Phản ứng tráng gương

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

2
1.847
lượt xem
93
download

Phản ứng tráng gương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản ứng tráng gương

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: CH Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm CH O Caùc hchc coù nhoùm O Andehyt HCOOH Este hoaëc Muoái cuûa HCOOH Gluxit: Glucozô; Mantozô
 3. Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: CH Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm Phaûn öùng O Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ COOH CHO Ví duï: Ag2O CH3CHO + → → CH3 COOH + 2 Ag↓
 4. Phaûn öùng traùng göông Ñieàu kieän: CH Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm Phaûn öùng O Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ Caùch 2: R(CHO)n + 2n AgNO3 +3n NH3 + n H2O → CHO COONH → R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓
 5. Phaûn öùng traùng göông Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ Caùch 2: +3n NH3 + n H2O → R(CHO)n + 2n AgNO3 CHO COONH → R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓ Caàn nhôù: + Ag2O Ag C OH + NH3 CH O O AgNO3 C O-NH4 NH3,H2O O
 6. Phaûn öùng traùng göông + Ag2O C OH + NH Ag 3 CH O O AgNO3 C O-NH4 NH3,H2O O Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 a. HCHO + Ag2O NH3(dö) ddAgNO3 b. HCOOH + Ag2O NH3(dö) c. Glucoâzô + Ag2O
 7. Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 a. HCHO +2 Ag2O CO2↑+H2O+4Ag NH3(dö) ddAgNO3 HO H C H + 2 Ag2O C OH +4 Ag NH3(dö) O O CO2↑+H2O +Ag2O CH C OH ddAgNO3 O O NH3(dö)
 8. Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 CO2↑+H2O+2Ag b. HCOOH +Ag2O NH3(dö) ddAgNO3 HO C OH +2 Ag H C OH +Ag2O NH3(dö) O O CO2↑+H2O +Ag2O CH C OH ddAgNO3 O O NH3(dö)
 9. Ví duï 4: Vieát caùc pöù ddAgNO3 c. Glucô +Ag2O NH3(dö) H C CH –CH2 ddAgNO3 HO C CH –CH2 NH3(dö) O OH 4 OH O OH OH 4 4 +Ag2O CH C OH ddAgNO3 O O NH3(dö)
 10. Phaûn öùng traùng göông Caùch 1: R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ Caùch 2: +3n NH3 + n H2O → R(CHO)n + 2n AgNO3 CHO COONH → R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓ Caàn nhôù 2: nAg Soá =2n = 2. nhoùm n -CHO hchc(pö)
 11. Phaûn öùng traùng göông nAg Soá =2n = 2. nhoùm n (-CHO) hchc(pö) Ví duï 1: Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát vôùi ddAgNO3/NH3; thu ñöôïc 0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy Ag nhoùm - CHO nAg Thaáy: =4 = 2. 2 n A(pö) Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO)
 12. Phaûn öùng traùng göông nAg Soá =2n = 2. nhoùm n (-CHO) hchc(pö) Caàn nhôù: - HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 chöùc vì : HCHO coù CTCT: ddAgNO3 HCH 4mol Ag 1 mol HCHO NH3(dö) O
 13. Phaûn öùng traùng göông nAg Soá HCH =2n = 2. nhoùm n O (-CHO) hchc(pö) ddAgNO3 4 mol Ag 1 mol X(C,H,O) NH3(dö) ⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO) TH2 X: H-CHO
 14. Phaûn öùng traùng göông ddAgNO3 4 mol Ag 1 mol X(C,H,O) mol NH3(dö) ⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO) TH2 X: H-CHO Ví duï 3: (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997) Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù %O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc. 37,21 Khi cho 1 mol A pöù vôùùi ddAgNO3/NH3 pöù vô (dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag Tìm A? (dö) ñöôï Ag.
 15. Ví duï 4: (ÑHQGTP.HCM – 1999) -Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát A caàn theå tích oxi baèng theå tích CO2 sinh baèng theå tích ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát Hoû thuoä loaï chaá gì? gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO3 trong NH3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag Tìm A? Ag. -Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùùi ddAgNO3/NH3 pöù vô 3 3 (dö) ta thu ñöôïïc 2 mol Ag. (dö) ñöô Ag
 16. Ví duï 5: (ÑHBK TP.HCM – 1996) Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù hôï chaá höõ khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng Laáy cuøng soá á mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd so mol AgNO3/NH3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2 3 3 muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2 X sinh ra laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z Bieát A Z. taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô thì khí vaø B taùc duïng vôùi NaOH hay H2SO4 cuõng ñieàu taïo tthaønh khí voâ cô Xaùc ñònh caùc haø nh khí voâ cô. CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Đồng bộ tài khoản