intTypePromotion=1

Phân hạng đất trồng cao su

Chia sẻ: Nguyen Vinh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
257
lượt xem
66
download

Phân hạng đất trồng cao su

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất trồng cao su được phân hạng dựa vào tính chất và vùng trồng. Để đánh giá tính chất đất thích hợp cho cao su, cần phải khảo sát các yếu tố chủ yếu như thành phần cơ giới, mức độ lẫn lộn kết von hay đá sỏi trong tầng đất trồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân hạng đất trồng cao su

  1. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu cao su Vieät Nam Phuï luïc 1: PHAÂN HAÏNG ÑAÁT TROÀNG CAO SU 1. Caùc möùc ñoä giôùi haïn cuûa caùc yeáu toá chuû yeáu cuûa ñaát troàng cao su: Tuøy theo ñòa hình vaø ñoä ñoàng nhaát cuûa khu vöïc döï kieán troàng cao su, tieán haønh khaûo saùt laáy moät maãu ñaát ñaïi dieän cho dieän tích töø 10 - 25 ha. Nôi coù ñòa hình phöùc taïp vaø ñaát khoâng ñoàng nhaát thì soá ñieåm khaûo saùt phaûi nhieàu hôn. Soá ñieåm khaûo saùt ñöôïc naèm treân ñöôøng cheùo cuûa khu vöïc seõ troàng môùi. Ñaát troàng cao su ñöôïc phaân haïng döïa vaøo tính chaát ñaát vaø vuøng troàng. Ñeå ñaùnh giaù tính chaát ñaát thích hôïp cho cao su, caàn phaûi khaûo saùt saùu yeáu toá chuû yeáu nhö: ñoä saâu taàng ñaát, thaønh phaàn cô giôùi, möùc ñoä laãn loän keát von hoaëc ñaù soûi trong taàng ñaát troàng, ñoä daøy taàng ñaát maët vaø haøm löôïng muøn, chieàu saâu möïc nöôùc ngaàm vaø ñoä doác. Töøng yeáu toá chuû yeáu cuûa ñaát troàng coù aûnh höôûng ñeán sinh tröôûng vaø saûn löôïng cuûa cao su ñöôïc ñaùnh giaù vaø phaân laøm 5 möùc ñoä giôùi haïn (0, 1, 2, 3 vaø 4) theo baûng 12. 2. Ñaát troàng cao su ñöôïc phaân haïng theo qui ñònh nhö sau: a. Nhöõng vuøng coù ñieàu kieän khí haäu phuø hôïp cho sinh tröôûng vaø saûn löôïng cuûa cao su (khoâng coù nhöõng giôùi haïn lôùn veà caùc yeáu toá khí haäu), coù cao trình döôùi 600 m so vôùi maët nöôùc bieån. Caên cöù vaøo möùc ñoä giôùi haïn cuûa saùu yeáu toá neâu ôû baûng treân, ñaát troàng cao su ñöôïc phaân haïng nhö sau: Ia: chæ coù yeáu toá ôû möùc ñoä giôùi haïn loaïi 1. Ib: coù moät yeáu toá ôû möùc ñoä giôùi haïn loaïi 2. IIa: coù töø 2 yeáu toá ôû möùc ñoä giôùi haïn loaïi 2 trôû leân hoaëc moät yeáu toá ôû möùc ñoä giôùi haïn loaïi 3. IIb: coù hôn moät yeáu toá ôû möùc ñoä giôùi haïn loaïi 3. III: coù yeáu toá ôû möùc ñoä giôùi haïn loaïi 4. Ngoaøi kyù hieäu phaân haïng ñaát troàng cao su nhö treân, caàn ghi cuï theå caùc möùc ñoä giôùi haïn cuûa töøng yeáu toá cuûa ñaát troàng cao su ñeå laøm cô sôû cho vieäc döï toaùn ñaàu tö. b. Nhöõng vuøng coù cao trình töø 600 - 700 m: Ñaát troàng cao su ñöôïc phaân haïng nhö ôû ñieàu kieän (a), nhöng giaûm xuoáng moät haïng. Thí duï töø haïng Ia xuoáng haïng IIa, Ib xuoáng haïng IIb, töø haïng IIb xuoáng haïng III. c. Nhöõng nôi ngoaøi vuøng truyeàn thoáng troàng cao su (nhö mieàn Trung coù nhieàu yeáu toá giôùi haïn veà khí haäu nhö gioù baõo, nhieät ñoä 82 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com
  2. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu cao su Vieät Nam cao trong vuøng gioù Laøo, nhieät ñoä thaáp trong muøa ñoâng), ñaát troàng cao su ñöôïc phaân haïng thuoäc loaïi III. Ñoái vôùi nhöõng khu vöïc trong vuøng mieàn Trung neáu khoâng bò giôùi haïn veà gioù baõo, nhieät ñoä quaù cao hoaëc quaù thaáp thì ñaát troàng cao su vaãn ñöôïc phaân haïng nhö ôû ñieàu kieän (a) nhöng giaûm xuoáng moät haïng. Möùc ñoä giôùi haïn TT Caùc yeáu toá giôùi haïn 0 1 2 3 4 1 Ñoä saâu taàng ñaát = >200 (H 0) > 150-200 > 120-150 80-120 < 80 H (cm) (H 1) (H 2) (H 3) (H 4) 2 Thaønh phaàn cô giôùi 50% caùt + 50-70% 50-70% caùt 70 - 90% caùt > 90% =T 50% seùt vaø seùt vaø thòt (T 2) hoaëc 70 - 90% caùt thòt (T 0) (T 1) seùt (T 3) 3 Möùc ñoä keát von, ñaù < 10% 10-30% 30-50% > 50-70% > 70% soûi = Ñ (% theå (Ñ 0) (Ñ 1) (Ñ 2) (Ñ 3) (Ñ 4) tích) 4 Haøm löôïng muøn 4% (M 0) > 2,5-4% 1-2,5% < 1% cuûa lôùp ñaát maët 0- (M 1) (M 2) (M 3) 30 cm = M (%) 5 Chieàu saâu möïc > 200 > 150-200 120-150 80-120 < 80 nöôùc ngaàm = W ( W 0) (W 1) (W 2) (W 3) (W 2) (cm) 6 Ñoä doác = D (%) 12-20 > 20-30 > 30 (D 0) (D 1) (D 2) (D 3) (D 4) Baûng 11: Baûng phaân loaïi möùc ñoä giôùi haïn nhöõng yeáu toá chuû yeáu cuûa ñaát troàng cao su Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 83
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2