intTypePromotion=3

Những lý thuyết mới về chu kỳ kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
107
lượt xem
14
download

Những lý thuyết mới về chu kỳ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nghiên cứu chu kỳ kinh doanh, các nhà phân tích xem xét một cách cẩn thận nó có thể chỉ diễn ra ở mức độ nhẹ nhưng cũng có thể là rất khốc liệt; sự phục hồi có thể diễn ra từ từ hoặc cũng có thể là phát triển rất nhanh chóng. Vậy Chu kỳ kinh doanh là gì? Theo nghĩa chung nhất Chu kỳ kinh doanh được hiểu là sự biến động của các hoạt động kinh tế ngắn hạn trong một thời kỳ nhất định, trong đó các giai đoạn tăng trưởng và các giai đoạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lý thuyết mới về chu kỳ kinh doanh

  1. CH NG 19 M c tiêu c a ch ng macro Nh ng lý thuy t m i v Chu k Kinh Doanh ! "# $ %' & () * $+ kinh t v mô ,- b n th n m ' $ . ' / 12 / 0 N. Gregory Mankiw Bài gi ng c a Ph m Th Anh pham.theanh@yahoo.com (d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich) © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 1 Lý thuy t Chu k Kinh doanh Th c t Kinh t h c Robinson Crusoe 1. 3 4 ) 67 4 ) 5 % 8 5 E % $ F:1 ? 04 G H 9 (I 9 1# :; 1. ? 71 K4 0L 0) = / ? @ 1 ) $ @ 04 A 6 B 16 3 9 F $ %3 =4 C C 2 9 ) ) 0 5 @ 1 ? % $ M 3 8 3N04 G HO M 2 3 8 3N O 3 D0C B ; $ % $ K4 0L ) % % 2 5 1 = 4 C 1P6 0)/ 1 3 C J CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 2 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 3 Nh ng bi n ng kinh t là nh ng ph n Nh ng cú s c trong n n kinh t Crusoe ng t i u i v i các cú s c Q 32 4) K S0T U JR > * /" )# $ %' ( & ) * $6 EU 0 H 3 3 @ 0) ) / $ ) % $@ D C VB 1 @ 0) U ! / $ W $ ) % $@ 0) J / 7 1 0C ? F 0 3 8 3 7< (X A $ U 0 H ) Y 2 ) ) 4) K S0T 41! JR 3 D0C % 1) 1 C J* -) 1 Y 41 U 0 H6 ) < 6 0) ( /( 1 % D G 4 ; ? ) 3 8 3 7 ( J I $ @ 04 A 6 B 16 Z . 6 416 > B 3 $ %3 =4 C 2 W )Y ) $ % Y ) C 2 3 D0C J VB 1 41! R) % ( ? 3 3 ) P 2 6 0) / $ W ( ? F J CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 4 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 5 1
  2. Nh ng tranh lu n v lý thuy t RBC Th tr ng lao ng [: . 1 C @ ! ! * / # ) $, 6 ? ) - 0^ 0 3 E B 1 =4 3 = ) / ? ) 7= 4 5 B @ ) \ @ ) B 5 E % $ 4 D0C 2 0) 2 J ) 0 5 U 0 H ) 8 5\ * C 3 ?% ] & 2 N_ + O _ * :; < ) = 8 5\ ` * 34 ) ) 5 8 5\ D F @ 7 ) : _ ) ?% _ N B & ] H 4 3 W ? \ 5O ` ) ?% ` N & OJ CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 6 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 7 Th tr ng lao ng Các cú s c n ng su t * / # ) $, 6 - * / # ) $ , 6 3 D0C U 0 H - M 3 D0C $ C 2 3 ?% & 3 $ % $ J M ? ) =4 ] 3 F 1 2 )= 4 3 3 ) D0C U 0 H! := 4 3 0 M %$ B 1 04 A $ @ 04 A 1 4 ) % E ?= =3 < < ] = M ) % 5 41 8 C 2 1 4 ; AJ $ 3 ?% & "# $,- 1 # ] 0C( a) b : ) M H B )> 3 ? % 0 = & )3 @$ % B ) 2 04 A JB " : D % \ CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 8 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 9 S d Solow và t ng tr ng s n l ng Các cú s c công ngh % n 10 m 8 E ?@ # $, < < - = T ng tr ng s n l ng ] 0 ) U > 6 04 A 0C( a) b ) ] 4 ) H 3 D0C U 0 H 1 . @ 3 $ 2 % $ J 0 E ?= =3 ) ] 0C( a) b ) ? ) A =4 3 ; -2 S d Solow %& =4 3 B -4 0 J 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 N m CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 10 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 11 2
  3. Tính trung l p c a ti n S linh ho t c a ti n l ng và giá c E ?= =3 ,- )] 0 8 "# $, - 4 W ] 3 41 U > 5 =3 1 4 ) ) ) 6) < W ? 5 ( ] J $ 3 ?% : H & B ) = 04 A HJ = E ?@ , < < ] 1 - = 8 @ 34 ) $ E ?@ , =4 - 5 ] 2 % . C 2 B 4 3 )] 0 ! ; $ % $ J 9 K4 0L04 A A % . 0T 41J & c. d ; 4 W ] 34 )5 E 0T 41 7 H 3 2# $% $ 1 J ] =4 1 50 41 0D A ( E ?= =3 ] 0 8 ; 2 J @ 34 : 7 4 ; ) H B% = B ; % < @ = J CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 12 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 13 Chi phí th c n nh và nh h ng Kinh t h c Keynes M i ngo i hi n c a t ng c u c $ 3 % $ ] $ VB F 3 4 > ) B! 5 ) 8 5 @ 04 A B a 8 41 3 @ 1 ( ) B %$ ) = 1 =4 3 () B %e f 1 3 41 N1P ( I eJ O Q 1 U $ 1 U B 6 () G4 63 () B %3 : A = J > 34 8J ! =; 3N ; X ( E @ ? = 3' / / 0 =; 12 )P =; g2 C 8 4 ; ); 8 L 4 3 312 ) O @ 3 4 ] 3 G1 G / h ' : =; 6 34 8 : 7 % $ 1 @ B F C C 2 3() B 1P ( = I : 3J : 7 % :A ) ) % $J CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 14 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 15 Tính không ng b c a Suy thoái do th t b i trong h p tác ti n l ng và giá c *) 3 ?% 0 & )6 3 04 A H63 = ) *H 4 34% F >I W H B6 = 3 13 iJ 1 ? 71J E$ H 4 3 () B= ? ) *; % k @ 0 F 41 3 @ . % $0T > 5 3 l 3 4 % $ )1 3 ) ( J X 1 3 1 ) 0 ) $ X % )( J 3 = h 3J CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 16 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 17 3
  4. Nh ng lý do chính giá c c!ng nh"c: k t qu t# các cu c i u tra các nhà qu n lý K t lu n: tình hình nghiên c!u _J* H 5 ) A 3! 3 ( = ) B% = YG1 G / h ? =3 3 A 3( 6 ) B % 3 8 41 = 2 G H 08 C 2 B %% & `J 3 () B= )Y B U 3 ) 2% =; U () !" # $ %' & () * $ o 3( J ) B ; = ; %3 "# $ ' / g2 / 0 J @ 04 = p1 6;X ( H A 6W ( X6 m ) ' = 4 1. % $ ]1 ) 1 ) ? =3 J qJE A k = 1! 3 () B= 1 )4 < W 3 :T % 6 r; ] sC E % A # $ = 2 %3 J @ 4 ? =3 7 tJE A k = u C W 34( $ % $J vJ =; CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 18 CHAPTER 19 Advances in Business Cycle Theory slide 19 Tóm t"t ch ng Tóm t"t ch ng _J "# $ %% ( & ) $ o' J $ . ' / 12 / 0 4 W ; ) ) 5 4) @ H=

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản