intTypePromotion=1

Phương thức hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
161
lượt xem
72
download

Phương thức hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho thành công của mọi tổ chức. Một doanh nghiệp tồn tại trong một môi trường thay đổi gồm những thay đổi trong: công nghệ, các giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, các điều kiện kinh tế, các chinh sách và thậm chí trong các chuẩn mực về ô nhiễm môi trường thì có thể gặp những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội lớn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

  1. Ho ch nh chi n lư c kinh doanh hi u qu M t chi n lư c kinh doanh hi u qu kèm theo vi c th c hi n xu t s c là s m b o t t nh t cho thành công c a m i t ch c. M t doanh nghi p t n t i trong m t môi trư ng thay i g m nh ng thay i trong: công ngh , các giá tr xã h i, t p quán tiêu dùng, các i u ki n kinh t , các chinh sách và th m chí trong các chu n m c v ô nhi m môi trư ng thì có th g p nh ng nguy cơ, thách th c cũng như nh ng cơ h i l n. Bài vi t này trình bày lý do và quá trình ho ch nh chi n lư c, bí quy t l p k ho ch hành o ng hi u qu trong ho ch nh chi n lư c kinh doanh , K ho ch th c hi n chi n lư c kinh doanh, Nh ng nguyên nhân th t b i thư ng g p khi th c hi n chi n lư c. T i sao ph i ho ch nh chi n lư c kinh doanh?
  2. Các nhà lãnh o cao c p và các nhà nghiên c u có th ưa ra nh ng lý do t i sao các doanh nghi p và các cơ quan khác nên it n hành ho ch nh chi n lư c kinh doanh. M t trong nh ng lý do chính mà Glueck ưa ra là: • i u ki n c a h u h t công vi c kinh doanh thay i quá nhanh mà ho ch nh chi n lư c ch là m t cách il i nh ng khó khăn và cơ h i trong tương lai. • Ho ch nh chi n lư c cung c p cho m i thành viên c a doanh nghi p nh ng m c tiêu và phương hư ng c th c a doanh nghi p trong tương lai. • Ho ch nh chi n lư c như là m t cơ s i u khi n và ánh giá vi c qu n lý. • Các t ch c và cá nhân có ho ch nh chi n lư c s thành công và t hi u qu hơn là không ho ch nh. Quá trình ho ch nh chi n lư c kinh doanh Quá trình ho ch nh chi n lư c kinh doanh g m 5 bư c: Thi t l p m c tiêu, ánh giá v trí hi n t i, xây d ng chi n lư c, chu n b và th c hi n k ho ch chi n lư c, ánh giá và i u ch nh k ho ch: Bư c 1: Thi t l p m c tiêu c a công ty.
  3. Xây d ng các m c tiêu ho c là m c ích mà công ty mong mu n t ư c trong tương lai. Các m c tiêu ó ph i mang tính th c t và ư c lư ng hóa th hi n chính xác nh ng gì công ty mu n thu ư c. Trong quá trình ho ch nh chi n lư c, các m c tiêu c bi t c n là: doanh thu, l i nhu n, th ph n, tái u tư. Nh ng y u t c n cân nh c khi thi t l p m c tiêu là: • Nguy n v ng c a c ông. • Kh năng tài chính • Cơ h i Bư c 2: ánh giá v trí hi n t i. Có hai lĩnh v c c n ánh giá: ánh giá môi trư ng kinh doanh và ánh giá n i l c: • ánh giá môi trư ng kinh doanh: Nghiên c u môi trư ng kinh doanh xác nh xem y u t nào trong môi trư ng hi n t i ang là nguy cơ hay cơ h i cho m c tiêu và chi n lư c c a công ty. ánh giá môi trư ng kinh doanh g m m t sô các y u t như: kinh t , các s ki n chính tr , công ngh , áp l c th trư ng, quan h và xã h i. • ánh giá n i l c: Phân tích y nh ng i m m nh và i m y u c a công ty v các m t sau: Qu n lý, Marketing, tài chính, ho t ng s n xu t, nghiên c u và phát tri n (R & D).
  4. Bư c 3: Xây d ng chi n lư c. Sau khi hoàn thành bư c ánh giá, nhà ho ch nh s chuy n sang giai o n l a ch n. có ư c l a ch n, c n cân nh c các bi n n i l c cũng như các bi n khách quan. S l a ch n thông thư ng là rõ ràng t t t c nh ng thông tin có liên quan trong các ph n ánh giá c a quá trình ho ch nh. Tuy nhiên, có ư c s l a ch n, m i d án ph i ư c xem xét theo các ph n chi phí, s d ng các ngu n l c khan hi m, th i gian - it n và liên quan t i kh năng chi tr . Bư c 4: Chu n b và th c hi n m t k ho ch chi n lư c. Chu n b và th c hi n k ho ch chi n lư c g m hai quá trình khác nhau nhưng l i liên quan v i nhau: : giai o n t ch c và giai o n chính sách. Giai o n t ch c: là quá trình th c hi n g m: vi c t ch c con ngư i và các ngu n l c c ng c s l a ch n. Giai o n chính sách: là vi c phát tri n các chính sách có tính ch t ch c năng c ng c , chi ti t hơn chi n lư c ã ch n. Bư c 5: ánh giá và ki m soát k ho ch giai o n này c a quá trình ho ch nh chi n lư c kinh doanh, các nhà qu n lý cao c p xác nh xem li u l a ch n chi n lư c c a h trong mô hình th c hi n có phù h p v i các m c tiêu c a doanh nghi p. ây là quá trình ki m soát d toán và qu n lý thông thư ng nhưng b sung thêm vê quy mô.
  5. Nh ng bí quy t l p k ho ch hành ng hi u qu trong ho ch nh chi n lư c kinh doanh ho ch nh chi n lư c ho ch kinh doanh hi u qu , ngoài vi c n m b t quy trình ho ch nh chi n lư c, nhà qu n tr c n n nh ng bí quy t l p k ho ch hành ng sau: • K ho ch ơn gi n: M t k ho ch quá ph c t p s gây nh m l n và n n chí. Vì th n u sơ ho t ng c a b n ph c t p, r c r i thì hãy i u ch nh k ho ch tr nên ơn gi n và ch t ch . • T ch c k ho ch hành ng kh thi: Nh ng k ho ch quá tham v ng thư ng i n th t b i. M i ngư i s nhìn vào ó và nói: "Chúng at ch ng bao gi th c hi n ư c k ho ch này". K ho ch xem như b ánh b i ngay t u. Vì th hãy xây d ng m t k ho ch hành ng có th qu n lý và th c hi n ư c. • Xác nh rõ vai trò và trách nhi m: Cũng như b t kỳ n l c nào, m t k ho ch hành ng cũng nên xác nh rõ các vai trò và trách nhi m. M i k t qu d ki n nên là ý th c trách nhi m c a m t ho c nhi u cá nhân. Nh ng cá nhân này ph i th a nh n công khai vi c h ch p nh n vai trò c a mình. i u này s khi n h làm vi c có trách nhi m hơn. • K ho ch linh ho t: Các chi n lư c hi m khi i theo m t phương hư ng ho c l ch trình ã nh. S luôn x y ra nh ng tình hu ng
  6. b t ng như i th c nh tranh ph n công, khách hàng không hư ng ng như d báo, nh ng i u x u t nhiên x y ra ...Vì v y, m t k ho ch th c hi n chi n lư c t t ph i d i u ch nh. Nh ng t ch c khóa ch t mình vào các l ch trình, m c tiêu và s ki n c ng nh c cu i cùng s th y chính mình b tách r i kh i m t th gi i y bi n ng mà h ph i làm vi c và t n t i. K ho ch th c hi n chi n lư c kinh doanh Chi n lư c không t nó tr nên có hi u qu . Nó c n ư c chuy n thành các chính sách, có các bi n pháp và k ho ch c th th c hi n chi n lư c có hi u qu . C n ph i có nh ng quy t nh gi i thích rõ ràng ch n chi n lư c như th nào có hi u qu và nó s ư c ki m soát, i u khi n ( c biêt khi r i ro x y ra) như th nào. B t kỳ k ho ch th c hi n chi n lươc nào cũng u ch a ng nguy cơ phát sinh nh ng i u ngoài d ki n có kh năng gây trì hoãn hay h y ho i k ho ch. B n nên tri n khai các k ho ch i phó s c b t ng cho nh ng v n ti m n này. K ho ch i phó s c b t ng tr l i cho câu h i: "N u X x y ra, chúng ta có th ph n ng như th nào vô hi u hóa hay gi m thi u thi t h i?" Do ó, c n ph i có m t chi n lư c thay th nhanh, s n sàng áp ng nh ng thay i mà m t s trong ó có th d báo ư c.
  7. K ho ch i phó s c b t ng chu n b cho m i ngư i cách th c gi i quy t nh ng tình hu ng b t l i. Khi kh ng ho ng x y ra, các nhà qu n lý và nhân viên không ph i b ra th i gian hay ngân qu i phó v i tình hình m i này. Nh ng nguyên nhân th t b i thư ng g p khi th c hi n chi n lư c Ngay c nh ng k hoach chi n lư c kinh doanh ư c chu n b k lư ng nh t cũng có th i ch ch hư ng. Nhà ho ch nh chi n lư c c n bi t các nguyên nhân làm ch ch hư ng trư c khi b t tay vào hành ng tránh ho c gi m thi u t i a nh ng thi t h i có th x y ra sau: • M r ng k ho ch: Trong su t quá trình th c hi n các k ho ch hành ng m t d án có th gia tăng v quy mô. S gia tăng này làm tiêu hao ngu n l c ã nh th c hi n k hoach ban u. Do ó, it n th c hi n k ho ch ban u có th b ch m l i, làm nh hư ng n quá trình ho t ng kinh doanh. • C t gi m k ho ch: Trong quá trình th c hi n, m t k ho ch có th b c t gi m nh m m c ích gi m chi phí ho c tăng t c quy trình th c hi n. Dù nh ng bi n pháp như th có th ti t ki m th i gian và ti n b c, song chúng cũng có th khi n cho m t k ho ch hành ng không t ư c các m c tiêu ã nh ban u.
  8. • Thi u ngu n l c: Có th nhân viên không th i gian th c hi n các sáng ki n chi n lư c vì ph i th c hi n nh ng nhi m v thông thư ng c a h . ây có th là k t qu c a vi c ư c tính ngu n l c không chính xác, tăng quy mô d án hay các ưu tiên c nh tranh. Dù nguyên nhân là gì i n a thì v n t n t i m t th c t : n u m i ngư i ph i m ương quá nhi u vi c, ngu n l c s b h n ch . • Th t b i trong ph i h p liên k t: Nhóm mà phòng ban c n h p tác hay chuy n giao công vi c có th thay i k ho ch vì th không áp ng ư c các nghĩa v mà h th c hi n cho b n. Trong nhi u trư ng h p, i u này x y ra vì trư ng nhóm không th tùy ý s d ng các ngu n l c c n thi t ho c có các ưu tiên khác. Cũng có khi s ph i h p liên k t b b sót trong giai o n l p k ho ch hành ng. • Có s ch ng i thay i: M t chi n lư c m i s t o ra nhi u thay i v th c nh tranh c a m t công ty. Nó cũng phá v hi n tr ng trong n i b t ch c, t o ra nh ng ngư i ch ng i thay i. H có th nh n th y thay i là m t m i e d a cho sinh k , b ng l c, nh ng m i quan h xã h i nơi làm vi c hay a v c a h trong t ch c. Nh ng ngư i khác bi t r ng các k năng chuyên môn c a h có th ư c ánh giá không úng giá tr . B t c khi nào con ngư i nh n th y mình là k thua cu c trong m t quá trình thay i, h u mu n kháng c . S kháng
  9. c có th th ng, dư i hình th c không t n tâm v i m c tiêu và quy trình t ư c m c tiêu ó; ho c ch ng dư i hình th c ch ng i hay phá ho i tr c ti p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản