Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 15/1999/PL-UBTVQH10

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
97
lượt xem
4
download

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 15/1999/PL-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 15/1999/PL-UBTVQH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 15/1999/PL-UBTVQH10

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ph¸p  Ö nh l c ñ a  û  ba n   ê n g  v ô   u è c  h éi  è  15/1999/PL­U B T V Q H 1 0   U th Q S n g µ y 03 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò  n g h Ü a  v ô  lao ® é n g  c«n g  Ý c h §Ó  huy  ng  ét  Çn   ®é m ph søc lao  ng  ña  ®é c c«ng  ©n   d tham  gia  ©y   x dùng,tu bæ         c¸c c«ng  ×nh v×  îÝch  tr   l   i chung  ña  éng  ng; kÞp  êiphßng,  cc ®å   th   chèng  µ  ¾c  ôc  Ëu  v kh ph h qu¶  thiªntai ho¶  ¹n,dÞch  Önh;  ,   ho   b C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éi kho¸ X,  ú  äp  quy c Qu h    k h thø    Ò   ¬ng  t v Ch tr×nh  ©y  ùng  Ët,ph¸p  Önh  Öm   ú  èc  éi kho¸ X   µ  ¬ng  ×nh  x d lu   l nhi k Qu h    v Ch tr x©y  ùng  Ët, d lu  ph¸p lÖnh    n¨m 1999; Ph¸p  Önh  µy  l n quy  nh  Üa  ô    ng  ®Þ ngh v lao®é c«ng  ch  ña  Ý c c«ng  ©n. d C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1 Ngh Üa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  µnghÜa  ô  ña  Ý l  v c c«ng  ©n  ng  ãp  ét  d ®ã g m sè  µy  ng c«ng    ng    µm  ÷ng  lao ®é ®Ó l nh c«ng  Öc  ×  î Ých  vi v l   i chung  ña  éng  cc ®ång. §i Ò u 2 Ngh Üa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  Ý quy  nh  ®Þ trong Ph¸p  Önh  µy    l n bao  å m   g nghÜa  ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý h»ng n¨m  µ  v nghÜa  ô v lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý trongtr ng  îp cÊp  Õtkhix¶y     ê h   thi     ra thiªntai ho¶  ¹n,dÞch  Önh.  ,   ho   b §i Ò u 3 ViÖc  huy  ng  ®é c«ng  ©n  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  d th   ngh v lao ®é c«ng  ch  c¬  Ý do  quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Õt  nh  nh n   th quy quy ®Þ theo  Õ   ¹ch,®óng  ôc  ch, k ho   m ®Ý   b¶o  ¶m   ® c«ng  b»ng,tiÕtkiÖm  µ  thiÖu     v ®¹   qu¶  Õtthùc. thi   §i Ò u 4 C¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn  quyÕt  nh  nh n   th quy ra  ®Þ b»ng    v¨n b¶n      ®Ó huy ®éng  c«ng  ©n  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  d th   ngh v lao®é c«ng  ch.Trong  êng  îp cÊp  Ý  tr h  thiÕtkhix¶y  thiªntai     ra   , ho¶  ¹n,dÞch  Önh, ngêicã  Èm  Òn  îchuy  ho   b     th quy ®  ®éng  ùctiÕp b»ng  êi ãi,nhng  Ë m   Êt sau  giê,kÓ   õ khihuy  ng  tr     l    n ch nh   24    t     ®é ph¶icã  Õt ®Þnh    quy   huy  ng  ®é b»ng   v¨n b¶n.
  2. 2 §i Ò u 5 Nhµ   íc khuyÕn  Ých, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   n  kh    ki thu l  i c«ng  ©n  d tham    gia lao®éng    c«ng  ch. Ý §i Ò u 6 Nghiªm  Ê m   Öc  c vi huy  ng  µ  ö  ông    ng  Üa  ô  ®é vsd lao ®é ngh v c«ng  ch  Ý tr¸víi    i quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy. l n C h ¬ n g  II N g h Ü a  v ô  lao ® é n g  c « n g  Ý c h  h » n g  n¨ m §i Ò u 7 C«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   nam   õ ®ñ   tuæi ®Õ n   Õt  tuæi,n÷  õ ®ñ     t   18    h 45    t   18 tuæi ®Õ n   Õt  tuæi,cã    h 35    tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    th hi nghÜa  ô    ng  v lao ®é c«ng  Ých h»ng  n¨m. §i Ò u 8 Sè   µy  ng c«ng nghÜa  ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý h»ng n¨m  ña  çi  c m c«ng  d©n  µ10  µy. l   ng §i Ò u 9 Lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý h»ng n¨m  îcsö  ông    ãp  Çn  µm    ® d ®Ó g ph l c¸c c«ng  viÖc  sau  y  ña  a  ¬ng  ®© c ®Þ ph : 1­ X ©y  ùng,tubæ   êng    d    ® giao th«ng;   2­ X ©y  ùng,tu bæ       d     c¸cc«ng  ×nh thuû  î  i víi Öc  ©y  ùng,tubæ   tr   l i®è     ; vi x d    ®ª,kÌth× thùc hiÖn         theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       phßng,chèng  ôt    l, b∙o; 3­  ©y  ùng, tu bæ   ¹m  tÕ, nhµ  Î tr ng, lípm É u   X d    tr y    tr , ê       gi¸o,tr ng    ê phæ   th«ng  µ  v c«ng  ×nh vuich¬i,   Ýkh«ng  ×  ôc  ch  tr       tr   gi¶i vm ®Ý kinh doanh;   4­ X ©y  ùng,tu bæ   Üa    d     ngh trang liÖtsÜ, ®µi t ng  Ö m   ÖtsÜ, nhµ           ë ni li     bia ghitªnliÖtsÜ;      5­ X ©y  ùng,tubæ       d     c¸cc«ng  ×nh c«ng  ch  ã  Ýnh  Êtx∙héikh¸c. tr   Ý ct ch       §i Ò u 10 Nh÷ng  êisau  y   îcmiÔn  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  ng   ®© ®   th   ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m : 1­ C¸n  é,chiÕn  Ü  éc qu©n  i nh©n  ©n  µ    b  s thu   ®é   d v c«ng  nh©n  ©n; an  d 2­ C«ng  ©n, c«ng    nh   chøc  èc  qu phßng  µ  v c«ng  nh©n  ©n  µm  Öc    an  d l vi ë miÒn  ói,vïng cao,vïng s©u, biªngií     ¶o; c«ng  ©n, c«ng  n            ih¶i®,   nh   chøc  èc  qu phßng  éc c¸c®éi söa  ÷a u  ng  thu       ch l ®é chuyªn nghiÖp;  
  3. 3 3­ Qu © n   ©n  Êtngò  ang  ¨ng  ý    ¹ch dù  Þ  ¹ng  ét;   nh xu   ® ® k ë ng   b h m 4­ Th¬ng    binh,bÖnh    µ  ÷ng  êihëng  Ýnh      ¬ng    binhv nh ng   ch s¸chnh th binh; 5­ Cha, m Ñ,  îhoÆc   ång  ña  ÖtsÜ, ngêicã      v  ch c li       c«ng  nu«iliÖtsÜ;    6­ Ng êigi÷chøc  ¾c           s t«n gi¸ochuyªn nghiÖp;   7­  êi m ¾ c   Önh  ©m   Çn, ®éng  Ng   b t th   kinh hoÆc   ã  îc ®iÓ m   Ò   Ó    c nh   v th chÊtm µ     kh«ng  cßn  kh¶  n¨ng    ng; lao®é 8­ Ng êibÞ      suy  gi¶m  kh¶  n¨ng    ng  õ21%   ëlªn. lao®é t   tr   §i Ò u 11 Nh÷ng  êi thuéc  Ön  ùc  Ön  ng   di th hi nghÜa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ng  ¹  êi®iÓ m   nh t i   th huy  ng  éc  ét  ®é thu m trong nh÷ng  êng  îp    tr h sau  y   ®© th× ® îct¹m  Ôn  ùc hiÖn      mi th   : 1­  êi®ang  iÒu  Þ,®iÒu  ìng;ngêiduy  Êt trong gia ®×nh  ang  Ng   ® tr   d     nh      ® trùctiÕp ch¨m  ãc  ©n  ©n  Þ  m       s th nh b è nÆng; 2­ Cha,  Ñ,  î hoÆc   ång  ña  ©n  ©n  ¹  ò  ã  µn  m v  ch c qu nh ting c ho c¶nh    gia ®×nh  ùc sù  ã  th   kh kh¨n ® îc Uû       ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  u   nh d x∙,ph   tr   ®© gäichung  µUû     l   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙)chøng  Ën; nh 3­ Phô  ÷  ã      n c thaihoÆc   ang  ® nu«icon  á  íi th¸ng;   nh d   36  4­ Ng êichång  µ   îchÕt      m v  hoÆc   ∙    ® lyh«n  ang  ùctiÕp nu«icon  á  ® tr       nh díi th¸ng;  36  5­ Ng êitrùctiÕp nu«idìng hoÆc   ôc  ô  ¬ng             ph v th binh nÆng,  Önh    b binh  nÆng,  êitµn tËtbÞ  ng       suy  gi¶m kh¶ n¨ng    ng  õ81%   ëlªn; lao®é t   tr   6­ Ng êithuéc lùcl ng nßng  ètcña  ©n  ©n  ùvÖ;        î   c  d qu t  7­ C¸n  é, c«ng    b  chøc  µ  íc® îc®iÒu  ng  n   µm  Öc  ã  êih¹n  nh n     ®é ®Õ l vi c th   ë  Òn  ói, ïng cao,vïng s©u, biªngií    ¶o; mi n  v          ih¶i® , 8­ Thanh      niªnxung  phong,thanh    ×nh    niªnt nguyÖn  ang  µm  Öm   ô  ® l nhi v ® îcc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao; 9­  êi lµ lao ®éng  Ng       duy  Êt  nh trong gia ®×nh  ang  ùc tiÕp     ® tr   nu«i ngêi     kh¸ckh«ng    cßn kh¶  n¨ng    ng  lao®é hoÆc   a  n   ch ®Õ tuæilao®éng;    10­  êi trong  é   Ng   h gia  nh  îc Uû   ®× ®  ban  ©n   ©n   Êp    nh d c x∙ x¸c  Ën  nh thuéc diÖn  é  i theo chuÈn  ùc  Ch Ýnh  ñ    h ®ã     m do  ph quy  nh; ®Þ 11­ Trëng,phã      c«ng  x∙, an   c«ng  viªn  ëng  an  ; tr th«n,xãm    hoÆc ¬ng  ¬ng; t ® 12­ Nghiªncøu      sinh,häc      viªncao  äc,thùc tËp  h    sinh,sinh viªn,häc        sinh  häc  Ëp  t trung dµi h¹n  ¹    êng  ihäc, häc  Ön, tr ng     t i tr c¸c ®¹     vi   ê cao  ng,  êng  ®¼ tr trung  äc  h chuyªn  nghiÖp  µ  êng  ¹y  v tr d nghÒ   éc  Ö   èng    ôc  èc  thu h th gi¸o d qu d©n,  êng  o  ¹ocña    tr ®µ t   c¸c t«n gi¸o;häc    sinh phæ     th«ng;ngêi ®ang  ¹y  µ      dv ngêi®ang  äc      ï  ÷;   h ®Ó xo¸m ch 13­ Ng êi®ang      c«ng    äc  Ëp,lao®éng    ícngoµi. t¸c,ht   ën  
  4. 4 §i Ò u 12 Thêigian qu©n  ©n  ù  Þ   ¹ng    µ  ©n  ©n  ù vÖ   éc lùcl ng     nh dbh haiv d qu t   thu    î   réng  i Ëp  r∙ t trung huÊn  Ön,héithao,thao  Ôn,kiÓm    ½n  µng  Õn    luy       di   tras s chi ®Êu,  ôc  ô  Õn  u   îctrõvµo  êigian thùc hiÖn  Üa  ô    ng  ph v chi ®Ê ®     th       ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m. §i Ò u 13 Uû  ban  ©n  ©n  Êp    Ëp    nh d c x∙l sæ theo  âiviÖc  ùc hiÖn  Üa  ô    d  th   ngh v lao ®éng  c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ña  c c«ng  ©n    ótrªn®Þa   µn  d c tr     b theo  É u   èng  m th nhÊt do  é    ng, th ng    B lao ®é   ¬ binh vµ    éiquy  nh  µ  c¸o Uû     x∙h   ®Þ v b¸o    ban  ©n  nh d©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  huy qu   x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   äi chung  µ Uû   ®© g   l  ban  ©n  ©n  Êp  Ön). Uû   nh d c huy   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Óm     nh d c huy ki tra,tæng  hîp,b¸o    c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (sau  ®©y  äichung  µUû   g  l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)®Ó     tæng  îp trong toµn  h    tØnh,  lµm  ¬  ë  c s cho  Öc  vi chØ   o, kiÓm     µ  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  ü  µy  ®¹   tra v l k ho sd qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  ña  a  ¬ng. Ý c ®Þ ph Thêi h¹n    b¸o c¸o  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng  Õt ®Þnh.     quy   §i Ò u 14 Ng êi trùc tiÕp    ng  ùc  Ön  Üa  ô    ng     lao ®é th hi ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m ph¶ihoµn  µnh  nh    th ®Þ møc    ng  lao ®é hoÆc   èil ng c«ng  Öc  ®¬n   kh  î   vi do  vÞ  ö  ông    ng  sd lao®é c«ng  ch Ý giao,nÕu  µn  µnh  ím  × ® îcnghØ  ícthêi   ho th s th     tr     gianquy  nh.   ®Þ §i Ò u 15 Ng êi ® îc huy  ng  ùc hiÖn  Üa  ô    ng     ®é th   ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m,  n Õu  kh«ng  ùctiÕp ®i    ng  × ph¶icã  êilµm  tr     lao®é th     ng   thay hoÆc   ng  Òn.   ®ã ti Ng êilµm    thay ph¶itõ®ñ   tuæi®Õ n   Õt  tuæi®èi víi       18    h 60       nam,  õ®ñ     t   18 tuæi ®Õ n   Õt  tuæi ®èi  íin÷  µ      h 55    v   v ®ñ søc  Î hoµn  µnh  nh  kho   th ®Þ møc     lao ®éng  hoÆc   èil ng c«ng  Öc  îcgiao. kh  î   vi ®   Møc   Òn  ng  ti ®ã thay cho  çi  µy    m ng c«ng  Héi ®ång  ©n  ©n  do    nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ph tr       quy  nh  ïhîp víi ùc tÕ  ña  õng khu  ùc  ®Þ ph      th   c t   v t¹  a   ¬ng, nhng  i®Þ ph   møc  cao  Êt  nh kh«ng  îc vîtqu¸  ®   120%   Òn ¬ng  ét  ti l m ngµy  ña  c møc ¬ng  èi Óu chung  Nhµ   ícquy  nh. l t  thi   do  n  ®Þ §i Ò u 16 Ng êithùc hiÖn  Üa  ô    ng      ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  Õu  n kh«ng  ùc tr   tiÕp ®i    ng  îcm µ   ng  Òn th×    lao ®é ®   ®ã ti   ph¶inép  Òn cho  û     ti   U ban  ©n  ©n   nh d cÊp    ¬i c  ó.Khi nhËn  iÒn,Uû   x∙ n   tr     t   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ph¶igiao biªnla         i cho ngêinép  Òn.   ti
  5. 5 §i Ò u 17 Nguån  ùctõ nghÜa  ô    ng  l   v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  îcph©n      ®  bæ cho cÊp tØnh  èi®a  t   10%,  cho  Êp  Ön  èi®a  c huy t   20%,  Çn  ph cßn  ¹ dµnh  l i cho  Êp  c x∙. §i Ò u 18 1­ Uû     ban  ©n  ©n    Êp  îclËp quü  µy  nh d c¸cc ®     ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý cña  Êp  × nh  õnguån  Üa  ô    ng  cm t  ngh v lao®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m. 2­  µn  é  ü  µy  To b qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý ph¶i ® îc ph¶n     ¸nh  µo  v ng©n s¸ch ®Þa  ¬ng    Êp.   ph c¸cc   Sè   Òn  ti thu  îc tõ viÖc  ùc  Ön  ®    th hi nghÜa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m b»ng  ×nh  h thøc ®ãng  Òn cña  Êp  µo    ti   c n ph¶i® îcnép  µo  µikho¶n     v t  riªng   cña  Êp    ë   ¹ Kho  ¹c nhµ  íc. c ®ã m t   i b  n 3­ ViÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  ü  µy  l  s d qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý ph¶ib¶o    ®¶m   ng  ôc  ch, d©n  ñ  µ  ®ó m ®Ý   ch v c«ng  khai. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  Öc  ®Þ c th vi qu¶n  ývµ  ö  ông  ü  µy  l  s d qu ng c«ng  lao®éng    c«ng  ch. Ý §i Ò u 19 Nguån  ùctõ nghÜa  ô    ng  l   v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ña  Êp    îcsö  c c x∙®   dông    µm    ®Ó l c¸cc«ng  Öc  vi c«ng  ch  ña    êng,thÞ  Ên. Ý c x∙,ph   tr Nguån  ùctõnghÜa  ô    ng  l   v lao®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ña  Êp  c c tØnh,cÊp    huyÖn  îcsö  ông    ç  î ® d ®Ó h tr cho    c¸cc«ng  ×nh c«ng  ch  cÊp  íi tr   Ý do  d qu¶n  ý l  hoÆc   ö  ông  µo  sd v c«ng  ×nh c«ng  ch  cÊp  × nh  tr   Ý do  m qu¶n  ý. l §i Ò u 20 Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  µ nh d x∙,ph   tr   ®© g   l  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp    cø  µo  Õ   ¹ch  ö  ông    ng  nh d c x∙)c¨n  v k ho sd lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  Õt  nh  ®®    nh d c  quy ®Þ hoÆc   c¨n  vµo  cø  yªu  Çu  ña  û   c c U ban  ©n  ©n  Êp      quyÕt  nh    nh d c trªn®Ó ra  ®Þ huy ®éng  i víi ®è     c«ng  ©n    ótrªn®Þa  µn. d c tr     b Quy Õt  nh  ®Þ huy  ng  ña  ñ  Þch  û   ®é c Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ph¶i® îc    th«ng b¸o cho  êi ® îc huy  ng  ng     ®é hoÆc     nh  ä  Õt chË m   Êt  µ 7  gia ®× h bi   nh l   ngµy  ícngµy  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  tr   th   ngh v lao®é c«ng  ch.Ý §i Ò u 21   Öc  Vi huy  ng    ng  ®é lao ®é nghÜa  ô  v c«ng  ch  Ý h»ng n¨m ph¶i trªnc¬     së    nh  â khèil ng c«ng  Öc,nhu  Çu    ng, tiÕn ®é     x¸c ®Þ r   î   vi   c lao ®é     thic«ng  µ v c¸c y Õu  è liªnquan,®ång  êiph¶ih¹n  Õ   n     t      th     ch ®Õ møc  Êp  Êt ¶nh  ëng  th nh   h cña  Öc  vi huy  ng    n   ®é ®ã ®Õ s¶n  Êt,c«ng    äc  Ëp  ña  ¬  xu   t¸c,h t c c quan, tæ    chøc,®¬ n  Þ  µ  ña    v v c c«ng  ©n. d
  6. 6 §i Ò u 22 Kinh  Ý  ôc  ô  Öc  chøc  ph ph v vi tæ  huy  ng  µ  ®é v qu¶n  ýquü  µy  l  ng c«ng    lao ®éng  c«ng  ch  Ý h»ng n¨m  ng©n  do  s¸ch ®Þa   ¬ng  Êp    ph c theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  III N g h Ü a  v ô  lao ® é n g  c « n g  Ý c h  trong tr n g  h î p c Ê p  thi Õt k hi x ¶y  ê ra thiªn  tai, o ¶  h o ¹ n, Þ c h  b Ö n h  h  d §i Ò u 23 Trong  êng  îp cÊp  Õtkhix¶y    tr h  thi     ra thiªntai   , ho¶  ¹n,dÞch  Önh  ho   b (sau  ®©y   äilµtr ng  îp cÊp  Õt) m äi  g    ê h   thi ,  c«ng  ©n  ã  d c søc    ng  ã  Üa  ô  lao ®é c ngh v tham  gia lao  ng    Þp  êiphßng, chèng  ®é ®Ó k th     hoÆc   ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ nh»m   ¹n chÕ   n   h  ®Õ møc  Êp  Êt thiÖth¹icã  Ó  ra. th nh       th x¶y  §i Ò u 24 ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  quy quy   huy  ng  Üa  ô    ng  ®é ngh v lao®é c«ng  ch  Ý trong  tr ng  îp cÊp  Õt® îcquy  nh    ê h  thi     ®Þ nh sau: 1­  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  Th t Ch ph quy ®Þ huy  ng    êng  îp  Êp  Õt ®é khitr hc thi   ® Æc   Ötnghiªm  äng x¶y    ã  bi   tr   ra c ¶nh  ëng  ín®Õ n   h l  kinh tÕ      éihoÆc       ­ x∙h   t¸c ®éng  nguy  Ó m   n   hi ®Õ m«i  êng  tr sinh  ithuéc  ¹m    Òu  th¸  ph vi nhi tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng, hoÆc   tr         trong m ét    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ­   ph tr       ¬ng,nhng  ît     v   kh¶  qu¸ n¨ng    Õt cña  Êp  gi¶iquy   c tØnh; 2­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ huy  ng    ­ ®é khitr êng  îp cÊp  Õtx¶y    éc ph¹m    Òu  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  h  thi   ra thu   vinhi huy     x∙,th ph thuéc tØnh,hoÆc       trong m ét  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh,nh­   huy     x∙,th ph thu     ng  îtqu¸ kh¶  v    n¨ng    Õt cña  Êp  Ön; gi¶iquy   c huy 3­ Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Õt ®Þnh  nh d c huy quy   huy  ng    ­ ®é khitr êng  îp cÊp  Õtx¶y    éc ph¹m    Òu    êng,thÞ  Ên,hoÆc   h  thi   ra thu   vinhi x∙,ph   tr   trong  m ét    êng,thÞ  Ên,nhng  ît   x∙,ph   tr   v   kh¶  qu¸ n¨ng    Õt cña  Êp  gi¶iquy   c x∙; 4­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    Õt  nh  nh d c x∙ quy ®Þ huy  ng    êng  ®é khitr hîp cÊp  Õtx¶y    éc ph¹m      êng,thÞ  Ên.   thi   ra thu   vix∙,ph   tr Trong  êng  îp kh«ng  ùgi¶i tr h  t     Õt ® îcth× Chñ  Þch  û   quy       t U ban  ©n  ©n   nh d ph¶ib¸o c¸o ngay  íi Êp    ùctiÕp gi¶i     v  c trªntr       Õt. quy §i Ò u 25 Thêigian huy  ng    ng      ®é lao®é c«ng  ch  Ý trong tr ng  îp cÊp  Õtm çi ®ît  ê h   thi       kh«ng    ngµy  qu¸ 5  c«ng,kÓ   thêigian ®i,vÒ.   c¶      
  7. 7 C h ¬ n g  IV C h Õ  ® é  ® è i v íi g ê i tr ù c ti Õ p lao ® é n g    n th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  lao ® é n g  c « n g  Ý c h §i Ò u 26 Ng êitrùctiÕp lao ®éng  ùc hiÖn  Üa  ô    ng        th   ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý c¸ch xa    n¬i c  ó,n Õu     tr   kh«ng  ã  iÒu  Ön  i,vÒ   µng  µy, th×  n  Þ  ö  ông  c® ki ®   h ng   ®¬ v s d (®èivíilao ®éng       c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m) hoÆc   ¬  c quan  Õt  nh  quy ®Þ huy  ng   ®é (®èivíitr ng  îp  Êp  Õt)bè  Ý n¬inghØ,  ç  î Öc  i  ¹ hoÆc       ê h c thi   tr     h tr  vi ® l   i thanh    to¸n tiÒntµuxe  ét  Çn  i,vÒ.     m l ®  §i Ò u 27 1­  êi thùc  Ön  Ng   hi nghÜa  ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý trong  êng  îp  Êp  tr hc thiÕt® îcbåidìng.Møc  åidìng m ét  µy  µm  Öc        b    ng l vi b»ng  Òn l ng  ét  µy  ti  ¬ m ng cña  møc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung. Trêng  îp  µm  Öc  µo    h l vi v ban  ªm   õ 22  ê ® (t   gi   ®Õ n   giê s¸ng)® îcbåidìng gÊp  «i.N Õ u   µm  Öc    ¬icã  Õu  è ®éc  ¹i  6          ®  l vi ë n   y t  h, nguy  Ó m   × ® îctrang bÞ     ¬ng  Ön b¶o  é    ng  µ  îcbåidìng hi th       c¸c ph ti   h lao ®é v®      nh  i víi êilao®éng  µm  Öc  ïng m«i  êng  éc khu  ùc  ®è     ng     l vi c   tr thu   v s¶n  Êt,kinh xu     doanh. 2­ C¸c  Õ     åidìng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îctÝnh    ch ®é b     ®Þ ti  1  n ®  theo  è  s giê thùc tÕ  µm  Öc  µng  µy.Lµ m   Öc  õ 2  ê ®Õ n   giê ® îc tÝnh  öa      l vi h ng   vi t   gi   4      n ngµy,lµm  Öc  õ trªn4  ê ®Õ n   giê ® îc tÝnh  ngµy;tr ng  îp    vi t     gi   8      c¶    ê h ph¶ilµm   thªm  êth× sè  êlµm  gi     gi   thªm  îctÝnh  Êp  «i. ®  g® 3­ NgoµichÕ     åidìng quy  nh  ¹ §iÒu  µy,ngêithùc hiÖn  Üa      ®é b     ®Þ ti  n      ngh vô    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý trong tr ng  îp  Êp  Õtc¸ch  n¬i c  ó,kh«ng  ã    ê h c thi   xa    tr   c ®iÒu  Ön  i,vÒ   µng  µy  îc hç  îtiÒn    ki ®   h ng ®   tr  ¨n.Møc   ç  îdo  û   h tr  U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh  ¬ix¶y    ×nh  ¹ngcÊp  Õtquy  nh. n   ra t tr   thi   ®Þ §i Ò u 28 Ng êitrùctiÕp lao ®éng  ùc hiÖn  Üa  ô    ng        th   ngh v lao ®é c«ng  ch  Õu  Þ  Ýn b tain¹n    ng  ×  îcthanh      Ý  tÕ    lao ®é th ®   to¸nchiph y  trong qu¸ tr×nh s¬       cøu, cÊp    cøu  n     iÒu  Þ æn   nh  ¬ng  Ët. êng  îp ngêibÞ     ¹n  µm    ®Õ khi® tr   ®Þ th t  Tr h    tain l suy gi¶m kh¶  n¨ng    ng  ×  îc xÐt  îcÊp  ú  lao ®é th ®   tr  tu theo møc     ®é suy  gi¶m    kh¶ n¨ng    ng. N Õ u   êibÞ    ¹n  Õt,kÓ   chÕt  lao®é   ng   tai n ch   c¶  trong thêigian ®iÒu  Þ      tr   lÇn  u,  ×  êi trùc tiÕp    ®Ç th ng     lo mai t¸ng ® îc nhËn  Òn     ti mai  t¸ng;gia  nh    ®× hoÆc   ©n  ©n  ña  êi®ã   îctrî Êp  ét  Çn. th nh c ng   ®     cml Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó    Ý  tÕ,tiÒn mai    µ    Õ     ®Þ c th chiph y      t¸ngv c¸c ch ®é trî Êp.  c §i Ò u 29 Ng êi bÞ   m   au   è® trong    ùc tiÕp    ng  ùc  Ön  Üa  ô    khitr   lao ®é th hi ngh v lao ®éng  c«ng  ch, n Õu  ã  Îb¶o  Ó m   tÕ  ×  îc c¬  Ý  c th   hi y  th ®   quan  b¶o  Ó m   tÕ  hi y  thanh      Ý  to¸nchiph kh¸m, ch÷a  Önh    b theo  quy  nh  ña  Òu  Ö  ®Þ c §i l b¶o  Ó m     hi y tÕ;ngêicha      tham    giab¶o  Ó m   tÕ  îchëng  Òn  înh  êicã  hi y  ®   quy l   ng   b¶o  Ó m   i hi
  8. 8 y  Õ,trõtr ng  îp è m   au    ùc hiÖn  Üa  ô    ng  t    ê h   ® khith   ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ¹ c«ng  ×nh cña    êng,thÞ  Ên. t i tr   x∙,ph   tr §i Ò u 30 Kinh  Ý         Õ     µ    Ý   ph chitr¶c¸c ch ®é v chiph kh¸m, ch÷a  Önh  i  íingêi   b ®è v     cha tham    gia b¶o  Ó m   tÕ  hi y  quy  nh  ¹ c¸c®iÒu      vµ  cña  ®Þ t    i 26,27,28  29  Ph¸p  lÖnh  µy  îcquy  nh    n ®  ®Þ nh sau: 1­ C¸c  kho¶n    éc nghÜa  ô  chi thu   v lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý h»ng n¨m   îc ®  trÝch tõ nguån    ng     lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  b»ng  Òn cña  Êp  ti   c qu¶n  ýc«ng  l  tr×nh,n Õu  ån  µy    ngu n kh«ng    ×  îc bæ   ®ñ th ®   sung  õ ng©n  t  s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph cïng cÊp;   2­ C¸c    kho¶n    éc nghÜa  ô    ng  chithu   v lao®é c«ng  ch  Ý trong tr ng  îp cÊp   ê h   thiÕt® îc trÝch  õ ng©n     t  s¸ch  ña  Êp  quyÕt  nh  c c ra  ®Þ huy  ng, riªng tr ng  ®é    ê hîp cÊp  Õtdo    ôt × sö  ông  ü    thi   b∙o,l     d th qu phßng,chèng    ôt   b∙o,l . §i Ò u 31 Ng êi dòng    c¶m  cøu  êi kh¸c,cøu  µis¶n  ña  µ   íc,cña  ©n  ©n  ng     t  c Nh n   nh d hoÆc   u  ®Ê tranh chèng  éiph¹m    t  trong khithùc hiÖn  Üa  ô    ng       ngh v lao ®é c«ng  Ých,n Õu  Þ  ¬ng  µm    b th l suy  gi¶m kh¶ n¨ng    ng  õ 21%   ëlªn® îcxÐt h­ lao ®é t   tr         ëng  Ýnh  ch s¸ch nh  ¬ng    th binh,nÕu  sinh® îcxÐt c«ng  Ën  µliÖtsÜ.   hy      nh l     §i Ò u 32 Ng êi ®i    ng    lao ®é thay cho  êi cã  Üa  ô    ng    ng   ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   15  Ph¸p  Önh  µy  ã  l n c tr¸chnhiÖ m   µ  îchëng      v®  c¸c quyÒn  înh  êitrùctiÕp lao®éng  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  l   ng     i    th   ngh v lao®é c«ng  ch. Ý C h ¬ n g  V Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  n h µ  n í c,  c¸c t æ  c h ø c trong vi Ö c q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  n g h Ü a  v ô    s lao ® é n g  c « n g  Ý c h §i Ò u 33 1­  Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Üa  ô    ng  Ch ph th nh   l  n   ngh v lao ®é c«ng  Ých  trongph¹m    níc.   vic¶  2­  é     ng, th ng  B lao ®é   ¬ binh  µ    éi chÞu  v x∙ h   tr¸chnhiÖ m   íc ChÝnh  ñ    tr   ph thùc hiÖn  Öc    vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Üa  ô    ng  l  n   ngh v lao®é c«ng  ch. Ý 3­ C¸c  é, c¬  b   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph trong ph¹m      vi nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n cña  ×nh  èihîp víi é    ng, th ng  v  h  m ph       lao®é   ¬ binh vµ    éi B   x∙h   thùc hiÖn  Öc    vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Üa  ô    ng  l  n   ngh v lao®é c«ng  ch. Ý 4­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña    vinhi v  hc m × nh  ã  c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc    th   vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Üa  ô    ng  l  n   ngh v lao ®é c«ng  ch    a  ¬ng. Ý ë ®Þ ph
  9. 9 §i Ò u 34 C¬  quan  µ  íc,Uû   nh n   ban  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    chøc  M tr   qu Vi   v c¸c tæ  thµnh viªn,tæ    chøc    éikh¸c,tæ  x∙h     chøc  kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n,   d   nhµ  êng  µ  tr v gia  nh,  ®× trong  ¹m    ph vi tr¸ch nhiÖ m   ña  × nh   ã  Ö m   ô    cm c nhi v gi¸m    Óm    ng  s¸t,ki tra,®é viªn,   ôc  µ  ¹o®iÒu  Ön   gi¸od v t   ki cho  êicã  Üa  ô  ng   ngh v thùc hiÖn  Üa  ô    ng    ngh v lao®é c«ng  ch. Ý §i Ò u 35 H»ng n¨m,  éi  ng  ©n  ©n   H ®å nh d c¸c  Êp  c quyÕt  nh   ®Þ c¸c c«ng  ×nh tr   c«ng  ch  µ  ü  µy  Ý v qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ö  ông  Ý sd cho  õng  t c«ng  ×nh tr   thuéc  Êp  × nh;  Õt  nh  c m quy ®Þ møc   ç  îcho    h tr  c¸c c«ng  ×nh  éc  û     tr thu U ban nh©n  ©n  Êp  íi d c d  qu¶n  ýphïhîp víi ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng ®Þa  ¬ng. l        t h c th c t   ph §i Ò u 36 1­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  ü  µy  nh d c¸c c l k ho sd qu ng c«ng    lao ®éng  c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng  Êp  Õt  nh;  tr     nh d c c quy ®Þ quyÕt  nh  ®Þ huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông  ü  µy  l  s d qu ng c«ng  ®éng  lao  c«ng  Ých; b¸o    Õt    c¸o k qu¶  ùc hiÖn  íiHéi ®ång  ©n  ©n  ïng  Êp  µ  û     th   v    nh d c c v U ban nh©n  ©n  Êp    ùctiÕp. d c trªntr   2­ Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    Êp  Õt  nh  nh d c¸cc quy ®Þ huy  ng    ng  ®é lao ®é c«ng  ch  Ý trong tr ng  îp cÊp  Õttheo  Èm  Òn   ê h   thi   th quy quy  nh  ¹ c¸c kho¶n  ®Þ ti     2, 3  µ  §iÒu  cña    v 4  24  Ph¸p  Önh  µy  µ  c¸o kÕt  l n v b¸o    qu¶  íi Êp    ùctiÕp v  c trªntr     sau  çi lÇn  m   huy  ng. ®é 3­ H»ng n¨m,  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh b¸o c¸o  Ýnh  ñ  Ò   Õt  Ch ph v k qu¶  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  th   ngh v lao®é c«ng  ch  ¹ ®Þa  ¬ng. Ý t  i ph §i Ò u 37 C¬   quan,tæ    chøc  ö  ông    ng  sd lao®é c«ng  ch  ã  Ý c tr¸chnhiÖ m  Èn  Þ    chu b tètc¸c ®iÒu  Ön, ph¬ng  Ön  µ  chøc, sö  ông    ng     ki   ti v tæ   d lao ®é c«ng  ch  ã  Ý c hiÖu qu¶; cã  Ön    bi ph¸p  phßng  õa    ¹n  ng tain x¶y    ra;nghiÖ m     thu,thanh to¸n,   quyÕt    Ýnh    Þp  êi  Êp  µnh  y    Õ   ,  Ýnh  to¸nch x¸c,k th ; ch h ®Ç ®ñ ch ®é ch s¸ch ®èi    víi êithùc hiÖn  Üa  ô    ng   ng     ngh v lao®é c«ng  ch. Ý C h ¬ n g  VI k h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u 38 Ng êi cã  µnh  Ých    th t trong viÖc  ùc hiÖn  Üa  ô    ng    th   ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý ® îckhen  ëng    th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n
  10. 10 §i Ò u 39 Ng êi cã  Èm   Òn    th quy huy  ng  ®é hoÆc   êi cã  ng   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,sö  l  dông    ng  lao ®é c«ng  ch  ã  µnh      ¹m  Ý ch viviph quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy, l n  th×  ú  tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  Ët,hoÆc   Þ     t ch   ®é viph m b x l   lu   b truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 40 Ng êinµo  ã  µnh    èng  i,c¶n  ëviÖc    ch vich ®è   tr   huy  ng  ®é hoÆc   èn tr¸nh tr     thùc hiÖn  Üa  ô    ng    ngh v lao®é c«ng  ch;lµm    áng,thÊttho¸t Ëtt  ÕtbÞ, Ý  hh       ,thi     v ph¬ng  Ön phôc  ô    ng  ti   v lao®é c«ng  ch  Ý hoÆc   ã  µnh    ch vikh¸cviph¹m         c¸cquy ®Þnh  ña  c Ph¸p  Önh  µy  ×  ú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   ö  l n th tu   t ch   ®é viph m b x ph¹thµnh  Ýnh    ch hoÆc   Þ     b truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, n Õu  ©y  Öth¹i   h s  g thi     th× ph¶ibåith ng        ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 41 C«ng  ©n  ã  Òn  Õu  ¹i  èc¸o;tæ  d c quy khi n ,     chøc  ã  Òn  Õu  ¹ihµnh  t c quy khi n   viviph¹m       c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy  l n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  42   Ph¸p  Önh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  th¸ng01  l n c hi l     h k t  01    n¨m  2000. §i Ò u 43 Ph¸p  Önh  µy  l n thay thÕ    Ph¸p  Önh  Üa  ô    ng  l ngh v lao ®é c«ng  ch  µy  Ý ng 10  th¸ng11    n¨m  1988. C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Ph¸p  Önh  µy  u     á. l n ®Ò b∙i b §i Ò u 44 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ®Þ chiti   h   thih Ph¸p  Önh  µy. l n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản