Những nội dung đổi mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chia sẻ: Rin Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:171

0
321
lượt xem
157
download

Những nội dung đổi mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đáp ứng những yêu cầu trên, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Giám định Nhμ nớc về chất lợng công trình xây dựng cùng với Vụ Quản lý Khảo sát, thiết kế cùng soạn thảo Nghị định quản lý chất lợng công trình xây dựng trên cơ sở Luật Xây dựng. Ngμy 16/12/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lợng công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nội dung đổi mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 1. Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Ng­êi so¹n : Lª V¨n ThÞnh Tr­ëng phßng Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng 1 Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Hµ Néi - 05/2005
 2. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 2 Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Ng­êi so¹n : Lª V¨n ThÞnh Chuyªn viªn chÝnh Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Lêi nãi ®Çu Sau h¬n 1 n¨m thùc hiÖn Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§-BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng ( sau ®©y gäi t¾t lµ Quy ®Þnh 18/2003/Q§-BXD), c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng nãi chung vµ c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng nãi riªng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, phï hîp víi víi ®ßi hái cña thùc tÕ trong ®æi míi qu¶n lý x©y dùng hiÖn nay. Tuy vËy, cã nh÷ng quy ®Þnh ch­a ®­îc hiÓu râ nªn khi thùc hiÖn cßn ch­a phï hîp, cßn nhiÒu vÊn ®Ò quan träng ch­a ®­îc quy ®Þnh ®ßi hái ph¶i ®­îc söa ®æi, bæ sung. MÆt kh¸c Quy ®Þnh 18/2003/Q§-BXD cÇn ph¶i ®­îc so¸t xÐt mét c¸ch toµn diÖn, b¶o ®¶m phï hîp víi LuËt X©y dùng ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu trªn, Bé X©y dùng ®· chØ ®¹o Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cïng víi Vô Qu¶n lý Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ cïng so¹n th¶o NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng trªn c¬ së LuËt X©y dùng. Ngµy 16/12/2004, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ký NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Trong bµi viÕt nµy xin ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò chÝnh sau ®©y: I. Quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c so¹n th¶o nghÞ ®Þnh ViÖc chuÈn bÞ so¹n th¶o NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®· qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o sau ®©y: 1. Néi dung NghÞ ®Þnh ph¶i thèng nhÊt víi néi dung cña LuËt X©y dùng ®Ó thiÕt lËp ®­îc mét hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®ång bé, trong ®ã cã quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh; quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng kh¶o s¸t x©y dùng, chÊt l­îng thiÕt kÕ vµ chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng; quy ®Þnh vÒ b¶o hµnh vµ b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng; quy ®Þnh vÒ viÖc gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh; quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé vµ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp trong Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 3. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 3 c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. 2. Néi dung cña NghÞ ®Þnh lµ quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò mµ LuËt X©y dùng giao cho ChÝnh phñ quy ®Þnh; h­íng dÉn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu mµ LuËt X©y dùng ®· quy ®Þnh nh­ng ch­a ®ñ chi tiÕt. 3. Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh ph¶i bao qu¸t ®­îc c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng mµ tr­íc ®©y ch­a cã NghÞ ®Þnh hoÆc míi chØ ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c quyÕt ®Þnh do Bé X©y dùng vµ c¸c Bé cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ban hµnh nh»m thèng nhÊt, n©ng cao hiÖu lùc cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông ph¸p luËt. II. bè côc vµ Néi dung c¬ b¶n cña dù th¶o nghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Dù th¶o NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm 9 ch­¬ng, 40 ®iÒu. Cô thÓ nh­ sau: Ch­¬ng I- Nh÷ng quy ®Þnh chung gåm 3 ®iÒu (tõ §iÒu 1 ®Õn §iÒu 3). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông; hÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng; gi¸m s¸t cña nh©n d©n vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Ch­¬ng II- Ph©n lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng gåm 02 ®iÒu (tõ §iÒu 4 ®Õn §iÒu 5). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Tïy theo quy m«, yªu cÇu kü thuËt, vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh vµ tuæi thä c«ng tr×nh x©y dùng, mçi lo¹i c«ng tr×nh ®­îc chia thµnh n¨m cÊp bao gåm cÊp ®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV. Ch­¬ng III- Qu¶n lý chÊt l­îng kh¶o s¸t x©y dùng gåm 7 ®iÒu (tõ §iÒu 6 ®Õn §iÒu 12). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng; néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t; gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng; nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. Ch­¬ng IV- Qu¶n lý chÊt l­îng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm 5 ®iÒu (tõ §iÒu 13 ®Õn §iÒu 17). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt; thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng; yªu cÇu vÒ quy c¸ch hå s¬ thiÕt kÕ; nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ; thay ®æi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. Ch­¬ng V- Qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh gåm 12 ®iÒu (tõ §iÒu 18 ®Õn §iÒu 28). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng cña tæng thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 4. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 4 cña chñ ®Çu t­; gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng; b¶n vÏ hoµn c«ng; nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng; nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n x©y dùng; NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®­a vµo sö dông;KiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Ch­¬ng VI- B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng gåm 2 ®iÒu (tõ §iÒu 29 ®Õn §iÒu 30). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng; tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh. Ch­¬ng VII- B¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng gåm 4 ®iÒu (tõ §iÒu 31 ®Õn §iÒu 34). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ cÊp b¶o tr× c«ng tr×nh; thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh; quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh; tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u hoÆc ng­êi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh trong viÖc b¶o tr× c«ng tr×nh. Ch­¬ng VIII- Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng gåm 2 ®iÒu (tõ §iÒu 35 ®Õn §iÒu 36). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ néi dung gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh x©y dùng vµ hå s¬ sù cè c«ng tr×nh x©y dùng. Ch­¬ng IX- Tæ chøc thùc hiÖn gåm 3 ®iÒu (tõ §iÒu 37 ®Õn §iÒu 39). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng; tæ chøc thùc hiÖn; hiÖu lùc thi hµnh. Trong ph¹m vi bµi gi¶ng nµy xin ®Ò cËp tæng qu¸t nh­ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng tõ qu¶n lý chÊt l­îng kh¶o s¸t x©y dùng, chÊt l­îng thiÕt kÕ vµ chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng; quy ®Þnh vÒ b¶o hµnh vµ b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng; quy ®Þnh vÒ viÖc gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh; quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé vµ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. NghÞ ®Þnh ®uîc in trªn c«ng b¸o tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh vµo ngµy 20/12/2004 nªn cã hiÖu lùc b¾t ®Çu tõ ngµy 05/01/2005. HiÖn nay cã nhiÒu ng­êi l¹i ch­a ¸p dông hoÆc nghÜ r»ng ch­a ¸p dông ®­îc v× cã thãi quen ®îi Th«ng t­ h­íng dÉn. T«i xin nªu râ lµ NghÞ ®Þnh nµy ®· ®­îc so¹n víi t­ t­ëng sÏ kh«ng cã Th«ng t­ h­íng dÉn. Tuy nhiªn, qua nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp vµ ®­îc sù ®ång ý cña Bé, chóng t«i ®ang so¹n hai dù th¶o Th«ng t­ h­íng dÉn §iÒu 28- KiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng vµ §iÒu 37- Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. III. Nh÷ng kh¸i niÖm chung 1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng ( §iÒu 2-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 1.1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm quy chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng. Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 5. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 5 1.2. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng. 1.3. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu chuÈn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông bao gåm c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n cø vµo quy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh. 1.4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c lÜnh vùc sau ®©y b¾t buéc ¸p dông: a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng; b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ t­îng thñy v¨n; c) Ph©n vïng ®éng ®Êt; d) Phßng chèng ch¸y, næ; ®) B¶o vÖ m«i tr­êng; e) An toµn lao ®éng. Trong tr­êng hîp néi dung thuéc c¸c ®iÓm d, ®, e cña kho¶n nµy mµ tiªu chuÈn ViÖt Nam ch­a cã hoÆc ch­a ®Çy ®ñ th× ®­îc phÐp ¸p dông tiªu chuÈn n­íc ngoµi sau khi ®­îc Bé qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 1.5. Bé X©y dùng quy ®Þnh viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn n­íc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam. 2. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 3-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 2.1. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh lµ ng­êi së h÷u vèn hoÆc lµ ng­êi ®­îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 2.2. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc th× chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh do ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ quyÕt ®Þnh tr­íc khi lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 2.3. C¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông th× ng­êi vay vèn lµ chñ ®Çu t­. 2.4. C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c th× chñ ®Çu t­ lµ chñ së h÷u vèn hoÆc lµ ng­êi ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn hçn hîp th× chñ ®Çu t­ do c¸c thµnh viªn gãp vèn tho¶ thuËn cö ra hoÆc lµ ng­êi cã tû lÖ gãp vèn cao nhÊt. 3. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng ( §iÒu 4-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 6. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 6 C«ng tr×nh x©y dùng ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: 3.1. C«ng tr×nh d©n dông: a) Nhµ ë gåm: Nhµ chung c­ vµ nhµ ë riªng lÎ; b) C«ng tr×nh c«ng céng gåm: C«ng tr×nh v¨n hãa; c«ng tr×nh gi¸o dôc; c«ng tr×nh y tÕ; c«ng tr×nh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô; nhµ lµm viÖc; kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch; nhµ phôc vô giao th«ng; nhµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c, th¸p thu ph¸t sãng ph¸t thanh, ph¸t sãng truyÒn h×nh; nhµ ga, bÕn xe; c«ng tr×nh thÓ thao c¸c lo¹i. 3.2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp gåm c«ng tr×nh khai th¸c than, khai th¸c quÆng; c«ng tr×nh khai th¸c dÇu, khÝ; c«ng tr×nh ho¸ chÊt, hãa dÇu; c«ng tr×nh kho x¨ng, dÇu, khÝ ho¸ láng vµ tuyÕn èng ph©n phèi khÝ, dÇu; c«ng tr×nh luyÖn kim; c«ng tr×nh c¬ khÝ, chÕ t¹o; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®iÖn tö-tin häc; c«ng tr×nh n¨ng l­îng; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhÑ; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng; c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; 3.3. C«ng tr×nh giao th«ng gåm c«ng tr×nh ®­êng bé; c«ng tr×nh ®­êng s¾t; c«ng tr×nh ®­êng thñy; cÇu; hÇm; s©n bay. 3.4. C«ng tr×nh thuû lîi gåm: hå chøa n­íc; ®Ëp; c«ng tr×nh thñy n«ng; ®ª; kÌ. 3.5. C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt gåm c«ng tr×nh cÊp n­íc, tho¸t n­íc; nhµ m¸y xö lý n­íc th¶i; c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i: b·i chøa, b·i ch«n lÊp r¸c; nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i; c«ng tr×nh chiÕu s¸ng ®« thÞ. 4. Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng ( §iÒu 5-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 4.1. C¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc ph©n theo cÊp t¹i Phô lôc 2 kÌm theo bµi gi¶ng nµy. CÊp c«ng tr×nh lµ c¬ së ®Ó xÐt h¹ng vµ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; x¸c ®Þnh sè b­íc thiÕt kÕ, thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng. 4.2. Khi cÊp cña c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc quy ®Þnh theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau th× cÊp cña c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chÝ cña cÊp cao nhÊt. 5. Chøng chØ hµnh nghÒ ( §iÒu 49-NghÞ ®Þnh 16/2004/N§-CP) 5.1. Chøng chØ hµnh nghÒ lµ giÊy x¸c nhËn n¨ng lùc hµnh nghÒ cÊp cho kü s­, kiÕn tróc s­ cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 7. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 7 5.2. Chøng chØ hµnh nghÒ ®­îc quy ®Þnh theo mÉu thèng nhÊt vµ cã gi¸ trÞ trong ph¹m vi c¶ n­íc. Chøng chØ hµnh nghÒ ph¶i nªu râ ph¹m vi vµ lÜnh vùc ®­îc phÐp hµnh nghÒ. 5.3. Chøng chØ hµnh nghÒ do Bé tr­ëng Bé X©y dùng cÊp. Bé tr­ëng Bé X©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång t­ vÊn gióp Bé tr­ëng cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. 5.4. Bé X©y dùng h­íng dÉn cô thÓ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ; quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång t­ vÊn. 6. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s­ ( §iÒu 50-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Ng­êi ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s­ ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh kiÕn tróc hoÆc quy ho¹ch x©y dùng, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thiÕt kÕ tèi thiÓu 5 n¨m vµ ®· tham gia thiÕt kÕ kiÕn tróc Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh hoÆc 5 ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®­îc phª duyÖt. 7. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ kü s­ ( §iÒu 51 -NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Ng­êi ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s­ ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ xin ®¨ng ký, cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®¨ng ký hµnh nghÒ Ýt nhÊt 5 n¨m vµ ®· tham gia thùc hiÖn thiÕt kÕ hoÆc kh¶o s¸t Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh. 8. §iÒu kiÖn cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 52 -NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 8.1. Ng­êi ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ xin ®¨ng ký; ®· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; ®· qua líp båi d­ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. 8.2. §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp; ®· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ hoÆc thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; ®· qua líp båi d­ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. Chøng chØ nµy chØ ®­îc sö dông hµnh nghÒ trong ph¹m vi vïng s©u, vïng xa. 9. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ ®èi víi c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. ( §iÒu 65 - NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 8. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 8 9.1. §iÒu kiÖn cña c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ, kh¶o s¸t x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh­ sau: a) Cã chøng chØ hµnh nghÒ phï hîp víi lÜnh vùc hµnh nghÒ; b) Cã ®¨ng ký kinh doanh ho¹t ®éng hµnh nghÒ thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp kh¶o s¸t x©y dùng chØ ®­îc t­ vÊn cho chñ ®Çu t­ vÒ viÖc lËp nhiÖm vô kh¶o s¸t, thÈm ®Þnh ®Ó phª duyÖt kÕt qu¶ tõng lo¹i kh¶o s¸t phï hîp víi chøng chØ; b) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i vµ nhµ ë riªng lÎ; c) C¸ nh©n hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®éc lËp ®­îc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp IV cïng lo¹i vµ nhµ ë riªng lÎ. 9.3. C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp khi ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸ nh©n ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ ( §iÒu 66 -NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 10.1. C¸ nh©n ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ cã quyÒn: a) Sö dông chøng chØ hµnh nghÒ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) KhiÕu n¹i, tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. 2. C¸ nh©n ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ cã nghÜa vô: a) Tham gia c¸c líp båi d­ìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô liªn quan tíi viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; b) ChØ ®­îc thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng trong ph¹m vi chøng chØ hµnh nghÒ cho phÐp; c) ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ néi dung hå s¬, chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc do m×nh thùc hiÖn; Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 9. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 9 d) Kh«ng ®­îc tÈy xo¸, cho m­în chøng chØ hµnh nghÒ. 11. Quy ®Þnh chung vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n ( §iÒu 48 -NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 11.1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi lo¹i dù ¸n; lo¹i, cÊp c«ng tr×nh vµ c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 11.2. C¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã v¨n b»ng, chøng chØ ®µo t¹o phï hîp víi c«ng viÖc ®¶m nhËn do c¸c c¬ së ®µo t¹o hîp ph¸p cÊp. 11.3. C¸ nh©n ®¶m nhËn chøc danh chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; chñ tr× c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ; chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh. 11.4. C¸ nh©n ®¶m nhËn chøc danh gi¸m ®èc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n, chØ huy tr­ëng c«ng tr­êng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kh«ng ®­îc ®ång thêi ®¶m nhËn qu¸ mét c«ng viÖc theo chøc danh trong cïng mét thêi gian. C¸ nh©n ®¶m nhËn c¸c chøc danh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 11.3 vµ 11.4 chØ ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n víi mét tæ chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 11.5. N¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc ®­îc x¸c ®Þnh theo cÊp bËc trªn c¬ së n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng cña c¸c c¸ nh©n trong tæ chøc, kinh nghiÖm ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc qu¶n lý cña tæ chøc. 11.6. Mét tæ chøc t­ vÊn ®­îc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc vÒ lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý dù ¸n, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ký hîp ®ång t­ vÊn gi¸m s¸t víi chñ ®Çu t­ ®èi víi c«ng tr×nh do m×nh thiÕt kÕ; nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kh«ng ®­îc ký hîp ®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh do m×nh gi¸m s¸t. Tæ chøc t­ vÊn khi thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn nµo th× ®­îc xÕp h¹ng theo c«ng viÖc t­ vÊn ®ã. 11.7. Khi lùa chän nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng, chñ ®Çu t­ ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc t¹i Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 10. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 10 NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi c«ng viÖc. 12. §iÒu kiÖn cña c¸ nh©n, tæ chøc n­íc ngoµi lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng t¹i ViÖt Nam ( §iÒu 66-NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi khi hµnh nghÒ lËp dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng t¹i ViÖt Nam ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ h­íng dÉn cña Bé X©y dùng vÒ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. IV. Qu¶n lý chÊt l­îng kh¶o s¸t x©y dùng 1. Kh¶o s¸t x©y dùng ( TCVN 4419-1987 vµ §iÒu 46 LuËt X©y dùng) 1.1. Kh¶o s¸t x©y dùng lµ ho¹t ®éng thÞ s¸t, ®o vÏ, th¨m dß, thu thËp, ph©n tÝch, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng vÒ ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn t­îng ®Þa chÊt vËt lý, khÝ t­îng thñy v¨n, hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh … ®Ó lËp ®­îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vÒ kü thuËt vµ hîp lý nhÊt vÒ kinh tÕ khi thiÕt kÕ, x©y dùng c«ng tr×nh ; ®ång thêi dù ®o¸n ®­îc nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr­êng thiªn nhiªn xung quanh d­íi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh. 1.2. Kh¶o s¸t x©y dùng gåm kh¶o s¸t ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊt thñy v¨n, kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng x©y dùng. 1.3. Kh¶o s¸t x©y dùng chØ ®­îc tiÕn hµnh theo nhiÖm vô kh¶o s¸t ®· ®­îc phª duyÖt. 2. Yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 47-LuËt X©y dùng) 2.1. NhiÖm vô kh¶o s¸t ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng b­íc thiÕt kÕ; 2.2. B¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan, ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ; 2.3. Khèi l­îng, néi dung, yªu cÇu kü thuËt ®èi víi kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; 2.4. §èi víi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ngoµi c¸c yªu cÇu t¹i c¸c môc IV-2.1, 2.2 vµ IV- 2.3 cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®é x©m thùc, møc ®é dao ®éng cña mùc n­íc ngÇm theo mïa ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng thÝch hîp. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quy m« lín, c«ng tr×nh quan träng ph¶i cã kh¶o s¸t quan Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 11. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 11 tr¾c c¸c t¸c ®éng cña m«i tr­êng ®Õn c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông; 2.5. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸, nghiÖm thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 6-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 3.1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng do tæ chøc t­ vÊn thiÕt kÕ hoÆc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. 3.2. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng b­íc thiÕt kÕ, bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Môc ®Ých kh¶o s¸t; b) Ph¹m vi kh¶o s¸t; c) Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t; d) Khèi l­îng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn; ®) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®­îc ¸p dông; e) Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t. 4. Ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng (§iÒu 7-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§- CP) 4.1. Ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng do nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. 4.2. Ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt; b) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc ¸p dông. 5. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa h×nh (TCVN 4419-1987) 5.1. Thu thËp vµ ph©n tÝch nh÷ng tµi liÖu vÒ ®Þa h×nh, ®Þa vËt ®· cã ë vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng; 5.2. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t hiÖn tr­êng; 5.3. X©y dùng l­íi tr¾c ®Þa Nhµ n­íc h¹ng 3 vµ 4, l­íi khèng chÕ ®o vÏ, Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 12. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 12 l­íi thñy chuÈn h¹ng II, III vµ IV; 5.4. LËp l­íi tr¾c ®Þa ®o vÏ mÆt b»ng vµ ®é cao; 5.5. §o vÏ ®Þa h×nh; 5.6. ChØnh biªn b¶n ®å ®Þa h×nh; 5.7. §o vÏ hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm; 5.8. LËp l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa cña c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn; 5.9. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô cho kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t khÝ t­îng thñy v¨n. ®Þa chÊt thuû v¨n vµ c¸c d¹ng kh¶o s¸t kh¸c, kÓ c¶ c«ng t¸c quan tr¾c tr¾c ®Þa ®Æc biÖt; 5.10. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ b¶n ®å. 5.11. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa h×nh. 6. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh (TCVN 4419-1987) 6.1. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng, kÓ c¶ nh÷ng tµi liÖu, sè liÖu ®· nghiªn cøu, th¨m dß vµ kh¶o s¸t tr­íc ®©y ë vïng, ®Þa ®iÓm ®ã; 6.2. Gi¶i ®o¸n ¶nh chôp hµng kh«ng; 6.3. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë hiÖn tr­êng; 6.4. §o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; 6.5. Kh¶o s¸t ®Þa vËt lý; 6.6. Khoan, xuyªn, ®µo th¨m dß; 6.7. LÊy mÉu ®Êt, ®¸, n­íc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng; 6.8. X¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ b»ng thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng; 6.9. Ph©n tÝch thµnh phÇn, tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ vµ thµnh phÇn hãa häc cña n­íc ë trong phßng thÝ nghiÖm; 6.10. C«ng t¸c thÝ nghiÖm thÊm; 6.11. Quan tr¾c l©u dµi; Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 13. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 13 6.12. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 7. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt thñy v¨n (TCVN 4419-1987) 7.1. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n t¹i vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng; 7.2. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t hiÖn tr­êng; 7.3. Khoan, ®µo, th¨m dß ®Þa chÊt thuû v¨n; 7.4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ. 7.5. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n c«ng tr×nh. 8. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ t­îng thñy v¨n (TCVN 4419-1987) 8.1. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ ®iÒu kiÖn thuû v¨n vµ khÝ t­îng cña vïng, ®Þa ®iÓm x©y dùng; 8.2. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn tr­êng; 8.3. Quan tr¾c thuû v¨n vµ khÝ t­îng ; 8.4. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ ®o ®¹c thñy v¨n; 8.5. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ; 8.6. ChØnh lý tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t khÝ t­îng thuû v¨n c«ng tr×nh. 9. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh 9.1. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t toµn bé c«ng tr×nh; 9.2. §o vÏ c¸c th«ng sè h×nh häc cña c«ng tr×nh; 9.3. Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ thiÕt kÕ, thi c«ng vµ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh; 9.4. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ kiÓm tra chÊt l­îng hiÖn tr¹ng vËt liÖu x©y dùng vµ cÊu kiÖn c«ng tr×nh; 9.5. ChØnh lÝ tµi liÖu, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh. Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 14. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 14 10. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 8- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 10.1. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm: a) Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; b) §Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh; c) VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t x©y dùng; d)Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc ¸p dông; ®) Khèi l­îng kh¶o s¸t; e) Quy tr×nh, ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t; g) Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; h) §Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; i) KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ; k) Tµi liÖu tham kh¶o; l) C¸c phô lôc kÌm theo. 10.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ kiÓm tra, nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i môc IV-14 vµ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c b­íc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. B¸o c¸o ph¶i ®­îc lËp thµnh 06 bé, trong tr­êng hîp cÇn nhiÒu h¬n 06 bé th× chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tháa thuËn víi nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng. 10.3. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc vµ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kh¶o s¸t; båi th­êng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¸t sinh khèi l­îng do kh¶o s¸t sai; sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra. 11. Bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 9-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§- CP) 11.1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc bæ sung trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 15. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 15 a) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c th­êng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ b) Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¸t hiÖn tµi liÖu kh¶o s¸t kh«ng ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ; c) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c th­êng so víi tµi liÖu kh¶o s¸t ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ biÖn ph¸p thi c«ng. 11.2. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc bæ sung néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸t trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i môc IV-11.1 theo ®Ò nghÞ cña c¸c nhµ thÇu thiÕt kÕ, kh¶o s¸t x©y dùng, thi c«ng x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 12. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t ( §iÒu 10-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t t¹i hiÖn tr­êng, nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: 12.1. Kh«ng ®­îc lµm « nhiÔm nguån n­íc, kh«ng khÝ vµ g©y tiÕng ån qu¸ giíi h¹n cho phÐp; 12.2. ChØ ®­îc phÐp chÆt c©y, hoa mµu khi ®­îc tæ chøc, c¸ nh©n qu¶n lý hoÆc së h÷u c©y, hoa mµu cho phÐp; 12.3. Phôc håi l¹i hiÖn tr­êng kh¶o s¸t x©y dùng; 12.4. B¶o vÖ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c trong vïng, ®Þa ®iÓm kh¶o s¸t; NÕu g©y h­ h¹i cho c¸c c«ng tr×nh ®ã th× ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i. 13. Gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 11-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§- CP) 13.1. Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã bé phËn chuyªn tr¸ch tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. b) Chñ ®Çu t­ thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng th­êng xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn khi hoµn thµnh c«ng viÖc. Tr­êng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× chñ ®Çu t­ ph¶i thuª t­ vÊn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 16. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 16 13.2. Néi dung tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: a) Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt; b) Ghi chÐp kÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng. 13.3. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña chñ ®Çu t­: a) KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng so víi hå s¬ dù thÇu vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô kh¶o s¸t, phßng thÝ nghiÖm ®­îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng sö dông; b) Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi l­îng kh¶o s¸t vµ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph­¬ng ¸n kü thuËt ®· ®­îc phª duyÖt. KÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra ph¶i ®­îc ghi chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng; c) Theo dâi vµ yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t theo quy ®Þnh t¹i môc IV-12. 14. NghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 12-NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP) 14.1. C¨n cø ®Ó nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng: a) Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng; b) NhiÖm vô vµ ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt; c) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc ¸p dông; d) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 14.2. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng vµ tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc ¸p dông; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè l­îng cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; c) NghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng theo hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng ®· ký kÕt. Tr­êng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kh¶o s¸t vµ tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông nh­ng kh«ng ®¸p øng Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 17. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 17 ®­îc môc tiªu ®Çu t­ ®· ®Ò ra cña chñ ®Çu t­ th× chñ ®Çu t­ vÉn ph¶i thanh to¸n phÇn ®· nghiÖm thu theo hîp ®ång. 14.3. KÕt qu¶ nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i lËp thµnh biªn b¶n theo mÉu Phu lôc cña NghÞ ®Þnh Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 15. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 50-LuËt X©y dùng) 15.1. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) §­îc tù thùc hiÖn khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kh¶o s¸t x©y dùng; b) §µm ph¸n, ký kÕt, gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång; c) §iÒu chØnh nhiÖm vô kh¶o s¸t theo yªu cÇu hîp lý cña nhµ thiÕt kÕ; d) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 15.2. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t do nhµ thiÕt kÕ hoÆc do nhµ thÇu kh¶o s¸t lËp vµ giao nhiÖm vô kh¶o s¸t cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng; b) Lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng trong tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kh¶o s¸t x©y dùng ®Ó tù thùc hiÖn; c) Cung cÊp cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng c¸c th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kh¶o s¸t; d) X¸c ®Þnh ph¹m vi kh¶o s¸t vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn hîp ®ång; ®) Thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; e) Tæ chøc nghiÖm thu vµ l­u tr÷ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; g) Båi th­êng thiÖt h¹i khi cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kh«ng phï hîp, x¸c ®Þnh sai nhiÖm vô kh¶o s¸t vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 18. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 18 h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 16. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 51-LuËt X©y dùng) 16.1. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Yªu cÇu chñ ®Çu t­ cung cÊp sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn nhiÖm vô kh¶o s¸t; b) Tõ chèi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ngoµi nhiÖm vô kh¶o s¸t; c) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 16.2. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) ChØ ®­îc ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t phï hîp víi ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt; b) Thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t ®­îc giao, b¶o ®¶m chÊt l­îng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; c) §Ò xuÊt, bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t khi ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ; d) B¶o vÖ m«i tr­êng trong khu vùc kh¶o s¸t; ®) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp; e) Båi th­êng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¸t sinh khèi l­îng do viÖc kh¶o s¸t sai thùc tÕ, sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra; g) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 17. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 57- NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 17.1. N¨ng lùc cña chñ nhiÖm kh¶o s¸t ®­îc ph©n thµnh 2 h¹ng nh­ sau : a) H¹ng 1: cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s­, ®· lµ chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 2 vµ ®· chñ nhiÖm 5 nhiÖm vô kh¶o s¸t c«ng tr×nh cÊp II; Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 19. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 19 b) H¹ng 2: cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s­, ®· tham gia 3 nhiÖm vô kh¶o s¸t cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 4 nhiÖm vô kh¶o s¸t cña c«ng tr×nh cÊp III, kÓ tõ khi cã chøng chØ hµnh nghÒ kü s­. 17.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®­îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; b) H¹ng 2: ®­îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; c) §èi víi kh¶o s¸t ®Þa h×nh, c¸c chñ nhiÖm kh¶o s¸t ®­îc lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t c¸c lo¹i quy m«. 18. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc t­ vÊn khi kh¶o s¸t x©y dùng ( §iÒu 58- NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP) 18.1. N¨ng lùc cña tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc ph©n thµnh 2 h¹ng nh­ sau: a) H¹ng 1: - Cã Ýt nhÊt 20 ng­êi lµ kü s­ phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t, trong ®ã cã ng­êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 1; - Cã ®ñ thiÕt bÞ phï hîp víi tõng lo¹i kh¶o s¸t vµ phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn; - §· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt hoÆc cÊp I, hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp II. b) H¹ng 2: - Cã Ýt nhÊt 10 ng­êi lµ kü s­ phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t trong ®ã cã ng­êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ nhiÖm kh¶o s¸t h¹ng 2; - Cã ®ñ thiÕt bÞ kh¶o s¸t ®Ó thùc hiÖn tõng lo¹i kh¶o s¸t; - §· thùc hiÖn Ýt nhÊt 1 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp II hoÆc 2 nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp III. 18.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®­îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
 20. Bµi gi¶ng göi ®¨ng www.ketcau.com 20 b) H¹ng 2: ®­îc thùc hiÖn nhiÖm vô kh¶o s¸t cïng lo¹i c«ng tr×nh cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV; c) §èi víi kh¶o s¸t ®Þa h×nh, chØ c¸c tæ chøc kh¶o s¸t h¹ng 1 vµ 2 míi ®­îc thùc hiÖn kh¶o s¸t ®Þa h×nh c¸c lo¹i quy m«. V. Qu¶n lý chÊt l­îng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( §iÒu 52-LuËt X©y dùng) 1.1. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu chung sau ®©y: a) Phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng c¶nh quan, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vµ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc; dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt; b) Phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ c«ng nghÖ; c) NÒn mãng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m bÒn v÷ng, kh«ng bÞ lón nøt, biÕn d¹ng qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµm ¶nh h­ëng ®Õn tuæi thä c«ng tr×nh, c¸c c«ng tr×nh l©n cËn; d) Néi dung thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña tõng b­íc thiÕt kÕ, tháa m·n yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông; b¶o ®¶m mü quan, gi¸ thµnh hîp lý; ®) An toµn, tiÕt kiÖm, phï hîp víi quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®­îc ¸p dông; c¸c tiªu chuÈn vÒ phßng, chèng ch¸y, næ, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ nh÷ng tiªu chuÈn liªn quan; ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i b¶o ®¶m thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn cho ng­êi tµn tËt; e) §ång bé trong tõng c«ng tr×nh, ®¸p øng yªu cÇu vËn hµnh, sö dông c«ng tr×nh; ®ång bé víi c¸c c«ng tr×nh liªn quan. 1.2. §èi víi c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, ngoµi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i môc V-1.1 cßn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) KiÕn tróc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi phong tôc, tËp qu¸n vµ v¨n hãa, x· héi cña tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng; b) An toµn cho ng­êi khi x¶y ra sù cè; ®iÒu kiÖn an toµn, thuËn lîi, hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng ch÷a ch¸y, cøu n¹n; b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh, sö dông c¸c vËt liÖu, trang thiÕt bÞ chèng ch¸y ®Ó h¹n chÕ t¸c h¹i cña ®¸m ch¸y ®èi víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn vµ m«i tr­êng xung quanh; c) C¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi, vÖ sinh, søc kháe cho ng­êi sö dông; Nh÷ng néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng – 5/2005
Đồng bộ tài khoản