PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:105

0
208
lượt xem
42
download

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phép biện chứng là một khoa học triết học, xét trên nhiều phương diện, nó là hiện tượng có ư nghĩa thế giới quan rộng lớn như bản thân triết học.như vậy phép biện chứng h́nh thành, phát triển từ khi triết học ra đời, mà đỉnh cao là triết học Mác-Lênin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

 1. NỘI DUNG 1. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 2. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 3. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 4. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
 2. I. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1. Phép biện chứng Nhận thức thế giới và cải tạo thế giới: Quan điểm biện chứng Quan điểm siêu hình
 3. Phép biện chứng? Biện chứng: 1. Nghệ thuật tranh luận, đàm thoại 2. Nghệ thuật phát hiện và tìm ra chân lý… 3. Phương pháp nhìn nhận, xem xét thế giới – phương pháp biện chứng
 4. 1. Là khoa học về sự liên hệ phổ biến (Tác phẩm Biện chứng của tự nhiên) 2. Là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy (tác phẩm Chống Đuyring)
 5. Quan điểm của LÊNIN Là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập (Bút ký Triết học)
 6. a. Khái niệm phép biện chứng • Phép biện chứng là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy
 7. C.Mác và V.I.Lênin G.V.Ph.Hegen Lao tử ̃ Heraclit
 8. MỌI VẬT ĐỀU TỒN TẠI VÀ ĐỒNG THỜI LẠI KHÔNG TỒN TẠI, VÌ MỌI VẬT ĐANG TRÔI ĐI, MỌI VẬT ĐỀU KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI, MỌI VẬT ĐỀU KHÔNG NGỪNG PHÁT Lao tử ̃ SINH VÀ TIÊU VONG Heraclit
 9. 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT • a. Khái niệm phép biện chứng duy vật • b. Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật
 10. a. Khái niệm phép biện chứng duy vật • Ph.Ăngghen: PBC là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy
 11. b. Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật • Là PBC được xác lập trên nền tảng của thế giới quan duy vật khoa học • Có sự thống nhất giữa nội dung thế giới quan (duy vật biện chứng) và phương pháp luận (biện chứng duy vật), do đó, không chỉ để giải thích thế giới mà còn là công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới.
 12. II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG
 13. Moái lieân heä phoå bieán ? Moái - Quan ñieåm cuûa chuû nghóa duy taâm vaø toân giaùo: Thöøa nhaän coù moái lieân heä phoå bieán nhöng nguoàn goác cuûa noù töø thaàn linh, thöôïng ñeá sinh ra - Quan ñieåm cuûa chuû nghóa duy vaät sieâu hình: Moïi söï vaät hieän töôïng toàn taïi coâ laäp, taùch rôøi nhau, caùi naøy beân caïnh caùi kia, giöõa chuùng khoâng coù söï phuï thuoäc, raøng buoäc laãn nhau, coù chaêng chæ laø hôøi hôït beà ngoøai, ngaãu nhieân.
 14. - Quan ñieåm Maùc - Leâ nin : + Theá giôùi coù voâ vaøn söï vaät hieän töôïng chuùng thoáng nhaát vôùi nhau ôû tính vaät chaát, neân taát yeáu giöõa chuùng phaûi coù moái lieân heä vôùi nhau. MỐI LIÊN HỆ LÀ SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI, RÀNG BUỘC LẪN NHAU, LÀM TIỀN ĐỀ CHO NHAU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản