intTypePromotion=1

Pháp lệnh số 54-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
122
lượt xem
7
download

Pháp lệnh số 54-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 54-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 54-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA L Ö nh cña  h ñ  tÞch n íc sè 54 L/CT N   g µy  18 th¸ng 2 n¨ m  1997 C n Chñ tÞch níc C é ng  hoµ  héi x∙   chñ ngh Ü a  ViÖt N a m C¨n  vµo  cø  §iÒu 103  §iÒu  vµ  106 cña HiÕn ph¸p    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖtNam     n¨m 1992; C¨n  vµo  cø  §iÒu  cña  78  LuËt Tæ     chøc  Quèc  héi. Nay c«ng bè: Ph¸p lÖnh söa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p lÖnh thuÕ  nhËp  thu  ®èi    víi ngêi cã      thu nhËp  cao  ® îc Uû  ®∙    ban  êng  Quèc      th vô  héiníc Céng hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖtNam     kho¸IX    th«ng qua ngµy  th¸ng2  6    n¨m 1997.  Ph¸p lÖnh cña  û  ba n   h ê n g  v ô   u è c  h éi  U T Q sè 01/97/PL­U B T V Q H 9  n g µ y   th¸ng 02  6  n¨ m  1997  Ò  viÖc söa  æ i  m ét sè ®i Ò u   ña P h¸p  v ® c lÖn h  thu Õ   thu n h Ë p  ® èi   n g êi cã thu n h Ë p  cao víi C¨n  vµo  cø  §iÒu  cña  91  HiÕn  ph¸p nícCéng      hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt  Nam   n¨m 1992; C¨n  vµo  cø  NghÞ  quyÕt Quèc    héi kho¸ IX,kú      häp thø  vÒ   to¸n  10  dù  ng©n s¸ch Nhµ      nícn¨m 1997; Ph¸p  lÖnh nµy söa  ®æi mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p  lÖnh  thuÕ    thu nhËp  ®èi  víi  ngêicã      thu nhËp  cao ngµy  th¸ng5  19    n¨m 1994; §iÒu    1.­Söa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víi ngêicã      thu nhËp  cao  sau: nh  1.Kho¶n      1,§iÒu  ® îcsöa  2    ®æi: "2­Thu    nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn díi       h×nh  c¸c thøc: ­Quµ    biÕu,quµ    tÆng  b»ng  hiÖn        vËttõnícngoµichuyÓn    vÒ; ­ ChuyÓn    giao c«ng    nghÖ,  b¶n quyÒn  dông  sö  s¸ng chÕ,    nh∙n hiÖu,bÝ      quyÕt  thuËt,thiÕtkÕ  thuËt x©y  kü      kü    dùng, thiÕtkÕ      c«ng  nghiÖp  dÞch  vµ  vô  kh¸c;trõtr     êng    hîp biÕu,tÆng.   ­Tróng  ëng      th xæ sè." 2.§iÒu  ® îcsöa  æi:   9    ®
  2. 2 "§iÒu    9: Thu nhËp  êng  th xuyªn chÞu    thuÕ quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu    1  2  cña  Ph¸p  lÖnh  nµy    lµ tæng  tiÒn  sè  thu  îc cña  ®   tõng  nh©n  c¸  b×nh  qu©n  th¸ng trong n¨m        trªn2.000.000  ®ång  ®èi    víic«ng d©n  ViÖt Nam   c¸ nh©n    vµ    kh¸c ®Þnh  t¹    c  iViÖt Nam;      trªn5.000.000 ®ång        ®èi víingêinícngoµic            trót¹i ViÖt Nam   c«ng    vµ  d©n  ViÖt Nam       lao ®éng, c«ng    nícngoµi.Riªng ngêi   t¸cë          níc ngoµi ® îc coi lµ kh«ng            c tró t¹    iViÖt  Nam, thu  nhËp  êng  th xuyªn chÞu  thuÕ    lµtæng  thu nhËp  lµm  sè    do  viÖc    t¹ ViÖtNam. i   Ngêi níc ngoµi ® îc coilµ c    i             trót¹  ViÖt Nam     nÕu  t¹  ë  iViÖt Nam       tõ 183  ngµy      trëlªntÝnh  cho  th¸ngkÓ      12    tõkhi®Õn   ViÖtNam;  îccoilµkh«ng  tró   ®       c    nÕu  t¹ ViÖtNam     ë   i   díi 183  ngµy." 3.Kho¶n      1,§iÒu  ® îcsöa  æi: 10    ® "1­§èivíi       c«ng  d©n  ViÖtNam   c¸nh©n    vµ    kh¸c®Þnh  t¹ ViÖtNam:   c   i   BiÓu thu Õ luü tiÕn tõng ph Ç n §¬n    vÞ:1.000  ®ång BËc Thu  nhËp  b×nh  qu©n   th¸ng/ngêi ThuÕ   suÊt  (%) 1 §Õn 2.000   0 2 Trªn 2.000    §Õn 3.000   10 3 Trªn 3.000    §Õn 4.000   20 4 Trªn 4.000    §Õn 6.000   30 5 Trªn 6.000    §Õn 8.000   40 6 Trªn 8.000    §Õn  10.000 50 7 Trªn10.000   60 §èi víic¸c  nh©n,      c¸  sau    nép  khi ®∙  thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh   i t¹  BiÓu thuÕ  nµy, nÕu  phÇn  thu nhËp  cßn l¹ b×nh qu©n  trªn i  8.000.000  ®ång/th¸ngth× thu bæ         sung  30%   vîttrªn8.000.000 ®ång. sè        §iÒu 2.­ Ph¸p  lÖnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    c«ng  bè. Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Ph¸p  lÖnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu    3.­ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2