Phân tích Tài chính

Chia sẻ: Mỵ Duy Huynh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
2.543
lượt xem
1.275
download

Phân tích Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về phân tích tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích Tài chính

 1.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh  Lôøi môû ñaàu              * Giôùi thieäu ñeà taøi: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá vaø cuøng vôùi söï ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá töø keá hoaïch taäp trung sang cô cheá thò tröôøng döôùi söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc baèng phaùp luaät vaø ñaët ra nhöõng yeâu caàu caáp baùch phaûi ñoåi môùi heä thoáng coâng cuï quaûn lyù. Trong boái caûnh ñoù, haøng loaïi caùc doanh nghieäp ra ñôøi vaø hoaït ñoäng kinh doanh mang laïi hieäu quaû cao vaø ngaøy caøng khaúng ñònh vò trí cuûa mình treân thò tröôøng. Nhöng beân caïnh ñoù cuõng khoâng ít doanh nghieäp laøm aên thua loã daãn ñeán tình traïng phaù saûn. Tuy nhieân coâng ty Thöïc phaåm vaø Ñaàu tö coâng ngheä 20 naêm hoaït ñoäng vôùi nhöõng teân goïi khaùc nhau vaãn ñöùng vöõng vaø phaùt trieån maïnh cho ñeán ngaøy hoâm nay. Ñoù laø nhôø söï laõnh ñaïo taøi tình cuûa Ban laõnh ñaïo, söï haêng haùi nhieät tình cuûa caùc nhaân vieân. Hôn theá nöõa, doanh nghieäp muoán ñöùng vöõng treân thò tröôøng vaø phaùt trieån caàn phaûi ñieàu chænh laïi hoaït ñoäng kinh doanh cho phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng. Doanh nghieäp kinh doanh ñaït hieäu cao khoâng chæ mang laïi lôïi nhuaän cho hoï maø coøn goùp phaàn phaùt trieån nguoàn tích luõy cho xaõ hoäi, taïo söï phaùt trieån chung cho neàn kinh teá. Tuy nhieân ñeå ñaùnh giaù böôùc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi cuõng nhö böôùc phaùt trieån thöïc teá taïi Coâng Ty Thöïc phaåm vaø Ñaàu tö coâng ngheä laø moät ñieàu heát söùc thieát thöïc. Vaán ñeà ñaët ra haøng ñaàu ñoái vôùi coâng ty laø hieäu quaû kinh teá. Ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao vaø ñöùng vöõng treân thöông tröôøng, coâng ty phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra, ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty cuõng nhö ñaùnh giaù tình hình tieâu thuï saûn phaåm, tình hình söû duïng lao ñoäng, vaät tö, tieàn voán, tình hình taøi chính, ñaùnh giaù tình hình taøi chính, ñaùnh giaù dieãn bieán cuûa thò tröôøng vaø caùc yeáu toá ruûi ro. Treân cô sôû ñoù ñeà ra caùc bieän phaùp ñuùng ñaén nhaèm thuùc ñaåy tieán boä kyõ thuaâät, söû duïng lao ñoäng hôïp lyù, vaät tö, taøi Trang 1 
 2.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh saûn vaø taêng naêng suaát, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, haï giaù thaønh, taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän. Coâng taùc treân chæ thöïc hieän toát khi coâng ty ñeà ra nhöõng quyeát ñònh treân cô sôû cuûa phaân tích hoaït ñoäng taøi chính, laäp keá hoïach vaø thöïc hieän ñöôïc nhöõng keá hoaïch ñaõ laäp. Hoaït ñoäng taøi chính coù theå xem nhö doøng maùu chaûy trong cô theå cuûa toå chöùc maø baát kyø söï trì treä naøo cuõng aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Trong caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty, hoaït ñoäng taøi chính ñoùng vai troø quan troïng, quyeát ñònh söï soáng coøn cuûa coâng ty, thoâng qua söï hình thaønh, vaän ñoäng vaø söû duïng caùc nguoàn voán. Neáu söû duïng nguoàn voán khoâng thích hôïp khoâng ñuùng muïc ñích, hoaït ñoäng vôùi chi phí cao thì coâng ty khoù toàn taïi laâu daøi. Do ñoù coù theå noùi taøi chính hieän hình trong moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Laäp keá hoaïch taøi chính laø moät coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc. Vôùi nhaän thöùc ñoù, keát hôïp vôùi vieäc tìm hieåu thöïc teá taïi Coâng ty Thöïc phaåm & Ñaàu tö Coâng ngheä neân em quyeát ñònh choïn ñeà taøi: “Phaân tích tình hình taøi chính doanh   nghieäp Coâng ty Thöïc Phaåm & Ñaàu tö Coâng ngheä”. * Vaán ñeà coát loõi cuûa ñeà taøi: Vaán ñeà ñöôïc ñeà taøi quan taâm nhaát laø nghieân cöùu saâu vaø roäng thöïc traïng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, hoaït ñoäng taøi chính vaø tình hình laäp keá hoaïch taøi chính cuûa doanh nghieäp trong nhöõng naêm vöøa qua. Töø ñoù ñöa ra caùc bieän phaùp toát nhaát nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong nhöõng naêm tôùi. * Muïc tieâu cuûa ñeà taøi: Döïa treân neàn taûng phaân tích caùc chæ tieâu taøi chính ñeå nhaän daïng tình traïng thaät söï cuûa coâng ty vaø qua ñoù vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc nhaèm : - Phaùt hieän ra nhöõng khoù khaên, toàn taïi treân phöông dieän taøi chính vaø ñöa ra nhöõng bieän phaùp nhaèm ñöa hoaït ñoäng taøi chính ñaït hieäu quaû cao hôn vaø an toaøn hôn. - Duy trì vaø phaùt huy hôn nöõa nhöõng maët thuaän lôïi ñaõ ñaït ñöôïc. Trang 2 
 3.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh - Treân cô sôû moät soá phaân tích, ñeà xuaát moät soá yù kieán nhaèm caûi thieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh, dòch vuï cuûa Coâng ty. - Laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän keá hoaïch taøi chính cuûa coâng ty. * Phöông phaùp nghieân cöùu vaø giaûi quyeát vaán ñeà: Treân cô sôû thu thaäp caùc thoâng tin töø caùc baùo caùo taøi chính nhö baûng caân ñoái keá toaùn, baûng baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh ñeå tìm hieåu moät soá vaán ñeà hoaït ñoäng thöïc teá, keát hôïp vôùi lyù luaän veà taøi chính doanh nghieäp, qua ñoù tính toaùn caùc tyû soá taøi chính vaø neâu ra moät soá bieän phaùp lieân quan. Laäp keá hoaïch taøi chính khoâng phaûi laø moät ñeà taøi deã vieát, noù haøm chöùa nhöõng ñieàu chung chung hoaëc chi tieát teû nhaït. Moät giaûi phaùp chính thöùc ñaày ñuû seõ naèm ngoaøi khaû naêng cuûa em. Em kính mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ, anh chò trong coâng ty vaø baïn beø ñeå chuyeân ñeà toát nghieäp cuûa em ñöôïc hoaøn chænh hôn. NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ  THÖÏC TAÄP ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Trang 3 
 4.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Ngaøy                     thaùng   naêm 2008                              NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Trang 4 
 5.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Ngaøy                     thaùng   naêm 2008                               Muïc Luïc Noäi dung Trang PHAÀN I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH . 8 I. Khaùi nieäm, muïc ñích, phöông phaùp phaân tích taøi chính ......8 1. Khaùi nieäm .................................................................................. 8 2. Muïc ñích ......................................................................................8 3. Phöông phaùp phaân tích .............................................................9 a. Phöông phaùp so saùnh ...............................................................9 b. Phöông phaùp phaân tích caùc tyû soá taøi chính .......................9 II. Noäi dung phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp 10 1. Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng caân ñoái keá toaùn 10 1.1 Phaân tích caáu truùc vaø bieán ñoäng taøi saûn ………………………………………………………………………… 10 1.2 Phaân tích caáu truùc voán vaø chi phí söû duïng voán …………………………………………………………… 10 2. Tình hình taøi chính thoâng qua keát quaû HÑKD......................12 2.1 Baûng baùo caùo saûn xuaát kinh doanh.................................12 2.2 Taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy kinh doanh ..................................13 3. Phaân tích tình hình taøi chính qua caùc tyû soá taøi chính ......15 3.1. Caùc tyû soá thanh toaùn nhanh ............................................15 Trang 5 
 6.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh 3.1.1 Tyû soá thanh toaùn hieän haønh .........................................15 3.1.2 Tyû soá thanh toaùn nhanh ...................................................16 3.2 Tyû soá hoaït ñoäng .................................................................16 3.2.1 Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ...............................16 3.2.2 Soá voøng quay haøng toàn kho ...........................................17 3.2.3 Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh ...........................17 3.2.4 Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn ..........................17 3.2.5 Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu ..........................18 3.3 Tyû soá ñoøn baåy taøi chính ...................................................18 3.3.1 Tyû soá nôï treân taøi saûn ...................................................18 3.3.2 Tyû soá nôï treân voán chuû sôû höõu ..................................18 3.3.3 Tyû soá toång taøi saûn treân voán chuû sôû höõu...............18 3.3.4 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay ..........................................18 3.4 Tyû soá sinh lôïi ........................................................................ 19 3.4.1 Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu .......................................19 3.4.2 Tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn ..............................19 3.4.3 Tyû suaát sinh lôïi treân voán chuû sôû höõu........................19 III. Caùc moâ hình laäp keá hoaïch taøi chính ................................19 1. Khaùi nieäm veà keá hoaïch taøi chính ......................................19 2. Noäi dung keá hoaïch taøi chính ................................................19 3. Caùc moâ hình laäp keá hoaïch taøi chính .................................21 PHAÀN II: TÌNH HÌNH THÖÏC TIEÃN TAÏI DOANH NGHIEÄP ..............29 A. Giôùi thieäu veà coâng ty ..........................................................29 I. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån coâng ty ........................29 II. Cô caáu toå chöùc vaø quaûn lyù coâng ty ...............................20 1. Chöùc naêng ..............................................................................29 2. Nhieäm vuï .................................................................................30 III. Cô caáu toå chöùc boä maùy cuûa coâng ty ............................30 1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy........................................................32 2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa boä maùy quaûn lyù..................32 B. Phaân tích tình hình taøi chính taïi coâng ty .............................33 I. Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng caân ñoái keá toaùn . 33 II. Phaân tích tình hình taøi chính qua baûng baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh....................................................................40 1.Phaân tích tình hình hoaït ñoäng kinh doanh ..............................40 2. Phaân tích ñoøn baåy kinh doanh, ñoøn baåy taøi chính vaø ñoøn baåy toång hôïp .............................................................................. 42 III. Phaân tích thình hình taøi chính cuûa coâng ty qua caùc tyû soá taøi chính ........................................................................................44 Trang 6 
 7.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh 1. Tyû soá thanh toaùn nhanh ........................................................45 1.1 Tyû soá thanh toaùn hieän haønh ............................................45 1.2 Tyû soá thanh toaùn nhanh ......................................................46 2. Tyû soá hoaït ñoäng .................................................................46 2.1 Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ..................................46 2.2 Soá voøng quay haøng toàn kho ..............................................47 2.3 Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh ...............................48 2.4 Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn .............................49 3. Tyû soá ñoøn baåy taøi chính .....................................................49 3.1 Tyû soá nôï treân taøi saûn ......................................................49 3.2 Tyû soá ñaûm baûo ..................................................................50 3.3 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay .............................................51 4. Tyû soá sinh lôïi ..........................................................................51 4.1 Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu ..........................................51 4.2 Tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn .................................52 4.3 Tyû suaát sinh lôïi treân voán töï coù .......................................53 IV. Laäp keá hoaïch taøi chính cuûa coâng ty ................................54 PHAÀN III: CAÙC GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ ...........................58 Keát luaän ......................................................................................61 Trang 7 
 8.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh PHAÀN I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI  CHÍNH DOANH NGHIEÄP I. KHAÙI NIEÄM , MUÏC  ÑÍCH, PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH TAØI   CHÍNH. 1.   ùi nieäm :  Kha   Phaân tích taøi chính laø quaù trình xem xeùt, kieåm tra ñoái chieáu tình hình taøi chính hieän haønh vaø quaù khöù, tình hình taøi chính cuûa ñôn vò vôùi nhöõng chæ tieâu trung bình cuûa ngaønh, laø taát caû caùc moái quan heä kinh teá bieåu hieän döôùi hình thöùc tieàn teä phaùt sinh trong quaù trình hình thaønh vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä toàn taïi khaùch quan trong quaù trình taùi saûn xuaát cuûa coâng ty. Chính vì theá phaân tích taøi chính laø vieäc tieán haønh phaân tích caùc soá lieäu cuï theå cuûa caùc baùo caùo taøi chính nhaèm ñaùnh giaù tieàm naêng hieäu quaû kinh doanh cuõng nhö ruûi ro trong töông lai vaø ñeà ra bieän phaùp giaûi quyeát cho vieäc kinh doanh ñaït hieäu quaû cao ñoàng thôøi cho pheùp ñaùnh giaù nhieàu maët hoaït ñoäng, xem xeùt cuï theå caùc loaïi voán vaø nguoàn voán cuûa coâng ty, moái quan heä giöõa coâng ty vôùi cô quan chuû quaûn, ngaân saùch Nhaø nöôùc, giöõa coâng ty vôùi caùc vò kinh teá khaùc vaø trong noäi boä cuûa coâng ty.  2.  Muïc ñích :  Hoaït ñoäng taøi chính cuûa coâng ty coù quan heä tröïc tieáp vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Tình hình cung caáp nguyeân vaät lieäu khoâng thöïc hieän toát, naêng suaát lao ñoäng thaáp, chaát löôïng saûn phaåm giaûm, saûn phaåm khoâng tieâu thuï ñöôïc seõ laøm cho tình hình taøi chính cuûa coâng ty gaëp khoù khaên. Ngöôïc laïi, coâng taùc taøi chính toát seõ thuùc ñaåy quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Vì theá caàn phaûi thöôøng xuyeân, kòp thôøi kieåm tra ñaùnh giaù, tình hình hoaït ñoäng moïi maët cuûa coâng ty. Do ñoù phaân tích tình hình taøi chính giöõ moät vai troø quan troïng vaø coù yù nghóa nhö sau: Phaân tích tình hình taøi chính giuùp cho ngöôøi quaûn lyù coâng ty kieåm tra, ñaùnh giaù möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh, nhaän bieát ñöôïc theá maïnh, theá Trang 8 
 9.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh yeáu cuûa coâng ty, bieát caùc nguyeân nhaân aûnh höôûng vaø döï baùo ñöôïc ruûi ro cuûa vieäc kinh doanh trong töông lai. Töø ñoù ruùt kinh nghieäm ñeå xaây döïng keá hoaïch kinh doanh cho kyø sau toát hôn hoaëc coù giaûi phaùp phuø hôïp. Cung caáp thoâng tin veà nguoàn voán sôû höõu, caùc khoaûn nôï vaø keát quaû quaù trình hoaït ñoäng, caùc söï kieän vaø tình huoáng laøm bieán ñoåi nguoàn voán vaø caùc khoaûn nôï cuûa coâng ty. Phaân tích tình hình taøi chính seõ ñaùnh giaù ñaày ñuû, chính xaùc tình hình phaân phoái, söû duïng vaø quaûn lyù caùc loaïi voán, nguoàn voán, vaïch roõ khaû naêng tieàm taøng veà voán cuûa coâng ty, cung caáp thoâng tin cho nhaø ñaàu tö, ngaân haøng … ñeå hoï coù nhöõng quyeát ñònh ñaàu tö, cho vay coù hieäu quaû vaø xaây döïng caùc chính saùch kinh teá vó moâ thích hôïp. Treân cô sôû ñoù ñeà ra bieän phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa coâng ty. Vaäy phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cuï khoâng theå thieáu ñeå phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù cuûa cô quan caáp treân, cô quan taøi chính vaø ngaân haøng. Ñaùnh giaù tình hình söû duïng voán, nguoàn voán nhö: xem xeùt vieäc phaân boå voán, nguoàn voán coù hôïp lyù hay khoâng? Xem xeùt möùc ñoä ñaûm baûo voán cho nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh, phaùt hieän nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng thöøa thieáu voán. Ñaùnh giaù tình hình thanh toaùn, khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty, tình hình chaáp haønh caùc cheá ñoä, chính saùch taøi chính, tín duïng cuûa Nhaø nöôùc. Ñaùnh giaù hieäu quaû vieäc söû duïng voán. Phaùt hieän khaû naêng tieàm taøng, ñeà ra caùc bieän phaùp ñoäng vieân, khai thaùc khaû naêng nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. 3   öông phaùp phaân tích: Ph   a. Phöông phaùp so saùnh :  Phöông phaùp so saùnh laø phöông phaùp chuû yeáu ñöôïc duøng trong phaân tích hoaït ñoäng kinh teá ñeå xaùc ñònh xu höôùng möùc ñoä bieán ñoäng cuûa chæ tieâu caàn phaân tích. Ñeå Trang 9 
 10.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh tieán haønh so saùnh caùc chæ tieâu caàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: Ñieàu kieän so saùnh : Caùc chæ tieâu so saùnh phaûi thoáng - nhaát veà noäi dung, phöông phaùp tính toaùn vaø ñôn vò ño löôøng cho caùc chæ tieâu. - Caùch thöùc: + So saùnh baèng soá tuyeät ñoái: Soá tuyeät ñoái bieåu moái lieân heä giöõa hai chæ tieâu kinh teá naøy vôùi chæ tieâu kinh teá khaùc hoaëc vôùi chæ tieâu kinh teá coøn laïi. + So saùnh baèng soá bình quaân: soá bình quaân theå hieän möùc ñoä trung bình cuûa caùc chæ tieâu cuûa caùc coâng ty khaùc nhau veà tình hình saûn xuaát kinh doanh, veà quy moâ saûn xuaát, soá bình quaân thöôøng ñöôïc söû duïng laø soá bình quaân gia quyeàn. b. Phöông phaùp phaân tích caùc tyû soá taøi chính: - Moät soá tyû leä laø söï bieåu hieän moái quan heä giöõa löôïng naøy vôùi löôïng khaùc, ví duï moái quan heä giöõa caùc khoaûn phaûi thu vôùi doanh thu baùn ra… - Ngaøy nay khi phaân tích ngöôøi ta thöôøng duøng tyû leä ñeå phaân tích vì thoâng qua caùc tyû leä naøy coù theå ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, keát quaû söû duïng caùc yeáu toá laø toát hay xaáu. II. NOÄI DUNG PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA DOANH   NGHIEÄP 1.  Phaân   tích   tình   hình   taøi   chính   qua   baûng   caân   ñoái keá toaùn: Baûng caân ñoái keá toaùn laø moät baûng baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn ñoù cuûa doanh nghieäp taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn cho bieát toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp theo cô caáu cuûa taøi saûn, nguoàn voán vaø cô caáu nguoàn voán hình thaønh caùc taøi saûn ñoù. Caên cöù vaøo baûng caân ñoái keá toaùn coù theå nhaän xeùt, ñaùnh gía khaùi quaùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Trang 10 
 11.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Caùc khoaûn muïc trong baûng caân ñoái keá toaùn ñöôïc saép xeáp theo thöù töï tính thanh khoaûn giaûm daàn. 1.1 Phaân tích caáu truùc vaø bieán ñoäng taøi saûn  Caùc chæ tieâu ôû phaàn taøi saûn phaûn aùnh toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù cuûa Doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm baùo caùo theo cô caáu taøi saûn vaø hình thöùc toàn taïi trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Taøi saûn ñöôïc phaân chia nhö sau: A. Taøi saûn löu  ñoäng (TSLÑ) vaø  ñaàu tö  ngaén haïn: Laø nhöõng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp, coù thôøi gian söû duïng, luaân chuyeån, thu hoài voán trong 1 naêm hoaëc 1 chu kyø kinh doanh. B.  Taøi  saûn  coá   ñònh  (TSCÑ)  vaø   ñaàu  tö   daøi  haïn: Laø nhöõng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp, coù thôøi gian söû duïng, luaân chuyeån, thu hoài voán treân 1 naêm. 1.2 Phaân tích caáu truùc voán vaø chi phí  söû  duïng   voán Phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm baùo caùo. Caùc chæ tieâu nguoàn voá theå hieän traùch nhieäm phaùp ly cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi taøi saûn ñang quaûn lyù vaø söû duïng ôû doanh nghieäp. Nguoàn voá ñöôïc chia ra: A. Nôï phaûi traû  : Laø chæ tieâu toång hôïp phaûn aùnh toaøn boä soá nôï phaûi traû taïi thôøi ñieåm baùo caùo. - Nôï ngaén haïn : Laø chæ tieâu toång hôïp phaûn aùnh toång giaù trò caùc khoaûn nôï coøn phaûi traû, coù thôøi haïn traû döôùi 1 naêm hoaëc trong moät chu kyø kinh doanh taïi thôøi ñieåm baùo caùo. - Nôï daøi haïn : Laø chæ tieâu toång hôïp phaûn aùnh toång giaù trò caùc khoaûn nôï daøi haïn cuûa doanh nghieäp – nhöõng khoaûn nôï coù thôøi haïn treân 1 naêm hoaëc treân moät chu kyø kinh doanh. B.   Nguoàn   voán   chuû   sôû   höõu   (NVCSH): Laø chæ tieâu toång hôïp phaûn aùnh toaøn boä nguoàn voán thuoäc sôû höõu cuûa chuû doanh nghieäp, caùc quyõ cuûa doanh nghieäp vaøphaàn Trang 11 
 12.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh kinh phí söï nghieäp ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc caáp, kinh phí quaûn lyù do caùc ñôn vò tröïc thuoäc noäp leân. Phöông trình cô baûn xaùc ñònh baûng caân ñoái keá toaùn ñöôïc trình baøy nhö sau: Toång taøi saûn = toång nôï + voán chuû sôû höõu (Voán coå phaàn) - Luaân chuyeån voán löu ñoäng: Laø söï vaän ñoäng tuaàn hoaøn cuûa voán traûi qua 3 giai ñoaïn cung caáp, saûn xuaát vaø tieâu thuï laøm cho voán chuyeån töø hình thaùi naøy sang hình thaønh khaùc nhö: tieàn teä, hieän vaät, nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm dôõ dang, thaønh phaåm, keát thuùc moät chu kyø hoaït ñoäng voán trôû veà giai ñoaïn ban ñaàu vaø hình thaùi ban ñaàu cuûa noù. - Toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng: Laø soá voøng quay cuûa voán trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hoaëc laø thôøi gian cuûa moät voøng quay voán. VOÁN LUAÂN CHUYEÅN : Laø phaàn cheânh leänh giöõa taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn vôùi nôï daøi haïn. Chæ tieâu naøy phaûn aùnh taøi saûn ñöôïc taøi trôï töø nguoàn voán cô baûn, laâu daøi maø khoâng ñoøi hoûi chi traû trong thôøi gian ngaén haïn. Voán luaân chuyeån caøng lôùn phaûn aùnh khaû naêng chi traû caøng cao ñoái vôùi nôï ngaén haïn khi ñeán haïn. Tuy nhieân caàn chuù yù raèng voán luaân chuyeån caøng lôùn cuõng chöa ñaûm baûo cho nôï ñöôïc traû khi ñeán haïn. Vì söï gia taêng cuûa voán luaân chuyeån do taøi saûn döï tröõ taêng , vì nguyeân lieäu ñaàu tö quaù möùc, thaønh phaåm haøng hoaù keùm phaåm chaát khoâng tieâu thuï ñöôïc, caùc khoaûn phaûi thu hoài chaäm. Khi ñoù ta thaáy voán luaân chuyeån cao nhöng chöa chaéc ñaûm baûo traû nôï khi ñeán haïn. Do vaäy ñeå phaân tích khaû naêng thanh toaùn moät caùch ñaày ñuû phaûi keát hôïp caùc chæ tieâu khaùc nhö heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän haønh, heä soá khaû naêng thanh toaùn nhanh…vv… 2.   Phaân   tích   tình   hình   taøi   chính   thoâng   qua   Baùo   caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 2.1 Baûng baùo caùo saûn xuaát kinh doanh: Trang 12 
 13.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Laø moät baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt tình hình vaø keát quaû kinh doanh trong moät kyø keá toaùn cuûa doanh nghieäp, chi tieát theo hoaït ñoäng kinh doanh chính vaø caùc hoaït ñoäng khaùc, tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi Nhaø nöôùc veà thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc. Toång doanh thu (DT) : phaûn aùnh toång doanh thu baùn saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï, thu nhaäp töø hoaït ñoäng taøi chính vaø thu nhaäp hoaït ñoäng baát thöôøng trong kyø baùo caùo cuûa doanh nghieäp. Caùc   khoaûn   giaûm   tröø: phaûn aùnh caùc khoaûn laøm giaûm doanh thu nhö chieát khaáu, giaûm giaù, giaù trò haøng baùn bò traû laïi, caùc khoaûn thueá tính tröø vaøo doanh thu. Doanh thu thuaàn (DTT) : Phaûn aùnh toång doanh thu töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaõ tröø caùc khoaûn giaûm tröø, thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính tröø thueá thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính vaø thu nhaäp hoaït ñoäng baát thöôøng tröø thueá thu nhaäp baát thöôøng. Giaù voán haøng baùn : Phaûn aùnh toång trò giaù mua cuûa haøng hoùa, giaù thaønh saûn xuaát cuûa thaønh phaåm, chi phí tröïc tieáp cuûa caùc dòch vuï ñaõ baùn trong kyø baùo caùo. Lôïi nhuaän goäp : Phaûn aùnh cheânh leäch giöõa doanh thu thuaàn vaø giaù voán haøng baùn trong kyø baùo caùo. Chi phí baùn haøng (CPBH) : Phaûn aùnh toång chi phí baùn haøng phaân boå cho soá haøng hoùa, thaønh phaåm ñaõ baùn trong kyø baùo caùo. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (CPQLDN) : laø nhöõng chi phí phaùt ôû boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp Lôïi  nhuaän  thuaàn töø  hoaït   ñoäng  kinh doanh: Phaûn aùnh keát quaû taøi chính tröôùc thueá thu nhaäp cuûa hoaït ñoäng kinh doanh chính trong kyø baùo caùo. Chæ tieâu naøy ñöôïc tính treân cô sôû lôïi nhuaän goäp tröø chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp phaân boå cho soá haøng hoùa, thaønh phaåm, dòch vuï ñaõ baùn trong kyø baùo caùo. Thu   nhaäp   hoaït   ñoäng   taøi   chính: Phaûn aùnh caùc khoaûn thu nhaäp töø hoaït ñoäng taøi chính. Trang 13 
 14.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Chi phí  hoaït  ñoäng taøi chính: Phaûn aùnh caùc khoaûn chi phí cuûa hoaït ñoäng taøi chính. Lôïi   nhuaän   hoaït   ñoäng   taøi   chính: Phaûn aùnh soá cheânh leäch giöõa thu nhaäp vôùi chi phí cuûa hoaït ñoäng taøi chính trong kyø baùo caùo. Caùc   khoaûn   thu   nhaäp   baát   thöôøng: Phaûn aùnh caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng ngoaøi hoaït ñoäng kinh doanh vaø hoaït ñoäng taøi chính phaùt sinh trong kyø baùo caùo. Chi phí  baát thöôøng: Phaûn aùnh soá cheânh leäch giöõa caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng vôùi caùc khoaûn chi phí baát thöôøng phaùt sinh trong kyø baùo caùo. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá: Phaûn aùnh toång soá lôïi nhuaän tröôùc khi tröø thueá thu nhaäp töø hoaït ñoäng kinh doanh, hoaït ñoäng taøi chính vaø caùc khoaûn baát thöôøng phaùt sinh trong kyø baùo caùo. Thueá   thu   nhaäp   doanh   nghieäp   phaûi   noäp: Phaûn aùnh toång soá thueá thu nhaäp phaûi noäp, töông öùng vôùi thu nhaäp phaùt sinh trong kyø baùo caùo. Lôïi  nhuaän sau thueá: phaûn aùnh toång soá lôïi nhuaän thuaàn töø caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, sau khi tröø thueá lôïi nhuaän phaùt sinh trong kyø baùo caùo. 2.2. Taùc  ñoäng cuûa  ñoøn baåy kinh doanh,  ñoøn baåy   taøi chính, ñoøn baåy toång hôïp Tầm quan trọng của đòn bảy kinh doanh và đòn bảy tài chính Các khái niệm đòn bảy kinh doanh và đòn bảy tài chính rất hữu dụng cho phân tích, hoạch định và kiểm soát tài chính. Trong tài chính đòn bảy được định nghĩa là việc doanh nghiệp sử dụng tài sản và nợ có chi phí hoạt động cố định và chi phí tài chính cố định trong lỗ lực gia tăng lợi nhuận tiềm năng cho các cổ đông. Cụ thể, đòn bảy kinh doanh liên quan đến sử dụng tài sản cố định, trong khi đòn bảy tài chính liên quan đến sử dụng nợ (và cổ phần ưu đãi) có chi phí tài chính cố định. Một doanh nghiệp sử dụng đòn bảy kinh doanh và đòn bảy tài chính với hy vọng đạt được lợi nhuận cao hơn các định phí của tài sản và nợ (và cổ phần ưu đãi), từ đó gia tăng lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên đòn bảy là một con dao hai lưỡi vì nó cũng làm tăng tính khả biến hay rủi ro trong lợi nhuận của cổ đông. Trang 14 
 15.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Bất cứ khi nào một doanh nghiệp ghánh chịu các chi phí hoạt động cố định hay chí phí tài chính cố định, doanh nghiệp này đươc gọi là đang sử dụng đòn bảy. Các nghĩa vụ cố định cho phép doanh nghiệp phóng đại các thay đổi nhỏ thành thay đổi lớn hơn – giống như trên thực tế khi ta dùng một lỗ lực nhỏ đẩy một đầu của một đòn bảy, đầu kia sẽ được “nâng” lên cao. Đòn bảy kinh doanh dùng các chi phí hoạt động cố định làm điểm tựa. Khi một doanh nghiệp sử dụng các chi phí hoạt động cố định, một thay đổi trong doanh thu sẽ phóng đại thành một thay đổi tương đối lớn hơn trong lãi trước thúê và lãi vay (EBIT). Tác động số nhân này của việc sử dụng các chi phí hoạt động cố định gọi là “độ nghiên đòn bảy kinh doanh”. Đòn bảy tài chính dùng các chi phí tài chính cố định làm điểm tựa. Khi một doanh nghiệp sử dụng các chi phí tài chính cố định, một thay đổi trong EBIT sẽ phóng đại thành một thay đổi tương đối lớn hơn trong thu nhập mỗi cổ phần (EPS). Tác động số nhân này của việc sử dụng các chi phí tài chính cố định gọi là “độ nghiên đòn bảy tài chính”. Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh (DOL) của một doanh nghiệp được định nghĩa là tác động số nhân của việc sử dụng các chi phí hoạt động cố định. Cụ thể hơn, DOL có thể được tính như phần trăm thay đổi trong lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) do một phần trăm thay đổi cho sẵn trong doanh thu (sản lượng). Phần trăm thay đổi trong EBIT DOL tại X = Phần trăm thay đổi trong doanh thu Hay: EBIT + ÑP DOL = EBIT Trong ñoù : EBIT : Thu thaäp sau thueá vaø laõi ÑP : Ñònh phí ÖÙng duïng cuûa vieäc phaân tích ñoøn baåy kinh doanh giuùp nhaø quaûn lyù taøi chính tìm ra DOL thích hôïp cho coâng ty vaø döïa vaøo tình hình thöïc tieãn ñeå löïa choïn caáu truùc chi cho phuø hôïp vôùi DOL. Độ nghiêng đòn bẩy tài chính Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh (DFL) của một doanh nghiệp được tính như phần trăm thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần (EPS) do phần trăm thay đổi cho sẵn trong EBIT lượng). Trang 15 
 16.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Phần trăm thay đổi trong EPS DFL tại X = Phần trăm thay đổi trong EBIT Hay: EBIT DFL = EBIT – R Trong ñoù : R : Laø laõi nôï vay EPS : Thu nhaäp cuûa moãi coå phaàn Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp Đòn bẩy tổng hợp (DTL) của một doanh nghiệp bằng tích số của độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh và độ nghiêng đòn bẩy tài chính. Hai loại đòn bẩy này có thể kết hợp theo nhiều cách để đạt được một độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp (DTL) cho sẵn. Tổng khả biến của EPS ở doanh nghiệp là một kết hợp của rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Phần trăm thay đổi trong EPS DFL tại X = Phần trăm thay đổi trong doanh thu Hay: DTL = DOL x DFL * Ghi chuù: DTL : Ñoøn baåy toång hôïp DOL : Ñoøn baåy kinh doanh DFL : Ñoøn baåy taøi chính Söï hieåu bieát veà 3 caáp ñoä ñoøn caân treân coù theå giuùp nhaø quaûn trò ñaùnh giaù möùc ñoä vaø loaïi ruûi ro maø coâng ty coù theå gaëp phaûi. Hôn theá nöõa, noù hoã trôï cho nhaø quaûn trò trong vieäc löïa choïn moät chöông trình hoaït ñoäng höõu hieäu vaø xaùc ñònh möùc ñoä söû duïng nôï vay ñaït hieäu quaû nhaát. 3. Phaân tích tình hình taøi chính qua caùc tyû soá taøi chính Haàu heát caùc tyû soá taøi chính ñeàu coù nhöõng caùi teân moâ taû cho ngöôøi söû duïng nhaän bieát laøm theá naøo ñeå tính toaùn caùc tyû soá aáy hoaëc laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa noù. Caùc loaïi tyû soá taøi chính quan troïng nhaát laø: Trang 16 
 17.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh   3.1 Caùc t û  soá  khaû  naêng thanh toaùn – Liquidity    y     Ratios   : Ño löôøng khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp. 3.1.1 Tyû soá thanh toaùn hieän haønh – Current ratio   (Rc):  Taøi saûn löu ñoäng Heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän haønh = Nôï ngaén haïn Taøi saûn löu ñoäng bao goàm caùc khoaûn voán baèng tieàn, ñaàu tö taøi chính ngaén haïn, caùc khoaûn phaûi thu, haøng toàn kho vaø taøi saûn löu ñoäng khaùc. Nôï ngaén haïn laø caùc khoaûn nôï phaûi traû trong naêm bao goàm: vay ngaén haïn, vay daøi haïn ñeán haïn traû vaø caùc khoaûn phaûi traû khaùc. Heä soá naøy cho thaáy coâng ty coù bao nhieâu taøi saûn coù theå chuyeån ñoåi ñeå ñaûm baûo thanh toaùn cho caùc khoaûn nôï ngaén haïn. Ñaây laø coâng cuï ño löôøng khaû naêng coù theå traû nôï ngaén haïn cuûa doanh nghieäp. Neáu tyû soá thanh toaùn hieän haønh giaûm cho thaáy khaû naêng thanh toaùn giaûm vaø cuõng laø daáu hieäu baùo tröôùc nhöõng khoù khaên veà taøi chính seõ xaûy ra. Neáu tyû soá thanh toaùn hieän haønh cao, ñieàu ñoù coù nghóa laø doanh nghieäp luoân saün saøng thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Tuy nhieân neáu tyû soá thanh toaùn hieän haønh quaù cao seõ laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán vì doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö quaù nhieàu vaøo taøi saûn löu ñoäng, hay noùi caùch khaùc vieäc quaûn lyù taøi saûn löu ñoäng khoâng hieäu quaû (ví duï: coù quaù nhieàu tieàn maët nhaøn roãi, nôï phaûi ñoøi, haøng toàn kho öù ñoïng). Moät doanh nghieäp neáu döï tröõ nhieàu haøng toàn kho thì seõ coù tyû soá thanh toaùn hieän haønh cao. Maø ta ñaõ bieát haøng toàn kho laø taøi saûn khoù hoaùn chuyeån thaønh tieàn nhaát laø haøng toàn kho öù ñoïng, keùm phaåm chaát. Vì theá trong nhieàu tröôøng hôïp, tyû soá thanh toaùn hieän haønh khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp. 3.1.2 Tyû soá thanh toaùn nhanh – Quick ratio (Rq): Trang 17 
 18.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Tyû soá thanh toaùn nhanh ñöôïc tính toaùn döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn, ñoâi khi chuùng ñöôïc goïi laø “taøi saûn nhanh”, “taøi saûn nhanh” bao goàm taát caû taøi saûn löu ñoäng tröø haøng toàn kho. Taøi saûn löu ñoäng – Heä soá khaû naêng thanh Haøng toàn kho toaùn nhanh = Nôï ngaén haïn Tyû soá naøy cho thaáy khaû naêng thanh toaùn thöïc söï cuûa moät doanh nghieäp.   3.2.Caùc t û soá veà  hoaït ñoäng – Activity Ratios:  y   Ño löôøng möùc ñoä hoaït ñoäng lieân quan ñeán taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Caùc tyû soá hoaït ñoäng ño löôøng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa moät coâng ty. Ñeå naâng cao tyû soá hoaït ñoäng, caùc nhaø quaûn trò phaûi bieát laø nhöõng taøi saûn chöa duøng hoaëc khoâng duøng khoâng taïo ra thu nhaäp, vì theá coâng ty caàn phaûi bieát caùch söû duïng chuùng coù hieäu quaû hoaëc loaïi boû chuùng ñi. Tyû soá hoaït ñoäng ñoâi khi coøn goïi laø tyû soá hieäu quaû hay tyû soá luoân chuyeån. 3.2.1 Soá  voøng quay caùc khoaûn phaûi thu – Accounts   receivable turnover ratio: Doanh thu Soá voøng quay khoaûn phaûi thu = Caùc khoaûn phaûi thu Caùc khoaûn phaûi thu laø nhöõng hoùa ñôn baùn haøng chöa thu tieàn veà do doang nghieäp thöïc hieän chính saùch baùn chòu vaø caùc khoaûn taïm öùng chöa thanh toaùn, khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn… Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ñöôïc söû duïng ñeå xem xeùt caån thaän vieäc thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu… Khi khaùch haøng thanh toaùn taát caû caùc hoùa ñôn cuûa hoï, luùc ñoù caùc khoaûn phaûi thu quay ñöôïc moät voøng. Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu hoaëc kyø thu tieàn bình quaân cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. Neáu soá voøng quay thaáp thì hieäu quûa söû duïng voán keùm do voán bò chieám duïng nhieàu. Nhöng neáu soá Trang 18 
 19.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh voøng quay caùc khoaûn phaûi thu cao quaù thì seõ giaûm söùc caïnh tranh daãn ñeán giaûm doanh thu. Khi phaân tích tyû soá naøy, ngoaøi vieäc so saùnh giöõa caùc naêm, so saùnh vôùi caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh vaø so saùnh tyû soá trung bình ngaønh, doang nghieäp caàn xem xeùt töøng khoaûn phaûi thu ñeå phaùt hieän nhöõng klhoaûn nôï quaù haïn traû vaø coù bieän phaùp xöû lyù. 3.2.2  Soá   voøng   quay   haøng   toàn   kho   –   Inventory   turnover ratio: Doanh thu thuaàn Soá voøng quay haøng toàn kho = Haøng toàn kho Chæ tieâu naøy phaûn aùnh soá voøng quay haøng hoùa toàn kho trong kyø hay laø thôøi gian haøng hoùa naèm trong kho, tröôùc khi baùn ra. Thôøi gian naøy caøng giaûm thì khaû naêng chuyeån giaù thaønh tieàn cuûa haøng hoùa toàn kho caøng nhanh. 3. 2. 3 Hieäu   suaát   söû   duïng   taøi   saûn   coá   ñònh   –   Sales­to­Eixed assets ratio:  Doanh thu thuaàn Hieäu suaát söû duïng Taøi saûn coá TSCÑ = ñònh Tyû soá naøy noùi leân 1 ñoàng taøi saûn coá ñònh taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng doanh thu. Qua ñoù ñanh giaù hieäu quaû söû duïng taøi saûn coá ñònh ôû doanh nghieäp. 3.2.4 Hieäu   suaát   söû   duïng   toaøn   boä   taøi   saûn   –   Sales­to­total assets ratio:  Doanh thu thuaàn Hieäu suaát söû duïng Toaøn boä taøi TBTS = saûn Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn ño löôøng 1 ñoàng taøi saûn tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu. 3. 2. 5 Hieäu   suaát   söû   duïng   voán  chuû   sôû   höõu –   Sales­to­equity ratio:  Trang 19 
 20.  GVHD : Th.s Leâ Thò Lanh                     SVTH :  Mỵ Duy Huynh Doanh thu Hieäu suaát söû duïng voán thuaàn chuû sôû höõu = Voán chuû sôû höõu Hieäu suaát söû duïng voán voán chuû sôû höõu laø chæ tieâu raát höõu ích trong vieäc phaân tích khía caïnh taøi chính cuaû coâng ty. 3.3.Caùc   tyû   soá   ñoøn   baåy   taøi   chính­   Finacial   leverage ratios: Tyû soá ñoøn baåy ñaùnh giaù möùc ñoä maø moät doanh nghieäp taøi trôï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuaû mình baèng voán vay. Caùc nhaø cung caáp tín duïng caên cöù vaøo tyû soá ñoøn baåy ñeå aán ñònh möùc laõi suaát cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp vì doanh nghieäp caøng coù nhieàu nôï vay ruûi ro veà maët taøi chính caøng lôùn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø doanh nghieäp caøng vay nhieàu thì laõi suaát caøng cao. Ñoái vôùi doanh nghieäp tyû soá ñoøn baåy seõ gíp nhaø taøi chính löïa choïn caáu truùc voán hôïp lyù nhaát cho doanh nghieäp mình. Qua tyû soá ñoøn baåy nhaø ñaàu tö thaáy ñöôïc ruûi ro veà taøi chính cuûa doanh nghieäp töø doù daãn ñeán quyeát ñònh ñaàu tö cuûa mình. 3.3.1 Tyû soá nôï treân taøi saûn – Debt ratio:  Toång nôï Tyû soá nôï treân taøi saûn = Toång taøi saûn Tyû soá naøy cho thaáy bao nhieâu phaàn traêm taøi saûn cuûa doanh nghieäp ñöôïc taøi trôï baèng voán vay. Toång nôï : bao goàm toaøn boä khoaûn nôï ngaén haïn vaø daøi haïn taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính. Toång taøi saûn : Toaøn boä taøi saûn cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo. 3.3.2 Tyû soá nôï treân voán chuû sôû höõu : Toång nôï Tyû soá nôï treân voán chuû sôû höõu = Voán chuû sôû höõu 3.3.3   Tyû   soá   toång   taøi   saûn   treân   voán  chuû   sôû   höõu:  Trang 20 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản