intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích báo cáo tài chính

Chia sẻ: Le Huyen Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

155
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích báo cáo tài chính

 1. 03/01/2013 PHÁN TÊCH CAÏC BAÏO CAÏO TAÌI CHÊNH Phán têch taìi chênh DN • Phán têch tçnh hçnh SXKD dæåïi goïc âäü taìi chênh • Näüi dung: – Phán têch tçnh hçnh biãún âäüng cuía caïc Baïo caïo TC – Phán têch thäng qua caïc tyí säú taìi chênh • Caïc taìi liãûu sæí duûng: – Baíng cán âäúi kãú toaïn – Baíng baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng SXKD – Baíng læu chuyãøn tiãön tãû – Thuyãút minh caïc baïo caïo taìi chênh – Caïc chè tiãu bçnh quán cuía ngaình – Caïc thäng tin kinh tãú coï liãn quan Phân tích báo cáo tài chính 1
 2. 03/01/2013 Bảng cân đối kế toán Tài sản A. Tài sản ngắn hạn I. Tiền mặt II. Ðầu tư tài chính ngắn hạn III. Các khoản phải thu IV.Hàng tồn kho V. Tài sản lưu động khác B. Tài sản dài hạn I. Tài sản cố định II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Tổng cộng tài sản Bảng cân đối kế toán Nguồn vốn A. Nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn II. Nợ dài hạn III. Nợ khác Phân tích báo cáo tài chính 2
 3. 03/01/2013 Bảng cân đối kế toán B. Nguồn vốn chủ sở hữu I. Vốn và quỹ 1. Nguồn vốn kinh doanh 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 3. Quỹ dự trữ 4. Lợi nhuận chưa phân phối 5. Cổ phiếu quỹ II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi Tổng cộng nguồn vốn Baíng læu chuyãøn tiãön tãû Gồm 3 pháön • Læu chuyãøn tiãön tæì hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh • Læu chuyãøn tiãön tæì hoaût âäüng âáöu tæ • Læu chuyãøn tiãön tæì hoaût âäüng taìi chênh Phân tích báo cáo tài chính 3
 4. 03/01/2013 Phán têch caïc baïo caïo taìi chênh TAÌI SAÍN Nàm Nàm Chãnh lãûch træåïc nay Muc % A. TSNH 5.000 4.200 I. Väún bàòng tiãön 442 320 II. Caïc khoaín âáöu tæ TC NH 720 60 III. Caïc khoaín phaíi thu 1.408 1.506 IV. Haìng täön kho 2.278 2.186 V. Taìi saín læu âäüng khaïc 142 128 B. TSDH 3.436 5.280 I. Taìi saín cäú âënh 2.096 3.600 II. Caïc khoaín âáöu tæ TC DH 1.340 1.080 III. Chi phê XDCB DH 600 - TÄØNG CÄÜNG TAÌI SAÍN 8.436 9.480 Phân tích cơ cấu Nàm Nàm Cå cáúu TAÌI SAÍN ngoaïi nay N.ngoaïi N.nay A. TSNH 5.000 4.200 I. Väún bàòng tiãön 442 320 II. Caïc khoaín âáöu tæ TC NH 720 60 III. Caïc khoaín phaíi thu 1.408 1.506 IV. Haìng täön kho 2.278 2.186 V. Taìi saín ngàõn haûn khaïc 142 128 B. TSDH 3.436 5.280 I. Taìi saín cäú âënh 2.096 3.600 II. Caïc khoaín âáöu tæ TC DH 1.340 1.080 III. Chi phê XDCB DH 600 - TÄØNG CÄÜNG TAÌI SAÍN 8.436 9.480 Phân tích báo cáo tài chính 4
 5. 03/01/2013 Phán têch caïc tè säú taìi chênh Phán têch caïc tyí säú phaín aïnh khaí nàng thanh toaïn 1. Väún luán chuyãøn roìng (NWC): NWC = Taìi saín ngắn hạn - Nåü ngàõn haûn 2. Tyí säú hiãûn haình (tyí säú læu âäüng ) TS ngắn hạn (loaûi A: TS) Tyí säú hiãûn haình = -------------------------------------------- Nåü ngàõn haûn (loaûi A, muûc 1: NV) Tyí lãû naìy noïi lãn khaí nàng thanh toaïn caïc moïn nåü ngàõn haûn (trong voìng 1 nàm, hoàûc 1 chu kyì sxkd) Haûn chãú: khäng noïi âæåüc táút caí caïc váún âãö vãö khaí nàng âaïp æïng caïc khoaín nåü trong ngàõn haûn Caïc tyí säú thanh toaïn 3. Tyí säú thanh toaïn nhanh Taìi saín ngàõn haûn – Haìng täön kho ( Loaûi A, muûc I+II+III: TS) Nåü ngàõn haûn Nguyãn tàõc chung laì tyí lãû 1 : 1 4. Tyí säú thanh toaïn tæïc thåìi Tiãön vaì tæång âæång tiãön + Âáöu tæ TCNH Nåü ngàõn haûn Phân tích báo cáo tài chính 5
 6. 03/01/2013 Caïc tyí säú thanh toaïn 5. Tyí säú khaí nàng thanh toaïn daìi haûn TSCÂ coìn laûi hçnh thaình tæì nåü Nåü daìi haûn Caïc tyí säú kãút cáúu väún 1. Tyí suáút nåü vaì tyí suáút taìi tråü + Tyí suáút nåü: phaín aïnh tyí lãû väún vay trong täøng säú väún Nåü phaíi traí (Muûc A: NV) (Täøng TS nåü) Täøng taìi saín + Tyí suáút taìi tråü: phaín aïnh tyí lãû väún tæû coï/täøng säú väún Väún chuí såí hæîu Täøng taìi saín Tyí suáút naìo låïn thç täút? Phân tích báo cáo tài chính 6
 7. 03/01/2013 Caïc tyí säú kãút cáúu väún 2. Tyí suáút nåü/Väún chuí såí hæîu Nåü phaíi traí Väún chuí såí hæîu 3. Tyí säú thu nháûp âaím baío laîi vay EBIT Chi phê laîi 4. Tyí säú baío chæïng nåü EBITDA Chi phê laîi + Nåü gäúc phaíi traí + Chi phê thuã trong kyì Caïc tyí säú hoaût âäüng 1. 1. Voìng quay haìng täön kho (luán chuyãøn haìng täön kho) Giaï väún haìng baïn Haìng täön kho bçnh quán + Kyì quay voìng haìng täön kho Säú ngaìy cuía kyì phán têch Voìng quay haìng täön kho Phân tích báo cáo tài chính 7
 8. 03/01/2013 Caïc tyí säú hoaût âäüng 2. Voìng luán chuyãøn cuía nguyãn váût liãûu: giaï trë cuía nguyãn váût liãûu xuáút duìng giaï trë nguyãn váût liãûu dæû træî bçnh quán + Säú ngaìy cuía mäüt voìng luán chuyãøn: säú ngaìy cuía kyì phán têch säú voìng luán chuyãøn haìng täön kho Caïc tyí säú hoaût âäüng 4. Voìng luán chuyãøn caïc khoaín phaíi traí: Phaín aïnh säú láön bçnh quán trong nàm âãø traí mäüt khoaín phaíi traí. Täøng giaï trë mua vaìo trong kyì Säú dæ bçnh quán caïc khoaín phaíi traí + Kyì traí tiãön bçnh quán: thå ìi gian cuía kyì phán têch voìng luán chuyãøn ca ïc khoaín phaíi traí Phân tích báo cáo tài chính 8
 9. 03/01/2013 Caïc tyí säú âáöu tæ Taìi saín cäú âënh • TSCÂ hæîu hçnh: thoía maîn âäöng thåìi 4 yãúu täú sau  Thu âæåüc låüi êch kinh tãú trong tæång lai tæì viãûc sæí duûng TS âoï  Nguyãn giaï TS phaíi âæåüc xaïc âënh mäüt caïch âaïng tin cáûy  Coï thåìi gian sæí duûng trãn 1 nàm Coï giaï trë tæì 10 triãûu âäöng tråí lãn Caïc tyí säú âáöu tæ Taìi saín cäú âënh: • Nhaì cæía, váût kiãún truïc, nhaì xæåíng • Thiãút bë, maïy moïc •Kho, cæía haìng, traûi, traûm • Phæång tiãûn váûn chuyãøn • Taìi saín cäú âënh trong quaín lyï •Væåìn cáy láu nàm, suïc váût laìm viãûc hoàûc cho SP •… Phân tích báo cáo tài chính 9
 10. 03/01/2013 Caïc tyí säú âáöu tæ Taìi saín cäú âënh thuã taìi chênh • Laì TSCÂ doanh nghiãûp thuã taìi chênh • Khi kãút thuïc haûn thuã, bãn thuã âæåüc quyãön læûa choün mua laûi hoàûc tiãúp tuûc thuã theo âiãöu kiãûn âaî thoía thuáûn trong håüp âäöng • Täøng giaï trë thuã êt nháút phaíi tæång âæång våïi giaï trë TS âoï taûi thåìi âiãøm kyï håüp âäöng Caïc tyí säú âáöu tæ Taìi saín cäú âënh • TSCÂ vä hçnh:  Khäng coï hçnh thaïi váût cháút  Tham gia vaìo nhiãöu chu kyì kinh doanh  Thãø hiãûn mäüt læåüng giaï trë âæåüc âáöu tæ thoía maîn caïc tiãu chuáøn cuía TSCÂ hæîu hçnh  Vê duû: quyãön phaït haình, bàòng phaït minh, saïng chãú, baín quyãön taïc giaí Phân tích báo cáo tài chính 10
 11. 03/01/2013 Caïc tyí säú âáöu tæ 1. Tyí suáút âáöu tæ: Taìi saín cäú âënh Täøng taìi saín 2. Tyí suáút taìi tråü taìi saín cäú âënh: Phaín aïnh säú väún tæû coï duìng âãø trang bë TSCÂ Väún chuí såí hæîu Giaï trë TSCÂ Caïc tyí säú âáöu tæ 3. Hiãûu suáút sæí duûng TSCÂ Doanh thu Taìi saín cäú âënh bçnh quán 4. Hiãûu suáút sæí duûng taìi saín Doanh thu Täøng taìi saín Phân tích báo cáo tài chính 11
 12. 03/01/2013 Chè tiãu phaín aïnh khaí nàng sinh låìi 1. Tyí suáút låüi nhuáûn trãn doanh thu (ROS): Låüi tæïc sau thuãú Doanh thu thuáön 2. Hãû säú quay voìng väún: khaí nàng sæí duûng TS cuía DN Doanh thu thuáön Täøng säú TS bçnh quán Chè tiãu phaín aïnh khaí nàng sinh låìi 3. Tyí suáút låüi nhuáûn trãn TS (ROA) Låüi tæïc sau thuãú Täøng TS bçnh quán Låüi tæïc sau thuãú x Doanh thu thuáön Doanh thu thuáön Täøng TS bçnh quán Phân tích báo cáo tài chính 12
 13. 03/01/2013 Chè tiãu phaín aïnh khaí nàng sinh låìi 4. Tyí suáút låüi nhuáûn trãn väún chuí såí hæîu (ROE): Låüi tæïc sau thuãú Väún chuí såí hæîu Låüi tæïc sau thuãú Doanh thu Täøng TS x x Doanh thu Täøng TS Väún tæû coï = Tyí suáút LN/DT x Hãû säú quay voìng väún x hãû säú VTC Chè tiãu phaín aïnh khaí nàng sinh låìi 5. Caïc chè tiãu phaín aïnh hiãûu quaí sæí duûng chi phê: + Hiãûu suáút sæí duûng chi phê: doanh thu thuáön täøng chi phê + Doanh låüi trãn chi phê: Låüi tæïc sau thuãú Täøng chi phê + Hiãûu suáút sæí duûng chi phê tiãön læång: doanh thu thuáön täøng chi phê tiãön læång + Doanh låüi trãn chi phê tiãön læång: låüi tæïc sau thuãú täøng chi phê tiãön læång Phân tích báo cáo tài chính 13
 14. 03/01/2013 Caïc tyí säú giaï thë træåìng 1. Thu nháûp cuía mäùi cäø phiãúu (EPS): + Nãúu cäng ty chè coï cäø phiãúu thæåìng Låüi tæïc sau thuãú Säú cäø phiãúu thæåìng bçnh quán âang læu haình + Nãúu cäng ty coï cäø phiãúu thæåìng vaì CP æu âaîi: Låüi tæïc sau thuãú - Cäø tæïc CP æu âaîi Säú cäø phiãúu thæåìng bçnh quán âang læu haình Caïc tyí säú giaï thë træåìng 2. Cäø tæïc mäùi cäø phiãúu (DPS): Thu nháûp âæåüc chia cho cäø phiãúu thæåìng Säú cäø phiãúu thæåìng 3. H ãû säú giaï cäø phiãúu/thu nháûp (P/E) Giaï thë træåìng mäùi cäø phiãúu TN mäùi cäø phiãúu Phân tích báo cáo tài chính 14
 15. 03/01/2013 Så âäö Dupont ROE Nhân LN/Tổng TS (ROA) Tổng TS/VCSH Nhân LN/DT (ROS) Vòng quay tổng TS Doanh thu LN ròng Doanh thu Tổng TS Chia Chia Trừ Tổng CP TSCĐ TSLĐ Cộng Nhæîng váún âãö haûn chãú cuía phán têch caïc tè säú TC • Khó xây dựng và ứng dụng hệ thống các tỷ số bình quân ngành cho các doanh nghiệp lớn, đa ngành nghề; • Lạm phát có thể làm sai lệch các thông tin tài chính; • Tính thời vụ có thể làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp; • Các nhà quản lý có thể “làm đẹp” BCTC để có được các tỷ số tài chính như mong muốn; Phân tích báo cáo tài chính 15
 16. 03/01/2013 Nhæîng váún âãö haûn chãú cuía phán têch caïc tè säú TC • ROE dễ gây ra các sai lệch cho các cổ đông; • Phân tích tài chính ít khi được tiến hành bởi nội bộ các công ty; Phân tích báo cáo tài chính 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2