intTypePromotion=1

Quản trị dự án - Chương 5

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
549
lượt xem
362
download

Quản trị dự án - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị dự án - Chương 5 : lập ngân sách cho dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị dự án - Chương 5

 1. Chương 5 LẬP NGÂN SÁCH CHO DỰ ÁN 09/14/10   1
 2. Mục tiêu   Hiểu tầm quan trọng của quản lý chi phí DA  Giải thích các nguyên lý, khái niệm và các khoản  mục trong quản lý chi phí DA  Mô tả cách thức hoạch định nguồn lực liên quan trực  tiếp đến quản lý chi phí DA  Giải thích ước lượng chi phí sử dụng các định nghĩa,  ngân sách và ước lượng mức độ quan trọng của các  loại chi phí (rough order of magnitude (ROM)) 09/14/10   2
 3. Tiến trình quản lý chi phí DA  Hoạch định nguồn lực: xác định nguồn lực  nào và số lượng cần sử dụng cho DA  Ước lượng chi phí: ước lượng chi phí và nguồn  lực cần thiết để hoàn thành DA  Ước lượng ngân quỹ: phân bổ ước lượng toàn  bộ chi phí cho từng khoản mục thực hiện 09/14/10   3
 4. Các nguyên lý cơ bản của  quản lý chi phí DA  Các CEO và hội đồng quản trị nắm rõ về tài chính hơn các nhà  quản trị DA, các nhà quản trị DA nên lắng nghe ý kiến của họ  Lợi nhuận = Doanh Thu – Chi phí  Chi phí chu kì sống bằng chi phí ước lượng DA cộng chi phí duy trì các  hoạt động DA  Phân tích dòng ngân quỹ dựa trên ước lượng chi phí hàng năm và các  lợi ích của DA  Các lợi ích và chi phí có thể hữu hình hoặc vô hình, trực tiếp hoặc gián  tiếp  Chi phí chìm không nên là tiêu chuẩn trong việc lựa chọn DA 09/14/10   4
 5. Nội dung   Hoạch định nguồn lực cho DA  Ước lượng chi phí  Phân tích kết quả ước lượng chi phí  Lập ngân sách chi phí 09/14/10   5
 6. Hoạch định nguồn lực cho DA  Các đặc tính và tổ chức DA ảnh hưởng đến hoạch định nguồn lực  Một vài câu hỏi cần xem xét:  Khó khăn sẽ gặp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong DA?  Có bất kì công việc duy nhất trong báo cáo phạm vi DA ảnh hưởng đến nguồn lực?  Tính lịch sử của tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ tương tự?  Các nguồn lực có khả năng và sẵn sàng để thực hiện các công việc:  Nguồn nhân lực  Thiết bị  Nguyên vật liệu…  Các yếu tố cần xem xét khi hoạch định nguồn lực  Các công cụ để hoạch định nguồn lực  Xác định nhu cầu về nguồn lực 09/14/10   6
 7. Hoạch định nguồn lực cho DA Các yếu tố cần xem xét khi hoạch định nguồn lực  Cấu trúc phân chia công việc (WBS)  Thông tin lịch sử  Báo cáo phạm vi  Mô tả tập hợp nguồn lực  Mô tả công việc  Mô tả trang thiết bị và nguyên vật liệu  Các chính sách của tổ chức  Ước lượng thời gian công việc 09/14/10   7
 8. Hoạch định nguồn lực cho DA Các công cụ để hoạch định nguồn lực  Ý kiến chuyên gia  Xác định các giải pháp thay thế  Sử dụng phần mềm quản trị DA 09/14/10   8
 9. Hoạch định nguồn lực cho DA  Xác định yêu cầu về nguồn lực Đầu vào WBS Thông tin lịch sử Báo cáo phạm vi Mô tả tập hợp nguồn lực Các chính sách của tổ chức Ước lượng thời gian công việc Các công cụ và kỹ thuật Đánh giá chuyên gia Xác định giải pháp thay thế Phần mềm quản lý dự án Các yêu cầu về nguồn lực 09/14/10   9
 10. Ước lượng chi phí  Các đầu vào của ước lượng chi phí  Các kỹ thuật ước lượng chi phí DA  Một số gợi ý khi ước lượng chi phí  công việc  Các nguyên nhân dẫn đến dự toán  sai lệch so với thực tế 09/14/10   10
 11. Ước lượng chi phí Các đầu vào của ước lượng chi phí  WBS  Yêu cầu nguồn lực  Đơn giá nguồn lực  Thời gian công việc  Sử dụng các tài liệu về ước lượng  Sử dụng thông tin lịch sử  Tham khảo biểu đồ các tài khoản  Nhận biết chi phí của rủi ro 09/14/10   11
 12. Ước lượng chi phí Các kỹ thuật ước lượng chi phí DA  Ước lượng từ trên xuống  Ước lượng tương tự  Ước lượng tham số  Ước lượng từ dưới lên  Kết hợp ước lượng từ dưới lên và từ trên  xuống  Sử dụng phần mềm máy tính 09/14/10   12
 13. Ước lượng chi phí Một số gợi ý khi ước lượng chi phí công việc  Tập kích não với nhóm DA  Truyền thông các loại ước lượng  Sử dụng các kkhuôn mẫu sẵn có  Ước lượng từ những người thực hiện công việc  Tính đến ngân sách để công nhận thành tích của nhân viên  Ghi lại tất cả các giả định được sử dụng 09/14/10   13
 14. Ước lượng chi phí Các nguyên nhân dẫn đến dự toán sai  lệch so với thực tế  Hiện tượng đường cong kinh nghiệm  Mục tiêu không khả thi  Không dự tính được thay đổi giá của  đầu vào  Nguyên nhân khác 09/14/10   14
 15. Phân tích kết quả ước lượng chi phí Làm cho các ước lượng  Xem xét các chi tiết  Xây dựng kế hoạch  chi phí chính xác hơn bổ sung quả lý chi phí ­Ước lượng sơ bộ ­Thông tin về phạm vi công  việc DA ­Ước lượng ngân sách ­Thông tin về cách thức xây  dựng ước lượng chi phí ­Ước lượng chính xác ­Thông tin về mức sai lệch  trong ước lượng 09/14/10   15
 16. Lập ngân sách chi phí  Ngân sách chi phí liên quan phân bổ ước lượng  chi phí DA đến các khoản mục thực hiện riêng  lẻ và cung cấp các chi phí cơ bản  Xem xét các đầu vào của lập ngân sách chi  phí  Phát triển ngân sách DA  Xây dựng kế hoạch chi phí 09/14/10   16
 17. Lập ngân sách chi phí  Xem xét các đầu vào của lập ngân sách  chi phí  Ước lượng chi phí  WBS  Tiến độ DA  Kế hoạch quản lý rủi ro 09/14/10   17
 18. Lập ngân sách chi phí  Phát triển ngân sách DA  Phương pháp tương tự  Phương pháp tham số  Phương pháp từ dưới lên  Các công cụ máy tính 09/14/10   18
 19. Kiểm soát chi phí  Kiểm soát chi phí DA bao gồm:  Giám sát thực hiện chi phí  Đảm bảo điều các thay đổi DA thích hợp đã được điều chỉnh  Thông tin về thay đổi quyền lực của những người hữu quan  DA sẽ ảnh hưởng đến chi phí  Quản trị giá trị đạt được (Earned value management  (EVM)) là cộng cụ quan trọng trong kiểm soát chi phí 09/14/10   19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản