intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Niềm tin của người tiếp thị

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

102
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất cứ nhân viên tiếp thị nào cũng cần hiểu rõ sản phẩm mà mình sẽ bán ra, đồng thời cũng cần thực sự nắm bắt tình hình công việc mà mình đang làm. Nếu chỉ nhớ hóa đơn hàng hóa không thôi thì chưa đủ để thích ứng với tình hình, mà bạn còn cần phải quan sát bằng mắt và nghe ngóng khắp nơi bằng đôi tai của mình để nắm rõ xu hướng cạnh tranh của thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Niềm tin của người tiếp thị

  1. Niềm tin của người tiếp thị B ấ t c ứ nhân viên ti ế p th ị nào cũng c ầ n hi ể u rõ s ả n ph ẩ m mà mình s ẽ bán ra, đ ồ ng th ờ i cũng c ầ n th ự c s ự n ắ m b ắ t tình hình công vi ệ c mà mình đang làm. N ế u ch ỉ nh ớ hóa đ ơ n hàng hóa không thôi thì ch ư a đ ủ đ ể thích ứ ng v ớ i tình hình, mà b ạ n còn c ầ n ph ả i quan sát b ằ ng m ắ t và nghe ngóng kh ắ p n ơ i b ằ ng đôi tai c ủ a mình đ ể n ắ m rõ xu h ướ ng c ạ nh tranh c ủ a th ị tr ườ ng. V ớ i t ố c đ ộ truy ề n bá thông tin trên th ế gi ớ i nhanh chóng nh ư hi ệ n nay, thì b ấ t k ể là ng ườ i ta mua m ộ t chi ế c lò n ướ ng bánh, m ộ t chi ế c xe h ơ i, hay là m ộ t chi ế c máy tính, đ ề u s ẽ ch ạ y đi kh ắ p n ơ i h ỏ i giá c ả , b ạ n s ẽ không th ể t ưở ng t ượ ng n ổ i nh ữ ng khách hàng b ậ n b ị u đó s ẽ tín nhi ệ m b ạ n nh ư th ế nào, đ ồ ng th ờ i đ ể l ạ i trong lòng h ọ s ự xúc đ ộ ng vô cùng. Ngoài ra, b ạ n còn ph ả i có lòng tin vào s ả n ph ẩ m mà b ạ n mu ố n bán ra. Alber Motry – ông ch ủ t ờ t ạ p chí “N ướ c M ỹ ” t ừ ng nh ớ l ạ i câu chuy ệ n bán m ộ t lo ạ i viôlông vào năm 1919. D ướ i s ự ch ỉ đ ạ o c ủ a ông, lo ạ i đàn này bán ch ạ y gi ố ng nh ư vi ệ c bán n ướ c gi ả i khát vào mùa hè v ậ y. Motry mua buôn m ỗ i chi ế c v ớ i giá buôn luôn luôn trên 10 USD m ộ t chi ế c. Khi đó m ỗ i l ầ n ông bán đi m ộ t chi ế c thì đ ồ ng th ờ i ông cũng t ặ ng cho h ọ 30 trang nh ạ c ph ổ . Cu ố i cùng vào m ộ t ngày, khi có m ộ t khách hàng đ ế n tìm ông đòi l ấ y nhi ề u trang nh ạ c ph ổ h ơ n, thì đ ộ t nhiên ông phát hi ệ n ra lo ạ i đàn c ổ này ch ỉ có th ể ch ơ i ở ti ế t t ấ u cung C, đ ố i v ớ i các b ả n nh ạ c ở gi ọ ng khác không th ể ch ơ i n ổ i. Ông nh ớ l ạ i: “T ừ khi tôi phát hi ệ n ra lo ạ i đàn này ch ỉ có th ể ch ơ i ở cung C, thì s ố l ượ ng bán đàn ra m ỗ i ngày, m ỗ i tu ầ n không nhi ề u nh ư tr ướ c n ữ a!” Đ ươ ng nhiên, mu ố n có đ ượ c ni ề m tin đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m cũng c ầ n thi ế t ph ả i t ạ o d ự ng trong đó ch ấ t l ượ ng c ủ a s ả n ph ẩ m, HBS đã t ừ ng ti ế n hành đi ề u tra nghiên c ứ u v ề “nh ữ ng nhân t ố có th ể đ ả m b ả o đ ượ c thành thích c ủ a Công ty trên th ị tr ườ ng” đ ố i v ớ i 200 Công ty. K ế t qu ả là 80% ng ườ i lãnh đ ạ o Công ty tr ả l ờ i d ứ t khoát r ằ ng đó chính là “ch ấ t l ượ ng”. Cho dù giá c ả cao th ấ p cũng có ả nh h ưở ng quan tr ọ ng đ ế n vi ệ c đ ả m b ả o l ợ i nhu ậ n c ủ a Công ty, nh ư ng không m ộ t Công ty nào đ ặ t giá c ả lên v ị trí s ố m ộ t. Ph ầ n l ớ n các Công ty đ ề u coi “ch ấ t l ượ ng” là cách đ ể ki ế m đ ượ c l ợ i nhu ậ n và là đi ề u ki ệ n đ ể đ ị nh ra giá c ả có l ợ i. Giám đ ố c c ủ a r ấ t nhi ề u các Công ty ở M ỹ đã nói: “ch ấ t l ượ ng là th ứ mà chúng tôi bán ra, cũng là th ứ mà khách hàng c ầ n, danh ti ế ng và s ự thành b ạ i c ủ a Công ty đ ượ c xây d ự ng trên c ơ s ở này”. Ở Nh ậ t B ả n, các doanh nghi ệ p đ ề u tr ư ng ở kh ắ p n ơ i nh ữ ng bi ể u ng ữ nh ư : “Ch ấ t l ượ ng là s ố m ộ t”, “không ng ừ ng nâng cao ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m thì doanh nghi ệ p m ớ i có t ươ ng lai t ươ i sáng”… Đi ề u “tâm đ ắ c” đ ầ u tiên c ủ a r ấ t nhi ề u Công ty chính là s ả n xu ấ t ra s ả n ph ẩ m ch ấ t l ượ ng cao làm v ừ a lòng khách hàng. Trong s ự c ạ nh tranh c ủ a th ị tr ườ ng, c ạ nh tranh phi giá c ả ngày càng quan tr ọ ng, ch ấ t l ượ ng đã tr ở thành tiêu chu ẩ n c ủ a c ạ nh tranh th ị tr ườ ng. Ch ấ t l ượ ng là đi ề u ki ệ n quy ế t đ ị nh c ơ b ả n nh ấ t đ ố i v ớ i hi ệ u qu ả kinh t ế c ủ a doanh nghi ệ p, ch ỉ có ch ấ t l ượ ng cao, ch ấ t l ượ ng t ố t v ớ i giá c ả h ợ p lý thì doanh thu m ớ i nhi ề u và m ớ i có hi ệ u qu ả kinh t ế cao. Ch ấ t l ượ ng là c ơ s ở c ơ b ả n nh ấ t trong b ấ t c ứ m ụ c tiêu d ự đoán kinh t ế nào c ủ a doanh nghi ệ p, cũng là c ơ s ở cho ni ề m tin c ủ a ng ườ i ti ế p th ị . Làm b ấ t kỳ công vi ệ c gì đ ề u c ầ n ph ả i có s ự t ự tin, tránh cam ch ị u đ ầ u hàng, ti ế p th ị cũng không ph ả i là ngo ạ i l ệ . Lòng tin c ủ a nhân viên ti ế p th ị và lòng tin c ủ a h ọ đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m có liên quan đ ế n nhau. Tr ườ ng h ợ p c ủ a Morty đ ượ c nh ắ c t ớ i ở trên cũng hoàn toàn t ươ ng t ự . Nhân viên ti ế p th ị ít nh ấ t cũng ph ả i đ ể l ạ i ấ n t ượ ng và c ả m giác t ự tin c ủ a mình trong lòng khách hàng. Chính vì th ế nhân viên ti ế p th ị cũng c ầ n b ọ c lót t ố t cho mình, đ ồ ng th ờ i rèn luy ệ n k ỹ năng thích ứ ng v ớ i m ọ i tình hu ố ng. Tr ướ c thái đ ộ t ự
  2. tin c ủ a b ạ n khách hàng cũng s ẽ có đ ượ c c ả m giác yên tâm đ ố i v ớ i b ạ n và s ả n ph ẩ m c ủ a b ạ n. Hãy ghi nh ớ r ằ ng: song song v ớ i vi ệ c qu ả ng cáo s ả n ph ẩ m, b ạ n cũng đang qu ả ng cáo chính b ạ n!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2