intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hình thành giáo trình viết từ ngôn ngữ gợi nhớ sang mã máy tại những lệnh jump và call p10

Chia sẻ: Defwsdg Sdgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

78
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình viết từ ngôn ngữ gợi nhớ sang mã máy tại những lệnh jump và call p10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình viết từ ngôn ngữ gợi nhớ sang mã máy tại những lệnh jump và call p10

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5.5 M¹ch ®éng lùc ®iÒu chØnh tèc ®é quay cña ®éng c¬ b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®é réng xung +9V 560Ω R19 D1 DD1 R18 Q1 §C D DIODE_VIRTUAL 1 3 Q1 R21 C828 D1 DIODE_VIRTUAL Urss 33K D613 2N2222A DIODE_VIRTUAL 470Ω 2N2222A 1K R20 D2 + 24V H×nh 5.9: S¬ ®å m¹ch ®éng lùc ®iÒu khiÓn tèc ®é quay ®éng c¬ §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ta sö dông cã c«ng suÊt ®Þnh møc Pn = 15 W, ®iÖn ¸p ®Þnh møc Un = 24 V. Dßng ®Þnh møc ®−îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: Pn 15 In = = = 0,625 A (5.5) Un 24 Dßng khëi ®éng cña ®éng c¬ lµ: Ik® =(5 ÷7 ).In = (5 ÷7 ).0,625 = 3,125 ÷ 4,375 A (5.6) Dßng ®Þnh møc cña D613 lµ IcD = 6A, nªn ta chän tranzito lo¹i D613 lµm kho¸ ®ãng c¾t cho ®éng c¬ lµm viÖc. Dßng qua C828 ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: 9V IC1 = = 5,77 mA 1,56 K - 22 -
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5.6 S¬ ®å nguyªn lý bé nguån nu«i cho m¹ch ®iÒu khiÓn +9V 7809 T1 1 sq.m 1m D1 C3 C1 · 220V DIODE_VIRTUAL 0 C4 C2 -9V 7909 H×nh 5.10: S¬ ®å nguyªn lý bé nguån nu«i cho m¹ch ®iÒu khiÓn C1= C2=1000μF/ 25 VDC, C3=C4=100 μF/ 25 VDC cã nhiÖm vô c¶i thiÖn chÊt l−îng ®iÖn ¸p mét chiÒu sau bé chØnh l−u cÇu. C¸c IC æn ¸p 7809 vµ 7909 trong m¹ch cã nhiÖm vô æn ®Þnh ®iÖn ¸p l−ìng cùc ®Çu ra ë møc ±9V ®Ó tiÕp tôc ®−a vµo nu«i m¹ch ®iÒu khiÓn. 5.7 S¬ ®å nguyªn lý ®iÒu khiÓn ®éng c¬ t¹o Èm - 23 -
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5.8 ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ chÊt l−îng hÖ thèng ®iÒu khiÓn * Ph−¬ng ph¸p t¹o Èm Bé t¹o Èm dïng ph−¬ng ph¸p qu¹t thæi bÊc thÈm thÊu qua c¸c èng dÉn ®−îc thÓ hiÖn qua h×nh sau: 3 5 2 1 4 H×nh 5.13: Ph−¬ng ph¸p qu¹t thæi bÊc thÈm thÊu qua c¸c èng dÉn 1- C¸c èng dÉn. 2- C¸c lç tho¸t Èm. 3- C¸c bÊc thÈm thÊu dÉn n−íc tõ ngoµi vµo. 4- Lç ®Çu ra cña c¸c bÊc thÈm thÊu. 5- Lç dÉn qu¹t thæi. * Dông cô thÝ nghiÖm §Ó ®o vµ kiÓm tra chÊt l−îng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®é Èm trong m¸y Êp trøng gia cÇm chóng t«i sö dông mét sè dông cô sau: 1. HÖ thèng thu thËp gi÷ liÖu FLUKE. 2.PhÇn mÒn Hydra 3. C¶m biÕn ®o lµ cÆp nhiÖt ngÉu lo¹i J ®−îc bäc bÊc Èm ®Ó ®o nhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít trong buång Êp. 4. M¸y vi tÝnh. * C¸c b−íc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1. §Æt c¶m biÕn vµo trong buång Êp vµ bäc bÊc Èm. 2. KÕt nèi c¶m biÕn víi m¸y ®o nhiÖt ®é, kÕt nèi m¸y ®o nhiÖt ®é víi m¸y vi tÝnh ®Ó hiÓn thÞ kÕt qu¶ vµ ghi kÕt qu¶. - 26 -
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 3. Cho m¸y Êp trøng ho¹t ®éng víi ®é Èm ®Æt lµ 55% t−¬ng øng víi nhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít 29 0C vµ theo dâi hÖ thèng ho¹t ®éng. 4. Thêi gian lÊy mÉu mçi lÇn lµ 1 phót. Sau 1 phót lÊy mÉu m¸y tù ®éng ghi l¹i kÕt qu¶ kh¶o s¸t. * KÕt qu¶ thÝ nghiÖm B¶ng 5.1: Sè liÖu æn ®Þnh thu ®−îc cña nhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít ta ta (0C) ta (0C) Thêi gian (phót) Thêi gian (phót) 39 28.997 58 29.5871 40 29.0052 59 29.5345 41 29.0547 60 29.5042 42 29.0152 61 29.4364 43 29.0662 62 29.5209 44 29.0422 63 29.5232 45 29.0691 64 29.4948 46 29.0265 65 29.4789 47 29.1498 66 29.4164 48 29.2174 67 29.4456 49 29.1941 68 29.4466 50 29.1767 69 29.4978 51 29.294 70 29.4538 52 29.2822 71 29.4964 53 29.2919 72 29.5102 54 29.2992 73 29.5194 55 29.3549 74 29.5524 56 29.3567 75 29.6414 57 29.4472 76 29.6034 - 27 -
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu B¸o c¸o tãm t¾t NguyÔn V¨n TrÝ - §iÖn 45A to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 0 C ta 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 phut Phót H×nh 5.14: §−êng ®Æc tÝnh qu¸ ®é cña nhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít ta 0 C ta 30 25 20 15 10 5 0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 phut Phót H×nh 5.15: §−êng ®Æc tÝnh æn ®Þnh cña nhiÖt ®é nhiÖt kÕ −ít ta KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ - 28 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=78

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2