intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hội chứng suy nhược mãn tính trong y học p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hội chứng suy nhược mãn tính trong y học p4', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hội chứng suy nhược mãn tính trong y học p4

  1. ViÖc lam gi¶m mét triÖu chøng trong bÖnh lý nay (dï nhá) còng t¹o nªn mét kh¸c biÖt rÊt lín ®èi víi ngưêi bÖnh. 4.1.4. Hưíng dÉn ngưêi bÖnh thay ®æi c¸ch sèng, sinh ho¹t ư Tr¸nh nh÷ng b÷a ¨n tèi nÆng nÒ, tr¸nh dïng nh÷ng chÊt kÝch thÝch vÒ ®ªm. ư Kh«ng nªn nghØ ng¬i hoan toan: nªn thùc hiÖn ngay nh÷ng bai tËp dưìng sinh ®· ®ưîc chøng minh cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng trưêng hîp suy nhưîc, mÊt ngñ như thư gi·n, c¸c ®éng t¸c tËp luyÖn ë tư thÕ n»m. §· cã nhiÒu trưêng hîp cô thÓ vÒ viÖc c¶i thiÖn t×nh tr¹ng bÖnh nh©n (như t×nh tr¹ng søc khoÎ thÓ x¸c va tinh thÇn, nh÷ng triÖu chøng ®au nhøc toan th©n, tÝnh
  2. t×nh c¸u g¾t, mÊt ngñ, tiÓu ®ªm) sau nh÷ng khãa häc dưìng sinh (xem bai thư gi·n, th¸i ®é t©m thÇn trong cuéc sèng, dưìng sinh). ư Nªn cã chÕ ®é lam viÖc thËt sù cô thÓ, thùc tÕ cho tõng trưêng hîp cô thÓ, nhưng nãi chung lam viÖc nhÑ va t¨ng dÇn cưêng ®é cÇn ®ưîc khuyÕn khÝch. 4.1.5. Nªn tr¸nh nh÷ng trÞ liÖu kh«ng hiÖu qu¶ Nh÷ng nghiªn cøu cã so s¸nh víi l« chøng ®· chøng tá acyclovir, tinh chÊt gan tiªm b¾p, acid folic, sinh tè B12 ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ. Ngoai ra, còng cã nh÷ng c«ng tr×nh cho thÊy viÖc ®iÒu trÞ b»ng immunoglobulin liÒu cao tiªm tÜnh m¹ch còng kh«ng cã gi¸ trÞ trÞ liÖu nao. 4.2. §iÒu trÞ b»ng y häc cæ truyÒn 4.2.1. ThÓ ©m hư háa vưîng
  3. Do tÝnh chÊt ®a d¹ng cña bÖnh ma viÖc ®iÒu trÞ còng rÊt phong phó. Th«ng thưêng, trong thÓ nay dÊu chøng dư¬ng xung (ho¶ bèc) la quan träng. DÊu chøng nay thưêng xuÊt hiÖn ë hÖ thèng can va t©m. ư PhÐp trÞ: s¬ can, lý khÝ, gi¶i uÊt, an thÇn; tư ©m, gi¸ng háa, tiÒm dư¬ng, an thÇn. ư Nh÷ng bai thuèc va c«ng thøc huyÖt sö dông. + Bai thuèc §¬n chi tiªu dao gia gi¶m (gåm: sai hå 12g, chi tö 12g, b¹c ha 8g, sinh khư¬ng 6g, b¹ch thưîc 10g, ®ư¬ng quy (röa rưîu) 10g, phôc linh 12g, ®¬n b× 12g, b¹ch truËt (sao ®Êt) 8g). Gia gi¶m thiªn ma 12g, c©u ®»ng 12g, th¹ch quyÕt minh 12g, cóc hoa 12g. 488 Copyright@Ministry Of Health
  4. VÞ thuèc T¸c dông Vai trß Sai hå B×nh can h¹ sèt Qu©n Chi tö §¾ng, han: thanh nhiÖt t¶ háa, lîi tiÓu, cÇm m¸u ThÇn B¹c ha Cay, m¸t: gi¶m ®au, ph¸t t¸n phong nhiÖt ThÇn Sinh khư¬ng Cay, h¬i «n: gi¶i biÓu, t¸n han ThÇn B¹ch thưîc §¾ng, ch¸t, chua: nhuËn gan, dưìng huyÕt, liÔm ©m, lîi tiÓu ThÇn §ư¬ng quy (röa rưîu) Dưìng can huyÕt ThÇn Phôc linh Ngät, nh¹t, b×nh: lîi thñy, thÈm thÊp, bæ tú, ®Þnh t©m T¸ §¬n b× Cay, ®¾ng, h¬i han: thanh huyÕt nhiÖt, t¸n ø huyÕt; ch÷a nhiÖt nhËp doanh phËn T¸ B¹ch truËt (sao ®Êt) Ngät, ®¾ng, Êm: kiÖn tú, t¸o thÊp, hãa ®êm, lîi thñy T¸ Thiªn ma Ngät, cay, h¬i ®¾ng, b×nh: thang thanh, gi¸ng träc, t¸n
  5. phong, gi¶i ®éc Qu©n C©u ®»ng Ngät, han: thanh nhiÖt, b×nh can, trÊn kinh Qu©n Th¹ch quyÕt minh TrÞ sèt cao, ¨n kh«ng tiªu: thanh nhiÖt ThÇn Cóc hoa Ngät, m¸t: t¸n phong nhiÖt, gi¶i ®éc, gi¸ng háa T¸ + Bai Kû cóc ®Þa hoang thang (gåm: b¹ch cóc hoa 120g, phôc linh 120g, thôc ®Þa 320g, c©u kû tö 120g, hoai s¬n 160g, tr¹ch t¶ 120g, ®¬n b× 120g, s¬n thï 160g). T¸n bét, lam hoan, ngay dïng 8 - 16g. VÞ thuèc T¸c dông Vai trß Thôc ®Þa Ngät, h¬i «n: nu«i thËn dưìng ©m, bæ thËn, bæ huyÕt Qu©n Hoai s¬n Ngät, b×nh: bæ tú vÞ, bæ phÕ thËn, sinh t©n chØ kh¸t Qu©n S¬n thï Chua, s¸p, h¬i «n: «n bæ can thËn, s¸p tinh, chØ h·n ThÇn §¬n b× Cay, ®¾ng, h¬i han: thanh huyÕt nhiÖt, t¸n ø huyÕt; ch÷a nhiÖt nhËp doanh phËn
  6. T¸ Phôc linh Ngät, nh¹t, b×nh: lîi thñy, thÈm thÊp, bæ tú ®Þnh t©m T¸ Tr¹ch t¶ Ngät, nh¹t, m¸t: thanh t¶ thÊp nhiÖt ë bang quang T¸ Kû tö Ngät, b×nh: bæ can thËn, nhuËn phÕ t¸o, m¹nh g©n cèt ThÇn Cóc hoa tr¾ng Ngät, ®¾ng, h¬i han: t¸n phong thÊp, thanh ®Çu môc, gi¸ng háa, gi¶i ®éc T¸ + Bai thuèc gåm c©u ®»ng 12g, h¹ kh« th¶o 12g, chi tö 12g, t¸o nh©n (sao ®en) 8g, long nh·n 16g, l¸ v«ng 20g, muång tr©u 12g. + Ch©m cøu: ch©m t¶ lưu kim 15 phót c¸c huyÖt th¸i dư¬ng, b¸ch héi, ®Çu duy, phong tr×, th¸i xung, quang minh. 489 Copyright@Ministry Of Health 4.2.2. ThÓ can thËn ©m hư
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2