intTypePromotion=3

Phần 4 - BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỀ CỔNG LOGIC AND

Chia sẻ: Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
390
lượt xem
208
download

Phần 4 - BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỀ CỔNG LOGIC AND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cách sử dụng ISIS - Proteus, phần 4: Mô phỏng số, bài số 1: thí nghiệm về cổng logic and. Bài tập này hướng dẫn bạn cách vẽ và cách mô phỏng cổng logic AND. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần 4 - BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỀ CỔNG LOGIC AND

 1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá BAØI 1: THÍ NGHIEÄM VEÀ COÅNG LOGIC AND Trong baøi taäp naøy, baïn seõ ñöôïc höôùng daån veõ vaø moâ phoûng coång logic AND, coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau: Tröôùc tieân, ta khôûi ñoäng chöông trìng ISIS baèng caùch: töø maøn hình Desktop nhaán choïn Start > Programs > Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 61 -
 2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình hieän ra nhö sau: Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, ta click chuoät vaøo kyù hieäu P treân maøn hình, vaø cöûa soå sau hieän ra: Nôi laáy linh kieän SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 62 -
 3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ôû baøi taäp naøy, ta caàn laáy 2 coâng taét SW, 3 Led ñôn, 1 coång AND, vaø 4 möùc logic traïng thaùi. Ñeå laáy coâng taéc SW, Led ñôn ta vaøo thö vieän ACTIVE, choïn SW-SPDT, double click chuoät vaøo teân linh kieän .Töông töï ta laáy ñöôïc LED-RED vaø LOGICSTATE trong thö vieän ACTIVE Linh kieän ñaõ ñöôïc choïn Ñeå laáy coång AND-2 ta vaøo thö vieän 74LS, laáy IC 74LS08 Ñeå tieán haønh veõ maïch, tröôùc heát ta laáy linh kieän, ñaët vaøo khung veõ baèng caùch: click chuoät vaøo vò trí linh kieän ôû khung beân traùi maøn hình, vaø di chuyeån chuoät ñeán vò trí caàn ñaët linh kieän, click chuoät. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 63 -
 4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ñeà tieán haønh noái daây cho linh kieän, ta click chuoät ñeán ñaàu linh kieän caàn noái, sao cho hieän ra daáu x nhö hình: tieáp theo ta di chuyeån chuoät ñeán vò trí ñaàu daây cuûa linh kieän coøn laïi vaø click chuoät. Thöïc hieän noái daây cho caùc linh kieän coøn laïi, ta ñöôïc sô ñoà maïch nhö sau: Ñeå tieán haønh moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt Play ôû goùc döôùi, phía beân traùi maøn hình: Maïch soá treân duøng ñeå moâ phoûng coång AND-2 INPUT vôùi baûng söï thaät nhö sau: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 64 -
 5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Caùc traïng thaùi H(high) hieån thò led saùng, coøn caùc traïng thaùi L(low) hieån thò led taét. Ta duøng chuoät ñeå ñieàu chænh coâng taét cuûa SW1, SW2 ñeå xem caùc traïng thaùi cuûa ngoû vaøo, ngoû ra. Nhö vaäy, ngoõ ra (led D3) chæ saùng khi caû 2 traïng thaùi ngoõ vaøo o möùc cao (led D1, led D2 ñeàu saùng). Ñeå keát thuùc moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt Stop Baïn coù theå laøm baøi töông töï cho caùc loaïi coång logic khaùc, vaø xem traïng thaùi cuûa noù. Ví duï a1 Sô ñoà maïch: Baät coâng taét SW1, SW2 ñeå xem traïng thaùi logic cuûa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra, vaø ghi keát quaû vaøo baûng söï thaät sau: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 65 -
 6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá BAØI 2: DUØNG COÅNG NAND ÑEÅ THIEÁT KEÁ COÅNG EX-OR Muïc ñích cuûa baøi taäp naøy laø giuùp ta thaáy ñöôïc söï ña naêng cuûa coång NAND, vaø phaùt huy khaû naêng saùng taïo trong vieäc öùng duïng coång coång NAND thaønh caùc maïch logic khaùc nhö mong muoán. Ta coù sô ñoà maïch caàn thieát keá nhö sau: Tröôùc tieân, ta khôûi ñoäng chöông trìng ISIS baèng caùch: töø maøn hình Desktop nhaán choïn Start > Programs > Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 66 -
 7. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå laøm vieäc chöông trình xuaát hieän: Ôû baøi taäp naøy, ta caàn laáy ra caùc linh kieän sau: 5 IC NAND-2, 2 SW, 2 traïng thaùi logic (LOGICSTATE), 3 LOGICPROBE (BIG) duøng ñeå hieån thò möùc logic. Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, ta choïn bieåu töôïng Component > P (Pick Device) vaø double click vaøo ñeå laáy linh kieän ñoù. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 67 -
 8. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ñeå laáy IC NAND-2 ta choïn thö vieän 74LS>74LS00 Ñeå laáy SW, LOGICSTATE, LOGICPROBE (BIG) ta vaøo thö vieän ACTIVE > vaø choïn caùc teân linh kieän treân vaø double click vaøo nhö beân döôùi: Ñeå laáy linh kieän veõ thaønh maïch, ta click chuoät vaøo teân linh kieän, vaø di chuyeån chuoät vaøo trong khung veõ, sau ñoù click chuoät vaøo. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 68 -
 9. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ñeå di chuyeån linh kieän, ta click chuoät phaûi vaøo linh kieän, khi ñoù linh kieän hieän maøu ñoû. Ñeå di chuyeån ta click traùi chuoät vaøo linh kieän vaø keùo ñeán nôùi caàn ñaët. Sau khi tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän, ta noái daây cho caùc linh kieän laïi, vaø ñöôïc maïch ñieännhö beân döôùi: Ta bieát coång EX-OR coù baûng söï thaät nhö sau: 1 = saùng. 0= taét. Ñeå tieán haønh moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt play ôû beân döôùi, goùc traùi maøn hình: Ta coù theå thay ñoåi traïng thaùi cho ngoõ vaøo baèng caùch click vaøo vò trí caùc coâng taét SW. baèng caùch quan saùt möùc logic ôû ngoõ ra, ta coù theå kieåm tra ñöôïc baûng söï thaät cuûa coång EX-OR. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 69 -
 10. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá BAØI 3: ÑEØN SAÙNG DAÀN LEÂN VAØ TAÉT DAÀN Trong baøi taäp naøy, baïn seõ ñöôïc höôùng daån veõ vaø moâ phoûng maïch coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau: Tröôùc tieân ta cuõng khôûi ñoäng chöông trình baèng caùch choïn: Start > Programs > Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 70 -
 11. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå laøm vieäc hieän ra nhö beân döôùi: Trong baøi taäp naøy, ta caàn coù caùc linh kieän sau: 4 Logicprode (Big), 4 D- FlipFlop, 1 xung Clock. Ñeå laáy caùc linh kieän treân, ta choïn P > ACTIVE, vaø choïn caùc linh kieän treân nhö caùc thao taùc ôû baøi taäp 1. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 71 -
 12. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Sau khi choïn xong linh kieän, ta ñaët vaø saép xeáp linh kieän vaøo trong khung veõ, vaø tieán haønh noái daây: Vaø ta coù sô ñoà maïch hoaøn taát nhö sau: Ñeå moâ phoûng, ta nhaán nuùt PLAY ôû goùc döôùc, beân traùi maøn hình, vaø quan saùt maïch ñeám voøng xoaén: Ñeå bieát ñöôïc daïng soùng tín hieäu caùc ngoõ ra so vôùi tín hieäu ngoõ vaøo, tröôùc tieân ta click choïn caùc ñaàu doø ñieän aùp (Voltage Probe) SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 72 -
 13. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Sau ñoù ñaët vaøo caùc vò trí caàn ño (baøi naøy ta ñaët vaøo caùc ngoõ ra cuûa caùc D-FF. Ta ñaët laïi teân cho caùc ñaàu doø ñieän aùp baèng caùch click phaûi, sau ñoù click traùi chuoät vaøo ñaàu doø, hoäp thoaïi xuaát hieän: Ñaët laïi teân trong oâ Probe Name, vaø choïn OK Choïn bieåu ñoà ñieän aùp baèng caùc click chuoät vaøo nuùt SimulationGraph, vaø keùo choïn 1 vuøng trong khung veõ, ta ñuôïc bieåu ñoà nhö hình beân: Click chuoät vaøo vò trí tieâu ñeà DIGITAL ANALYSIS, cöûa soå moâ phoûng xuaát hieän: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 73 -
 14. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Choïn nuùt Add, vôùi bieåu töôïng daáu”+” nhö beân treân, cöûa soå xuaát hieän: Laàn löôïc choïn teân caùc daïng soùng caàn xem, vaø click OK. Sau khi hoaøn thaønh, click vaøo bieåu töôïng moâ phoûng, ta coù ñöôïc giaûn ñoà daïng soùng nhö beân döôùi: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 74 -
 15. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ta coù theå thay ñoåi ñoä roäng xung, thôøi gian baét ñaàu vaø thôøi gian keát thuùc cuûa quaù trình moâ phoûng baèng caùch click vaøo bieåu töôïngsau: Hoäp thoaïi beân döôùi xuaát hieän: Choïn thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc baèng caùch thay ñoåi giaù trò trong caùc oâ: Start Time, vaø Stop Time. Ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung, ta click phaûi, roài click traùi vaøo xung CLOCK, hoäp thoaïi xuaát hieän: Vaø ta thay ñoåi giaù trò taàn soá ôû oâ Clock Frequency. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 75 -
 16. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Ví duï ta choïn thôøi gian baét ñaàu laø 0s, keát thuùc laø 5s, vaø choïn taàn soá laø 10Hz, thì ta coù keát quaû moâ phoûng sau: SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 76 -
 17. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Höôùng daån theâm veà caùch taïo thö vieän linh kieän rieâng: Ñaët vaán ñeà: trong ISIS coù hôn 30 thö vieän linh kieän, vôùi haøng nghìn linh kieän. Do ñoù ñeå laáy 1 linh kieän quen thuoäc cuõng ñoøi hoûi phaûi nhôù roû ñòa chæ nôi chöùa linh kieän ñoù, vaán ñeà naøy coù theå gaây maát nhieàu thôøi gian. Ñeå taïo 1 thö vieän linh kieäân rieâng cho mình, tröôùc heát baïn caàn coù nhöõng linh kieän hay söû duïng, do nhöõng linh kieän naøy ñöôïc chöùa trong caùc thö vieän khaùc nhau, gaây khoù khaên vaø maát nhieàu thôøi gian, neân ta seõ goâm chuùng laïi thaønh 1 thö vieän rieâng cho mình, tieän ích cho vieäc söû duïng. Ñeå taïo ñöôïc thö vieän linh kieän rieâng, baïn choïn bieåu töôïng Component ôû goùc treân, beân traùi maøn hình. Sau ñoù baïn click chuoät vaøo kyù hieäu L treân maøn hình: Cöûa soå hieän ra; click chuoät vaøo nuùt Create Library ñeå taïo vaø ñaët teân cho thö vieän môùi SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 77 -
 18. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Cöûa soå hieän ra nhö beân döôùi: Ñeå ñaët teân cho thö vieän môùi, baïn vaøo oâ File name, goõ teân vaø nhaán nuùt Save. Cöûa soå môùi hieän ra, hoûi baïn muoán taïo thö vieän môùi vôùi toái ña bao nhieâu linh kieän, baïn coù theå thay ñoåi soá linh kieän trong thö vieän cuûa mình baèng caùch thay ñoåi soá trong oâ: Maximum Entries Sau khi choïn xong, click OK. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 78 -
 19. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá Teân thö vieän cuûa baïn hieän leân ôû goùc beân phaûi, phía treân maøn hình: Ñeå add 1 linh kieän naøo ñoù vaøo thö vieän rieâng, ta click chuoät vaøo teân linh kieän ñoù, vaø click vaøo nuùt Copy Items Linh kieän ñöôïc add seõ naèm ôû goùc treân, beân phaûi maøn hình: Vaø vôùi nhöõng linh kieän ñaõ quen söû duïng, baïn coù theå laøm theo caùch töông töï ñeå taïo cho mình 1 thö vieän rieâng, tieän lôïi cho vieäc söû duïng. SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN - Trang 79 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản