intTypePromotion=1

Quyết định 136/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
309
lượt xem
14
download

Quyết định 136/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 136/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 136/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  136/1999/Q§­B T C   ë tµi n g µy  10 th¸ng 11 n¨ m  1999  a n  h µ n h   Ó u  m ø c  thu  B bi lÖ p h Ý  n h Ë p  c¶n h, xu Êt c¶n h, q u¸ c¶n h   vµ  c tró t¹i Öt N a m    Vi Bé Trëng bé tµi Ýnh  ch C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô  quyÒn  vµ  h¹n  tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé     C¨n  §iÒu  NghÞ  cø  16  ®Þnh  04/CP  sè  ngµy 18/1/1993  cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh nhËp c¶nh,xuÊt c¶nh,c    l¹ cña        tró,®i    i ngêinícngoµit¹ ViÖtNam.         i    C¨n  §iÒu  NghÞ  cø  16  ®Þnh  48/CP  sè  ngµy 18/1/1993  cña  ChÝnh phñ  vÒ  chiÕu  thÞ  hé  vµ  thùc;    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc;  C¨n  vµo  kiÕn  cø  ý  cña  Ngo¹igiao,Bé  Bé      Quèc phßng, Bé    C«ng  An,  Tæng  côc  lÞch vÒ   îng thu vµ  du    ®èi t     møc    phÝ  thu lÖ  nhËp  c¶nh,xuÊt c¶nh,       qu¸ c¶nh  c     ViÖtNam;   vµ  trót¹   i     Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1:  Ban hµnh  kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc   lÖ  thu  phÝ  nhËp c¶nh, xuÊt    c¶nh, qu¸    c¶nh  c tró (gäichung    phÝ  vµ      lµ lÖ  xuÊt nhËp  c¶nh)t¹ ViÖtNam       i   . LÖ  phÝ    thu b»ng tiÒn ®ång  ViÖt Nam.        §èivíimøc     thu quy ®Þnh b»ng  §«      laMü (USD)    îcthu b»ng  th× ®     USD   hoÆc     thu b»ng ®ång  ViÖtNam       trªnc¬  së quy ®æi  USD   ®ång  ra  ViÖt Nam   theo            tû gi¸trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªn   li   ng©n  hµng  Ng©n   do  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  t¹    bè  i thêi®iÓm  thu lÖ  phÝ. §iÒu   2: C¸c   îng    ®èi t lµ ngêiViÖt Nam   ngêinícngoµikhi® îc c¸c     vµ              c¬ quan  thuéc  Ngo¹igiao,Bé  Bé      C«ng    Quèc  an, Bé  phßng  lµm thñ    tôc vÒ  xuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh,qu¸ c¶nh,c          trótheo quy ®Þnh cña Ph¸p    xuÊt luËtvÒ    nhËp  c¶nh    th× ph¶inép  phÝ    lÖ  theo møc    thu quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  nµy,  trõtr   êng    hîp kh«ng ph¶inép  t¹ §iÒu  díi   nªu    i 3    ®©y.
  2. 2 §iÒu  3: C¸c ®èi  îng  t sau ®©y  kh«ng ph¶i nép  phÝ    lÖ  xuÊt nhËp  c¶nh: 1. Kh¸ch mêi (kÓ  vî hoÆc   c¶    chång   c¸c con) cña  vµ      §¶ng, Nhµ       níc, ChÝnh  phñ, Quèc      héi hoÆc     l∙nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ      níc,ChÝnh phñ, Quèc    héimêi       víi c¸ch c¸nh©n. t     2. Viªnchøc,nh©n          viªnhµnh  chÝnh  thuËt(kÓ  vîhoÆc   kü    c¶    chång vµ    c¸c con) cña  quan        c¬  ®¹idiÖn ngo¹igiao,c¬      quan    níc ngoµi,c¸c tæ  l∙nhsù        chøc quèc  ® îchëng  tÕ    quyÒn  ®∙i, u    miÔn  trõ. 3. Ngêinícngoµimang  chiÕu          hé  ngo¹igiao hoÆc   chiÕu      hé  c«ng  do  vô  nícngoµicÊp    së  ®i  l¹ .     trªnc¬  cã  cã  i 4. Ngêi níc ngoµi thuéc          diÖn  îc miÔn  phÝ  ®   lÖ  theo HiÖp ®Þnh hoÆc   Tho¶  thuËn    mµ ChÝnh  phñ  ViÖtNam  ®∙  kÕt.     ký  5. Ngêi níc ngoµi lµ c«ng          d©n  cña    níc cha  hiÖp  ký  ®Þnh  hoÆc   tho¶  thuËn    víiViÖt Nam     quy ®Þnh  miÔn  phÝ  thùc cho  lÖ  thÞ    c«ng d©n  ViÖt Nam     mang  chiÕu  hé  ngo¹igiao,c«ng  hoÆc       vô  c«ng  phæ   vô  th«ng,th× còng      miÔn  lÖ  phÝ  thùc theo nguyªn t¾c  ®i,cã  i thÞ        cã    l¹ . 6. Nh÷ng    ngêithuéc diÖn  îcmiÔn        ®   thu theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ íng t   ChÝnh phñ. §iÒu 4: C¬   quan, tæ    chøc  îc Nhµ    ®   níc giao thùc hiÖn qu¶n    lý vµ  lµm      thñ tôc xuÊt nhËp    c¶nh  tr¸chnhiÖm   cã    ®¨ng  kª khainép  phÝ  ký      lÖ  xuÊt   nhËp  c¶nh    quan  víic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng    n¬i thu  phÝ  lÖ  theo quy  ®Þnh   i t¹  Th«ng   54/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy 10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc   hiÖn NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, vÒ    lÖ  phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc. §iÒu      5: C¬ quan  lÖ  thu  phÝ xuÊt nhËp    c¶nh  îc trÝch 30%     ®     trªnsè  lÖ  phÝ    îc®Ó     thu ®   chiphÝ  cho  viÖc  chøc    tæ  thu theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm       5.b môc    II Th«ng   54/1999/TT/BTC  I tsè  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    §iÒu 6: QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký,thay thÕ    chÕ  thu,nép  qu¶n    lÖ  ®é    vµ  lývÒ  phÝ  xuÊt nhËp    c¶nh  i t¹  c¸cTh«ng   ªnbé      tli   TµichÝnh   c¸cngµnh  ªnquan  víi     li   ban  hµnh  íc®©y. tr  
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý   n h Ë p  c ¶ n h, x u Êt c ¶ n h,  q u¸  c ¶ n h  v µ c tró t¹i   Vi Öt n a m (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  sè:136/1999/Q§/BTC ngµy    10 th¸ng11    n¨m  1999 cña  Trëng  TµichÝnh)   Bé  Bé    P h ô  lôc I:  M ø c  thu ® èi víi    c«n g  d © n  Vi Öt N a m  vµ  n g êi n íc n g o µi thên g  tró t¹i Öt N a m  Vi TT Tªn  phÝ lÖ  Møc thu (§¬n    vÞ: §ång) 1 Hé chiÕu: + CÊp  míi 200.000 + Gia  h¹n 100.000 2 GiÊy  th«ng  hµnh: + CÊp  míi 100.000  + Gia  h¹n 50.000 a) Riªng  giÊy th«ng  hµnh  biªn gií    iViÖt  Nam   Lµo  ­  hoÆc   ViÖtNam      ­C¨mpuchia: + CÊp  míi 50.000 + Gia  h¹n 25.000 b) GiÊy  th«ng  hµnh  xuÊt  nhËp  c¶nh  cho  nh©n  viªn mËu     dÞch, c¸n  vïng    bé  (huyÖn)    i biªn gií ViÖt Nam       sang vïng  (huyÖn) biªngiícña        i Trung  Quèc: + CÊp  míi 50.000 + Gia  h¹n 25.000 c) GiÊy  th«ng  hµnh  xuÊt nhËp    c¶nh cho  d©n  ë        c  c¸cx∙biªn gií ViÖt Nam     i   qua            l¹ c¸c x∙biªngií Trung  i i Quèc  tiÕp gi¸p     ViÖtNam:   + CÊp  míi 5.000 + Gia  h¹n 3.000 3 CÊp   giÊy  chøng  nhËn  cho  ngêi níc ngoµi th       êng      tró t¹i ViÖtNam   200.000 4 CÊp  giÊy phÐp    xuÊtc¶nh   200.000 5 CÊp  c«ng  hµm     thùc nhËp  xinthÞ    c¶nh    níc®Õn 10.000 6 CÊp  c«ng  hµm     thùc qu¸ c¶nh    ba xinthÞ      nícthø  5.000 Ghi chó    phô      lôcI: Bæ  sung, söa  æi      ® néi dung  chiÕu, giÊy  hé    th«ng hµnh  b»ng  thu  25%   møc   ¬ng  thu t øng  cïng lo¹ .   i 2. TrÎem   cïng      ®i  th©n nh©n  hé  cã  chiÕu hoÆc     c¸c giÊy    gi¸trÞ tê cã      thay hé    chiÕu thu b»ng      25%   møc   ¬ng  thu t øng cïng lo¹ .   i
  4. 4 P h ô  lôc II: ø c  thu ® èi víi g êi n íc n g o µi   M  n vµ  n g êi Vi Öt N a m  ® Þ n h  c ë n íc n g o µi TT Tªn  phÝ lÖ  Møc thu (§¬n    vÞ: USD) 1 CÊp  thÞ thùc  gi¸trÞ nhËp  cã      c¶nh, xuÊt c¶nh, nhËp        xuÊtc¶nh,xuÊtnhËp        c¶nh,qu¸ c¶nh      mét  lÇn. 25 Riªng cÊp  thÞ thùc  ®èi    víikh¸ch  lÞch  du  b»ng  tÇu  biÓn    tham  lªnbê  quan  theo ®oµn  (nghØ  qua  ®ªm  vµ  kh«ng  nghØ   qua ®ªm       trªnbê);kh¸ch du    lÞch  b»ng  ®i  10 m¸y bay  ®Õn   tham  quan  trong ngµy  kh«ng  vµ  nghØ   qua ®ªm. 2 CÊp  thÞ thùc  giÊy    vµ  tê nhËp  xuÊt c¶nh, xuÊt nhËp        c¶nh:  a) Lo¹icã        gi¸trÞnhiÒu  díi th¸ng. lÇn    6  50 b) Lo¹icã        gi¸trÞnhiÒu  tõ6  lÇn    th¸ngtrëlªn.     100 c) CÊp    thø      tõlÇn  haitrë®i. 10 d) Söa  ®æi, bæ     sung     c¸c néidung  kh¸c ®∙      ghitrong thÞ    10 thùc vµ    giÊy tênhËp      xuÊtc¶nh,xuÊtnhËp        c¶nh 3 ChuyÓn  ngang      gi¸trÞ thÞ  thùc,t¹m      chiÕu    trótõ hé  cò  (hÕtgi¸trÞ)sang  chiÕu        hé  míi. 10 4 Gia      t¹m  h¹n thêih¹n  tró. 10 5 CÊp  giÊy th«ng    hµnh    håih¬ng 100 6 CÊp  giÊy phÐp    vµo khu  vùc cÊm. 10 7 CÊp    lÞch (®èivíi thÎdu        kh¸ch du    lÞch Trung    Quèc) 10 Ghi chó    phô    : lôcII  1.§èivíi       viÖc cÊp  ®æi  thùc nhËp  thÞ    c¶nh,xuÊt c¶nh,nhËp        xuÊt c¶nh,     xuÊt nhËp    c¶nh, qu¸    c¶nh  gi¸trÞ mét  cã      lÇn thµnh nhiÒu lÇn  dông  ¸p  møc  thu cÊp    míi. 2. §èi víitr       êng  hîp mÊt, h    háng    c¸c giÊy    tê,chøng nhËn nªu    trªnph¶i   cÊp      l¹¸p dông  i møc    thu cÊp  míi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2