intTypePromotion=1
ADSENSE

QUI MÔ VÀ THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

275
lượt xem
104
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUI MÔ DỰ ÁN: Tại sao qui mô là vấn đề quan trọng? Qui mô quá nhỏ hoặc quá lớn có thể làm hỏng một dự án tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI MÔ VÀ THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 QUI MOÂ VAØ THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ CHO DÖÏ AÙN CAO HAØO THI QUI MOÂ DÖÏ AÙN Taïi sao qui moâ laø vaán ñeà quan troïng? Qui moâ quaù nhoû hoaëc quaù lôùn coù theå laøm hoûng moät döï aùn toát Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 QUI MOÂ DÖÏ AÙN Nhu Caàu Thôøi gian QUI MOÂ DÖÏ AÙN NPV r% NPV Max MIRR MARR Stoái öu Qui moâ MNPV Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 QUI MOÂ DÖÏ AÙN TAÏI QUI MOÂ TOÁI ÖU: NPV Max NPV(gia soá) = 0 IRR (gia soá) = MARR QUI MOÂ DÖÏ AÙN Naêm 0 1 2 .... n NPV Qui moâ NCF(S1) NCF(S2) NCF(Stoáiöu ) NPV Max NCF(Sm) Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 QUI MOÂ DÖÏ AÙN Naê m 0 1 2 .... n NPV IRR Qui moâ Gia soá Gia soá NCF(S2 - S1) + > MARR NCF(S3 – S2) + > MARR + > MARR NCF(Si – SI-1) + > MARR NCF(Stoáiöu – SI) 0 = MARR - < MARR NCF(Sm) - < MARR THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ Luùc naøo laø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå baét ñaàu döï aùn Luùc naøo laø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå keát thuùc döï aùn Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TÍNH TOAÙN Lôïi ích roøng taêng lieân tuïc theo thôøi gian lòch. Chi phí ñaàu tö ñoäc laäp vôùi thôøi gian lòch Lôïi ích roøng taêng lieân tuïc theo thôøi gian lòch. Chi phí ñaàu tö thay ñoåi theo thôøi gian lòch Chi phí vaø lôïi ích khoâng thay ñoåi moät caùch coù heä thoáng vôùi thôøi gian lòch THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K = Const B(t) Bt+1 t t+1 t Kt K=Const Cao Hào Thi 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K = Const Neáu ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t (cuoái naêm t) --> Lôïi ích thu ñöôïc: Bt+1 Neáu hoaõn ñaàu tö sang thôøi ñieåm t+1 (cuoái naêm t+1) --> Lôïi ích thu ñöôïc: r* K t = r* K Ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t: Bt+1 > r* K t THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K(t) taêng theo t B(t) Bt+1 t t+1 t Kt Kt+1 K(t) Cao Hào Thi 6
  7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 THÔØI ÑIEÅM ÑAÀU TÖ B(t) taêng theo t, K(t) taêng theo t Neáu ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t (cuoái naêm t) --> Lôïi ích thu ñöôïc: Bt+1+ (Kt+1- Kt ) Neáu hoaõn ñaàu tö sang thôøi ñieåm t+1 (cuoái naêm t+1) --> Lôïi ích thu ñöôïc: r* Kt Ñaàu tö ôû thôøi ñieåm t: Bt+1+ (Kt+1- Kt ) > r* Kt THÔØI ÑIEÅM KEÁT THUÙC DÖÏ AÙN SV(t) SVt B(t) SVt+1 Bt+ 1 t t+1 t Cao Hào Thi 7
  8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 7 THÔØI ÑIEÅM KEÁT THUÙC DÖÏ AÙN Neáu keát thuùc ôû thôøi ñieåm t (cuoái naêm t) --> Lôïi ích bò maát ñi: Bt+1 --> Lôïi ích thu ñöôïc: (SVt - SVt+1) + r*SVt Keát thuùc ôû thôøi ñieåm t: (SVt - SVt+1) + r*SVt > Bt+1 Cao Hào Thi 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=275

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2