intTypePromotion=1

Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
97
lượt xem
3
download

Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  130/1999/Q§/BT C   B tr n g µ y 01 th¸ng 11 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  a n  h µ n h   b møc  thu p h Ý   ö  d ô n g  q u èc lé 18 tõ K m  35 ® Õ n  K m  91  s (tr¹m thu p h Ý  t¹i m    K 58) B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ ®Þnh  178/CP  sè  ngµy  28/10/1994 cña    ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô  quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i(C«ng  sè  v¨n  3894/TCKT   ngµy  22/10/1999). Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc     thu phÝ sö  dông  quèc    ®o¹n      ®Õn     (tr¹mthu phÝ      lé18  tõKm 35  Km 91      t¹ Km 58). i Møc    thu quy ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy    ¸p dông         îng quy  ®èi víi ®èi t   c¸c ®Þnh  i t¹  Th«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy 27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  ®é    thu phÝ  cÇu  êng  ® cña Nhµ   nícqu¶n    lýTh«ng   75/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  2/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn söa ®æi, bæ     sung  ®iÓm     1.d,môc  A,  PhÇn  vµ  IV  ®iÓm    môc   3.n,  ITh«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy 27/4/1998 vµ    Th«ng   05/1999/TT/BTC  tsè  ngµy 13/1/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    söa  ®æi,bæ     sung  ®iÓm   môc   3  ITh«ng   57/1998/TT/BTC  trªn. tsè  nªu  §iÒu 2:    C¬ quan  phÝ  thu  Quèc    cã  lé 18  tr¸chnhiÖm   quyÒn    vµ  h¹n  sau  ®©y: 1. §îc t¹m      trÝch ®Ó   i   l¹ 10%     tæng  phÝ  ® îc ®Ó     sè  thu    chiphÝ cho viÖc  tæ chøc    thu phÝ, sè    tiÒn    thu phÝ  cßn    l¹ (90%)  i nép    trùctiÕp vµo    ng©n s¸ch  nhµ      níct¹ kho    i b¹c ®Þa ph¬ng    quan    n¬ic¬  thu phÝ ®ãng    trôsë. 2. Tæ     chøc viÖc ®¨ng    khai,thu,nép, qu¶n    dông  quyÕt  ký,kª        lýsö  vµ  to¸n tiÒn    phÝ thu  îc theo  ®   quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 54/1999/TT/BTC  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP   ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc.
  2. 2 §iÒu  3:  QuyÕt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi hµnh  kÓ  tõ ngµy  15/11/1999;B∙ibá        c¸cquy  ®Þnh  kh¸ctr¸víi       i QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao  th«ng  vËn    t¶igiao nhiÖm   tæ    vô  chøc   thu phÝ  i t¹ tr¹m    quèc      Km 58  lé 18  c¸cc¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  q u è c lé 1 8  § o¹n tõ k m  3 5 ® Õ n  k m  9 1 (tr¹m thu p h Ý  t¹i m  5 8)   k (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  130/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng11  01    n¨m  1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    TT §èit      îng thu phÝ Møc  thu                 VÐ  th«ng  VÐ   th¸ng   thêng  (®/vР th¸ng)  (®/vÐ/lÇn) 1 2 3 4 1 Xe  lam,m¸y    kÐo,c«ng    n«ng,b«ng    xen 5.000 50.000 2 Xe  con    i     chç) c¸clo¹ (lo¹díi   i 7  7.000 50.000 3 Xe    chç  tõ 7  ngåi®Õn   ghÕ     11  ngåivµ  t¶icã    xe    10.000 100.000 trängt¶i   tÊn     2  díi 4 Xe    chç  tõ12  ngåi®Õn   chç    30  ngåivµ  t¶i 20.000   xe    cã  200.000 trängt¶i   tÊn      2  ®Õn     tÊn tõ díi4  5 Xe    chç  tõ 31  ngåi trëlªnvµ  t¶icã        xe    träng t¶i    25.000 250.000 tõ4  ®Õn     tÊn   tÊn  díi10  6 Xe  buýt 10.000 100.000 7 Xe  trängt¶i   tÊn  cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  30.000 300.000 8 Xe  träng t¶itõ 15 tÊn  cã          ®Õn     tÊn  xe  díi18  vµ  50.000 500.000 chë Container20      fi ®Õn     fi t díi40  t 9 Xe  cã träng   tõ 18 tÊn trë  vµ xe chë  t¶i  lªn 70.000 700.000 Container40        fi trëlªn t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2