intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh loãng xương trong y học p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

82
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh loãng xương trong y học p4', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh loãng xương trong y học p4

  1. møc ®é kh¸c nhau (h×nh lâm mÆt trªn, h×nh thÊu kÝnh ph©n kú, h×nh chªm, h×nh lưìi…). Nãi chung chiÒu cao th©n ®èt sèng gi¶m râ, cã thÓ di lÖch mét phÇn, ®Üa ®Öm Ýt thay ®æi so víi ®èt sèng. ư H×nh ¶nh cèt hãa va v«i hãa: cïng víi qu¸ tr×nh lo·ng xư¬ng, calci l¾ng ®äng ë mét sè d©y ch»ng, sôn sưên, thanh c¸c ®éng m¹ch lín va ®éng m¹ch chñ t¹o nªn c¸c h×nh c¶n quang bÊt thưêng. 3.4.2. §¸nh gi¸ møc ®é lo·ng xư¬ng b»ng X quang Trªn phim chôp rÊt khã ®¸nh gi¸ møc ®é c¶n quang nhiÒu hay Ýt, v× nã tïy thuéc vao nhiÒu yÕu tè (®iÖn thÕ, kho¶ng c¸ch, chÊt lưîng phim va thuèc hiÖn h×nh…); do ®ã ngưêi ta ph¶i sö dông mét sè phư¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ như:
  2. ư §o chØ sè Barnett va Nordin: dùa vao h×nh ¶nh X quang cña xư¬ng ban tay sè 2 (mÐtacarte), ®o ®ưêng kÝnh cña th©n xư¬ng D va ®ưêng kÝnh cña phÇn tñy xư¬ng d. ChØ sè B va N = ×100 ư D Dd 393 Copyright@Ministry Of Health ChØ sè nay b×nh thưêng la trªn 45, nÕu gi¶m dưíi 45 ®ưîc coi la lo·ng xư¬ng. ư §o mËt ®é xư¬ng: lo·ng xư¬ng khi < -2. ư ChØ sè Singh. ư Chôp ®Çu trªn xư¬ng ®ïi ë tư thÕ th¼ng: b×nh thưêng thÊy cã 4 hÖ thèng
  3. d¶i xư¬ng, trong lo·ng xư¬ng c¸c hÖ thèng d¶i xư¬ng nay bÞ ®øt gÉy, mÊt ®i Ýt hay nhiÒu tïy theo møc ®é nÆng nhÑ cña lo·ng xư¬ng; chØ sè 7 la b×nh thưêng, chØ sè 1 la nÆng nhÊt. 3.4.3. XÐt nghiÖm sinh hãa ư NghiÖm ph¸p t¨ng calci m¸u: tiªm tÜnh m¹ch 20ml gluconat calci 10%, lÊy toan bé nưíc tiÓu trong 9 giê sau khi tiªm, ®Þnh lưîng sè calci th¶i ra råi so s¸nh víi lưîng calci th¶i ra 9 giê ngay h«m trưíc lóc chưa tiªm. ë nh÷ng ngưêi lo·ng xư¬ng sau khi tiªm, lưîng calci th¶i ra cao h¬n lóc b×nh thưêng 30% trë lªn (v× kh¶ n¨ng hÊp thu va gi÷ calci ë ngưêi lo·ng xư¬ng kÐm h¬n ngưêi b×nh thưêng).
  4. ư NghiÖm ph¸p vitamin D2: cho bÖnh nh©n uèng 2 ngay liÒn mçi ngay 15mg vitamin D2. Sau ®ã ®Þnh lưîng calci niÖu 24 giê sau, 48 giê va 5 ngay sau; b×nh thưêng calci niÖu t¨ng 50-100mg trong 24 giê ®Çu, sau ®ã trë vÒ b×nh thưêng. ë ngưêi lo·ng xư¬ng calci niÖu t¨ng nhiÒu va kÐo dai nhiÒu ngay sau. ư NghiÖm ph¸p cortison: trong 5 ngay mçi ngay uèng 25mg prednisolon, ®Þnh lưîng calci niÖu tõng ngay. B×nh thưêng calci niÖu kh«ng thay ®æi, ë bÖnh nh©n lo·ng xư¬ng cã calci niÖu t¨ng nhiÒu va kÐo dai. ChÈn ®o¸n lo·ng xư¬ng: • §au xư¬ng Ýt hay nhiÒu kÐo dai • Cã hiÖn tưîng gÉy xư¬ng tù nhiªn • Ph¸t hiÖn ngÉu nhiªn khi chôp X quang
  5. • Gi¶m chiÒu cao • Calci huyÕt, phospho huyÕt va phosphatase kiÒm b×nh thưêng • MÊt chÊt kho¸ng chñ yÕu la ë cét sèng va khung chËu • §o mËt ®é xư¬ng CÇn chÈn ®o¸n ph©n biÖt: nhuyÔn xư¬ng, cưêng cËn gi¸p, ®a u tuû xư¬ng, di c¨n xư¬ng do ung thư… ư C¸c xÐt nghiÖm calci m¸u, phospho m¸u, men phosphatase kiÒm, hydroxyprolin niÖu ®Òu b×nh thưêng. 394 Copyright@Ministry Of Health 4. §IÒU TRÞ Chøng hư lao lÊy nguyªn khÝ hao tæn lam ®Æc trưng. ViÖc ®iÒu trÞ ngoai sö dông thuèc cßn phèi hîp c¸c phư¬ng ph¸p tËp luyÖn, khÝ c«ng, xoa bãp, ch©m cøu, ®iÒu hßa sinh ho¹t h»ng ngay va ¨n uèng
  6. còng ¶nh hưëng rÊt nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ. 4.1. §iÒu trÞ dïng thuèc 4.1.1. KhÝ huyÕt hư ư PhÐp trÞ: ®iÒu bæ khÝ huyÕt. ư Bai thuèc: Bæ trung Ých khÝ thang gia gi¶m (gåm: hoang kú, b¹ch truËt, trÇn b×, th¨ng ma, sai hå, ®¶ng s©m, ®ư¬ng quy, chÝch th¶o). VÞ thuèc T¸c dông Vai trß Nh©n s©m Ngät, h¬i ®¾ng, b×nh; vao tú, phÕ: ®¹i bæ nguyªn khÝ, Ých huyÕt, sinh t©n Qu©n Hoang kú Ngät, Êm; vao tú phÕ: bæ khÝ, th¨ng dư¬ng khÝ cña tú, chØ h·n, lîi thñy ThÇn TrÇn b× Cay, ®¾ng, Êm; vao tú phÕ: hanh khÝ, b×nh vÞ, hãa ®êm, trõ thÊp ThÇn Sai hå §¾ng, han; vao can ®ëm, t©m bao, tam tiªu: t¶ nhiÖt, gi¶i ®éc, th¨ng ®Ò
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2