intTypePromotion=3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUế

Chia sẻ: Le The Bang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
231
lượt xem
80
download

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUế I.MỞ ĐẦU Thuế được quy định bởi hệ thống pháp luật, mặt khác thuế là nguồn thu chủ yếu tạo quỹ tiền tệ tập trung cho Ngân Sách Nhà nước. Học xong bài này học sinh cần: -Hiểu được thuế là gì, nguồn gốc, sự ra đời của thuế. -Hiểu được bản chất, vai trò của thuế đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. -Hiểu được pháp luật về thuế, có thai độ tôn trọng và thực hiện đúng các quy đinh của chính sách, phaps luạt về thuế II.NỘI DUNG BÀI HỌC 1THUẾ LÀ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUế

  1. PhÇn 2 Néi dung bµi häc Bµi 1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ I.më ®Çu
  2. ThuÕ ®îc quy ®Þnh bëi hÖ thèng ph¸p luËt, mÆt kh¸c thuÕ lµ nguån thu chñ yÕu t¹o quü tiÒn tÖ tËp trung cho Ng©n S¸ch Nhµ níc. Häc xong bµi nµy häc sinh cÇn: -HiÓu ®îc thuÕ lµ g×, nguån gèc, sù ra ®êi cña thuÕ. -HiÓu ®îc b¶n chÊt, vai trß cña thuÕ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi c¸ nh©n vµ toµn x· héi. -HiÓu ®îc ph¸p luËt vÒ thuÕ, cã thai ®é t«n träng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®inh cña chÝnh s¸ch, phaps lu¹t vÒ thuÕ.
  3. II.Néi Dung bµi häc 1thuÕ lµ g×? ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cho Nhµ níc theo mức độ và thời gian được pháp luËt quy ®Þnh, kh«ng mang tÝnh hoµn tr¶ trùc tiÕp, nh»m sö dông cho môc ®Ých chung toµn x· héi. Ngoµi kho¶n thu vÒ thuÕ,Ng©n s¸ch Nhµ níc cßn cã nh÷ng kho¶n thu phÝ vµ lÖ phÝ. §©y lµ nh÷ng kho¶n thu mµ c¸ nh©n hay tæ chøc ph¶i tr¶ khi ®îc 1 c¬ quan nhµ níc hoÆc tæ chøc c¸ nh©n ®îc nhµ níc ñy quúªn cung cÊp hµng hãa, dÞch vô c«ng céng. 2.nguån gèc, sù ra ®êi cña thuÕ ThuÕ lµ 1 néi dung kinh tÕ, cã lÞch sö ra ®êi, tån t¹i ph¸t triÓn cïng Nhµ Níc. §Ó ho¹t ®éng ®îc, Nhµ níc cÇn ph¶i cã nguån tµi chÝnh ®Ó chi tiªu cho viÖc duy tr× vµ cñng cè bé m¸y nhµ níc; chi cho quèc phßng, an ninh…
  4. Nhµ níc thêng sö dông 3 h×nh thøc ®«ng viªn; - Quyªn gãp tiÒn vµ tµi s¶n cña nh©n d©n. - Vay d©n. - Nhµ níc sö dông quyÒn lùc chÝnh trÞ ®Ó b¾t buéc ®ãng gãp. 3.b¶n chÊt cña thuÕ -ThuÕ lu«n g¾n liÒn víi quyÒn lùc nhµ níc. -ThuÕ lµ 1 phÇn thu nhËp cña c¸c tÇng líp nh©n d©n b¾t buéc ph¶i nép cho Nhµ níc. -ThuÕ lµ h×nh thøc chuyÓn giao thu nhËp kh«ng mang tÝnh chÊt hoµn tr¶ trùc tiÕp. 4.chøc n¨ng cña thuÕ -Chøc n¨ng huy ®éng tËp trung nguån tµi chÝnh -Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ vÜ m« cña thuÕ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản