intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích đặc điểm bản đồ giác mạc bình thường ở người trưởng thành tại bệnh viện mắt TPHCM

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

248
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp đo đạc hình dạng, công suất giác mạc đóng vai trò rất quan trọng trong phẫu thuật khúc xạ, cũng như trong nghiên cứu, chẩn đoán một số bệnh lý giác mạc. Những máy móc hiện có chủ yếu đo được mặt trước giác mạc, chiếm phần lớn công suất giác mạc, tuy nhiên, mặt sau giác mạc cũng là một thành phần trong các bề mặt quang học của nhãn cầu, đóng vai trò quan trọng trong một số trường hợp bệnh lý. Máy đo bản đồ giác mạc Orbscan là một công cụ có thể......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích đặc điểm bản đồ giác mạc bình thường ở người trưởng thành tại bệnh viện mắt TPHCM

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 PHAÂN TÍCH ÑAËC ÑIEÅM BAÛN ÑOÀ GIAÙC MAÏC BÌNH THÖÔØNG ÔÛ NGÖÔØI TRÖÔÛNG THAØNH TAÏI BEÄNH VIEÄN MAÉT TPHCM Phaïm Nguyeân Huaân *, Leâ Minh Thoâng * TOÙM TAÉT Muïc tieâu : Phaân tích caùc döõ lieäu coù ñöôïc töø maùy ño baûn ñoà giaùc maïc ORBSCAN II treân giaùc maïc bình thöôøng ôû ngöôøi tröôûng thaønh 18-40 tuoåi baèng caùch phaân tích baûn ñoà giaùc maïc theo ñoä cheânh ôû maët tröôùc vaø maët sau giaùc maïc, baûn ñoà theo ñoä cong truïc maët tröôùc giaùc maïc Ñoái töôïng vaø phöông phaùp: Phaân tích tieàn cöùu caét ngang ñöôïc thöïc hieän treân 476 maét (282 caù theå) baèng caùch ño baûn ñoà giaùc maïc vôùi maùy Orbscan II. Baûn ñoà ñoä cheânh thaúng goùc maët tröôùc vaø maët sau giaùc maïc ñöôïc phaân loaïi thaønh kieåu bôø ñeàu, bôø khoâng ñeàu, bôø khoâng hoaøn toaøn, kieåu ñaûo vaø kieåu khoâng xaùc ñònh. Ñoä cong theo truïc ñöôïc phaân thaønh 5 nhoùm: troøn, baàu duïc, nô ñoái xöùng, nô khoâng ñoái xöùng vaø kieåu khoâng xaùc ñònh. Keát quaû : Ñoä caàu töông ñöông trung bình laø –2.29 ± 1.38 D. Trò soá K moâ phoûng laø 44.39 ± 1.50 vaø 43.42 ± 1.42 D. Coù söï töông quan keùm giöõa ñoä caàu töông ñöông vaø coâng suaát giaùc maïc vuøng 3mm, 5mm, vaø 7mm. Töø trung taâm ra ngoaïi vi, coâng suaát giaùc maïc giaûm daàn vaø tính khoâng ñeàu cuûa giaùc maïc taêng daàn ôû caû maët tröôùc vaø maët sau giaùc maïc.. Trong baûn ñoà ñoä cheânh maët tröôùc, kieåu ñaûo chieám ña soá (42.7%), keá ñeán laø kieåu bôø khoâng hoaøn toaøn (38.2%), bôø ñeàu (12.8%), bôø khoâng ñeàu (3.6%) vaø kieåu khoâng xaùc ñònh (2.7%). Trong baûn ñoà ñoä cheânh maët sau kieåu ñaûo cuõng chieám ña soá (53.3%) keá ñeán laø kieåu bôø khoâng hoaøn toaøn (32.8 %), bôø khoâng ñeàu (9.7%), bôø ñeàu (2.5%) vaø kieåu khoâng xaùc ñònh (1.7%). Kieåu nô khoâng ñoái xöùng chieám tyû leä cao nhaát (33%) trong caùc baûn ñoà ñoä cong theo truïc, sau ñoù laø kieåu nô ñoái xöùng (24.6%), baàu duïc (18.1%), troøn (15.5%), vaø khoâng xaùc ñònh (8.8%) Keát luaän : Keát quaû veà ñoä cheânh vaø ñoä cong giaùc maïc töø maùy Orbscan ôû giaùc maïc bình thöôøng ngöôøi tröôûng thaønh giuùp ta coù moät chuaån ñeå töø ñoù so saùnh vôùi caùc giaùc maïc beänh lyù. SUMMARY ANALYZING TOPOGRAPHIC CHARACTERISTICS IN ADULTS’ NORMAL CORNEAS AT HCMC EYE HOSPITAL Pham Nguyen Huan, Le Minh Thong * Y Hoïc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 145 – 149 Purpose: To map the elevation (anterior and posterior corneal surface) and axial curvature of the normal corneas with the Orbscan topography system. Methods: Prospective study in 476 eyes of 282 normal subjects were investigated using the Orbscan II system. The anterior and posterior corneal elevation maps were classified into regular ridge, irregular ridge, incomplete ridge, island and unclassifed patterns, and the axial power maps were grouped into round, oval, symmetric bow-tie, asymmetric bow-tie, and irregular patterns. Results: The mean spherical equivalence (SE) is –2.29 ± 1.38 D The mean sumulated keratometry (Sim K) was 44.39 ± 1.50 and 43.42 ± 1.42 D. There’s a poor correlation between SE and mean corneal * Boä moân Maét - Tröôøng ÑH Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 145
  2. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc power at 3mm, 5 mm, and 7mm zones. There was a decrease in the refractive power of the corneal and an increase in the irregularity from the center to the periphery of the cornea in both the anterior and posterior corneal surfaces. Island (42.7%) was the most common elevation pattern obserbved in the anterior corneal surface, followed by incomplete ridge (38.2%), regular ridge (12.8%), irregular ridge (3.6%) and unclassified (2.7%). Island(53.3%) was the most common topographic pattern in the posterior corneal surface, following by incomplete ridge (32.8 %), irregular ridge(9.7%), regular ridge(2.5%) and unclassified pattern (1.7%). Asymmetric bow-tie pattern was the most common axial power pattern in the anterior cornea (33%). Followed by symmetric bow-tie(24.6%), oval (18.1%), round (15.5%), and irregular pattern(8.8%) Conclusions: The information on corneal elevation and axial corneal curvature obtained with the Orbscan corneal topography system from normal corneas provides a reference for comparision with disease corneas. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Heä thoáng maùy ño baûn ñoà giaùc maïc Orbscan (Orbscan, Inc, Salt Lake City, UT, USA) ñöôïc tieán Caùc phöông phaùp ño ñaïc hình daïng, coâng suaát haønh treân moãi caù theå tuaàn töï nhö sau: giaùc maïc ñoùng vai troø raát quan troïng trong phaãu thuaät khuùc xaï, cuõng nhö trong nghieân cöùu, chaån ñoaùn moät Ñaët caèm vaø traùn vaøo choã coá ñònh, maét nhìn vaøo soá beänh lyù giaùc maïc. Nhöõng maùy moùc hieän coù chuû ñieåm ñònh thò yeáu ño ñöôïc maët tröôùc giaùc maïc, chieám phaàn lôùn Ngöôøi khaùm ñieàu chænh sao cho giaùc maïc naèm coâng suaát giaùc maïc, tuy nhieân, maët sau giaùc maïc giöõa maøn hình roài queùt cuõng laø moät thaønh phaàn trong caùc beà maët quang hoïc cuûa nhaõn caàu, ñoùng vai troø quan troïng trong moät soá Maùy ño baûn ñoà giaùc maïc Orbscan ghi nhaän caùc tröôøng hôïp beänh lyù. Maùy ño baûn ñoà giaùc maïc Orbscan chæ soá : Sim K1, Sim K2, coâng suaát trung bình cuûa laø moät coâng cuï coù theå ñaùnh giaù maët tröôùc laãn maët sau giaùc maïc, chæ soá khoâng ñeàu ôû caùc vuøng 3, 5, 7 mm. giaùc maïc, vì theá noù giuùp ta hieåu theâm veà caáu truùc vaø Maùy coøn ghi nhaän ñoä cheânh thaúng goùc maët tröôùc vaø chöùc naêng cuûa giaùc maïc moät caùch chính xaùc hôn. maët sau giaùc maïc (so vôùi maët caàu chuaån “best-fit Chuùng toâi tieán haønh ñeà taøi naøy nhaèm muïc ñích khaûo sphere”) ñoä cong theo truïc cuûa giaùc maïc baèng caùch saùt nhöõng thoâng soá bình thöôøng cuûa maët tröôùc laãn phaân tích 40 lôùp queùt khaép beà maët giaùc maïc, moãi lôùp maët sau giaùc maïc. queùt coù 240 döõ lieäu ñieåm. Ñoä cheânh maët tröôùc vaø maët sau giaùc maïc ñöôïc ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP bieåu hieän qua baûn ñoà vôùi thang maøu chuaån hoùa vôùi Ñoái töôïng böôùc maøu laø 5μm vaø ñöôïc phaân thaønh 5 kieåu theo Beänh nhaân tôùi khaùm taïi Khoa Lasik – Beänh vieän Naufal SC (1997)2 goàm : Kieåu bôø ñeàu, bôø khoâng ñeàu, Maét TP. HCM goàm 282 ngöôøi tröôûng thaønh (114 nam bôø khoâng hoaøn toaøn, kieåu ñaûo vaø kieåu khoâng xaùc ñònh vaø 168 nöõ) (476 maét – 229 maét phaûi vaø 247 maét traùi) Ñoä cong theo truïc ôû maët tröôùc giaùc maïc ñöôïc Vôùi tieâu chuaån: phaân loaïi theo baûng phaân loaïi cuûa Bogan 5(1990) vôùi Tuoåi töø 18 –40 thang maøu chuaån hoaù nhö trong nghieân cöùu cuûa Pflugfelder6 vôùi böôùc maøu laø 1.5 D. Bao goàm caùc kieåu: Khoâng coù tieàn söû ñeo kính tieáp xuùc, phaãu thuaät, Troøn, baàu duïc, hình nô ñoái xöùng, nô khoâng ñoái xöùng, chaán thöông ôû maét, khoâng bò kích öùng ôû maét, khaùm vaø kieåu khoâng xaùc ñònh. khoâng thaáy baát thöôøng ôû phaàn tröôùc nhaõn caàu Xöû lyù soá lieäu Ñoä khuùc xaï caàu chuû quan töø –4 ñeán 2 D, vaø ñoä loaïn thò < 2D, vôùi thò löïc chænh kính toái ña laø ≥ 10/10 Döõ lieäu ñöôïc thu thaäp vaø xöû lyù baèng phaàn meàm SPSS 10.0. 146 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 KEÁT QUAÛ Baûng 3: Ñoä khaùc bieät veà coâng suaát giöõa maét traùi vaø maét phaûi Baûng 1: Ñaëc ñieåm maãu nghieân cöùu n=194 TB - ÑLC Ñaëc ñieåm TB - ÑLC Ñoä cheânh leäch CSGM vuøng ñk 3mm 0.277 ± 0.233 Tuoåi (n = 282) 26.59 ± 6.73 Ñoä cheânh leäch CSGM vuøng ñk 5mm 0.221 ± 0.200 Ñoä caàu töông ñöông (n=476) -2.29 ± 1.38 Ñoä cheânh leäch CSGM vuøng ñk 7mm 0.219 ± 0.179 Sim K1 44.39 ± 1.50 Phaân boá caùc kieåu baûn ñoà giaùc maïc Sim K2 43.42 ± 1.42 Baûng 4: Phaân boá baûn ñoà GM theo ñoä cheânh Baûng 2: Caùc chæ soá thu thaäp töø maùy Maët tröôùc Maët sau GM Vuøng Vuøng Vuøng 7mm Kieåu phaân loaïi GM n = 476 3mm 5mm TB (ÑLC) N % N % TB (ÑLC) TB (ÑLC) Kieåu bôø ñeàu 61 12.8 12 2.5 Kieåu bôø khoâng ñeàu 17 3.6 46 9.7 Ñoä loaïn thò (D) 0.97 0.91 1.00 (0.71) Kieåu bôø khoâng hoaøn toaøn 18 38.2 156 32.8 (0.61) (0.62) Kieåu ñaûo 20 42.7 254 53.3 Beà maët tröôùc GM Kieåu khoâng phaân loaïi 13 2.7 8 1.7 Toång coäng 47 100.0 476 100.0 Chæ soá khoâng ñeàu 1.33 1.68 2.37 (0.72) (0.57) (0.58) Kieåu ñaûo laø kieåu chieám tyû leä cao nhaát. ÔÛ nhöõng caù CS Trung bình 48.83 48.46 48.02 theå tieán haønh ño baûn ñoà cuûa 2 maét, chuùng toâi thaáy söï (1.55) (1.49) (1.46) phaân boá theo baûn ñoà ñoä cheânh giöõa maët tröôùc vaø maët Beà maët sau GM sau laø ñoäc laäp vôùi nhau (p 0.05) vaø ñoä cheânh leäch coâng suaát cho thaáy kieåu nô ñoái xöùng vaø khoâng ñoái xöùng chieám trung bình giöõa 2 maét khoâng quaù 1.2 D ña soá. (29.0% vaø 33.3%).Söï phaân boá cuûa chì soá khoâng ñeàu vaø coâng suaát maët tröôùc giaùc maïc theo ñoä cong theo truïc laø khoâng coù khaùc bieät. (p > 0.05) Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 147
  4. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc So saùnh giöõa hai phaân nhoùm chính thò theå vaø chieàu daøi truïc nhaõn caàu, caùc yeáu toá naøy töông vaø khoâng chính thò taùc laãn nhau. Ngoaøi ra so saùnh giöõa 2 phaân nhoùm chính thò vaø KEÁT LUAÄN khoâng chính thò cho thaáy khoâng coù söï khaùc bieät veà Coù nhieàu phöông phaùp ñaùnh giaù giaùc maïc moät chæ soá Sim K1, Sim K2, coâng suaát trung bình, vaø chæ caùch ñònh tính laãn ñònh löôïng nhö giaùc maïc keá, soá khoâng ñeàu. (p> 0.05) Ñoái vôùi phaân loaïi baûn ñoà giaùc keratoscopy, maùy ño baûn ñoà giaùc maïc. Tröôùc khi heä maïc, ôû caû hai phaân nhoùm ñeàu thaáy kieåu ñaûo chieám tyû thoáng Orbscan ra ñôøi, maùy ño baûn ñoà giaùc maïc chuû leä cao nhaát trong phaân boá baûn ñoà theo ñoä cheânh, vaø yeáu döïa vaøo nguyeân lyù Placido, vaø nhöõng maùy naøy kieåu nô khoâng ñoái xöùng chieám tyû leä cao nhaát trong cho pheùp ñaùnh giaù khoaûng 8000 ñieåm döõ lieäu cuûa giaùc phaân boá baûn ñoà GM theo ñoä cong. maïc. Vaø hình aûnh baûn ñoà ñöôïc bieåu hieän laø moät baûn Baûng 6: Phaân boá theo baûn ñoà ñoä cheânh cuûa hai phaân ñoà theo ñoä cong chöù khoâng phaûi moät baûn ñoà thöïc söï nhoùm (true map). Maùy ño baûn ñoà giaùc maïc Orbscan giuùp ta Maët tröôùc GM Maët sau GM khaûo saùt maët tröôùc, maët sau giaùc maïc, taïo ra baûn ñoà Kieåu phaân loaïi N % N % theo ñoä cheânh (laø moät baûn ñoà thöïc), laãn baûn ñoà giaùc Khoâng chính thò (n=421) Kieåu bôø ñeàu 56 13.3 11 2.6 maïc theo ñoä cong. Kieåu bôø khoâng ñeàu 15 3.6 44 10.5 Ñoái vôùi giaùc maïc bình thöôøng ôû ngöôøi tröôûng Kieåu bôø khoâng hoaøn toaøn 157 37.3 137 32.5 thaønh caùc chæ soá baûn ñoà giaùc maïc khoâng phaûn aùnh Kieåu ñaûo 180 42.8 223 53.0 chính xaùc coâng suaát khuùc xaï cuûa nhaõn caàu. Kieåu khoâng phaân loaïi 13 3 6 1.4 Chính thò (n=55) Giaùc maïc laø moät caáu truùc phöùc taïp coù daïng loài vôùi Kieåu bôø ñeàu 5 9.1 1 1.8 ñoä cong giaûm daàn töø trung taâm ra ngoaïi bieân. Kieåu bôø khoâng ñeàu 2 3.6 2 3.6 Kieåu bôø khoâng hoaøn toaøn 25 45.5 19 34.6 Khi khaûo saùt moät baûn ñoà giaùc maïc, caàn so saùnh Kieåu ñaûo 23 41.8 31 56.4 giöõa maét traùi vaø maét phaûi, trong moät soá beänh lyù giaùc Kieåu khoâng phaân loaïi 0 0.0 2 3.6 maïc, ta coù theå phaùt hieän nhöõng thay ñoåi ôû giai ñoaïn Baûng 7: Phaân boá theo baûn ñoà ñoä cong cuûa hai phaân sôùm ñaëc bieät laø ôû maët sau giaùc maïc. nhoùm TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Maët tröôùc GM Kieåu phaân loaïi 1. Leâ Minh Thoâng – Giaùo trình Nhaõn Khoa – Nhaø xuaát N % baûn Giaùo Duïc - 1997 Khoâng chính thò (n= 421) 2. Naufal SC, Hess JS – Rasterstereography-based Kieåu troøn 68 16.2 classification of normal corneas – Journal Cataract Kieåu baàu duïc 75 17.8 and Refractive Surgery 1997, Vol 23, 222 – 230 Kieåu nô ñoái xöùng 107 25.4 3. Tatsuro Tanabe, Tetsuro Oshika - Standardized color – coded scales for anterior and posterior elevation Kieåu nô khoâng ñoái xöùng 137 32.5 maps of scanning slit corneal topography – Kieåu khoâng phaân loaïi 34 8.1 Ophthalmology 2002 ; 109:1298 – 1302 Chính thò (n= 55) 4. Bogan SJ, Waring GO – Classification of normal Kieåu troøn 6 10.9 corneal topography based on computer-assisted Kieåu baàu duïc 11 20.0 videokeratography – Archives of Ophthalmology 1990; Kieåu nô ñoái xöùng 10 18.2 108:945-949 Kieåu nô khoâng ñoái xöùng 20 36.4 5. Z Liu, AJ Huang, SC Pflugfelder – Evaluation of corneal thickness and topography in normal eyes Kieåu khoâng phaân loaïi 8 14.5 using the Orbscan corneal topography system. - Söï phaân boá baûn ñoà giaùc maïc theo caùc phaân loaïi British Journal of Ophthalmology 1999; 83:774-778 6. Wilson SE, Klyce SD - Standardized color – coded khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä khuùc xaï cuûa nhaõn caàu. Ñieàu scales for corneal topography – Ophthalmology 1993; naøy phuø hôïp vôùi caùc nghieân cöùu cho raèng ñoä khuùc xaï 100: 1723-1727 cuûa nhaõn caàu phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá : ñoä cong 7. Lucio Buratto – The clinical atlas of corneal topography – SLACK Incorporated – 1996 giaùc maïc, ñoä saâu tieàn phoøng, ñoä cong cuûa thuûy tinh 148 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  5. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 8. Kanpolat Ayfer – The evaluation of normal corneal 10. ORBSCAN presentations – CD ROM 2000 – Bausch & topography in emmetropic eyes with Computer – Lomb assisted Videokeratography – The CLAO Journal 1997 11. Yaron S. Rabinowitz – Corneal Topography : Optics ; 23 : 168 –171 and Clinical application – Duane’s Clinical 9. Rabinowitz YS – Videokeratography database of Ophthalmology - Lippincott-Raven Publishers – 1997 normal human corneas – British Journal of 12. Francesco Carones – Corneal Disorders : Clinical Ophthalmology 1996; 80: 610 – 616 diagnosis and management Chapter 4 : Corneal topography – W.B. SAUNDERS COMPANY – 1998 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 149
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2