intTypePromotion=1

Phương án cổ phần hóa - Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
34
lượt xem
3
download

Phương án cổ phần hóa - Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các phần chính: Phần I. Giới thiệu chung về doanh nghiệp trước cổ phần hóa; Phần II. Phương án cổ phần hóa; Phần III. Tổ chức thực hiện và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương án cổ phần hóa - Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ<br /> PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU<br /> --------------------------------------<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA<br /> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC<br /> VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU<br /> <br /> Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 12 năm 2017<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA BUSADCO<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM<br />  UBND<br /> <br /> :<br /> <br /> Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br />  BR- VT<br /> <br /> :<br /> <br /> Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br />  TPVT<br /> <br /> :<br /> <br /> Thành phố Vũng Tàu<br /> Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên<br /> <br />  Đơn vị cổ phần hóa,<br /> <br /> :<br /> <br /> Công ty, Busadco<br /> <br /> Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng<br /> Tàu<br /> <br />  DNNN<br /> <br /> :<br /> <br /> Doanh nghiệp Nhà Nước<br /> <br />  CTCP<br /> <br /> :<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br />  TNHH<br /> <br /> :<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br />  MTV<br /> <br /> :<br /> <br /> Một thành viên<br /> <br />  SHS, Tổ chức tư vấn :<br /> <br /> Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội<br /> <br />  ĐHĐCĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Đại hội đồng cổ đông<br /> <br />  HĐQT<br /> <br /> :<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br />  BKS<br /> <br /> :<br /> <br /> Ban kiểm soát<br /> <br />  CBCNV<br /> <br /> :<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br />  KHCN<br /> <br /> :<br /> <br /> Khoa học công nghệ<br /> <br />  ODA<br /> <br /> :<br /> <br />  BQLDA<br /> <br /> :<br /> <br /> Ban quản lý dự án<br /> <br />  HTTN<br /> <br /> :<br /> <br /> Hệ thống thoát nước<br /> <br />  VSMT<br /> <br /> :<br /> <br /> Vệ sinh môi trường<br /> <br /> Official Development Assistant – Viện trợ phát<br /> triển chính thức<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA BUSADCO<br /> <br />  NN&PTNT<br /> <br /> :<br /> <br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<br /> <br />  XĐGT DN<br /> <br /> :<br /> <br /> Xác định giá trị Doanh nghiệp<br /> <br />  HĐLĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Hợp đồng lao động<br /> <br />  SXKD<br /> <br /> :<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br />  NĐT<br /> <br /> :<br /> <br /> Nhà đầu tư<br /> <br /> Ngoài ra, những khái niệm, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như Quy định<br /> trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định về Cổ phần hóa và các văn<br /> bản pháp luật liên quan.<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA BUSADCO<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA<br /> ........................................................................................................................... 6<br /> I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ................................................................. 6<br /> 1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị<br /> Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu............................................................................................... 6<br /> 2. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................................... 6<br /> 3. Quá trình hình thành và phát triển .......................................................................... 7<br /> 4. Mô hình tổ chức hoạt động ..................................................................................... 8<br /> II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 3 NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA .......... 13<br /> III. THỰC TRẠNG CỦA BUSADCO TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ<br /> DOANH NGHIỆP.................................................................................................... 33<br /> PHẦN II. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ............................................................. 40<br /> I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ CỔ PHẦN HÓA ......................................................... 40<br /> 1. Cơ sở pháp lý để cổ phần hóa ............................................................................... 40<br /> 2. Mục tiêu cổ phần hóa ........................................................................................... 41<br /> 3. Yêu cầu cổ phần hóa ............................................................................................ 41<br /> 4. Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa ....................................................................... 42<br /> II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA .................................................... 42<br /> III.CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN................................................................................................................. 43<br /> 1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ ......................................................................... 47<br /> 2. Cổ phần ................................................................................................................ 50<br /> 3. Đối tượng mua cổ phần ........................................................................................ 50<br /> 4. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết.................................................................. 56<br /> 5. Đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán ................................. 56<br /> 6. Chi phí cổ phần hóa .............................................................................................. 56<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA BUSADCO<br /> <br /> 7. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần ............................................................ 57<br /> VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU CỔ PHẦN .............................................. 58<br /> VII.PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ........................................................... 59<br /> 1. Cơ cấu lao động.................................................................................................... 59<br /> 2. Phân loại lao động ................................................................................................ 60<br /> 3. Chính sách giải quyết lao động dôi dư .................................................................. 62<br /> VII. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA .... 62<br /> 1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội........................................................................ 62<br /> 2. Mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty ................................................................ 63<br /> 3. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm sau cổ phần hóa ........ 64<br /> 4. Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh ............................................................. 65<br /> VIII. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN .... 66<br /> PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................... 68<br /> I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA .............................. 68<br /> 1. Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa............................................................ 68<br /> 2. Hoàn tất việc chuyển Công ty thành công ty cổ phần ............................................ 68<br /> 3. Lộ trình cụ thể ...................................................................................................... 69<br /> II. KIẾN NGHỊ........................................................................................................ 69<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2