intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một la: sụn thoái hóa, qua đó sụn khớp phủ trên bề mặt xương bị phá hủy dần cùng với thay đổi cấu trúc khớp. Sự thoái hóa sụn khớp gây hạn chế vận động. Hai la: hiện tượng viêm những tổ chức cận khớp. Chính hiện tượng viêm nay đã gây triệu chứng đau, sung huyết va giảm hoạt động khớp. Trong thoái hóa khớp, diễn tiến bệnh có thể phân thanh 2 giai đoạn: ư Giai đoạn sớm: khi hiện tượng quân bình của sự thoái hóa va sự tự sửa chữa để tái lập cân bằng trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa khớp trong y học p4

  1. mét bÖnh phøc t¹p diÔn tiÕn 2 qu¸ tr×nh song song. 524 Copyright@Ministry Of Health Mét la: sôn tho¸i hãa, qua ®ã sôn khíp phñ trªn bÒ mÆt xư¬ng bÞ ph¸ hñy dÇn cïng víi thay ®æi cÊu tróc khíp. Sù tho¸i hãa sôn khíp g©y h¹n chÕ vËn ®éng. Hai la: hiÖn tưîng viªm nh÷ng tæ chøc cËn khíp. ChÝnh hiÖn tưîng viªm nay ®· g©y triÖu chøng ®au, sung huyÕt va gi¶m ho¹t ®éng khíp. Trong tho¸i hãa khíp, diÔn tiÕn bÖnh cã thÓ ph©n thanh 2 giai ®o¹n: ư Giai ®o¹n sím: khi hiÖn tưîng qu©n b×nh cña sù tho¸i hãa va sù tù söa ch÷a ®Ó t¸i lËp c©n b»ng trong ho¹t ®éng sinh häc cña khíp cßn chưa bÞ
  2. ph¸ vì. Giai ®o¹n nay sôn ph× ®¹i, t¨ng phÇn proteoglycan, hót thªm nưíc vao tæ chøc. C¸c tÕ bao sôn t¨ng hçn hîp collagen proteoglycan va c¶ c¸c enzym tho¸i hãa metelloproteinase (collagen va stromelysin). C©n b»ng gi÷a s¶n cña khu«n va enzym tho¸i hãa ®ưîc duy tr× trong sù lu©n chuyÓn x¶y ra ë møc cao h¬n nhiÒu lÇn so víi b×ng thưêng. §ã la nh÷ng ph¶n øng cña sôn ®Ó söa l¹i cÊu tróc va còng chØ la bï trõ t¹m thêi ® ưa ®Õn sù t¨ng tæng hîp cytokin (interlukin) va t¨ng c¶ enzym lam tho¸i hãa khu«n; sau ®ã c¸c tÕ bao sôn kh«ng thÓ thÝch øng kÐo dai víi t×nh tr¹ng trªn; cuèi cïng suy sôp kh¶ n¨ng tù söa ch÷a cña sôn kh«ng cßn c©n b»ng ®ưîc qu¸ tr×nh tho¸i hãa.
  3. ư Giai ®o¹n m¹n tÝnh: hiÖn tưîng qu©n b×nh cña sôn bÞ ph¸ vì thÓ hiÖn b»ng gi¶m ®ång hãa (gi¶m tæng hîp collagen va proteoglycan). Song song c¸c s¶n phÈm liªn quan ®Õn sù tho¸i hãa khu«n sôn ®ưîc tiÕp tôc ®æ vao dÞch khíp. Sôn khíp: proteoglycan gi¶m vÒ ham lưîng, thay ®æi vÒ cÊu tróc va suy yÕu, vÒ c¬ häc mì ®ưêng cho nh÷ng tæn thư¬ng thùc thÓ. Tõ ®ã søc chÞu ®ùng kÐm ®èi víi c¬ häc ®ưa ®Õn sù hñy ho¹i sôn. + Thay ®æi xư¬ng: sôn bÞ hñy ho¹i, xư¬ng kh«ng ®ưîc che chë ®· tæn thư¬ng v× c¸c ®ßi hái vÒ c¬ häc, xư¬ng dưíi sôn ph¶n øng b»ng c¸ch t¨ng sinh xư¬ng, t¸i t¹o bÊt thưêng ®Ó bï trõ mÊt sôn, më réng ®iÓm tùa, thanh lËp gai xư¬ng (osteophytose), xu¬ng ®Æc l¹i, t¨ng ®é cøng.
  4. + Ph¶n øng viªm ë bao ho¹t dÞch: nh÷ng m¶nh proteoglycan va collagen ®ưîc gi¶i phãng vao dÞch khíp víi lưîng t¨ng dÇn, ë khíp gi÷ vai trß la n¬i trót th¸o nh÷ng s¶n phÈm tho¸i hãa cña sôn: cytokin va yÕu tè t¨ng trưëng. Nh÷ng m¶nh ®ã bÞ thùc bao bëi c¸c ®¹i thùc bao. HiÖn tưîng trªn dÉn ®Õn viªm nhiÔm m¹n tÝnh ë bao ho¹t dÞch. Nh÷ng tÕ bao ho¹t dÞch sinh ra cytokin, ®Æc biÖt interleukin I) ®Õn lưît nã l¹i t¸c ®éng vao sôn khíp va lam t¨ng thªm sù tan ph¸ sôn. 525 Copyright@Ministry Of Health 526 H×nh 30.1. S¬ ®å qu¸ tr×nh tho¸i hãa sôn Cho ®Õn nay, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· cho thÊy interleukin I la mét
  5. cytokin gi÷ vai trß chñ yÕu trong hiÖn tưîng tan ph¸ sôn xư¬ng viªm nhiÔm bao ho¹t dÞch va ®ång thêi la vai trß sinh bÖnh chñ chèt trong tho¸i hãa khíp. KiÓm so¸t ®ưîc interleukin I trong tho¸i hãa khíp la mét viÖc rÊt quan träng. øc chÕ ®uîc interleukin I la chiÕn lưîc kh«ng nh÷ng c¶i thiÖn ®au va ho¹t ®éng cña khíp ma cßn h¹n chÕ nh÷ng tæn thư¬ng tho¸i hãa hç trî cho sù söa ch÷a va t¸i t¹o sôn khíp. Enzym + collagenase + protease CHÊT C¬ B¶N Proteoglycan Sîi collagen typ II TÕ BaO SôN GIAI §O¹N THK G§ khëi ®Çu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2