intTypePromotion=3

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 13

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
665
lượt xem
94
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp bố cục không gian mặt bằng công trình công cộng: Nguyên tắc chung. Các giải pháp tổ hợp không gian mặt bằng. Không gian lớn. Không gian tập trung xung quanh. Không gian xuyên phòng. Không gian hành lang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 13

 1. 4 . I - 0 3 I 1 1 ./' . 88 O 2 -- X t 1 qlrj I /i \. 4~ / ~ 5~ %2 9 T~NG +- d I +- 4 ' ? TH&~H~EHTH~C(C[W.I C& 0 SEN AM N ~.4-30: CAC ~ o a -oAL c - i &
 2. / B.TC.T~ UH H ~ C HT N * - BAN DAG @ I A N M+T t% DAG H . 4 -31 i @@ 7 nni ti+ GG c d c ~ Z~JI D ~h S* K HOANG : a - DAM C H~&H IGG hi C:C ~ T ~ I%NGANGDF.G L : N Y ~ P C G T b - DZMPHU b: -t- 4 i. I H. 4 - 3 2 SEN t5T.C.T &. e- @. &.VU&NG ' I I @ S, QUATMM + ut I I . 6.00 00 .0 -4- &.a* - 4-2.- AN 8 . ~ ~ 5 , ~.4-33 B.T.C.T L% GHEP a a . & A N . BT.C.T LA& G ~ & P 4 - L& 7 ~ 2 % b. BE.TON N - - d~S
 3. 4I - - 8 - H .4-51 N : - : J . +7w c. A.0. *AT ,& G T 2 TAW M ~ T C ~ . - ; U% -) > a =b= a. n % c B&P G c , ' ~- e.. K - ~ ~ & ~ Y I & M .H d &:G : sk4 -- - - mh H. 4-52; SIP I I m @ OF= -I -- @,$ XM - 0 6-r V ~ I - e .W A S w'Lrrc, WCA - G. I n n - 3 . -4- 7-B.d h-T b. - -+ c C .g S O - C & ~ T~G VAQ N 1 ) ~ ~ d . ,"& CWZCfl XM 4 0 - Dmw u:T &T W ~ O . i YW d - r & =AT. d 6-fS - + z a L y 01 I , ' g-. 1 OP
 4. CAU TAO CAU THANG. I.- Khai niem v$ cac phuang tien giao th8ng thhng dung : Trorig kign t ruc cac n h i cao t $ng d6u chn phiii c6 d ~ d n giao thBng Ien xu6ng gi3a cac t ang, t rong d6 gdm : chu t hang t h ~ d n gt,hang may, thang t y chuy6n, d&ng d6c .v.v... (H6-la) I/- Dddng d6c : g idi h an do d6c ti? 0 - 20'. Do d6c t d 1 : 1 0 t r6 xu6ng l am d&ng d6c thohi. Dudng d6c thohi t6n n h i h dien t ich n en chi sd d ung 6 mot s 6 cBng t rinh dqc biet n h b~ vien, gara 6t6 n hi&ut ang. enh 21- C &uthang thudng :Gidi hgn do d6c t d 20 - 4. T hich h dp n h i t l a 30' (1:s). 5' N6u > 60' t hi ddy l a chu t hang t hhng d dng. 31- Thang t$ chuydn :D ung 6 n h h g ndi co lubng n w d i di lqi r dt nhie*u nhU c da h ang bAch hoa, n ha ga .v.v... (H6-lb) 41- Thang m ay : Dung c ho c ic nhh cao tLng nhu nhh u, nhh 1hm viec 6 tang, benh vien, t r u h g hoc 4 d n g nhhm g iim b & hao phi nsng luqng ciia ngubi l&n xudng c h thang, ti& kiem thbi gian van chuy6n - Nhh cao tang cLn p hii c 6 thigt bl thang mBy M n canh t%yvHn ph6i thiet kk$ cAu thang t h u h g - Thang mAy thigt b j c a k hi phdc tap tien hao tdn sira chila l h , n&ndbi vdi c i c nhh xiiy d m g phd bi6n it dilng. (H6-lc). 11.- Cau tao cau thang : 11- M o th bo phan : CBc bo phan c a b in cha cLu thang gdm 2 b o phan chinh : t hin thang vh chie'u nghi. (H6-2) 1.1- Than thang : (H6-3) cgu tao : nhu mot loai shn g i c d4t nghieng trCn xAy bat d l di lai. - Y&ucAu - Thhnh phan : + Dam thang : trac dien : c 6 th6 hinh chii nhijt, hinh r ibg cua. + Bat thang : t hing goc vdi d u h g bao quanh hoac dAm thang (limdng), chng c 6 khi xCo g6c vdi t u h g bao quanh hoac ddm thang. Bgc thang c 6 th6 hinh c h3 L hay hinh tam g iic. BGc thang d6 di lai an tohn ph6i 1hm lan can. + Tran thang : y&ucAu ph6i my quan, ve sinh. 1.2- C hieu nghi : (H6-4)
 5. T han t hang s6' b$c li6n t yc khbng n611 qua 18 b$c, cGng khbng n &ni t h m 3 b@. Khi 1s b$c d gida n &nt hiQt k Qchi& n ghi. Ddi vdi cdu t hang t hoat n mdi la c hinh t hi chigu n gl~; hbng dddc t higt kke"qu$t. k 21- PhAn logi c&u hang : C6 n hi&ucach dd p hin loai cAu t hang. t 2.1- V i t ri : Dqa v6o vj t ri d st cQut hang t hi c6 : - CQut hang ngoai nha - CQut hang trong nha 2.2- S d dyng : - T rong nha :c6 c$u t hang chinh, cQut hang phu. - Ngoai nha :c6 cQut hang t hoat hidm, cQut hang dich vu. 2.3- V at lieu : - CQut hang xay ggch, da. - CQut hang thitp, g6 D( O D6 cao c - CQut hang b6tdng c6t thitp, cQut hang h6n hqp. di t d 59- - CBu t hang c hdt d de. - BI 2.4- Hinh thuc : (H6-5) thang 1 v&,2 - 3... ve". - Cdu - Cdu thang tron, tr8n oc. Q uar thang b it g iic, c iu thang lech tdng ... - Cdu t huc : rn 2.5- Ket cau chiu luc : V6i T11am s( - Cdu thanp ban chiu luc dam tier - C$u thang b6n ddm c h ~ uuc l Chi thang treo, t u h g , tru c h ~ uUC ... I - Cdu va 66 dB 31- T ham so cau tao chc bo p han : cao h = 3.1- Chieu rong than t hang : (H6-6a) - Tu9 thuqc vi tri : a- Tay vin 2 bCn : Om60/dm vj. b- Tay vjn 1 bCn, 1 bCn tudng : O,7Om/dm vi. c- T u h g u 2 bCn : 0 ,80m/dm vi.
 6. t huoc l a l ~ g n v a so"n w d i scl d ung t inh the0 vj tri. - Tuy g 2 d m vi 5 d m vj 1d m v j So"d m vj 1,80m 0,601~1 1,20m Vi t r i a 1 ,30m 1,80m V! t r i b 0,70111 1,50m 1,80m 0,80111 Vj t r i c T hbng thLfdng chidu r gng t han t hang nha d : 1 ,20 - 1,40mc6 thd bao dam 2 n@di l$n xudng d6 d ang (vi 2 n w d i c6 chi& r ong : 100 - 1 lOrm). C6u t hang p hu n h6 n hdt N ha cbng cong c i u t hangc6 c hi& r $ng call cQ v50 t inh t oan t hoat n g d i quy6t d jnh, thu'dng 1 ,40 - 2,OOm ( H6-6hl,b2) Do"i vdi thang leo, chidu r ong t han thang trong khohng 40-50cm (H6-6c) 3.2- D? d 6c : ( H6-7a,b) Do cao cua b$c t hang c6 quail he vdi chidu dai ciia b&c chan ng&i di. Chidu dai 1bLfdc di td 59-66cm t uy t he0 t 6c do di : - Ru-dc ch$n : 59cm - Budc t rung binh : 62 - 64cm - B ~idc hanh : 66cm. n Q uan h e g i h chi611 c ao 11 v ii c hiku r eng h c i ~ a gc t hang c o th6 bidu diEn b ang c c i n ~ b thirc : m = 2 h + b . (H6-7c). Vui in = 600 - 640m111 15 chi6u dai trung bin11 cita bu.Clc di ngLidi 1611 va tri! em. T ham so"v6 quan h e gida h va g d6 bao dam an toan la h + g = 440 - 470mm va d6 bao dam t ien nghi t11oAi inai la : g - 11 = 120 f 20mm. Chidu cao b$c t hang thbng thUdllg 1 140 - 200inin, c hi&ur e i ~ g6 15 320 - 220inm ; s va do do"c c i u t hang nAin t rong pham vi 24 - 45'. Do d6c b$c t hang t hich h dp c6 chidu cao h = 150 - 18Omin, c11idu rang 240 - 300inm va 66 do"c 26 - 33'. T hich 11dp n11a"t la : h/b 150 / 300 = 160 / 280 26'34' - 29'45'. Do d6c : Do d6c cdu t hang cbn ttfdng quan d6n cbng nRng c ua cbng trinh
 7. N ha d T rudng hoc H6i t rudng Ben11 vien N ha tri? h 156-175 140-160 130-150 150 120-150 b 250-300 280-320 300-350 300 250-280 D6i vdi chu t hang di lai it n s d i , c6 t h6 lam h ai do"c mot it : h/b = 170 / 260mm 1 75 / 250 200 / 200 3.3- Chi& ngh; : D6 bAo dAm di lai t hugn t ien va khbng b j il dong n s d i , c h i h r o i ~ glia c hi& ngh; c c h i h r ong thAn t hang. Ddi vdi chu t hang mot v6' d6 t ranh h ien t uqng phai d i m chAn vi 16 budc t hi c h i h r ong clia chi& ngh; > 3 lhn chi& r gng b ac t hang hogc c hi&ur ong t h5u t hang c6 thd d ~ q tc t he0 cbng thifc : inh L = n(2h+b)+b (H6-8) (11 la so"b ~ d tc chi6'u n ghi) ai 3.4- Lan can tay vln : C h i h cao lan can c6 quan h$ tdi do ddc c 6a cAu t hang, chu t haug do"c it y6u cAu lan can cao va n s q c lai cAu t hang do"cnhi6u t hi lan can t hgp h m . ThBng t hudng chi& cao lan can tinh td tAm mgt b$c t hang t rd 16x1 la : 0,80 - 1,00m, t rung b inh lgy 0,90m do"i vdi n s d i ldn va 0,65m cho t re em. 3.5- Khoing cach di 1 ~(k11oAng t hoat dAu) (H6-9) t Do cao thbng t h6y chu t hang chn bAo dAm cho n s d i di lai binh t h~fdllg ,OOm. D6 2 bAo dAm do cao nhy thAn t hang m8i v6' c6 t h6 lam so"b$c k hac nhau 1 108~ a n 6n xu6ng h 3.6- Vj tri va so" Iuqng c6u thang : lam t 5ng th6m my q uan c 6a cbng trinh. - Vj t r i chu t hang c an cif vao m at bAng, t inh c hgt cbng trinh, tinh t oan 1Uqng n s d i q ua lai ma quy6t d jnh. - So" 1Uqng cAu t hailg quy6't d inh bdi : cbr:g d ung, so" tAng, dien t ich, so" nwdi va y6u cAu p hong hoa. l isn t uc gi3a cac ha1111 l ang va cac bubng c3u t hang r dt chi1 thi6't va cAn bo"t ri - Stf
 8. dd d3 n h+n t hgy r 6 t rong cbng trinh. kidn truc c6 c hieu d i i 10m t hi cdu t hang c6 t hg d gt 6 g6c n ao tuy y . - CB11g t riilE kidn t rue d ai 1 2 - 30m thi cdu t hang 161 d st t ai trung tAm h oac t ruc - CBng t rinh 11 - C bng t rinh ki6n t ruc dai 30m phAi d ung 2 h ay n hi6u cdu t hang, d gt 6 v j t r i n hin t hdy d6 d ang tI3 h anh lang b c ac t dng Idu v tii' b Qnngoai. A Khoang cach g i3a c ac b u6ng cBu t hang tii' 40 - 50in t uy t huoc vao b6 ddy c ua cBng t rinh kid11 t ruc va k hoang c ach di ddn cdu t hang ghn n hgt tI3 b gt c d c h6 n ao t roilg t 6a n ha k1lBng q ua 3 0m. - C bng t rinh ki6n t ruc co h dp kh6i bbi n hi6u n hanh t hi v j t r i buBng cBu t hailg n Qn b et t ai chc goc t rong h ay g6c ngoai va tai giao didm c ua c ac h anh l ang. GiAi phap XI? 1y t gi vi t ri xoay goc d 6i hadng : 3.7- - X d l y t ay v jn v a l an c an tgi c h i h n ghi : ( H6-10) + C hi&unghi d ~fdc di r ang thein b ang chi& r ongb$c t hang t rQnmot n hanh thang. n + DBm t llang u6n cong. -X d ly b$c t hang : ( H6-11) + Myc dich y Qucdu : T r u h g h ap bu6ng thang khong d 6 dien tich d6 thiEt kE chie'u nghi, yeu cdu cdu tao cau thang hinh quat. Lam thohi d o doc 6 phan e o bGc xoay goc. Giam t hiiu c ich biet gifia c i c e o bgc v6i e o b$c ben trong 10 c m, bet thang hinh quat vdi goc n goii bang 10' v i tai vi tri cdch tay vjn 25cm b&rQng bec thang > 22cm. A p dung c ho t r u h g h ap xoay g6c ddi h u h g 180° P humg p hip d m gihn (H6-12a) P humg phAp giao didm 2 vong tron (H6-12b) A p dung cho t r u h g hap xoay goc d6i h u h g 90'. P humg phap b in c i o (H6- 12c) 111.- Cau tao cau thang go : C$u t hang g 6 la l oai cdu thang ma cdc bQ phgn c hinh chiu luc nhu d am thang kd
 9. c bgc t hang va chidu n gh; d$u ddgc cfiu t ao bang vat lieu g6. Bdi v$y n6n c iu t hang gb A c6 uU didm la n he t hi c6ng n hanh, d lam dqp bAng khAc c ham. Nhu'dc didm cfia loai B c i u t hang g6 c6 thd suy t d v g t lieu ndy la d6 mdi, mot, muc, d6 chay va thu'dng b j r ung ndu t hyc h iencfiu t ao r ap n6i k hbng d ung qui c ich. a- 2.1-Hinh thdc bet thang : B$c t hang dugc ca"u tao b ang van g6 du day d6 chju cho c6c s dc nQng cua n@di v i v a t di chuykn b6n t r6n no, t.hu'dng m et b$c duqc c hon van c6 b6 day tli' 4 - 5cm, van lam d6i b$c c6 bd day 2 - 3cm. b- MQt b$c va d6i b$c duqc r ap n6i bbng mong r51111 va d inh, troilg 3 c ach t hi t h d 2 dhm chi va 3 d at y6u c i u h bn. Mui b$c bao dam n h6 r a 4 - 5cm. (H6-13a.b) DBI 0 noi thu'dng dm uirt, b ac khdi h i n h cua cAu t hang g6 n6n xAy bbng gach da hay dAm tht b$tbng n ham bAo v e c hdng muc cho d i u t ya c ua dAm t hang g6 6 vl t r i nAy. (H6-14) c- ( 2.2- H i n h thdc dhrn thang : Theo t r6c die11 va k i t hugt cdu t ao, c i n phAn biet va s6 gii 2 loai cAu t hang : hqp cdu a- Dhin t hang hi1111 chi3 n hat : b$c t hang du'qc dQt va li&nk6't vao dAn1 h bng cach I 3.4 xoi r 5nh hoQc dong gd chlu b$c. (H6-15) b- DAm t hang hinh r ang cu'a : co thd t hqc h ien t he0 2 cach : iogc cu'a dAm t hann t h inh r ang cu'a, hoQc t hqc h ien ri6ng r e lam 2 phAn va dude r ap g hr,p lai - Chi6u cao cua dAm t hang h inh rBng cua b phAn chiu Iqc c hinh cua d im cAn bao cl;iin > 15cm. (H6-16) 3)- Chi ti& c8u tao : -M 3.1- C5u tgo 6n dinh d6m thang : ( H6 - 1 7) ! 1 cau t 8 T rudng h gp mot dAm t hang dat s at tu'dng, cAn d at m6c s i t ch6n vao t u ' ~ n g d neo d gigy 6p. chju d im, dbng t hdi co bd t ri bu Ion c h h g g i3 2 dAm t hang d6' lien k6t c hung lai, dAin 1 - SL bao k hoang cach nha"t djnh cua chidu r ong thAn t hang va gi3 cho t oan ho k6t C ~ L 1 A I1 y I Theo c6 kh611g bj x6 djch t he0 phu'ong ngang, dap d ng y6u c iu c h6ng r ung cho C ALI t ht~ng. 18 m at tr 3.2- GhGp no"id6m thang : ( H6-18) Khi g6 lain d im t hang kh61lg du dai t hi cAn phai g hep n6i, vdi indi ghep g8m 3 t hanh phAn : - Hao mong g6 dd g id 2 m at ddu r ap k hit vao nhau. Lh 1( lieu s it bu Ion sidt c h$t 2 ddu ghkp n6i. - Mot b$t8ng c - Mot mi6ng t hep dep du'qc b5t d inh vit a p sat vao m at da du'di c ua dAm t hang tai Cau mdi n6i, chiu sQc keo. Iliy rong Ki6u c ach g hep n6i nay a p d qng c hung c ho c a 2 h inh t hdc dhm t hang hinh ch cAu t har
 10. 3.3- C6u tao chi& ngh; : ( H6-19) Tiiy the0 v j t ri, m at b ang va h inh t hiic cGa chi& ngh; ma c6 t h6 a p dung 1 t rong i a- GiAi p hap dAm chiQunghi la b6 ph$n chiu s an chi6u n ghi, dBng t hbi la di6m t qa cho cac dAm t hang ciia cac n hanh cAu t hang. b- G iii p hap dAm t hang va tru phu dAm t hang va tay vjn mot n hanll cAu t hang va d6m chiQunghi d ~ d lc kgt b5ng mong t hdng qua mot t ru phu trung gian. ien DAu t ren va dudi ciia t ru phu phai dUdc chifa du ch6 d8 r ap mong cho t ay vjn va dAm t hang v6 2 hUdng, c6 do cao ch6nh n hau b ang m6t b$c. (H6-19b) c- GiAi p hap dAm can don bdy : vdi don b iy d ~ q d at g6i 16n dhin can 6 khoang gi3a c va sit ghnh chju d8m t hang6 dAu ngoai. Giai phap nAy c ung s6 d ~ q a p d ung cho t r ~ d n g c ! hdp c ju t hang xoay goc ddi h ~fdng hdng c6 chiQu nghl. (H6-19c) k I a- MUC ich :la bo ph$n che m st dudi cGa t h i n t hang, nh5m che bui td t ren rdi d I xudng loai t rit hdc k&inkhdng cllo n hen gifing, dBng t hbi t ang vit my quan chung cho I c du t hang. b- Cciu tao : - Mat trdn thuirng d uqc l am bang c ich to vi7a lCn luui thCp h oac nep go, tuy nhiCn vi l a c au t hang b ang g o nCn v$ phuong d ien m y thu$t thi nCn d ong v6n ghCp, g o d i n hay -S U tran than t hang c 6 t he lien ket vho b ac thang ho$c lien k&t vvho ddm thang. ~ Theo c ich trCn thuirng b i Anh h u h g ciia s u rung cua b$c khi c 6 n gubi d i u ben trCn, nhi't 18 m at t rin t o vi3a sS: d6 b ~ ran n & (H6-20). 1V.- Cau tao cau thang sat thep : 1)- Dac diem : La loai cdu thang m i b o phan c hiu luc c hinh n hu d i m t hang d uuc thuc hien b ang vat lieu s at thCp - Con bgc t hang co th$ b ang sat thtp hoac b ing vat lieu k hic n hu go, d6, betong c ot t htp. t ai C iu t hang s i t thCp c o uu d iem 1 i bdn c hac hon c au t hang go, vui than t hang c o t he lily rong v i dvhi hon - V icc l ap r6p cdu t hang thuc hien n hanh va dE, nhi't 12 d oi vdi kidu hl3 c au t hang xoay g oc h oac x oan tron oc. Tuy nhiCn cdn luu y d en bien p hap khac phuc
 11. i111uqc di6m cd b i n ciia vat lieu s i t thAp la ~ h a si m bao t ri de p hbng c h6ng r; s et. F 2)- M 6 t&bo phan : 2.1- lIillh thiz'cbac thang : B$c t hang dude t huc h ien vdi s udn c h/u ingt b$c b5ng t hep h inh c h a L , i nat b$c lam b ang cac tdm t61e co k hia hogc dugc lien k gt ha11 h ay tgm v6i1 g8 b i t d inh vit v io s udn. M et b$c t hang c6n c6 t h6 !am b ang b an betbng c6t t hep dot v io khu6n t hep h inh c h 3 L d6 lien kdt vao dhm t hang. D6i b$c dufdc lain bgng t61e p hing. B$c t hang 6didin khbi hAnh t ai ndi t hutmg 6m u dt n en xAy b ang gach da, b etbng a- c6t t hep d6 g at dAm t hang n ham chbng ri s 6t b didin t qa cua d iin. (H6-21) gach d 2.2- Hinh thdc diim thang D6am t hang s 6t t hep c6 2 h inh thifc : h inh c h 3 n hgt, hi1111 r ang cufa. - DAm t hang h inh cl18 n hat : D ung cac tdin t6le d iy td 6-12mm nguy6n t gm hogc d$p hi1111 c hOU, hay g hep vdi t hkp h inh c hd L, h osc c6 t h6 ghep v6i g6 t hanh d im rbng, dufgc l i p ghep n6i b ang din11 tan hay m6i h ail. (H6-22) 1.; vao ti 1: - DAin t hang hin11 r 5ng cufa : Diing cho cac tdin t61e ngc~yen d c6t t he0 h inh r ang d b$c. c ~fa, osc diing t hep b in, t hep t r6n dd t ao hinh r ang cufa t r6n d iin hin11 chi? n hat. h (H6-23) ci kdt cdi 2.3- Tr6n thAn thang : (116-24) - S udn t r i n t hudng d uqc lien kdt treo b5ng t hep t rbn hay t hkp b an vha k6t cgu b$c t hang. - Mgt t rhn duqc cdu t ao b sng giai phap t6 v aa 1 1 h fdi t hkp d ~fqc uot vao s udn 61 b 2.1- d$t ngh hoec c6 thd d ung t6n p hang di! lain in$t t rin. 25 - 3 C 3)- C hi ti6t c6u tao : x Ay b in 3.1- Ghep n6i cl6m thang : Khi cAc d&mt hang lrl1611g d u dai, cdn phai g hep n6i I t hi c6 t h i a p d ung giAi phlip n6i b ang c ach dgt lib11 ddu v6i tdin che m6i n6i duqc lien I k6t 11an hogc d inh tan. 3.2- Libn ke't clgm t hai~g ao dgm chi& nghi : D im clli6'u nghi thu.trng dugc v g hep b sng 2 t hep h inll cl13 I , U. Din1 t hailg duf~; lien kdt v io dAm c l~idu~ b ang nghi I bulon v i t hdp h inh c h6 L vdi nh
 12. 1.1- V+t lieu : Bgc chu t hang d w c c au t no b i n g c ach xAy g ach hay d , vdi gach A t hi d ung loai ggch d 5 duedc6p 2 lA11 Iuc s an xugt., b ao dam c hgt :tLfdngt 6t1t hanh vudng can11 thAng - Vdi d a t hi dung loai da cisng. dgc ch6c ( granit, d idrit, b anzan) c hiu inai in611 1111511 m at l lhuhg k hbng t rdn, h osc deo than11 t dng dai 1 ,20m d6 l am b$c t hang. 1.2- Hinh thir'c bijc thang : a- B$c t hang x5y b hng g ach c6 t h6 d gt n &mv i&ng acl~, huhg n &nd$t n ghi&ngvi&n n g ach dd t ao b$c t r h k h6i nn&n Etdng. b b- Bgc t hang b 5ng dh d'dc gia cdng dd c6 t i6t d ien t he0 hi1111 ch13 n h$t h oac hi1111 d a gihc m ot k h6i h ay 2 n hhnh vdi m ui b$c n hd r a t13 2 - 4cm, cao 4 - 6 cin. N goii r a c611 c6 n h3ng b@ct hang b hng dh d ~ g dgo g ot t he0 h inh t hdc d ac b iet d6 xAy cAu t hang c6 c t h$n t hang t ron hay xoiin t rbn 6c. (H6-27) 1.3- Pham v i a p dung : CBu t hang nAy t hudng duqc dem hp d ung t ai c5c n g5 r a vao 6 b &nngoai n h i , cbn d ~ i q c oi c hung l a b$c t am cgp t uy sb b$c c6 t hd nhiEu ha11 3 g CAu t hang nay c ung d6 dcfqc t hyc h ien 6 bbn t rong n ha, t roilg c ac d inh t h y cd, c6 k 6t c h i ttu'isng x8y c u6n voin c hju lcfc. C6u t hang xAy b hng d a, g ach chi d ~ i q cip d ung d i n h i t i ~ g ai k h6ng co i ngch nu'dc nghm. n 2)- Chi t iet cau tau : 2.1- CAu thang xAy gach : Vdi s o bac < 6 thi cau thang xAy bang gach dat nam hay dat nghiCng tren ldp dgt n th d 2 dAm ch$t d &mot ldp bCt6ng gach v 6 hay d i d8m m i c 2 5 - 3 0 day toi thie"u 15cm. Ngu s o b$c > 6 thi b$c thang xAy tr&nvbm c uon. CAu thang x i y bang gach, dB d&ux iy bhng v3a ximang m i c 50. (H6-28). 2.2- Cau thang xay bang da : a - C au thang ngoai trdi :Bac thang bang dB d ii 1,20m d uuc dat goi lCn 2 doan d ubng thgp c 6 bd day 22cm d & 2 dau bac thang n gim v io 2 bCn tubng it nhat 1 l cm. Trutmg hgp chic% ngang c ha cdu thang rong thi phai xiiy c6c t u h g chju di3 b?c c ich khoang 1,20m khi so bac > 6 thi cBc c hlu bGc d uac x iy cudn d l ti& kiem vat lieu - Ngu phan d udi nhh kh8ng c 6 tang h im thi cdu thang x iy bang n h a g phi& d6 li&nkhoi, ngu nh8 c 6 tang h3m c an liiy i n h s ing v8 th6ng gi6 thi tai chi& c ao ngang tam cira cua tang ham c an dat cBc b i c thang c 6 d uc thung 6 kho6ng gi3a. D l nu& m ua kh6ng chhy vAo n hi, bet trCn cung nCn d?t thgp h m n$n nhh I cm, ddng thai ca'c mat bgc can 1im h ai doc ra n goii vdi d o doc 1 - 5%. BGc tam c ap c hju tAi t rong nhe h m s o vdi t udng n goii c ha n hi, d o d 6 cdn c au t ao
 13. k he bidn dgng giQa 2 bo p h$n dd khdllg b j a nh h&ng Ian n hau nhu. co h ien t udng l un k h8ng d6u. (H6-29) b- C6u thang trong nhci : b l- Cdu thang co thhn thang t hing : B$c da duqc d gt d ddu ngam vao t udng, ddu kia gat t r8n ddm t hang b 5ng t hep hogc b 5ng b8tdng c6t t hep. Chigu nghi co thd lam bhng 6tbng c 6t t hep hay x iy cuo"n, mot ddu ti vao ddm chiku ngh;, d$u kia ngam vho t udng. T rudng h qp cdu t hang 6 giQa 2 t udng, khi chi6u n gang c i a t h i n t hang hep t hi b$c t hang duqc ch8n ngam b 2 ddu vao t udng c hiu, k hi c hi&u gang cua t han t hang ro11g 1,50m t hi xay cu6n vom ti vao 2 t udng n I doc t he0 t h i n t hang dd chju d6 b$c thang. (H6-30) I b2- Cn*u tltang co th6.n tltang tron :Cdu t hang loai ndy ca"u t ao t he0 kidu xoe nan quat, cac b$c co 1 dhm c h6ng 1611 n hau t he0 chi6u t h i n g d h g , con ddu kia ngain vao t Udng chju t heo d udng vong xofin t r8n 6c 16n cao ddn t dng b$c, phdn ddu b$c t hang k6 I c h h g l8n n hau co d udng k inh 30cin, ph$n ddu ngam vao t udng co doan i m s iu 12cm. d lnBi b$c t hang chi&urang gida b$c tr6n dudng bu6c phlii dd rQng d$ dijt chfin (25 - II 1.1 30cin) s au khi d6 t r d phAn g6i t qa c ua bac dgt kg lien b8n t r6n - Chi&uday in6p du6i i va thoi cua b$c t hang k116ng n ho hdil 30cm. (M6-31) bet6ng I V1.- Cau tao cau thang betong cot thep : 1 -L C au thang bCtong c ot th6p c o uu d iim la b$n l i u , k hong chhy do d o d uqc dung rong n$u cfi~ riii trong nha d an d ung cGng n hu c ong n ghiep. Cau thang bCtong c ot thCp c o 2 lo$ : 114 gac Tohn k h6i v i l ap g htp. d oc Ian -L 1)- Cau thang betong cot thep toan khoi : trang tl 1.1- Dac diem : khong c - Uu d iim : C au t hang b etong c ot thCp tohn k hoi c o do c img vh Bn d jnh c ao, khong b j h an chi5 b bi tiku c hudn hoh, hinh t huc d a dang t hoa m 5n m oi yCu c au t ham m y c ua ki$n t rdc. A p d ung trong c 6ng trinh d i n d ung bang bCt6ng c ot thCp vB c 6 yCu c6u d ac T~ vat l ieu biet v&t ao hinh tham m y. vit, hhn - N huqc d iim : T 6n c ot pha, t6c d o thi cong vh d ua v i o s u d ung c ham. 1.2- H e thong ket cau chju luc : H inh t huc k$t c au c hlu lqc c o 2 l oai : B in v i b an dAm. C iu t hang hinh thuc ban : ThAn t hang 18 m ot b an p hing, b an c hju toAn bQ tai trong +L - thc d ung 1Cn c i u t hang, b an t ua 1Cn t u h g h ogc tua trCn d i m 6 6 c hi& nghi v i c hi& tdi, thCp b61 h inh t huc k$t cfiu nay thich hap n hjp c au t hang n h6 : 4 ,50m v i h ep 1,50m, c hju tai trong t u m g d 6i n ho. (H6-32).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản