Quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch GSM p8

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
5
download

Quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch GSM p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch gsm p8', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình phân tích phương pháp nghiên cứu hệ thống truyền tải dữ liệu số trong hệ thống con chuyển mạch GSM p8

  1. Luaän vaên toát nghieäp Phaân tích : Chöùa caùc chöùc naêng ñeå phaân tích caùc soá IMSI , phaân tích chæ ra soá thoaïi laø trong nöôùc hay quoác teá . Chöùc naêng naøy cuõng söû duïng IMSI laøm tham khaûo ñeå chæ ra moät baûn ghi soá lieäu veà thueâ bao töông öùng moåi khi caàn thaâm nhaäp ñeán baûn tin naøy . Quaûn lyù : Quaûn lyù ñieàu khieån caùc chöùc naêng ñöôïc khôûi ñaàu baèng leänh heä thoáng nhö ñoïc taû veà caùc sai soá IMSI , BSC ,Cell , soá löu löôïng . 2.1.2. Heä thoáng con tính cöôùc ( TCH ) _Ñaây laø moät heä thoáng con ñöôïc duøng ñeå tính cöôùc caùc thueâ bao di ñoäng . Cuoäc goïi ñöôïc tính cöôùc theo phöông phaùp laäp phieáu nghiaõ laø döõ lieäu veà moïi cuoäc goïi nhö soá thoaïi chuû goïi , soá thoaïi bò goïi , ngaøy thaùng , thôøi gian goïi , ñoä daøi cuoäc goïi …,ñöôïc ghi laïi vaø ñöôïc löu giöõ baèng baêng töø hoaëc ñóa töø . Administrative centre Computer Information  About car Magnetic tape  CHS FMS CD T Bills Manegtic Data link Disk Hình 2.4.Tính cöôùc baèng laäp phieáu _Moät khoái chöùc naêng coù teân laø CDR ( ghi döõ lieäu tính cöôùc ) thu thaäp thoâng tin veà moåi cuoäc goïi caàn tính cöôùc . Khi keát thuùc moät cuoäc goïi khoái chöùc naêng TT ( Toll Ticketing ) seõ laäp laïi khuoân daïng thoâng tin vaø söû duïng heä thoáng vaøo ra ñeå löu giöõ thoâng tin naøy vaøo ñiaõ hay baêng töø . Sau ñoù thoâng tin naøy chuyeån ñeán moät maùy tính thoâng thöôøng ñeå laøm hoùa ñôn cho thueâ bao . 2.1.3. Heä thoáng con ñieàu khieån löu löôïng ( TCS) : Caùc chöùc naêng con cuûa heä thoáng naøy nhö sau : _Thieát laäp giaùm saùt vaø xoaù cuoäc goïi _Choïn caùc tuyeán ra _Phaân tích caùc chæ soá vaøo 71
  2. Luaän vaên toát nghieäp CL COF SECA SC Digits Digits RE DA Result Route Routing case C ase charging case , etc . RA CL : Call Supervision Giaùm saùt cuoäc goïi COF : Coordination of Flash services Keát hôïp caùc dòch vuï nhanh DA : Digit Analysis Phaân tích chöõ soá RE : Route Analysis Chöùc naêng thanh ghi SC : Subseriber Categories Caùc theå loaïi thueâ bao SFCA : Semi Permanent Connections Noái thoâng baùn coá ñònh Hình 2.5.Moät soá chöùc naêng cuûa TCS _Chöùc naêng boä ghi(RE) : Khoái naøy löu giöõ caùc chæ soávaø ñieàu khieån thieát laäp cuoäc goïi _Giaùm saùt cuoäc goïi (CL) : Khoái naøy giaùm saùt cuoäc goïi ñang tieán haønh vaø xoùa chuùng _Phaân tích chöõ soá (DA) : Khoái naøy chöùa caùc baûn tin ñeå phaân tích chöõ soá phaân tích naøy ñöôïc RE ra leänh . _Phaân tích tuyeán (RA) : Chöùa caùc baûn ñeå choïn caùc tuyeán ra ñöôïc RE ra leänh _Caùc theå loaïi thueâ bao ( SC) : Khoái naøy chöùc caùc soá aûo ôû MSC/VLR. _Keát hôïp caùc nghieäp vuï nhanh (COF) : Khoái naøy ñaûm nhieäm caùc chöùc naêng cuûa RE vaø CL khi nhieàu hôn hai thueâ bao tham gia vaøo cuøng moät cuoäc noái thoâng tieáng noùi . _Caùc noái thoâng baùn coá ñònh (SECA) : Khoái naøy ch o pheùp thieát laäp caùc noái thoâng baùn coá ñònh qua chuyeån maïch nhoùm . 72
  3. Luaän vaên toát nghieäp 2.1.4. Heä thoáng con chuyeån maïch nhoùm : TSM ETC 0 TSM SPM : 1 TSM : 31 Hình 2.6.Boä chuyeån maïch nhoùm hoaøn chænh _Chuyeån maïch nhoùm laø moät chuyeån maïch daïng TST . Caùc module chuyeån maïch thôøi gian (TSM) goàm caùc boä nhôù ñeäm vaø caùc module chuyeån maïch khoâng gian SPM goàm caùc ma traän caùc ñieåm noái cheùo . _Khaû naêng cuûa moãi chuyeån maïch thôøi gian cho pheùp 512 ñöôøng vaøo , vaø lôùn nhaát 32 chuyeån maïch thôøi gian noái ñeán moät chuyeån maïch khoâng gian (SPM) . 16384 65536 Multiple positions Multiple positions PCM System 0 0 0 0 TSM0 SPM SPM SPM SPM TSM31 31 31 31 31 0 31 127 32 SPM SPM SPM M SPM 63 0 64 SPM SPM SPM SPM 95 0 96 SPM SPM SPM SPM PM TSM127 127 127 0 PCM: pulse code modulation; SPM: Space switch module; TSM: Time switch module Hình 2.7. Boä chuyeån maïch nhoùm hoaøn chænh _Ñeå ñaûm baûo tin caäy toaøn boä , maïng , chuyeån maïch ñöôïc döï phoøng ôû hai taám laøm vieäc ñoàng boä vôùi nhau .Heä thoáng chuyeån maïch nhoùm chuû yeáu chòu traùch 73
  4. Luaän vaên toát nghieäp nhieäm choïn, noái thoâng, giaûi toaû tieáng thoaïi hay caùc tröôøng tín hieäu qua chuyeån maïch nhoùm. _Coù theå noùi 32 TSM ñeán moät SPM ñeå ñaûm baûo dung löôïng 32 x 512 = 16 384 ñaàu vaøo. _Ta coù theå noái nhieàu SPM ñeå taïo neân moät ma traän lôùn nhö hình veõ ôû döôùi , theo hình veõ chuyeån maïch cho ta toång dung löôïng chuyeån maïch laø : 128 x 52 = 65 536 ñaàu vaøo ( 64 kbit/s). 2.1.5. Heä thoáng con khai thaùc vaø baûo döôõng . Caùc chöùc naêng khai thaùc vaø baûo döôõng chung cho caùc heä thoáng con khaùc nhau ôû heä thoáng con chuyeån maïch ATP ñöôïc choïn ñeå taïo neân moät heä thoáng con kí hieäu laø OMS . Caùc chöùc naêng OMS laø baûo döôõng caùc maïch trung keá bao goàm caùc chöùc naêng sau : _Giaùm saùt chaën -Giaùm saùt chieám duïng _Giaùm saùt nhieãu. Caùc chöùc naêng khaùc laø caùc cuoäc goïi ñöôïc kieåm tra döôùi söï ñieàu khieån cuûa leänh thoâng qua TCON hay kieåm tra baùo hieäu ñöôøng truyeàn thoâng qua CANS Ngoaøi ra OMS cuõng chòu traùch nhieäm ñaûm baûo boä xöû lyù khoâng quaù taûi . Caùc chöùc naêng khai khaùc vaø baûo döôõng lieân quan ñeán moät heä thoáng con rieâng ( chaúng haïn GSS hay MST ) ñöôïc caøi ñaët ôû heä thoáng con töông öùng naøy OMS GSS CANS PCD TCON Hình 2.8. Phaàn cöùng ôû OMS 2.1.6. Heä thoáng con baùo hieäu trung keá (TSS) _Heä thoáng con naøy ñieàu khieån baùo hieäu vaø giaùm saùt noái thoâng ñeán caùc toång ñaøi khaùc. Theo baùo hieäu soá 7 CCITT, TSS coù theå chæ cung caáp 1 keânh baùo hieäu (khe thôøi gian) hay tín hieäu ñöôïc ñieàu khieån bôûi CCS. _ETC (maïch ñaàu cuoái toång ñaøi ) baûo ñaûm giao tieáp phaàn cöùng giöõa chuyeån maïch nhoùm vaø moät trung keá (heä thoáng PCM). Chaâu AÂu heä thoáng PCM 32 keânh ñöôïc söû duïng trong ñoù keânh 0 duøng ñeå ñoàng boä vaø mang thoâng tin caûnh baùo 74
  5. Luaän vaên toát nghieäp _AST ( ñaàu cuoái nghieäp vuï thoâng baùo ) laø moät phöông tieän thueâ bao söû duïng caùc thoâng baùo ñaõ ñöôïc ghi laïi ñeå thoâng baùo cho caùc thueâ bao ñang goïi vì sao khoâng ñaït ñöôïc caùc soá ñaõ quay … caùc thoâng baùo ñöôïc ghi laïi baèng lôøi vaø caùc tone ñöôïc löu giöõ ôû daïng soá . PCM-System 31 0 ETC PCM-System 31 0 SS ETC AST AST Announcement service terminal : Ñaàu cuoái nghieäp vuï thoâng baùo ETC E xchange : Maïch ñaàu cuoái toång ñaøi GS G roup switch : Heä thoáng con chuyeån maïch nhoùm Hình 2.9. Heä thoáng con baùo hieäu vaø trung keá 3.OMC  HLR/AUC : 3.1 .Toång quaùt : _Moãi haõng khai thaùc coù moät cô sôû döõ lieäu trung taâm ñöôïc goïi laø boä ghi ñònh vò thöôøng truù (HLR) ñeå löu giö õcaùc ñaêng kyù thueâ bao : thoâng tin veà soá maùy thueâ bao … HLR mang thoâng tin veà taát caû caùc thueâ bao thöôûng truù . Ñaây laø caùc thueâ bao ñaõ ñaêng kyù ñeán moät haõng khai thaùc GSM nhaát ñònh . _HLR mang thoâng tin veà thueâ bao do caùc haõng khai thaùc ñöa vaøo : caùc soá lieân quan ñeán thueâ bao ( IMSI vaø MSISDN ) vaø theå loaïi thueâ bao IMSI vaø MSISDN. _HLR cuõng mang thoâng tin ñöôïc goïi laø soá lieäu ñoäng veà moät thueâ bao thöôøng truù nhö : vò trí hieän thôøi cuûa thueâ bao , caùc dòch vuï boå sung . Kieåu thoâng tin naøy luoân luoân ñöôïc caäp nhaät , vì thueâ bao naøy löu ñoäng vaø hoaït ñoäng /huûy boû caùc dòch vuï boå sung nhö chuyeån höôùng cuoäc goïi khi khoâng coù traû lôøi . _Trung taâm nhaän thöïc AUC lieân tuïc cung caáp caùc boä ba cho töøng thueâ bao . Caùc boä ba naøy cuõng ñöôïc coi nhö laø soá lieäu lieân quan ñeán thueâ bao . Moät boä ba : RAND , SRES , khoùa maät maõ ñöôïc söû duïng ñeå nhaän thöïc moät cuoäc goïi ñeå traùnh tröôøng hôïp card thueâ bao bò maát . Ít nhaát phaûi luoân coù boä ba môùi ( trong moät thueâ bao ) ôû HLR ñeå luoân luoân coù theå cung caáp boä ba naøy theo yeâu caàu cuûa MSC/VLR . 3.2. Caáu truùc heä th oáng : Coù theå chia HLR/AUC thaønh 3 heä thoáng con sau : +Trung taâm nhaän thöïc AUC +Heä thoáng baùo hieäu ghi ñònh vò thöôøng truù +Heä thoáng baùo hieäu keânh chung 75
  6. Luaän vaên toát nghieäp _Trung taâm nhaän thöïc Nhaän thöïc nhaän daïng thueâ bao IMSI laø söï khaúng ñònh cuûa phaàn traïm goác cuûa heä thoáng raèng nhaän daïng thueâ bao IMSI do maùy di ñoäng gôûi ñeán ôû quùa trình nhaän daïng treân ñöôøng voâ tuyeán chính laø nhaän daïng ñöôïc ñaêng kyù . Khi ñaêng kyù thueâ bao khoùa nhaän thöïc thueâ bao kj cuøng vôùi IMSI ñöôïc daønh cho thueâ bao .Kj seõ löu giöõ ôû trung taâm nhaän thöïc vaø ñöôïc söû duïng ñeå cung caáp boä ba cho heä thoáng .Cuõng kj nhö vaäy ñöôïc löu ôû SIM . ÔÛ AUC caùc böôùc sau ñaây ñöôïc thöïc hieän ñeå taïo ra moät boä ba :  Moät soá ngaãu nhieân ( RAND ) ñöôïc taïo ra RAND vaø kj ñöôïc söû duïng ñeå tính toaùn traû lôøi ñöôïc maät hieäu (SRES) vaø khoùa maät maõ Kc baèng hai thuaät toaùn  RAND , SRES vaø Kc cuøng ñöôïc ñöa ñeán HLR nhö moät boä ba . Ñoái vôùi moãi thueâ bao caùc boä ba seõ ñöôïc töï ñoäng löu giöõ ôû HLR vaø theo yeâu caàu ñöôïc ñöa ñeán MSC/VLR sau cho MSC/VLR coù ít nhaát moät boä ba chöa söû duïng cho taát caû caùc thueâ bao taïm truù cuûa mình . AUC Authentication Centre Database: IMSI and Authentication Tri Kc SRES RAND IMSI 1 Ki ples dilivered IMSI 2 Ki Algorithm Result For Ki Ciphering Genertion frandom A8 numbers triplet Algorithm Result For SRES Ciphering A3 RAN RAND IMSI: International Mobile Subcriber Identity Kc : Ciphering key KI: Subcriber Authentication key SRES:Signed Respone; RAND: Random number Hình 2.10. Cung caáp boä ba _Heä thoáng con ghi ñònh vò thöôøng truù.( HRS) HRS ñöôïc thöïc hieän ôû phaàn meàm trung taâm goàm 4 phaàn:  Cô sôû döõ lieäu :Chöùa soá thueâ bao (vò trí, theå loaïi, caùc dòch vuï boå sung, traïng thaùi … vaø caùc boä ba lieân quan ñeán thueâ bao ñöôïc AUC cung caáp .  Quaûn lyù : Coù traùch nhieäm laø cho caùc leänh cuûa caùc khai khaùc vieân coù theå hieåu ñöôïc baèng phaàn meàm. Noù cuõng chòu traùch nhieäm in soá lieäu ra.  Phaân tích : Phaàn naøy chòu traùch nhieäm cho pheùp thaâm nhaäp ñeán soá lieäu cuûa thueâ bao duøng ñeå chæ ra soá lieäu cuûa thueâ bao töông öùng. 76
  7. Luaän vaên toát nghieäp  Phaàn öùng duïng di ñoäng (MAP): Phaàn naøy thu vaø gôûi caùc thoâng baùo (qua ñöôøng baùo hieäu, CCS vaø TCAP). MAP söû duïng baùo hieäu soá 7 CCITT ñeå truyeàn thoâng tin vaø caùc giao tieáp TCAP ôû caáu truùc soá 7 CCITT. HRS PC Administrtion HRL nalysis A AUC 64 kbit/s(signalling links) Via IOGII Database MAP Micro Vax T C - - - - GMSK C C AUC S A VLR ------- Via C7 ---- P MAP Hình.2.11. HLR, caáu truùc heä thoáng _Heä thoáng con baùo hieäu keânh chung . Heä thoáng con naøy chöùa caùc chöùc naêng cho baùo hieäu , ñònh tuyeán , giaùm saùt vaø hieäu chænh caùc thoâng baùo ñöôïc gôûi ñi theo soá 7 CCITT . Signaling chanel 31 GS ETC 64 kbit/s ST 64 kbit/s PCD-D ST ETC Maïch ñaàu cuoái toång ñaøi GS Chuyeån maïch nhoùm PCD-D Thieát bò maõ hoùa xung soá ST Ñaàu cuoái baùo hieäu cho CCITT soá 7 Hình 2.12 . Caùc ñaàu cuoái baùo hieäu soá 7 CCITT Caùc ñaàu cuoái baùo hieäu (ST) cho baùo hieäu soá 7 CCITT ñöôïc noái ñeán chuyeån maïch nhoùm qua thieát bò PCD – D ( maõ hoùa xung soá ). Vì caùc ñaàu cuoái baùo hieäu laø thieát bò soá neân thieát bò PCD – D khoâng coù chöùc naêng cho tuyeán thoaïi neân chæ phuïc vuï nhö laø moät thieát bò ñeå thích öùng vôùi chuyeån maïch nhoùm ñeán moät keânh nhaát ñònh ôû ETC. 77
  8. Luaän vaên toát nghieäp CHÖÔNG III CAÙC SÖÏ COÁ THÖÔØNG XAÛY RA TREÂN MAÏNG VAØ CAÙCH KHAÉC PHUÏC I. CAÁU TRUÙC CÔ SÔÛ CUÛA MAÏNG DI ÑOÄNG, CAÙC SÖÏ COÁ XAÛY RA VAØ CAÙCH PHAÙT HIEÄN SÖÏ COÁ. 1 BTS 2 BTS BSC MSC OMC 3 BTS Hình 3.1 _Theo ta bieát moät BSC quaûn lyù ñöôïc ñeán 40 BTS gaén vaøo noù. Moãi BTS lieân laïc vôùi BSC baèng moät luoàng tín hieäu soá 2Mb/s.Ñöôøng truyeàn daãn töø BTS ñeán BSC coù theå qua nhieàu giai ñoaïn .Ví duï ñöôøng truyeàn töø BTS Long Khaùnh veà BSC Ñoàng Nai Long Khaùnh Bieân Hoøa VTN VTN 2 Mbit/s 2 Mbit/s BTS BSC MS Long Khaùnh Bieân Hoøa Tp. Hoà Chí Minh Hình 3.2 _Ñaàu tieân tín hieäu 2Mbit/s töø BTS Long Khaùnh ñöôïc ñöa ñeán traïm VTN cuûa trung taâm vieãn thoâng lieân tænh . Luoàng 2Mbit/s naøy ñöôïc VTN ñöa leân keânh truyeàn daãn vaø ñöa ñeán VTN Bieân Hoøa.Taïi VTN Bieân Hoøa luoàng tín hieäu naøy ñöôïc taùch ra vaø ñöa ñeán BSC Ñoàng Nai . 78
  9. Luaän vaên toát nghieäp _Ñeå phaùt hieän ra söï coá BTS Long Khaùnh vaø phaân tích söï coá cuûa BTS thì coù nhieàu söï coá khaùc nhau coù theå xaûy ra: a) Taát caû caùc maùy di ñoäng ôû ñòa baøn trung taâm Long Khaùnh bò maát soùng (khoâng lieân laïc ñöôïc ). b) Chæ coù caùc maùy di ñoäng thuoäc moät höôùng naøo ñoù bò maát soùng (khoâng lieân laïc ñöôïc). c) Caùc maùy di ñoäng ñeàu baét soùng töø traïm BTS nhöng khoâng thöïc hieän ñöôïc cuoäc goïi cuõng nhö khoâng nhaän ñöôïc caùc cuoäc goïi. d) Khi taát caû caùc traïm BTS gaén vaøo caùc BSC ñeàu maát lieân laïc thì ta bieát ñöôïc BSC ñoù ñaõ xaûy ra söï coá nghieâm troïng hoaëc ñöôøng truyeàn giöõa BSC vaø MSC bò maát hoaëc bò loãi bit nghieâm troïng hoaëc xaûy ra taïi MSC. Bieân Hoøa Tp.Hoà Chí Minh Haø Noäi BSC OMC MS C 2Mbit/s 2Mbit/s 622 Mbit/s VTN Caùp Quang Bieân Hoøa Tp.Hoà Chí Minh Hình 3.3 _Do OMC giaùm saùt toaøn boä söï hoaït ñoäng cuûa toaøn heä thoáng maïng neân khi coù baát cöù söï coá naøo xaûy ra treân BTS hoaëc BSC hoaëc MSC thì OMC seõ phaùt hieän kòp thôøi vaø baùo cho caùc ñôn vò quaûn lyù tröïc tieáp caùc thieát bò naøy ñeå cuøng keát hôïp xöû lyù. II. CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH XÖÛ LYÙ SÖÏ COÁ KHI XAÛY RA TREÂN MAÏNG 1. Taát caû caùc maùy di ñoäng ôû ñòa baøn trung taâm Long Khaùnh bò maát soùng ( khoâng lieân laïc ñöôïc) Víduï taïi BTS Long Khaùnh 79
  10. Luaän vaên toát nghieäp Long Khaùnh Bieân Hoøa VTN VTN 2Mbit/s 2Mbit/s M BTS BSC OMC Long Khaùnh Bieân Hoøa Tp. HCM Haø Noäi Hình 3.4 _Tröôøng hôïp taát caû caùc maùy di ñoäng ñang hoaït ñoäng thuoäc BTS Long Khaùnh bò maát lieân laïc luùc naøy treân maùy di ñoäng khoâng baét ñöôïc soùng cuûa traïm phaùt BTS. _OMC seõ phaùt hieän söï coá vaø thoâng baùo ngay cho boä phaän quaûn lyù thieát bò BTS vaø neáu söï coá do maát ñöôøng truyeàn giöõa BTS vaø BSC thì OMC cuõng thoâng baùo cho bieát ñeå cuøng phoái hôïp giaûi quyeát söï coá. _Khi söï maát ñöôøng truyeàn xaûy ra thì nhaân vieân taïi BTS Long Khaùnh, VTN Long Khaùnh,VTN Bieân Hoøa, BSC Bieân Hoøa cuøng phoái hôïp kieåm tra ñeå phaùt hieän ra maát ñöôøng truyeàn ôû ñoaïn naøo treân tuyeán töø BTS Long Khaùnh veà BSC Bieân Hoøa. Ñeå kieåm tra ñöôøng truyeàn giöõa hai ñieåm A vaø B, do ñöôøng 2Mbit/s goàm hai sôïi moät thu vaø moät phaùt. a 2Mbit/s A B b Thieát bò A Thieát bò B Hình 3.5 80

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản