Quản lý vốn luân chuyển

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
63
lượt xem
11
download

Quản lý vốn luân chuyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở mỗi lượng bán, nếu công ty có tài sản lưu động cao, sẽ có tính sinh lợi tương ứng thấp vì luôn xuất hiện tiền nhàn rỗi, hoặc bán nhàn rỗi. Tiền đang đầu tư vào các tài sản có tính sinh lợi thấp. Tỷ lệ tài sản có lưu động trong tổng tài sản càng cao, công ty sẽ luôn có một lớp đệm lót rất tốt để trang trải cho các khoản nợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý vốn luân chuyển

 1. Chöông:6 Toång Quan Veà Quaûn Lyù Toång Quan Veà Quaûn Lyù Voán Luaân Chuyeån Voán Luaân Chuyeån 6-1
 2. Toång Quan Veà quaûn lyù Voán Luaân Chuyeån Nhöõng khaùi nieäm veà VLC Taàm quan troïng cuûa quaûn lyù VLC Taøi Trôï TSLÑ: Keát hôïp nguoàn Voán ngaén haïn vaø daøi haïn Keát hôïp Caáu Truùc Nôï Ngaén haïn vaø Nhöõng Quyeát Ñònh veà TSLÑ 6-2
 3. Nhöõng khaùi nieäm veà VLC Voán luaân chuyeån Laø toaøn boä caùc khoaûn ñaàu tö vaøo TS löu ñoäng Voán luaân chuyeån = 50 Nôï NH TSLÑ 20 Vaán ñeà 50 Voán luaân chuyeån laø Nôï DH TSCÑ voán ngaén haïn hay VTC daøi haïn ? 50 80 6-3
 4. Nhöõng khaùi nieäm veà VLC Voán luaân chuyeån thuaàn Taøi saûn löu ñoäng – Nôï ngaén haïn VLC thuaàn = 50 – 20 = 30 Nôï NH TSLÑ Vaán ñeà 20 50 - Tính nhaân quaû ? Nôï DH - Phaàn treân Baûng CÑKT TSCÑ VTC - Beân phaàn TS hay NV 50 80 6-4
 5. Nhöõng khaùi nieäm veà VLC Voán luaân chuyeån TSLÑ + TSCÑ = NNH + NDH + VTC TSLÑ - NNH = NDH + VTC – TSCÑ Nhu caàu VLC = Voán luaân chuyeån Voán luaân chuyeån NNH 20 TSLÑ 50 + 50 = 20 + 80 50 NDH 50 - 20 = 80 - 50 TSCÑ VTC 30 = 30 50 80 6-5
 6. Chính saùch Voán Luaân Chuyeån Voán luaân chuyeån TSLÑ + TSCÑ = NNH + NDH + VTC TSLÑ - NNH = NDH + VTC – TSCÑ Nhu caàu VLC = Voán luaân chuyeån Chính saùch Voán luaân chuyeån 1. Giaûm nhu caàu voán luaân chuyeån 2. Ñaùp öùng nhu caàu Voán luaân chuyeån 3. Ñaùp öùng taïm thôøi nhu caàu Voán luaân chuyeån 6-6
 7. Ví duï veà chính saùch VLC Naêm baùo caùo (2002) Doanh thu : 100 Nôï NH TSLÑ Naêm keá hoaïch (2003) 20 50 Doanh thu : 150 Nôï DH Doanh lôïi tieâu thuï : 10% TSCÑ Tyû leä chia coå töùc : 50% VTC 50 80 6-7
 8. Ví duï veà chính saùch VLC Doanh thu taêng 50% Caùc khoaûn coù quan heä vôùi DT cuõng seõ taêng 50% Nôï NH TSLÑ Nôï NH TSLÑ 20 30 50 75 Nôï DH Nôï DH TSCÑ TSCÑ VTC VTC 50 80 50 ? 6-8
 9. Ví duï veà chính saùch VLC Naêm Keá hoaïch Lôïi nhuaän sau thueá naêm KH 150 x 10% = 15 Lôïi nhuaän ñeå laïi naêm KH 15 x (1-50%) = 7,5 Naêm baùo caùo Naêm keá hoaïch 50 - 20 = 80 - 50 75 - 30 # 87,5 - 50 30 = 30 45 # 37,5 6-9
 10. Giaûm nhu caàu VLC Nhu caàu VLC Giaûm Nhu caàu VLC Naêm Baùo caùo Giaûm nhu caàu TSLÑ 50 - 20 = 30 75 67,5 Naêm keá hoaïch Taêng Nôï ngaén haïn 75 - 30 = 45 30 37,5 Giaûi phaùp Taêng voøng quay TSLÑ Naêm BC : 100 / 50 = 2 voøng Naêm KH : 150 / 67,5 = 2,2 voøng 6-10
 11. Ñaùp öùng nhu caàu VLC ng NH caàu VLC naêm KH : 45 VLC naêm KH döï kieán : 87,5 - 50 = 37,5 Taêng VLC naêm KH : 37,5 45 Giaûi phaùp - Vay daøi haïn - Taêng voán chuû sôû höõu - Ñieàu chænh chính saùch coå töùc 6-11
 12. Ñaùp öùng taïm thôøi nhu caàu VLC Taêng nôï ngaén haïn : 30 37,5 Giaûi phaùp Ñaây chæ laø moät giaûi phaùp tình theá, vì nhu caàu VLC laø moät nhu caàu daøi haïn, trong khi ñoù nguoàn taøi trôï laïi laø nôï ngaén haïn Giaûi phaùp naøy taïm thôøi ñaùp öùng nhu caàu VLC, nhöng ñaët tình hình taøi chính cuûa coâng ty vaøo nhöõng khoù khaên nhaát ñònh 6-12
 13. Ví duï veà chính saùch VLC Neáu caû 3 gaûi phaùp treân ñeàu khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñaâu laø giaûi phaùp ? Naêm baùo caùo (2002) Nôï NH TSLÑ Doanh thu : 100 20 Naêm keá hoaïch (2003) 50 Nôï DH Doanh thu : 150 (120) TSCÑ Doanh lôïi tieâu thuï : 10% VTC Tyû leä chia coå töùc : 50% 50 80 6-13
 14. Ví duï veà chính saùch VLC Doanh thu taêng 20% Caùc khoaûn coù quan heä vôùi DT cuõng seõ taêng 20% Nôï NH TSLÑ Nôï NH TSLÑ 20 24 50 60 Nôï DH Nôï DH TSCÑ TSCÑ VTC VTC 50 80 50 ? 6-14
 15. Ví duï veà chính saùch VLC Naêm Keá hoaïch Lôïi nhuaän sau thueá naêm KH 120 x 10% = 12 Lôïi nhuaän ñeå laïi naêm KH 12 x (1-50%) = 6 Naêm baùo caùo Naêm keá hoaïch 50 - 20 = 80 - 50 60 - 24 = 86 - 50 30 = 30 36 = 36 6-15
 16. Taàm quan troïng cuûa quaûn lyù Voán luaân chuyeån Trong DN cheá bieán thì TSLÑ thöôøng hôn 50% TTS Caùc khoaûn nôï ngaén haïn laø nguoàn taøi trôï chuû yeáu ñoái vôùi caùc DN nhoû Traùch nhieäm quaûn lyù VLC ñoøi hoûi phaûi kieåm soaùt lieân tuïc, haøng ngaøy Thôøi gian daønh cho vieäc quaûn lyù VLC quaûn lyù VLC aûnh höôûng ñeán ruûi ro, lôïi nhuaän vaø giaù coå phieáu 6-16
 17. Nhöõng vaán ñeà veà VLC Möùc taøi saûn löu ñoäng toái öu Möùc TS löu ñoäng 3 CS veà TSLÑ CS- A CS A : %DT cao CS- B CS- C CS B : %DT TB CS A : %DT thaáp TS löu ñoäng 0 25,000 50,000 Saûn löôïng 6-17
 18. Tính thanh khoaûn Möùc taøi saûn löu ñoäng toái öu PT tính thanh khoaûn Möùv TS löu ñoäng C. Saùch Tính TK CS- A A Cao CS- B B T. Bình CS- C C Thaáp TS löu ñoäng TSLÑ caøng cao thì tính thanh khoaûn caøng taêng. 0 25,000 50,000 6-18 Saûn löôïng
 19. Taùc ñoäng ñeán Möùc sinh lôïi kyø voïng Möùc taøi saûn löu ñoäng toái öu Doanh lôïi TS (ROA) TS löu ñoäng = CS- A Lôïi nhuaän sau thueá CS- B CS- C Toàng taøi saûn TS löu ñoäng Lôïi nhuaän sau thueá TSLÑ + TSCÑ 0 25,000 50,000 Saûn löôïng 6-19
 20. Taùc ñoäng ñeán Möùc sinh lôïi kyø voïng Möùc taøi saûn löu ñoäng toái öu PT Möùc sinh lôøi Möùv TS löu ñoäng C. Saùch Sinh lôøi CS- A A Thaáp CS- B B T. Bình CS- C C Cao TS löu ñoäng TSLÑ giaûm, Toång TS giaûm, töø ñoù doanh lôïi taøi saûn seõ taêng 0 25,000 50,000 6-20 Saûn löôïng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản