QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM KỲ CÔNG TÁC CỦA CÁC CB LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CP

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
212
lượt xem
64
download

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM KỲ CÔNG TÁC CỦA CÁC CB LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cấp lãnh đạo và điều hành nêu trên được Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm để tổ chức và điều hành các dự án đầu tư của Công ty từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án mà không quy định nhiệm kỳ công tác cụ thể. Tuy nhiên, các cấp lãnh đạo và điều hành này có thể được miễn nhiệm hoặc bị cách chức bất cứ lúc nào, trong trường hợp cần thiết, theo Quyết định của Tổng Giám đốc. Các cấp lãnh đạo này cũng sẽ mặc nhiên kết thúc nhiệm vụ khi đến tuổi nghỉ hưu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM KỲ CÔNG TÁC CỦA CÁC CB LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CTY CP

  1. QUY ĐỊNH Về nhiệm kỳ công tác của các cán bộ lãnh đạo và điều hành Công ty (Ban hành kèm theo Quyết định số: ___/QĐ/HĐQT._____ ngày __/__/_____) Điều 1 : Đối tượng áp dụng 1.1.- Các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty chịu sự điều chỉnh của Quy định này, bao gồm : 1.1.1.- Ban Giám đốc, gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; 1.1.2.- Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty; Kế toán trưởng của Công ty; 1.1.3.- Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm; 1.1.4.- Tổ trưởng, Tổ phó; Trợ lý Tổng Giám đốc. 1.2.- Trưởng, Phó Ban quản lý các dự án đã được bổ nhiệm hoặc có thể được bổ nhiệm sau này không là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Quy định này : Các cấp lãnh đạo và điều hành nêu trên được Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm để tổ chức và điều hành các dự án đầu tư của Công ty từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án mà không quy định nhiệm kỳ công tác cụ thể. Tuy nhiên, các cấp lãnh đạo và điều hành này có thể được miễn nhiệm hoặc bị cách chức bất cứ lúc nào, trong trường hợp cần thiết, theo Quyết định của Tổng Giám đốc. Các cấp lãnh đạo này cũng sẽ mặc nhiên kết thúc nhiệm vụ khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (nam : đủ 60 tuổi; nữ : đủ 55 tuổi) Điều 2 : Nhiệm kỳ công tác của các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Quy định này 2.1.- Nhiệm kỳ công tác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm. Kể từ thời điểm Quy định này được chính thức ban hành, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám Công ty sẽ được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm với nhiệm kỳ công tác là 5 năm. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có thể được Hội đồng Quản trị tái bổ nhiệm, nhưng việc tái bổ nhiệm này tối đa cũng không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho một chức vụ. Nhiệm kỳ công tác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau đây : a.- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; b.- Từ chức; c.- Đến tuổi nghỉ hưu, theo quy định pháp luật hiện hành (nam : đủ 60 tuổi, nữ : đủ 55 tuổi); d.- Được miễn nhiệm hoặc bị cách chức, theo Quyết định của Hội đồng Quản trị, do vi phạm luật pháp và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm nghiêm trọng các quy định, quy chế nội bộ hiện hành của Công ty hoặc do không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu được giao hoặc chức trách chủ yếu được phân công trong 2 năm liên tiếp. 1/4
  2. Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hoặc các Phó Tổng Giám đốc như được quy định tại mục d, khoản 2.1 trên đây do Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định theo nguyên tắc nhất trí. 2.2.- Nhiệm kỳ công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty; Kế toán trưởng của Công ty Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty và Kế toán trưởng của Công ty do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm. Kể từ thời điểm Quy định này được chính thức ban hành, Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty và Kế toán trưởng của Công ty sẽ được Tổng Giám đốc bổ nhiệm với nhiệm kỳ công tác là 4 năm. Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty và Kế toán trưởng của Công ty có thể được Tổng Giám đốc tái bổ nhiệm, nhưng việc tái bổ nhiệm này tối đa cũng không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho một chức vụ. Nhiệm kỳ công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty và Kế toán trưởng của Công ty sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau đây : a.- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; b.- Từ chức; c.- Đến tuổi nghỉ hưu, theo quy định pháp luật hiện hành (nam : đủ 60 tuổi, nữ : đủ 55 tuổi); d.- Được miễn nhiệm hoặc bị cách chức, theo Quyết định của Tổng Giám đốc, do vi phạm luật pháp và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm nghiêm trọng các quy định, quy chế nội bộ hiện hành của Công ty hoặc do không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu được giao hoặc chức trách được phân công trong 2 năm liên tiếp. Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc các Bộ phận công tác của Công ty và Kế toán trưởng Công ty như được quy định tại mục d, khoản 2.2 trên đây do Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định. 2.3.- Nhiệm kỳ công tác của Trưởng, Phó Phòng; Trưởng Phó Trung tâm của Công ty Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm của Công ty do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm. Kể từ thời điểm Quy định này được chính thức ban hành, Trưởng, Phó Phòng; Trưởng Phó Trung tâm của Công ty sẽ được Tổng Giám đốc bổ nhiệm với nhiệm kỳ công tác là 3 năm. Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm của Công ty có thể được Tổng Giám đốc tái bổ nhiệm, nhưng việc tái bổ nhiệm này tối đa cũng không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho một chức vụ. Nhiệm kỳ công tác của Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm của Công ty sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau đây : a.- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; b.- Từ chức; c.- Đến tuổi nghỉ hưu, theo quy định pháp luật hiện hành (nam : đủ 60 tuổi, nữ : đủ 55 tuổi); d.- Được miễn nhiệm hoặc bị cách chức, theo Quyết định của Tổng Giám đốc, do vi phạm luật pháp và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm nghiêm trọng các quy định, quy chế nội bộ hiện hành của Công ty, hoặc không hoàn thành chức trách được phân công trong 2 năm liên tiếp; 2/4
  3. Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Trưởng, Phó Phòng, Trưởng, Phó Trung tâm như được quy định tại mục d, khoản 2.3 trên đây do Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định. 2.4.- Nhiệm kỳ công tác của Tổ trưởng, Tổ phó; Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ trưởng, Tổ phó và Trợ lý Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm. Kể từ thời điểm Quy định này được chính thức ban hành, Tổ trưởng, Tổ phó và Trợ lý Tổng Giám đốc sẽ được Tổng Giám đốc bổ nhiệm với nhiệm kỳ công tác là 2 năm. Tổ trưởng, Tổ phó và Trợ lý Tổng Giám đốc có thể được Tổng Giám đốc tái bổ nhiệm, nhưng việc tái bổ nhiệm này tối đa cũng không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho một chức vụ. Nhiệm kỳ công tác của Tổ trưởng, Tổ phó và Trợ lý Tổng Giám đốc sẽ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau đây : a.- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; b.- Từ chức; c.- Đến tuổi nghỉ hưu, theo quy định pháp luật hiện hành (nam : đủ 60 tuổi, nữ : đủ 55 tuổi); d.- Được miễn nhiệm hoặc bị cách chức, theo Quyết định của Tổng Giám đốc, do vi phạm luật pháp và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm nghiêm trọng các quy định, quy chế nội bộ hiện hành của Công ty, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được phân công; Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Tổ trưởng, Tổ phó, Trợ lý Tổng Giám đốc như được quy định tại mục d, khoản 2.4 trên đây do Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định. Điều 3 : Chánh sách ưu đãi về lương bổng dành cho các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác và không được tái bổ nhiệm. 3.1.- Các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác mà không được tái bổ nhiệm thì sẽ không được hưởng bậc lương và hệ số chức vụ theo quy định tại Quy chế lương của Công ty, mà sẽ được sắp xếp trở lại ngạch cũ trước khi được bổ nhiệm, nhưng ở bậc lương mới được tính dựa trên thâm niên kể từ ngày được bổ nhiệm đến ngày thôi giữ chức. Trường hợp bậc lương mới này thấp hơn một bậc so với bậc lương chức vụ mà cán bộ này đã được xếp trước khi thôi giữ chức, thì giải quyết cho cán bộ này được hưởng bậc lương cơ bản ở ngạch mới tương đương với bậc lương chức vụ cũ trước đây. 3.2.- Tuy nhiên, đối với các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Công ty và có thời gian làm việc tại Công ty tương đối lâu, Công ty có chánh sách ưu đãi về lương bổng cho các đối tượng này sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác mà không được tái bổ nhiệm như sau : 3.2.1.- Các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty có thời gian làm việc liên tục tại Công ty từ 15 năm trở lên tính đến ngày thôi giữ chức và nếu vẫn còn tiếp tục làm việc tại Công ty do chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, thì sẽ được Công ty trả một khoản “lương trọn gói” hàng tháng tương đương với mức lương và phụ cấp lương mà người này được lãnh trước khi thôi giữ chức. 3.2.2.- Các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty có thời gian làm việc liên tục tại Công ty từ 10 năm đến dưới 15 năm tính đến ngày thôi giữ chức và nếu vẫn còn tiếp tục làm việc 3/4
  4. tại Công ty do chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, thì sẽ được Công ty trả một khoản “lương trọn gói” hàng tháng tương đương với 80% mức lương và phụ cấp lương mà người này được lãnh trước khi thôi giữ chức. 3.2.3.- Các cấp lãnh đạo và điều hành Công ty có thời gian làm việc liên tục tại Công ty từ 5 năm đến dưới 10 năm tính đến ngày thôi giữ chức và nếu vẫn còn tiếp tục làm việc tại Công ty do chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, thì sẽ được Công ty trả một khoản “lương trọn gói” hàng tháng tương đương với 60% mức lương và phụ cấp lương mà người này được lãnh trước khi thôi giữ chức. 3.2.4.- Các trường hợp khác không nằm trong diện được hưởng chính sách ưu đãi như được nêu tại mục 3.2.1, 3.2.2 và 3.2.3.trên đây thì vẫn áp dụng theo quy định tại Quy chế lương của Công ty. 3.2.5.- Các khoản “lương trọn gói” trả cho các cấp lãnh đạo, điều hành Công ty sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác mà không được tái bổ nhiệm như được quy định tại các mục 3.2.1, 3.2.2 và 3.2.3 trên đây chỉ áp dụng trong khoảng thời gian tối đa tương đương một (1) nhiệm kỳ công tác trước khi thôi giữ chức của cán bộ có liên quan. Sau thời gian này, nếu cán bộ có liên quan vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty nhưng chưa được bổ nhiệm vào một chức vụ khác hoặc chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ thì lương bổng của đương sự sẽ được giải quyết phù hợp với quy định tại Quy chế lương của Công ty. Việc trả các khoản “lương trọn gói” này sẽ chấm dứt trước thời hạn nêu trên nếu cán bộ có liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, hoặc tiếp tục được bổ nhiệm vào một chức vụ khác trong Công ty. Điều 4 : Điều khoản thi hành 4.1.- Quy định này gồm có 4 điều khoản, đã được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ xem xét và nhất trí thông qua tại cuộc họp thường kỳ được tổ chức ngày__/__/____. 4.2.- Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký Quyết định ban hành. 4.3.- Các quy định trước đây của Công ty trái với các nội dung của Quy định này đều được bãi bỏ. 4.4.- Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Mọi bổ sung, sửa đổi có liên quan đến các nội dung của Quy định này chỉ có hiệu lực thi hành sau khi đã được Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, thông qua theo nguyên tắc nhất trí và được Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký Quyết định ban hành. 4.5.- Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm phổ biến quy định này đến tất cả các CBNV trong Công ty “để quán triệt và chấp hành”. TP.HCM, ngày tháng năm TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP FIDECO CHỦ TỊCH 4/4
  5. 5/4
  6. 6/4
  7. PHƯƠNG ÁN 01 Cấp lãnh đạo và điều hành Nhiệm kỳ công tác 1.- Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ) 5 năm 2.- Giám đốc, Phó Giám đốc (các) dự án – Kế toán trưởng 4 năm 3.- Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm 3 năm 4.- Tổ trưởng, Tổ phó 2 năm 5.- Trợ lý TGĐ 2 năm PHƯƠNG ÁN 02 Cấp lãnh đạo và điều hành Nhiệm kỳ công tác 1.- Tổng Giám đốc 5 năm 2.- Phó Tổng Giám đốc-Kế toán trưởng 4 năm 3.- Giám đốc, Phó Giám đốc (các) dự án 3 năm 4.- Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm 2 năm 5.- Tổ trưởng, Tổ phó 1 năm 6.- Trợ lý TGĐ 2 năm PHƯƠNG ÁN 03 Cấp lãnh đạo và điều hành Nhiệm kỳ công tác 1.- Tổng Giám đốc 5 năm 2.- Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng 4 năm 3.- Giám đốc, Phó Giám đốc (các) dự án. 3 năm 4.- Trưởng, Phó Phòng; Trưởng, Phó Trung tâm 3 năm 4.- Tổ trưởng, Tổ phó 2 năm 5.- Trợ lý TGĐ 2 năm MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 1.- Một người được bổ nhiệm vào một chức vụ tối đa không quá 2 nhiệm kỳ công tác. 2.- Nhiệm kỳ công tác sẽ chấm dứt trước thời hạn khi : 2.1.- CB đương chức đến tuổi về hưu theo quy định pháp luật hiện hành (Nam : 60 tuổi, Nữ : 55 tuổi); không có ngoại lệ. 2.2.- CB đương chức vi phạm pháp luật đến mức bị cơ quan chức năng “truy cứu trách nhiệm hình sự”; 2.3.- CB đương chức vi phạm nghiêm trọng các quy định, quy chế nội bộ của Công ty dẫn đến việc gây thiệt hại cho Công ty (về uy tín cũng như về vật chất); 2.4.- CB đương chức không hoàn thành chức trách được phân công trong 2 năm liên tiếp 7/4
  8. Giải thích thêm về nhóm từ “bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự” được nêu trong dự thảo Quy định : Trích Bộ Luật dân sự : Điều 19 : Năng lực hành vi dân sự của cá nhân Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Điều 24 : Mất năng lực hành vi dân sự 1.- Khi một người do bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định có thẩm quyền. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định hũy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. 2.- Mọi giao dịch của người mất năng lực hành vi dân sự đều do người Đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. Điều 25 : Hạn chế năng lực hành vi dân sự. 1.- Người nghiện ma túy hoặc nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình, thì tùy theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan hoặc tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 2.- Người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện do Toà án quyết định. Mọi giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 8/4
  9. 3.- Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan hoặc tổ chức hữu quan, Toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự. 9/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản