Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
98
lượt xem
11
download

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 14/1999/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ph¸p lÖnh c ña U û  b a n  thên g  vô  q u è c h éi S è  14/1999/PL­U B T V Q H 1 0  n g µ y  30 th¸ng 6 n¨ m   1999 v Ò  s öa ® æ i  m ét sè ®i Ò u  cña  P h¸p lÖn h  thu Õ  thu  h Ë p  ® èi víi n g êi cã thu  h Ë p  cao n   n C¨n  vµo  cø  HiÕn ph¸p    níc Céng hoµ      x∙ héichñ nghÜa ViÖt Nam     n¨m   1992; Ph¸p lÖnh nµy söa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p lÖnh thuÕ  thu nhËp  ®èi víingêicã          thu nhËp  cao ngµy  th¸ng 5  19    n¨m 1994  ® îcsöa  ®∙    ®æi  theo  Ph¸p lÖnh söa ®æi mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã    thu nhËp    cao ngµy  th¸ng02  06    n¨m  1997. §iÒu 1 Söa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  sau: nh  1.§iÒu  ® îcsöa    9    ®æi  sau: nh  "§iÒu  9  Thu  nhËp  êng  th xuyªn chÞu  thuÕ quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  cña  t¹  1  2  Ph¸p lÖnh  nµy    lµ tæng  tiÒn  sè  thu  îc cña  ®   tõng    c¸ nh©n  b×nh  qu©n  th¸ng  trong n¨m      trªn2.000.000  ®ång    iÖu ®ång)  (haitr   ®èi    víic«ng  d©n  ViÖt Nam     vµ    c¸ nh©n  kh¸c ®Þnh  t¹    c  i ViÖt Nam;      trªn8.000.000  ®ång  (t¸m  iÖu ®ång)  tr   ®èi    víingêi níc ngoµi c tró t¹          i ViÖt Nam   c«ng    vµ  d©n  ViÖt Nam       lao ®éng,   c«ng    nícngoµi.Riªng ngêinícngoµi® îccoilµkh«ng  trót¹ ViÖt Nam,  t¸cë                    c    i     thu nhËp  êng  th xuyªn  chÞu  thuÕ    lµ tæng  thu  sè  nhËp  lµm  do  viÖc  i t¹  ViÖt  Nam. Ngêinícngoµi® îccoilµ c    i             trót¹  ViÖt Nam     nÕu  t¹  ë  iViÖt Nam       tõ 183  ngµy      trëlªntÝnh  cho  th¸ngkÓ      12    tõkhi®Õn   ViÖtNam;  îccoilµkh«ng  tró   ®       c    nÕu  t¹ ViÖtNam     ë   i   díi183  ngµy". 2.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa    2  10    ®æi  sau: nh  "2.§èivíingêinícngoµic    i             trót¹ ViÖt Nam   c«ng      vµ  d©n ViÖt Nam       lao ®éng, c«ng    nícngoµi:   t¸cë    Bi Ó u  thu Õ  luü tiÕn tõng p h Ç n                                          §¬n  tÝnh:1.000                                            vÞ    ®ång BËc Thu nhËp b×nh  qu©n   th¸ng/ngêi ThuÕ   suÊt(%) 1 §Õn 8.000 0 2 Trªn8.000    ®Õn   20.000 10 3 Trªn20.000    ®Õn  50.000 20 4 Trªn50.000    ®Õn  80.000 30 5 Trªn80.000    ®Õn  120.000 40
  2. 2 6 Trªn120.000   50 §iÒu 2 Ph¸p  lÖnh  nµy  hiÖu    tõngµy  th¸ng7  cã  lùckÓ    01    n¨m  1999. Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Ph¸p  lÖnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu 3 ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh      híng dÉn    chitiÕtvµ    thihµnh  Ph¸p  lÖnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản