Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ "Chăm sóc khách hàng thân thiết"

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
296
lượt xem
50
download

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ "Chăm sóc khách hàng thân thiết"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Phiếu đăng kysử dụng dịch vụ "Chăm sóc khách hàng thân thiết"" cảu ngân hàng HABUBANK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ "Chăm sóc khách hàng thân thiết"

  1. PHIẾ Đ NG KÝ SỬ DỤ DỊ VỤ U Ă NG CH "CHĂ SÓC KHÁCH HÀNG THÂN THIẾ M T" Kính gử : Ngâ n hàng TMCP Nhà Hà Nộ- HABUBANK i i Chi nhánh : Tôi (Chúng tôi) đ ngh ịă ký sửdụ dị vụ"Chă sóc khách hàng thân thiế tạQúy Ngân hàng vớcác thông tin cụ sau: ề đng ng ch m t" i i thể 1. Đă ký sửdụ dị vụ ng ng ch Internet Banking SMS Banking Phone Banking Cả ơ đ chỉ m n âu dùng lời* (* Chư ng trình " Cả ơ đ chỉ ơ m n âu dùng lờ chỉ i" dành cho khách hàng cá nhân) 2. Thông tin khách hàng a. Tên đ n vị c cá nhân: .............................................................................................................................................................. ơ hoặ SốCMTND/ Hộchiế ................................................................................................................................................................. u: b. Địchỉ lạ a liên c: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... c. Sốđ n tho ạđng ký truy vấ tài khoả qua SMS Banking (Yêu cầ b ắbuộ đi vớ khách hàng đng ký dị vụSMS iệ i ă n n u t c ố i ă ch Banking) d. Đị chỉ a email đng ký truy vấ tài khoả qua Internet Banking (Yêu cầ bắ buộ đi vớ khách hàng đng ký dị vụ ă n n u t c ố i ă ch Internet Banking) ....................................................................................................................................................................................................... e. Khách hàng muố nhậ thông tin từ ngân hàng qua kênh nào n n Email  phụ Sổ  i quầ củ HBB Tạ y a 3. Cam kếcủ khách hàng t a a. Đốvớdị vụInternet Banking, Phone Banking, SMS Banking i i ch Tôi (Chúng tôi) hiể rõ rằ sửdụ dị vụ u ng ng ch Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking có thể p nhữ rủ ro liên quan đn gặ ng i ế mạg đ n thoạ và mạ Internet, ví dụnhư Thông tin bị a đi, chậ trễthấthoát hay lấ cắ mà không do lỗcủ Ngân hàng. n iệ i ng : sử ổ m , t y p i a Tôi (Chúng tôi) tựnguyệ đng ký sửdụ nhữ dị vụtrên và tựbả quả mậkhẩ sửdụ cũ nhưtính an toàn củ thô ng tin n ă ng ng ch o n t u ng ng a do Ngân hàng cung cấ Tôi (Chúng tôi) cam kế sẽ không có bấkỳkhiế nạnào đi vớ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nộ vì nhữ p. t t u i ố i i ng rủro đ nêu trên. i ã b. ĐốvớChư ng trình "Cả ơ đ chỉ ùng lờ i i ơ m n âu d i" Tôi hiể rõ Chư ng trình "Cả ơ đ chỉ u ơ m n âu dùng lờ là chư ng trình tựđng tính đ m thư ng cho các dị vụvà sả phẩ do i" ơ ộ iể ở ch n m Habubank cung cấ quy đ và thay đ i theo từ thờ kỳTôi cũ hiể rõ đ m thư ng không đợ cho, tặ hay quy đi ra tiề p, ịnh ổ ng i . ng u iể ở ưc ng ổ n mặ số iể sẽ đng chuyể về khi đ nhậ quà và tổ đ m thư ng chỉư c duy trì tố đ trong vòng 3 nă Tôi cũ h iể rõ t; đ m tự ộ n 0 ã n ng iể ở đợ i a m. ng u rằ HABUBANK có toàn quyề thay đi thểlệdo các yế tốkhách quan vư t ngoài tầ kiể soát củ HABUBANK bao gồ ng n ổ u ợ m m a m như không giớ hạ bở quy đnh củ các cơquan chứ nă trong đ có NHNN ViệNam hay tình trạ kinh doanh củ các nhà ng i n i ị a c ng ó t ng a cung cấ quà tặ Tôi tựnguyệ tham gia chư ng trình "Cả ơ đ chỉ p ng. n ơ m n âu dùng lờ và không có bấkỳkhiế nạgì về lệ các i" t u i thể và đ u kiệ tham gia chư ng trình. iề n ơ Ngày tháng nă 200 m tài n Chủ khoả Đ ng Chủ khoả (nế có) ồ tài n u (Ký và ghi rõ họtên, đ dấ nế là Khách hàng doanh nghiệ óng u u p) (Ký và ghi rõ họtên)
Đồng bộ tài khoản