3.2. Lûåa choåncaác hònh thûác töí chûác hoaåtàöång . Daåy<br /> phên tñch NL<br /> hoåc theo chûúng trònh àaâo taåo hoåc chïë tñn chó, khi thiïët kïë caác<br /> Choån NL chó laâ bûúác àêìu tiïn trong quaá trònh hònh thaânh nöåi dung daåy hoåc, vêën àïì cú baãn laâ cêìn tñnh toaán, cên àöëi húåp<br /> möåt khaái niïåm, möåt thao taác, möåt kô nùng trong daåy hoåclñ giûäa “taãi troång laâm viïåc” vaâ “thúâi gian laâm viïåc”; giûäa ngûúâi<br /> Tiïëng Viïåt. Vêën àïì quan troång laâ phaãi lûåa choån caách tiïëp cêåndaåy vaâ ngûúâi hoåc. Yïu cêìu trïn àoâi hoãi cêìn phaãi coá sûå àa daång<br /> NL. Caác khaái niïåm, caác kô nùng, kô xaão àûúåc hònh thaânh coá<br /> hoaá caác hònh thûác daåy hoåc, caách daåy vaâ hoåc tûúng ûáng.<br /> möåt phêìn do NL. Nhûng àïí töí chûác phên tñch NL, cêìn phaãi<br /> Thöng thûúâng, quaá trònh triïín khai möåt mön hoåc theo hoåc<br /> coá caác hònh thûác töí chûác hoaåt àöång tûúng ûáng, phuâ húåp vúái<br /> chïë tñn chó göìm hai phêìn chñnh: phêìn laâm viïåc trïn lúáp vaâ<br /> àöëi tûúång tiïëp cêån; àöìng thúâi cuäng phuâ húåp vúái quan àiïím<br /> phêìn SV tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu. Viïåc töí chûác daåy hoåc trïn lúáp,<br /> àöíi múái PPDH úã caác trûúâng ÀH, CÀ hiïån nay.<br /> theo caách daåy hoåc theo hoåc chïë tñn chó diïîn ra dûúái 3 hònh<br /> 3.1. Lûåa choån quy trònh tiïëp cêån vaâ phên tñch NL . thûác cú baãn: giúâ lñ thuyïët<br /> , giúâ seminar vaâ giúâ laâm viïåc nhoám.<br /> Àïí hònh thaânh quy trònh tiïëp cêån vaâ phên tñch NL, cêìn phên Nhû vêåy, nhûäng vêën àïì vïì caách töí chûác tiïëp cêån vaâ phên tñch<br /> biïåt phûúng phaáp  phên tñch NL vaâ phûúng phaáp dêîn NL . NL trong daåy hoåc caác hoåc phêìn <br /> TiïëngViïåt chuã yïëu diïîn ra úã <br /> giúâ<br /> Cuå thïí:<br /> lñ thuyïët. Nhòn chung,  giúâ lñ thuyïët<br />  bao göìm caác kiïíu, daång<br /> - Phûúng phaáp dêîn NL  laâ phûúng phaáp nïu têët caã caác sau: lñ thuyïët àõnh hûúáng, lñ thuyïët - vêën àïì, lñ thuyïët tû vêën, lñ<br /> àùåc trûng, dêëu hiïåu cuãa khaái niïåm, cuãa nöåi dung lñ thuyïët,thuyïët töíng kïët. Vò thïë, àïí tiïëp cêån, phên tñch NL, giaãng viïn<br /> sau àoá, yïu cêìu ngûúâi hoåc quan saát, nhêån diïån, laâm saáng toã àïìu coá thïí lûåa choån caác hònh thûác phuâ húåp vúái tûâng nöåi dung<br /> khaái niïåm. Quaá trònh thûåc hiïån phûúng phaáp dêîn NL laâ quaálñ thuyïët cêìn hònh thaânh vaâ reân luyïån cho SV.<br /> trònh diïîn dõch.<br /> Giaãng viïn coá thïí sûã duång caác hònh thûác hoaåt àöång phöí<br /> Vñ duå, khi daåy hoåc khaái niïåm <br /> chuã ngûä<br /> , cêìn nïu khaái biïën hiïån nay, phuâ húåp vúái àöëi tûúång SV, nhû: - Hoaåt àöång<br /> quaát caác dêëu hiïåu cuãa khaái niïåm naây úã caác yá sau: + Chûác<br /> àöåc lêåp; - Hoaåt àöång theo nhoám (trao àöíi vaâ so saánh). Choån<br /> nùng ngûä phaáp trong cêu; + Võ trñ; + Cêëu taåo. Tûâ ba dêëu hònh thûác hoaåt àöång naâo laâ do giaãng viïn cùn cûá vaâo yïu<br /> hiïåu (thuöåc tñnh) naây, múái nïu khaái niïåm chuã ngûä: <br /> Chuã cêìu cuå thïí cuãa nöåi dung lñ thuyïët cuå thïí; tûâ àoá, phên tñch NL,<br /> ngûä laâ möåt trong hai thaânh phêìn noâng cöët cuãa cêu, coáhoùåc yïu cêìu SV xêy dûång NL, cuãng cöë tri thûác vïì tiïëng Viïåt<br /> quan hïå vúái thaânh phêìn võ ngûä, biïíu thõ àöëi tûúång, traångnoái riïng vaâ ngön ngûä noái chung.<br /> thaái, tñnh chêët hay quan hïå cuãa noá àûúåc noái túái úã võ ngûä.<br /> * * *<br /> Chuã ngûä thûúâng àûáng trûúác võ ngûä. Chuã ngûä thûúâng do Khi sûã duång NL, hay cuå thïí hún laâ àûa caác chûáng cûá tûâ<br /> danh tûâ (hoùåc cuåm danh tûâ) àaãm nhêån, nhûng cuäng coá kho NL vaâo lúáp hoåc <br /> Tiïëng Viïåt, giaãng viïn cêìn xaác àõnh roä<br /> thïí do àöång tûâ, tñnh tûâ (cuåm àöång tûâ, cuåm tñnh tûâ) hoùåc<br /> vai troâ “keáp” cuãa ngön ngûä hoåc NL, noá vûâa laâ vêën àïì caãi tiïën<br /> möåt kïët cêëu chuã võ àaãm nhêån.<br /> vïì phûúng phaáp, vûâa laâ möåt vêën àïì mang tñnh lñ thuyïët: - ÚÃ<br /> - Phûúng phaáp phên tñch NL  laåi ài theo quy trònh quy goác àöå lñ thuyïët, viïåc xêy dûång vaâ sûã duång NL cêìn coá nhûäng<br /> naåp. Phûúng phaáp naây mùåc duâ mêët nhiïìu thúâi gian, cöng nguyïn tùæc, nhûäng yïu cêìu cuå thïí; - Úàgoác àöå phûúng phaáp,<br /> sûác nhûng mang tñnh thûåc haânh cao vaâ coá hiïåu quaã hún àùåc biïåt, nhòn tûâ quan àiïím tñch húåp vaâ quan àiïím giao tiïëp<br /> trong viïåc nùæm vûäng kiïën thûác, hònh thaânh caác kô nùng tiïëngkhi tiïën haânh sûã duång NL vúái caác hoaåt àöång cuå thïí seä mang<br /> Viïåt. Cuäng vúái nöåi dung kiïën thûác trïn, giaãng viïn coá thïí cho laåi caách tiïëp cêån giao tiïëp thûåc sûå trong quaá trònh daåy hoåc,<br /> SV tiïëp xuác vúái möåt söë NL àiïín hònh trûúác, sau àoá múái duâng<br /> taåo nïn möëi quan hïå liïn mön.  <br /> caác cêu hoãi (nhêån diïån, phên tñch, so saánh, khaái quaát hoáa, Taâi liïåu tham khaão<br /> töíng húåp) àïí hònh thaânh nöåi dung khaái niïåm. Nhû vêåy, quan [1] Luêåt Giaáo duåc<br /> (2014). NXB Lao àöång - Xaä höåi.<br /> .<br /> troång nhêët laâ giaãng viïn cêìn taåo ra tònh huöëng coá vêën àïì linh[2] Hoaâng Phï (chuã biïn, 2005).Tûâ àiïín Tiïëng Viïåt<br /> Trung<br /> têm<br /> Tûâ<br /> àiïín<br /> hoåc<br /> NXB<br /> Àaâ<br /> Nùéng.<br /> hoaåt vaâ saáng taåo. Thöng thûúâng, àoá laâ viïåc sûã duång möåt hïå<br /> thöëng cêu hoãi coá taác duång nïu vêën àïì vaâ gúåi múã phûúng[3] Lï A - Nguyïîn Quang Ninh - Buâi Minh Toaán (2001).<br /> Phûúng phaáp daåy hoåc Tiïëng Viïåt<br /> . NXB Giaáo duåc.<br /> hûúáng giaãi quyïët.<br /> [4] Nguyïîn Minh Thuyïët (chuã biïn, 2007).Tiïëng Viïåt<br /> Nhû vêåy, àöëi vúái viïåc daåy hoåc caác hoåc phêìn <br /> Tiïëng Viïåt 2 (têåp 2). NXB Giaáo duåc.<br /> úã trûúâng ÀH, CÀ, àïí SV tiïëp cêån vúái tri thûác vaâ hònh thaânh[5] Nguyïîn Khùæc Phi (töíng chuã biïn, 2006).<br /> Ngûä vùn<br /> caác kô nùng tiïëng Viïåt thò NL giûä vai troâ quan troång. Tuy 8 (têåp 2). NXB Giaáo duåc.<br /> nhiïn, vúái tûâng nöåi dung daåy hoåc, giaãng viïn nïn coá sûå linh [6] Lï A (2001). Daåy Tiïëng Viïåt laâ daåy möåt hoaåt àöång<br /> . Taåp chñ Ngön ngûä, söë 4, tr 61.<br /> hoaåt trong caách tiïëp cêån NL. Coá thïí sûã duång hònh thûác dêînvaâ bùçng möåt hoaåt àöång<br /> [7]<br /> Àöî<br /> Hûäu<br /> Chêu<br /> (2001).<br /> Àaåi cûúng ngön ngûä hoåc<br /> NL àöëi vúái nhûäng tri thûác vaâ kô nùng cêìn hònh thaânh cho<br /> (têåp<br /> 2).<br /> NXB<br /> Giaáo<br /> duåc.<br /> HS tûúng àöëi àún giaãn, nhûng cuäng coá thïí sûã duång hònh<br /> [8] Laä Thõ Bùæc Lyá - Phan Thõ Höìng Xuên - Nguyïîn<br /> thûác phên tñch NL khi kiïën thûác cêìn hònh thaânh phûác taåp,<br /> Thõ Thu Nga (2011). Tiïëng Viïåt vaâ tiïëng Viïåt thûåc<br /> trûâu tûúång.<br /> haânh. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> <br /> 48<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản