intTypePromotion=1

Phân tích nhu cầu sử dụng vốn cố định tại CTy Công nghệ phẩm Đà Nẵng - 2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
205
lượt xem
58
download

Phân tích nhu cầu sử dụng vốn cố định tại CTy Công nghệ phẩm Đà Nẵng - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG 2 PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG I. Địa điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý tạI công ty công nghệ phẩm ĐN 2. 1 Quâ trình hình thành phát triển vă tổ chức bộ mây quản lý tạI công ty công nghệ phẩm ĐN : a. Quá trình hình thành và phát triền : Công ty công nghệ phẩm ĐN được thành lập vào ngày miền nam hoàn toàn giảI phóng theo quyết định số 38/QĐ - UB ngăy 10-11-1975 của UBND CM...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích nhu cầu sử dụng vốn cố định tại CTy Công nghệ phẩm Đà Nẵng - 2

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHƯƠNG 2 PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM DĂ NẴNG I. Địa điểm hoạt động kinh doanh vă tổ chức bộ mây quản lý tạI công ty công nghệ phẩm ĐN 2. 1 Quâ trình hình thănh phât triển vă tổ chức bộ mây quản lý tạI công ty công nghệ phẩm ĐN : Quâ trình hình thănh vă phât triền : a. Công ty công nghệ phẩm ĐN được thănh lập văo ngăy miền nam hoăn toăn giảI phóng theo quyết định số 38/QĐ - UB ngăy 10-11-1975 của UBND CM Quảng nam - ĐN dướI sự chỉ đạo trực tiếp của công ty thương m ạI (nay lă sở th ương mạI ĐN ) hoạt động theo cơ chế tập trung bao cấp . Sau một thờI gian hoạt động, công ty tâch thănh 2 công ty: Công ty Bâch Hoâ VảI SợI QN-ĐN vă Công ty Gia Công Mua QN-ĐN, ngăy 20-3-1998 UBND Tỉnh QN- ĐN ra quyết định số 526/QĐ-UB h ợp nhất thănh công ty công nghệ phẩm. Công ty được bộ Thương mạI vă UBND tỉnh QN-ĐN quyết định thănh lập doanh nghiệp nhă nước theo quy định số 2900/QĐ ngăy 9-10-1992 vă được trọng tăi kinh tế QN - ĐN cấp dăng kí kinh doanh số 103618 ngăy 20-11-1992 . Công ty CNPĐN lă doanh nghiệp nhă nư ớc có trụ sở tạI 57 lí duẩn -ĐN , được chọn thi điểm trao quyền sử dụng vă trâch nhiẹm bảo hoă vốn sản xuất kinh doanh theo chỉ thị số 361/CT ngăy 01-9-1990 của chủ tịch hộI đồng bộ trưởng theo QĐ cuă UBND tỉnh QN-ĐN số 2266/QĐ-UB ngăy 11-12-1991. Trải qua 28 năm h ình thănh vă phât triển trong linh vực th ương m ạI , cong ty CNP hiện nay lă một doanh nghiệp có tầm vóc trín thị trư ờng luôn hoan thănh nghĩa
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com vụ vớI nhă nước tích luỹ bổ sung nguồn vốn được Bộ thương m ạI , UBND vă sở thương mạI tặng cờ thi đua xuất sắc vă nhiều bằng khen qua câc năm . Công ty thực hiện chế độ hạch toân độc lập , tự chủ về tăi chính , có tư câch phâp nhđn ,mở tăi khoản tạI NH nhă nước vă câc NHTM . Công ty đư ợc vay vốn tạI NH trong nước , được tổ chức bộ mây quản lý,mạng lư ớI kinh doanh,bố trí vă sử dụng hợp lí âp dụng câc hình thức trả lương theo đúng qui định của Bộ th ương mạI vă nhă nước . Công ty ch ịu sự thanh tra , kiểm tra của câc cơ quan nhă nước có thẩm quyền vă được tố tụng khiếu nạI cơ quan phâp luật nhă nước đốI vớI câc tổ chức câ nhđn vi phạm hợp đồng . Trong quâ trình ho ạt động kinh doanh , công ty CNPĐN đê b ảo tồn vă tăng trưởng được nguồn vốn đến nay . Tổng vốn của công ty lă :6.321.835.714đ vốn NS cấp :4.051.234.956đ - vốn tự bổ sung : 2.261.591.758đ - b. chức năng vă nhiệm vụ của công ty CNPĐN : chức năng : • Công ty lă một doanh nghiệp thương mạI có địa băn hoạt động rộng chuyín cung cấp câc mặt hăng , câc loạI NVL ,hăng tiều dùng cho nhđn dđn thông qua câc hệ thống cửa hăng vă chi nhânh của công ty ở trong vă ngoăi thănh phố . Tổ chức khai thâc tiếp nhận câc nguồn hăng từ câc tổ chức sản xuất gia công phảI liín doanh liín kết vớI câc đốI tâc trong vă ngoăi nước về câc mặt hăng thực phẩm công nghệ , vật liệu xđ y d ựng , phương tiện đi laỊ tham gia hoạt động kd dv du lịch .
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tạm nhập ,tâi xuất vă chuyển khấu hăng hoâ ,kinh doanh hăng tiíu dùng vă lương thực thực phẩm để góp phần đâp ứng nhu cầu tiíu thụ vă công ăn việc lăm cho nhđn dđn Nh ận lăm đạI lí cho câc hêng trong nước vă ngoăi nước về mặt hăng thuộc diện kinh doanh của ct như :xe mây , điện mây ,vật liệu xđy d ưng , bânh kinh đô … VớI những chức năng trín công ty hoạt động trín cơ sở bảo tồn vă sử dụng vốn có hiệu quả , thực hiện chế độ kế toân hoạch toân theo qui định của bộ TC vă công ty chỉ đạo câc đ ơn vị trực thuộc hoạt động trong khuôn khổ của phâp luật nhă nước qui định . Nhiệm vụ : • Bảo tồn ă phât triển nguồn vốn NS cấp , kinh doanh theo đúng nghănh nghề qui định trong giấy phĩp KD ,sử dụng vốn tiết kiệm .Kinh doanh phảI tự bù đ ắp được chi phí ,tự trang trêi vốn . Hoăn thănh câc nhiệm vụ TC đê đặt ra nhằm góp phần thực hiện câc ch ỉ tiíu kt-xh Duy trì vă ổn định hoạt động vă kinh doanh để đảm bảo đờI sống cho ngườI - lao động . Nghiím chỉnh ch ấp hănh câc chính sâch ,chế độ phâp luật của nhă nước , đăo - tạo cân bộ công nhđn viín ,thực hiện phđn phốI theo lao động vă công bằng xê hộI ,nđng cao trình độ văn hoâ vă nghiệp vụ cho toăn thể cân bộ công nhđn viín trong toăn công ty để đâp ứng nhu cầu trong cơ chế kinh doanh đầy khắc nghiệt hiện nay .
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công ty luôn mở rộng kinh doanh ,liín kết vớI câc đốI tâc nước ngoăi cũng - như trong nước , phât huy vai tro chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh , góp phần tích cực tổ chức nền sản xuất xê hội. 2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Công nghệ phẩm Đă Nẵng : 2.2.1. Đặc điểm tổ chức mạng lưới của công ty: Công ty Công nghệ phẩm có mạng lư ới kinh doanh rộng, có chi nhânh tại Hă Nội, TP Hồ Chí Minh, Tam Kỳ, Quảng Ngêi. Công ty luôn thay đổi nđng cấp sắp xếp mạng lưới kinh doanh nhằm đâp ứng nhu cầu của từng thời điểm như: cải tạo nhă kho, khâch sạn dịch vụ, tổ chức nhiều điểm bân hăng trong thănh phố Đă Nẵng vă tỉnh Quảng Nam. Ngòai ra công ty còn liín doanh với tập đoăn MULPHA (MALAYSIA) xđy dựng khâch sạn INDOCHINA tiíu chuẩn ba sao. Mạng lưới công ty bao phủ trín cả nước, chú trọng cả thị trường nông thôn, miền núi. Hệ thống mạng lưới bao gồm: Tín cơ sở kinh doanh: Văn Phòng công ty Địa chỉ : 57 Lí Duẩn - Đă Nẵng Có 6 trung tđm trín địa băn Đă Nẵng. Có 4 chi nhânh tại Hă Nội, TP Hồ Chí Minh, Tam Kỳ, Quảng Nam. Hệ thống câc cửa hăng tại TP Đă Nẵng. 2.2.2. Đặc điểm mặt hăng kinh doanh: Vì m ặt hăng kinh doanh chính của công ty lă xi măng, phđn bón, xe mây... Đặc điểm của những mặt hăng năy lă rất kỵ ẫm. Trong điều kiện thời tiết thất thường tại Đă Nẵng, lũ lụt hầu như năm năo cũng có nín công tâc bảo quản hăng hóa cần được
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com coi trọng, nhất lă độ cao, độ khô râo của câc nhă kho cần phải được theo dõi chặt ch ẽ. II. PHĐN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CÔNG TY: 2.1. Trình tự câc phương phâp phđn tích diễn biến nguồn vốn vă sử dụng vốn: Bước 1: Xâc định diễn bẻen thay đổi nguồn vốn vă sử dụng vốn được thực hiện như sau: + Lập bảng kí diễn biến nguồn vốn vă sử dụng vốn bằng câch chuyển tòan bộ câc khoản mục trín bảng cđn đối kế tóan thănh cột dọc. + Tính tóan sự thay đổi của từng khoản mục trín bảng cđn đối kế tóan vă phản ânh văo cột sử dụng nguồn vốn hoặc nguồn vốn theo nguyín tắc sau: - Sử dụng vốn tương ứng với tăng tăi sản hoặc giảm nguồn vốn. - Diễn biến nguồn vốn sẽ tương ứng với tăng nguồn vốn hoặc giảm tăi sản. Bước 2: Lập bảng phđn tích vă thực hiện việc phđn tích sử dụng vốn vă diễn biến nguồn vốn trong kỳ. Lập bảng phđn tích diễn biến nguồn vốn vă sử dụng vốn bằng câch sắp xếp câc khoản liín quan đ ến việc sử dụng vốn vă câc khoản liín quan đến việc thay đổi nguồn vốn thănh 2 phần như hình thức bảng cđn đối kế tóan. Đânh giâ tổng quât số vốn trong kỳ sử dụng văo việc gì, vă tình hình huy đ ộng vốn trong kỳ dẫn đến sự tăng, giảm tăi sản trong kỳ. Kh ả năng luđn chuyển vốn nhanh, sinh lời có thể có khả năng rũi ro cao. Vốn lă vấn đề trước tiín cho đầu tư, mở rộng phạm vi hoạt động . Vì vậy muốn quy mô kinh doanh được mở rộng thì không những huy động từ câc khoản cũ có sẵn phât huy mă còn phải tăng nguồn vốn chủ sở hữu, đó lă điều cần thiết.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Có thể nói hai khoản tiền vă TSCĐ lă những khoản để mang lạI lợI nhuận , thu hồI vốn nhanh vă ít rủI ro ,khả năng sinh lờI cao h ơn so vớI TSCĐ kịp cho sự đầu tư mớI . Nh ưng ở công ty hai khoản năy lạI giảm ,vấn đề năy nín xem xĩt , điều chỉnh cho phù hợp để mở rộng phât triển của công ty . Bước 3 : Định hướng cho việc sử dụng vốn vă huy động vốn cho kỳ tiếp theo như sau : Từ sự phđn tích ở trín có thể thấy công ty nín tiếp tục huy động tốI đa nguồn vốn bín trong , giảm căng nhiều lượng hăng căng nhiều căng tồn kho căng tốt , nín tăng lượng vốn bằng tiền đảm bảo khả năng thanh toân của công ty , để tăng TSCĐ , mở rộng phạm vi hoạt động . Đồng thờI giảm bớt những khoản vay ngắn hạn vă nín co những khoản va y dăi hạn để phât triển qui mô kinh doanh của công ty. Phđn tích tình hình sử dung VCĐ : 2.2 phđn tích hiệu qua sử dụng VCĐ : a. Để đânh giâ hiệu quả sử dụng VCĐ ngườI ta có thể dùng câc chỉ tiíu sau : Định hướng cho việc sử dụng vốn vă huy động vốn cho kỳ tiếp theo Công ty công ngh ệ phẩm có bảng cđn đốI kế toân như sau : BẢNG CĐN ĐỐI KẾ TOÂN Ngăy 31 thâng 12 năm 2003 khoản mục Năm 2002 Năm 2003 TĂI SẢN I tiền 1 2.869.694.931 2.259.333.289 Hăng tồn kho 45.471.358.296,40 35.319.877.257 2 Câc khoản phảI thu 67.035.499.965,50 91.669.159.695,50 3 đầu tư tăi chính ngắn hạn 0 4 0
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tăi sản lưu động khâc 5 3.092.085.545 6.048.085.471 TSCĐ 2.828.749.383 6 2.576.197.783 Nguyín giâ 5.082.419.927 5.094.882.969 Hao mòn lu ỷ kế (2.253.670.544) (2.518.685.186) Chi sự nghiệp 7 0 0 Câc khoản đầu tư TC dăi h ạn 8 1.749.600.000 1.749.600.000 Chi phí đ ầu tư XD dở dang 0 9 0 Câc khoản kí quĩ kí cược 10 0 162.393.160 tổng tăi sản 123.046.988.120,90 139.784.646.655,50 nguồn vốn II Vay ngắn hạn 1 78.688.461.667 117.210.236.468 nợ DH đến hạn trả 0 2 0 phảI trả cho ngườI bân 3 18.441.749.819 5.605.075.036 ngườI mua trả tiền trước 4 11.743.126.636 7.262.799.413 thu ế vă câc khoản phảI nộp NN 5 1.671.421.946 47.764.455 phảI trả công nhđn viín 6 324.500.000 323.289.434 phảI trả câc đơn vị nộI bộ 0 7 0 Câc khoản phảI nộp khâc 5.087.485.949 8 2.078.231.067 nợ dăi hạn 9 0 0 Nợ khâc 10 382.000.000 406.890.000 nguồn vốn chủ sở hữu 11 6.708.242.103,90 6.850.360.782,50 tổng nguồn vốn 123.046.988.120,90 139.784.646.655,50
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2